Hotărârea nr. 288/2012

HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi a suprafetei de 266 mp teren situat in Mun. Iasi str. Poligon nr. 9 ca urmare a atribuirii in proprietate a acesteia in conditiile Legii nr. 18/1991 modificata si completata prin Legea nr. 247/2005 către persoanele indreptatite si completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul in suprafata de 56 mp situat in Mun. Iasi str. Poligon nr. 9

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi a suprafetei de 266 mp teren situat in Mun. Iasi, str. Poligon nr. 9, ca urmare a atribuirii in proprietate a acesteia in conditiile Legii nr. 18/1991, modificata si completata prin Legea nr. 247/2005, către persoanele indreptatite si completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul in suprafata de 56 mp, situat in Mun. Iasi, str. Poligon nr. 9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 95403/16.10.2012 întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Avand in vedere Ordinul Institutiei Prefectului Judetului Iasi nr. 906/30.12.2009, privind atribuirea în proprietate a terenului de 265,85 mp situat in Mun. Iasi, str. Poligon nr. 9 doamnei Bujanita Magdalena si domnului Bujanita Radu-Neculai;

Avand in vedere cererea nr. 87277/25.09.2012 a doamnei Bujaniță Magdalena;

Avand in vedere adresa Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi nr. 13511/13.10.2010, prin care ni se comunica refuzul avizarii documentatiei intocmite in baza Ordinului nr. 906/30.12.2009 in vederea emiterii titlului de proprietate, motivat de faptul ca exista documentatie de Carte Funciara cu numar cadastral 10020/2 din 23.05.2008, proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Extrasul de Plan Cadastral a imobilul cu nr. 133323;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012, privind insusirea inventarului domeniului privat, reactualizat;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba scoaterea din inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012, a suprafetei de 266 mp (Lotul nr. 1) teren situat in Mun. Iasi, str. Poligon nr. 9, inscrisa in Cartea Funciara nr. 133323 a UAT Iasi, nr. cadastral 141460, identificata conform planului de amplasament și delimitare a imobilului (Anexa 1) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a constituirii dreptului de proprietate asupra acestei suprafete de teren către persoanele îndreptățite, respectiv domnilor Bujanita Magdalena si Bujanita Radu-Neculai.

Art.2. Se aproba completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012, cu imobilul-teren în suprafață de 56 mp (Lotul nr. 2), situat în Mun. Iași, str. Poligon nr. 9, inscris in Cartea Funciara nr. 133323 a UAT Iasi, nr. cadastral 141461, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului (Anexa 1) ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Cheltuielile privind punerea in aplicare a prezentei hotarari vor fi suportate integral de catre Bujanita Magdalena si Bujanita Radu-Neculai.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Economice si Finante Publice Locale; Instituției Arhitectului sef-Serviciul G.I.S.- Cadastru; Doamnei

Bujaniță Magdalena si Domnului Bujanita Radu-Neculai - Iași, Aleea Rozelor, nr. 24 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituția Arhitectului sef-Serviciul G.I.S.- Cadastru;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 288 din 29 noiembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

5

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 288 din 29 noiembrie 2012