Hotărârea nr. 281/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 10 a H.C.L. 72/2011 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 10 a H.C.L. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași,

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 106144/16.11.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 57506/2012 a Direcției Tehnice și Investiții - Serviciul Unitate Implementare Proiecte Mediu, prin care solicită înscrierea în Cartea Funciară a terenului aferent CET II Holboca și a terenului aferent Depozitului de zgură și cenușă;

Având în vedere planurile de amplasament și delimitare a imobilelor întocmite de S.C .Grup Cinci S.R.L.;

Având în vedere Legea nr. 7/1996, republicată a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei 10 a H.C.L. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, în sensul că pozițiile 598 și 616 din aceasta vor avea elementele de identificare prevăzute în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Tehnice și Investiții - Serviciul Unitate Implementare Proiecte Mediu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3.: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul Unitate Implementare Proiecte Mediu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 281 din 29 noiembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la

HCL 281/29.11.2012

Nr.

Denumirea

Elemente

Număr

Poz.

crt.

bunului

de identificare

de

inventar

Anexa

10

a HCL 72/2011

1

teren

Aferent incintă CET II, suprafața totală 520455.43 mp, din care construit 473136,99 mp, situat în Comuna Holboca, șos. Iași-

Ungheni, KM 10, Județul Iași, identificat cadastral prin tarla 106, parcela CC1522.

201.1CET

598

2

teren

Aferent Depozitului de Zgură și Cenușă, suprafața totală 473818,56 mp, din care construit 202,76 mp, situat în Comuna Holboca, Județul Iași, identificat cadastral prin tarla 105, parcelele CD 1485, NH 1497, CD 1498, NH 1499, C 1500, CD 1501, CD 1502, NH 1503, CD 1054.

201.6CET

616

3 / 3 la H.C.L. nr. 281 din 29 noiembrie 2012