Hotărârea nr. 289/2012

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului liber reprezentat prin parcela CC 3221/1 de 770 mp (Anexa A) situată în Str. Silvestru f.n. şi aprobarea schimbului de terenuri dintre imobilul din Str. Decebal nr. 17 în suprafaţă de 481 mp (Anexa B) proprietate privată cu echivalentul terenului proprietatea municipalităţii (Anexa C) în suprafaţă de 429 mp.

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a terenului liber reprezentat prin parcela CC 3221/1 de 770 mp (Anexa A), situată în Str. Silvestru f.n. și aprobarea schimbului de terenuri, dintre imobilul din Str. Decebal nr. 17 în suprafață de 481 mp (Anexa B) proprietate privată cu echivalentul terenului proprietatea municipalității (Anexa C) în suprafață de 429 mp.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16588/23.02.2012 întocmită de Serviciul GIS-Cadastru;

Având în vedere adresa nr. 91924 din 28.10.2011 prin care proprietarul solicită și motivează necesitatea schimbului de teren dintre imobilul proprietate din Str. Decebal nr. 17 cu echivalentul unui teren al municipalității;

Având în vedere Rapoartele de evaluare asupra terenurilor nr. 199/31.10.2011și

nr. 200/31.10.2011;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Iași a terenului în suprafață de 770 mp situat în Str. Silvestru f.n., teren aflat în Administrarea Operativă a Primăriei (Anexa A, pct. 60, 6, 9, 11, 14, 56, 18, 20, 54, 63, 31, 52).

Art.2. - Se aprobă schimbul dintre terenul proprietatea S.C. ”Ziarul Evenimentul” S.R.L. (Anexa B, pct. 1, 2, 3) în suprafață de 481 mp din Str. Decebal nr.

17 cu cel al municipalității din Str. Silvestru f.n. în suprafață de 429 mp (Anexa C, pct.

55, 56, 18, 20, 54, 53, 31, 52);

Art.3. - Se însușesc rapoartele de evaluare ale terenurilor, după cum urmează:

a)    teren liber situat pe Str. Silvestru f.n. în suprafață de 770 mp aparținând municipalității are valoarea de 221 Euro/mp;

b)    teren liber situat pe Str. Decebal nr. 17 în suprafață de 481 mp aparținând S.C. ”Ziarul Evenimentul” S.R.L. are valoarea de 197 Euro/mp;

Solicitantul va executa toate lucrările cadastrale de alipire, intabulare și dezmembrare a noilor imobile rezultate în urma schimbului de terenuri respectiv cel din Str. Decebal nr. 17 și cel din Str. Silvestru f.n. pentru ambii proprietari și va suporta contravaloarea acestora.

Situația finală după schimb este prezentată în Anexa C ce face parte integrantă din prezenta hotărâre și se prezintă astfel:

-    Suprafața de 429 mp (S1) în proprietatea privată a S.C. ”Ziarul Evenimentul” S.R.L. (pct.1, 2, 3, 4, 5, 6);

-    Suprafața de 341 mp (S2) în proprietatea privată a municipalității cu identificatorul cadastral CC 3221/1/2.

Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de schimb în formă autentică.

Cheltuielile pentru încheierea contractului în formă autentică vor fi suportat de către solicitant.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;Instituției Arhitectului Șef - Serviciul GIS - Cadastru; S.C. ”Ziarul Evenimentul” S.R.L. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituția Arhitectului Șef -Serviciul GIS - Cadastru;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 289 din 29 noiembrie 2012

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 289 din 29 noiembrie 2012