Hotărârea nr. 28/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T61 parcelele cu numar cadastral 132391 132392 132393 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA VITICULTORI, T61, parcelele cu numar cadastral 132391, 132392, 132393 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.19154/03.03.2011 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.34/10.01.2011;

Avand in vedere cererea nr.19154/03.03.2011, prin care domnii Ciortan

Vasile Cristian si Raluca, Furmuzache Laurentiu, Ghioc Catalina si Furnica Daniel solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, zona Viticultori, T61, parcelele cu numar cadastral 132391, 132392, 132393;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 09.03.2011 si 25.01.2012;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.245/PUZ/2011 ; Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de constructii republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul MDRL nr.839 /2009 cuprinzind Normele

metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, zona Viticultori, T61, parcelele cu numar cadastral 132391, 132392, 132393, intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1500 mp., conform contractelor de vanzare cumparare nr.2745/2010, 2746/2010, 2875/2010. La faza de autorizare a executiei lucrarilor de construire se va asigura respectarea Ordinului M.S.nr.536/1997. Indicatori urbanistici : POT=35%,    CUT=1.2; regim de inaltime D+P+1E+M

(maxim 9 m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice nr. U 2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Domnilor Ciortan Vasile Cristian si Raluca, Furmuzache Laurentiu, Ghioc Catalina si Furnica Daniel Aleea Rozelor nr. 89, bl. D2, sc. C, ap.10 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 28 din 31 ianuarie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 28 din 31 ianuarie 2012