Hotărârea nr. 278/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 187/2012 (completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafaţă de 3382 mp situat în str. Vitejilor nr. 2 Cartier Dacia)

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. 187/2012

(completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafață de 3382 mp, situat în str. Vitejilor nr. 2, Cartier Dacia)

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 106132/16.11.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planul de situație privind rectificarea suprafeței de teren aferentă Parohiei Invierea Domnului, comunicat de Serviciului Gis-Cadastru prin adresa 105038/15.11.2012 ;

Având în vedere H.C.L. 187/2012 privind completarea inventarului

domeniului privat al municipiului Iasi însusit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în

suprafata de 3382 mp, situat în Str. Vitejilor nr. 2 Cartier Dacia, precum si

suplimentarea suprafeței de teren atribuită în folosința gratuită către Parohia “Invierea Domnului” cu 582 mp;

Având în vedere H.C.L. 167/2009, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. 187/2012 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, asfel:

a)    Art. 1 va avea următorul continut:

“ Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafață de 4941 mp, situat în str. Vitejilor nr. 2, conform planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

b)    Art. 2 va avea următorul continut:

“ Se aprobă suplimentarea suprafeței de teren atribuită în folosință gratuită către Parohia Invierea Domnului prin Decizia 748/1990, pe durata existenței construcției, cu 2141 mp ”.

Art.2 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Instituției Arhitectului Șef - Serviciul Gis Cadastru; Parohiei “învierea Domnului“ si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Instituția Arhitectului Șef - Serviciul Gis Cadastru; Parohia “învierea Domnului“

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 278 din 29 noiembrie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 278 din 29 noiembrie 2012