Hotărârea nr. 290/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a sistemelor şi echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului ARCHIMEDES către R.A.T.P. Iaşi.

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în administrare a sistemelor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului ARCHIMEDES, către R.A.T.P. Iași.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 107691/21.11.2011 întocmită de Biroul CIVITAS;

Având în vedere Contractul de consorțiu

TREN/FP7TR/218940/”ARCHIMEDES”;

Având în vedere HCL 448/04.11.2008 privind cofinanțarea proiectului

ARCHIMEDES;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilițăți publice cu modificările ulterioare;

Având în vedere Referatele privind achiziția de:

-    Sistem de supraveghere video în mijloacele de transport - nr.

66062/08.02.2011;

-    Aplicație software pentru managementul incidentelor și software baze de date - nr. 66066/08.02.2011;

-    Echipamente de management și monitorizare flotă - nr. 41393/13.05.2011,

39466, 39477, 39469, 39482/06.05.2011;

-    Automate de vânzare bilete - nr. 64597/28.07.2011.

Având în vedere Documentațiile de atribuire a contractelor de furnizare produse ce conțin fișe de date a achizițiilor și caiete de sarcini;

Având în vedere Contractele de furnizare pentru:

-    Sistem de supraveghere video în mijloacele de transport, nr. 104387/06.12.2011, încheiat cu S.C. Electrica Soluziona S.A.;

-    Aplicație software pentru managementul incidentelor si software baze de date, nr. 90432/25.10.2011, încheiat cu S.C. Electrica Soluziona S.A.;

-    Echipamente de management și monitorizare flotă, nr. 76203/09.09.2011, încheiat cu S.C. ETA Automatizări Industriale S.R.L., nr. 52648 și 52651/16.06.2011, încheiate cu S.C. Information Business Consulting S.A. respectiv nr. 52649 și 52650/16.06.2011, încheiate cu S.C. DIM Soft S.R.L.;

-    Automate de vânzare bilete, nr. 90703/25.10.2011, încheiat cu S.C. AROBS Transilvania Software S.R.L..

a)    Procesele-verbale de recepție pentru:

-    Sistem de supraveghere video în mijloacele de transport, nr. 23985/16.03.2012 și 40715/07.05.2012;

-    Aplicație software pentru managementul incidentelor si software baze de date, nr. 107568/15.12.2012;

-    Echipamente de management și monitorizare flotă, nr. 61961, 61965, 61968, 61970, 61971/18.07.2011, 107506/15.12.2011 și 1912/09.01.2012;

-    Automate de vânzare bilete, nr. 47744/25.05.2012.

b)    Facturile de plată pentru:

-    Sistem de supraveghere video în mijloacele de transport, nr. 16/26.01.2012, 32/10.02.2012 și 34/20.02.2012;

-    Aplicație software pentru managementul incidentelor si software baze de date, nr. 194/14.12.2011;

-    Echipamente de management și monitorizare flotă, nr. 226, 227/25.07.2011, 3793, 3794/26.07.2011, 40638/14.12.2011 și 406601/08.01.2012;

-    Automate de vânzare bilete, nr. 803/21.05.2012.

c)    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată cu O.U.G. nr. 46/2007, O.U.G. nr. 64/2007 și O.U.G. nr. 28/2008;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrare către R.A.T.P. Iași, a sistemelor, echipamentelor și aplicațiilor software achiziționate în cadrul proiectului ARCHIMEDES.

Acestea au următoarea componență:

Nr.

crt.

Denumire sistem

Denumire echipament

Cantitate

1

Sistem de supraveghere video în

mijloacele de transport

Camera video IP

400

Sursa alimentare camera

video IP

100

Sistem de stocare date si

supraveghere video

100

Monitor LCD

100

Server

6

Echipament de stocare date

1

Echipament de stocare local

3

2

Aplicație    software    pentru

managementul incidentelor si

software baze de date

Aplicatie software pentru

managementul incidentelor

1

Software baze de date

Microsoft SQL

1

3

Echipamente de management și monitorizare flotă

Hardware fleet management

consum estimativ

36

Hardware fleet management

consum real

64

Instalare server date

1

Debitmetru Tur/Retur

128

Instalare debitmetru

128

Instalare hardware fleet

management

164

Ecran LCD 42”

2

Sistem desktop

4

UPS 6000 VA

3

Rack

3

Echipamente    pentru

comunicații wireless

3

Router wireless

3

Switch

3

4

Automate de vânzare bilete

Automate de vânzare bilete

10

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; R.A.T.P. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale și Direcția Tehnică și Investiții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 290 din 29 noiembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 290 din 29 noiembrie 2012