Hotărârea nr. 291/2012

HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unui fond de locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare 108579/26 noiembrie 2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin Agenția Națională Pentru Locuințe, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, articolul 6A2;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, articolele 14 și 15;

Având în vedere Procesul verbal încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Chimiei 71, bl. 4, sc. A, et. 2, ap. 12, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local 205/28.09.2012 - beneficiar Ilucă Irina.

Art.2: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Dacia 40A, blocul 5, scara A, parter, ap. 2, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local 205/28.09.2012- beneficiar Iftime Adriana.

Art.3: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. D, parter, ap. 3, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local 205/28.09.2012- beneficiar Luchian Cristina.

Art.4: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. E, parter, ap. 2, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local 205/28.09.2012- beneficiar Neamțu Claudiu.

Art.5: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Dacia nr. 42, bl. 2, scara B, etaj 1, apartament 8, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local 205/28.09.2012 - beneficiar Canțur Roxana Alina.

Art.6 : Se repartizează fondul de 10 de locuințe disponibile, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii tinerilor, în ordinea listei de prioritate aprobate prin Hotărârea de Consiliu Local 73/25.02.2011, conform listei de repartizare prevăzute în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: La repartizarea locuinței, beneficiarii vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în Municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere și membrii de familie majori.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9.: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 291 din 29 noiembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

5

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 291 din 29 noiembrie 2012