Hotărârea nr. 279/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1.1. a H.C.L. 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi

MUNICIPIU CONSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 1.1. a H.C.L. 167/2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași,

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 106026/16.11.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 98748/25.10.2012 a Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere adresa 4240/21.03.2012 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere contractul de vanzare-cumpărare nr. 470/10.03.2004; Având în vedere H.C.L. 1/23 ianuarie 2012 privind stabilirea

apartenenței la domeniul privat al Municipiului a unor bunuri imobile;

Având în vedere H.C.L. 167/2012, privind însușirea inventarului

domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea 215/2001 a administrației publice locale,

republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Anexei 1.1. a H.C.L. 167/2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, în sensul că suprafața de teren de la poziția 1094 a acesteia va fi de “2343,21 mp”.

Art.2 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr.279 din 29 noiembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 279 din 29 noiembrie 2012