Hotărârea nr. 285/2012

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenulului în suprafaţă de 74 mp situat în Iaşi şos. Nicolina nr. 1 bl. 928B către d-nul Zapodeanu Mihai

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenulului în suprafață de 74 mp, situat în Iași, șos. Nicolina nr. 1, bl. 928B, către d-nul Zapodeanu Mihai

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 105805/16.11.2012 întocmită de către

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 28628/29.03.2012 prin care d-nul Zapodeanu Mihai

solicită concesionarea terenului în suprafață de 74,00 mp, situat în Iași, șos. Nicolina nr.

1, bl. 928B;

Având în vedere Autorizația de construire nr. 37/19.03.1991;

Având în vedere Contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr.

571/22.01.1999 la Biroul Notarial Stela Bădărău și Daniela Bădărău;

Având în vedere Contractul de închiriere nr. 8994/29.03.2004;

Având în vedere Procesul verbal nr. 44203/16.05.2012 al Comisiei de analiză a

solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziția nr. 461/2009 a Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 60894/04.07.2012, întocmit S.C. Cont -

Expert S.A. în baza contractului de servicii nr. 44393/15.05.2012;

Având în vedere Procesul verbal nr. 81511/07.09.2012 al Comisiei de Negociere a

redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 140/29.06.2012;

Având în vedere HCL 167/2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat, completat prin HCL nr. 242/31.10.2012;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală

republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

1 / 2 la H.C.L. nr. 285 din 29 noiembrie 2012

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Iași, șos. Nicolina nr. 1, bl. 928B, în suprafață de 74,00 mp, identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre, către d-nul Zapodeanu Mihai.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, șos. Nicolina nr. 1, bl. 928B, în suprafață de 74,00 mp, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 183 euro.

Art.3. Redevența valorică a concesiunii, urmare a negocierii conform procesului verbal nr. 81511/07.09.2012, va fi de 1.739 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art.4. Durata concesionării va fi de 10 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

Art.5. Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.6. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.7. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară.

Art.8. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractele de concesiune.

Art.9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; D-lui Zapodeanu Mihai, Iași, șos. Nicolina, nr. 1, bl. 928B și Instituției Prefectului Județului Iași.

ArțlO. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale și Zapodeanu Mihai.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 285 din 29 noiembrie 2O12

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 285 din 29 noiembrie 2O12