Hotărârea nr. 286/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 344/2011 de atribuire în folosinta gratuita catre Institutul Regional de Oncologie Iasi a terenului în suprafata de 549 mp situat în Iasi str. General Berthelot nr. 8A

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. 344/2011 de atribuire în folosinta gratuita catre Institutul Regional de Oncologie Iasi a terenului în suprafata de 549 mp

situat în Iasi, str. General Berthelot nr. 8A

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 106581/19.11.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 100982/01.11.2012 a Institutului Regional de Oncologie Iasi;

Având în vedere planul de amplasament și delimitare a imobilului situat în Iași, str. General Berthelot nr. 8A, întocmit de către ing. Leoraș Bucșă - persoană fizică autorizată de ANCPI;

Având în vedere HCL 344/26.10.2011 privind atribuirea în folosinta gratuita catre Institutul Regional de Oncologie Iasi a terenului în suprafata de 549 mp, situat în Iasi, str. General Berthelot nr. 8A;

Având în vedere H.C.L. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei 1 a HCL 344/2011, în sensul că suprafața de teren situată în str. General Berthelot, nr. 8A este de “621,95 mp”, iar valoarea de inventar “676257,98 lei”.

Art.2. Se aprobă modificarea art. 2 a H.C.L. 344/2011, în sensul că suprafața de teren atribuită în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, către Institutul Regional de Oncologie Iași este de 463 mp, conform planului de situație anexat.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției de Sănătate Publică Iași; Institutului Regional de Oncologie Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 286 din 29 noiembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 286 din 29 noiembrie 2012