Hotărârea nr. 275/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea si modernizarea Sectiei de Ortopedie” la Spital Clinic de Recuperare Iasi str.Pantelimon Halipa Nr.14

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea si modernizarea Sectiei de Ortopedie” la Spital Clinic de Recuperare Iasi, str.Pantelimon Halipa Nr.14

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere referatul de specialitate nr. 83629/14.09.2012 întocmit de Serviciul Investitii;

Avand in vedere adresa nr.81064/06.09.2012 prin care Spitalul Clinic de Recuperare Iasi solicita aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea Sectiei de Ortopedie” la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr.48/2010 care

modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere prevederile Legii-cadru 195/2006, a descentralizarii;

Avand in vedere studiul de fezabilitate intocmit de SC VILA HOUSE

SRL;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice

locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art.42 si 43 ale Legii nr.500/2002 privind finantele publice cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa

nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia

publica locala cu modificarile si completarile ulterioar;

In temeiul art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea si modernizarea Sectiei de Ortopedie” la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, Str.Pantelimon Halipa Nr.14 conform anexei nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Spitalului Clinic de Recuperare Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi

Art. 3 Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Tehnica si Investitii, Directia Economica si Finante Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei Hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 275 din 29 noiembrie 2012

ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 275/2012

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea si modernizarea Sectiei de Ortopedie” la Spital Clinic de Recuperare Iasi, str.Pantelimon Halipa Nr.14

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 28/2008 in baza proiectului realizat pentru aceasta investitie.

Valoarea totala = 3.888.140 lei, din care:

C+M = 2.811.820 lei

TVA aferent este de 933.150 lei.

Totalul general = 4.821.290 lei

Proiectul va fi realizat in 6 luni, impartit in trei etape, conform celor trei tronsoane ale Sectiei de Ortopedie, alocand cate doua luni pentru fiecare tronson.

Suprafata totala modernizata este de 1.122,26 mp, corespunzatoare celor 17 saloane cu 80 de paturi.

Echipamentele specifice activitatii Sectiei de Ortopedie care vor fi achizitionate sunt in valoare de 579.310 lei.

Costurile investitiei vor fi suportate din veniturile proprii ale Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.

3/3 la H.C.L. nr. 275 din 29 noiembrie 2012