Hotărârea nr. 276/2012

HOTARÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra terenului în suprafata de 192 02 m.p. în favoarea S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra terenului în suprafata de 192,02 m.p. în favoarea S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.106109/16.11.2012 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere adresa nr.18689/20.08.2012 transmisa de SC E.ON Moldova Distributie SA, înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub numărul 76750/29.08.2012, prin care se solicita transmiterea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a terenului in suprafata de 192,02 mp situat in strada Bucium nr.26 in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru „Deviere LEA 110 kV in vederea eliberarii amplasamentului obiectivului Centru Comercial Dedeman, de pe raza Municipiului Iasi” si adresa nr.5403/06.11.2012 transmisă de SC Dedeman SRL, înregistrata la Primăria Municipiului Iași sub numărul 103836/09.11.2012;

Având în vedere adresa nr.81758/22.10.2012 transmisa de Serviciul GIS-Cadastru privind statutul juridic al terenului din șos. Bucium nr.26;

Având în vedere contractul de concesiune de bunuri proprietate publică nr.85936/21.10.2008 incheiat intre Municipiul Iasi si S.C. Dedeman S.R.L. ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 167 din 26 iulie 2012 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile art.12, art.14 din Legea nr.123/2012 a

energiei electrice si gazelor naturale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTARASTE:

Art.1: (1) Se aproba constituirea cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra terenului în suprafata de 192,02 mp in favoarea SC E.ON Moldova Distributie SA, necesar pentru proiectul „Deviere LEA 110 kV in vederea eliberarii amplasamentului obiectivului Centru Comercial Dedeman, de pe raza Municipiului Iasi”, conform Anexei A ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

(2)    Terenul menționat la art. (1) este amplasat în strada Bucium nr.26, face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, concesionat către S.C. Dedeman S.R.L. .

(3)    Constituirea cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra suprafetei de teren prevazuta la alin. (1) se face pe durata existentei capacitatilor energetice.

Art.2: Predarea primirea terenului se va face pe baza de proces verbal.

Art.3: Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetul Iasi, Primarului Municipiului Iasi, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Institutiei Arhitectului Sef - Serviciul GIS Cadastru, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, SC E.ON Moldova Distributie S.A., SC Dedeman SRL.

Art.4: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri va fi asigurata de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Institutia Arhitectului Sef - Serviciul GIS Cadastru si Directia Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 276 din 29 noiembrie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 276 din 29 noiembrie 2012