Hotărârea nr. 284/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Străpungerii Silvestru nr. 28 bl. CL7 în suprafaţă de 28 74 mp

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului din Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 28, bl. CL7, în suprafață de 28,74 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 104355 / 12.11.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 80501 / 05.09.2012 prin care S.C. Kin S.R.L. solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 28, în suprafată de 28,74 mp, pe care îl deține în prezent în baza contractului de concesiune nr. 27/15.03.2006;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 98749/25.10.2012 întocmit de S.C. Cont - Expert S.A. în data de 19.10.2012, în baza contractului de servicii nr.

44393/15.05.2012;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba vânzarea terenului situat în Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 28, bl. CL7 având suprafata de 28,74 mp, având nr. cadastral 16884, înscris în cartea funciară nr. 120536 a UAT Iași, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, însușit prin HCL 167/2012.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Cont - Expert S.A., pentru terenul situat în Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 28, bl. CL7 având suprafata de

28,74 mp, care stabilește prețul de 198 euro/mp, respectiv de 5.690 euro pentru întreaga suprafață de 28,74 mp, echivalentul a 26.070 lei.

Art.3. Se constituie comisia de vânzare a terenului situat în Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 28, bl. CL7 având suprafata de 28,74 mp, în următoarea componență:

Președinte: Dangă Marius Sorin - Viceprimar Municipiul Iași;

Membri:    Boișteanu Paul Corneliu - consilier local;

Anghel Ficu    - consilier    local;

Leonte Constantin    - consilier local;

Bulgariu Cătălin    - consilier    local.

Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art.2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct.(2), alin e) și g) din Legea 571/2003, privind codul fiscal.

Art.4. Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art.5. În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6. Contractul de concesiune nr. 27/15.03.2006 încetează la data vânzării dacă terenul este cumpărat de proprietarul constructiei. În cazul în care se organizează licitatie publica, noul proprietar al terenului are obligatia de a prelua contractul de concesiune în aceleași condiții.

Art.7. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.8. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și de Finante Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri S.C. Kin S.R.L. cu sediul în Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 28, bl. CL7, parter și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale și Comisia de vânzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 284 din 29 noiembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

5

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 284 din 29 noiembrie 2012