Hotărârea nr. 277/2012

H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R Â R E

privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată in ședința Comisiei economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași privind atribuirea în folosință gratuită a spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.10, bloc B2, subsol, în suprafață totală de 35,90 mp, către Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași, pentru o perioadă de 4 ani consemnata si in avizul comisiei;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.95061/15.10.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 89901/01.10.2012 înaintată de Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași ;

Având în vedere Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 128/22.05.2006 și recomandările din expertiza tehnică realizată pentru imobilul din Iași, str. Păcurari nr.29 ;

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

În conformitate cu prevederile art.115, alin (1), lit. b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se constată încetarea de drept a efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 128/22.05.2006 privind acordarea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât locuință situat în Iași, str. Păcurari nr. 29 către

Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași.

1/2 la H.C.L. nr. 277 din 29 noiembrie 2012

Art.2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.10, bloc B2, subsol, în suprafață totală de 35,90 mp, către Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași, pentru o perioadă de 4 ani.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Bibliotecii Județene Gherghe Aasachi Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 277 din 29 noiembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 277 din 29 noiembrie 2012