Hotărârea nr. 283/2012

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafaţă de 2421 mp situat în str. Păcurari nr. 126 şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită către Parohia Sf. Mare Mucenic Mina

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafață de 2421 mp, situat în str. Păcurari nr. 126 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Parohia Sf. Mare Mucenic Mina

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 106197/16.11.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 105186/14.11.2012 a Parohiei “Sf. Mare Mucenic Mina”;

Având în vedere adresa 105038/15.11.2012 a Serviciului Gis-Cadastru și planul de situație atașat;

Având în vedere H.C.L. 167/2012, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafață de 2421 mp, situat în str. Păcurari nr. 126, conform planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Parohia “Sf. Mare Mucenic Mina”, terenul menționat la art. 1, pe durata existenței construcției.

Art.3. Terenul va fi predat pe bază de proces verbal.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Instituției Arhitectului Șef - Serviciul Gis Cadastru; Parohiei “Sf. Mare Mucenic Mina“ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5.: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituția Arhitectului Șef -Serviciul Gis Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 283 din 29 noiembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 283 din 29 noiembrie 2012