Hotărârea nr. 280/2012

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară a suprafeţei de 12 mp de teren situat în faţa PT 5 Gară str. Străpungerii Silvestru nr. 28 în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoane cu dezabilităţi

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Comunitară a suprafeței de 12 mp de teren, situat în fața PT 5 Gară, str. Străpungerii Silvestru nr. 28, în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoane cu dezabilități

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 105954/16.11.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 97441/25.10.2012 a Direcției de Asistență Comunitară;

Având în vedere prevederile H.C.L. 442/2011 privind transmiterea în

folosință gratuită către DAC a unor spații situate în incinta unor puncte termice,

Având în vedere prevederile H.C.L. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile articolului 124 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către DAC, pe perioada existenței construcției, a terenului proprietatea Municipiului Iași în suprafață de 12 mp, situat în fața PT 5 Gară, str. Străpungerii Silvestru nr. 28, în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoane cu dezabilități.

Art. 2 Terenul va fi predat pe bază de proces verbal.

Art.3 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției de Asistență Comunitară și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Tehnică și Investiții si Direcția de Asistență Comunitară.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 280 din 29 noiembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 280 din 29 noiembrie 2012