Hotărârea nr. 273/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 2013 precum si a Regulamentului de Organizare si FuncŃionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2013 precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă si Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași

Având în vedere referatul de specialitate nr. 106885/20.11.2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane,P.P.S;

Având în vedere adresa nr. 89481/2012 prin care s-a transmis planul de ocupare a funcțiilor publice către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

Având în vedere prevederile art.23. din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul Funcționarului Public;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului precum și pentru Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași și Poliția Locală Iași pentru anul 2013, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași , conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane;P.P.S, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Județului Iași, Direcției de Asistență Comunitară Iași și Poliției Locale Iași Direcției Economice si de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4; (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Resurse Umane P.P.S, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Județului Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași și Poliția Locală Iași.

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 273 din 29 noiembrie 2012

CONSILIUL LOCAL IASI

MUNICIPIUL IAȘI


Anexa 1 la HCL 273/2012

Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi pentru anul 2013

Functia publică

Nr.maxim de functii publice

Nr.functii

publice

ocupate

Nr.functii

publice

vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi înfiintate

Nr.maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare

secretar al municipiului

1

1

arhitect sef

1

1

director general

2

2

director executiv

7

5

2

sef serviciu

26

24

2

sef birou

17

14

3

Total categoria functionari publici de conducere

54

47

7

0

0

0

auditor clasa I grad principal

2

1

1

auditor clasa I grad superior

5

3

2

cons.jr. clasa I grad asistent

10

5

5

4

cons.jr. clasa I grad principal

2

2

4

4

cons.jr. clasa I grad superior

10

9

1

consilier clasa I grad asistent

22

19

3

11

consilier clasa I grad principal

29

25

4

11

19

11

consilier clasa I grad superior

125

116

9

19

19

inspector clasa I grad debutant

2

0

2

inspector clasa I grad asistent

50

38

12

26

inspector clasa I grad principal

57

46

11

26

26

26

inspector clasa I grad superior

49

49

26

26

Total functii publice clasa I

363

313

50

86

86

86

referent de specialitate clasa II grad superior

5

4

1

Total functii publice clasa II

5

4

1

0

0

0

referent clasa III grad principal

4

2

2

Functia publică

Nr.maxim de functii publice

Nr.functii

publice

ocupate

Nr.functii

publice

vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi înfiintate

Nr.maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare

referent clasa III grad superior

59

46

13

Total functii publice clasa III

63

48

15

0

0

0

Total functii publice executie

431

365

66

86

86

86

Total functii publice

485

412

73

86

86

86

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ

ANEXA 2 la HCL 273/2012


DIRECTOR EXECUTIV Luminița Munteanu


Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2013

Funcția publică

Nr.maxim

de funcții publice

Nr.funcții

publice

ocupate

Nr.funcții

publice

vacante

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi înființate

Nr.maxim

de funcții publice supuse

reorganizării

Nr.maxim de

funcții publice rezervate promovării

Nr.maxim de

funcții publice rezervate promovării

rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

dir.ex. în cadrul inst.publ.subord.

1

1

dir.ex.adj.în cadrul inst.publ.sub.

1

1

șef serviciu

5

5

șef birou

2

1

1

1

Total categ.funcț.publ.de cond.

9

8

1

1

auditor clasa I grad superior

1

1

1

cons.jr. clasa I grad asistent

1

1

1

cons.jr. clasa I grad principal

1

1

1

consilier clasa I grad asistent

4

3

1

1

consilier clasa I grad principal

6

6

consilier clasa I grad superior

15

13

2

2

inspector clasa I grad debutant

5

5

5

inspector clasa I grad asistent

21

12

9

1

2

1

9

inspector clasa I grad principal

6

6

2

2

2

inspector clasa I grad superior

18

15

3

2

2

3

Total funcții publice clasa I

78

55

23

23

ref.spec.clasa II grad principal

ref.spec.clasa II grad asistent

1

1

Total funcții publice clasa II

1

1

referent clasa III grad superior

12

7

5

1

5

Total funcții publice clasa III

13

7

5

5

Total funcții publice execuție

91

63

28

28

Total funcții publice

100

71

29

5

5

5

29

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE

Ilona Mihaescu

Îmtocmit Carmen Stan consilier resurse umane

CONSILIUL LOCAL IAȘI

DIRECTIA LOCALA DE EVIDENTA PERSOANELOR IASI

Anexa 3 la HCL 273/2012

Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2013

Funcția publică

Nr.maxim

de funcții publice

Nr.funcții

publice

ocupate

Nr.funcții

publice

vacante

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi infiintate

Nr.maxim

de funcții publice supuse

reorganizarii

Nr.maxim de

funcții publice rezervate promovării

Nr.maxim de

funcții publice rezervate promovării

rapide

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

dir.ex. în cadrul inst.publ.subord.

1

1

0

0

0

0

0

0

șef serviciu

2

0

2

0

0

0

0

2

șef birou

1

1

0

0

0

0

0

0

Total categ.funcț.publ.de cond.

4

2

2

0

0

0

0

2

cons.jr. clasa I grad superior

2

1

1

0

0

0

0

1

consilier clasa I grad superior

4

4

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

inspector clasa I grad asistent

10

8

2

0

2

0

0

2

inspector clasa I grad principal

18

13

5

2

4

2

0

3

inspector clasa I grad superior

8

7

1

4

0

4

0

1

Total funcții publice clasa I

43

33

10

6

6

6

0

8

referent clasa III grad principal

3

0

3

0

0

0

0

1

referent clasa III grad superior

15

14

1

0

0

0

0

1

Total funcții publice clasa III

18

14

4

0

0

0

0

2

Total funcții publice execuție

61

47

14

6

6

6

0

10

Total funcții publice

65

49

16

6

6

6

0

12

Director Executiv, Marius Constantin Bodoga

Compartiment Resurse Umane, Salarizare Emanuel Smântână

MUNICIPIUL IAȘI

POLIȚIA LOCALĂ IAȘI

Anexa 4 la HCL 273 /2012

Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2013

Funcția publica

Nr.maxim

de funcții publice

Nr.funcții

publice

ocupate

Nr.funcții

publice

vacante

Nr.maxim

de funcții publice

care vor fi

înființate

Nr.maxim

de funcții publice supuse

reorganizării

Nr.maxim de

funcții publice

rezervate

promovării

Nr.maxim de

funcții publice

rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de

funcții publice

care vor fi

ocupate prin

recrutare

dir.ex. în cadrul inst.publ.subord.

1

1

0

-

-

-

-

dir.ex.adj.în cadrul inst.publ.sub.

1

1

0

-

-

-

-

-

șef serviciu

11

7

4

-

-

-

-

3

șef birou

4

2

2

-

-

-

-

-

Total categ.funcț.publ.de cond.

17

11

6

-

-

-

-

3

cons.jr. clasa I grad debutant

0

0

0

1

-

-

-

1

cons.jr. clasa I grad asistent

1

0

1

-

1

-

-

-

consilier clasa I grad asistent

5

5

0

-

-

-

-

-

consilier clasa I grad principal

3

2

1

-

-

-

-

1

consilier clasa I grad superior

2

2

0

-

-

-

-

-

funcții publice specifice clasa I

-

politist local clasa I grad debutant

1

0

1

-

-

-

-

1

politist local clasa I grad asistent

40

37

3

-

-

-

-

3

politist local clasa I grad principal

2

0

2

-

-

-

-

2

politist local clasa I grad superior

2

2

0

-

-

-

-

-

Total funcții publice clasa I

56

48

8

1

1

-

-

8

ref.spec.clasa II grad superior

1

1

-

-

-

-

-

-

funcții publice specifice clasa II politist local clasa II grad superior

1

0

1

1

Total funcții publice clasa II

2

1

1

-

-

-

-

1

referent clasa III grad asistent

1

1

0

-

-

-

-

-

referent clasa III grad superior

1

1

0

-

-

-

-

-

funcții publice specifice clasa III

-

politist local clasa III grad asistent

77

74

3

-

7

-

-

3

politist local clasa III grad principal

67

66

1

7

-

7

-

1

politist local clasa III grad superior

75

73

2

-

-

-

-

2

Total funcții publice clasa III

221

215

6

7

7

7

-

6

Total funcții publice execuție

279

264

15

8

8

7

-

15

Total funcții publice

296

275

21

8

8

7

-

18

DIRECTOR EXECUTIV,

Alexandru Hordilă

Sef Serviciu

Juridic, Instruire, Resurse umane, Alistar Maria Ionela
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAȘI

Prezentul Regulament de organizare și funcționare este actul administrativ care detaliază modul de organizare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi, stabilește regulile de funcționare, politicile, procedurile și atribuțiile ce revin compartimentelor de muncă din cadrul structurii organizatorice aprobate conform legii.

Prin acest regulament este stabilit modul de functionare a direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din primărie, precum și relațiile ierarhice și de colaborare.

În sensul Legii nr.215/2001, republicată, Primăria Municipiului Iași este o structură funcțională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărarile Consiliului local, dispozițiile primarului, soluționand problemele curente al colectivității locale, în această structură intrând: primarul, viceprimarii, secretarul municipiului și aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași.

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași este organizat în conformitate cu dispozițiile Legii nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și este structurat astfel:

DIRECȚIA DE SERVICII PENTRU COMUNITATE

Este subordonată Primarului și are următoarea structură:

-Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative

-    Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni

-Biroul Democrație Participativă Locală -Compartiment Relații cu Publicul

-Serviciul Relații Internaționale și Comunicare -Biroul Organizare Evenimente Publice

-Biroul Informații Publice și Mass Media -Biroul de Analiză Statistică

-    Compartiment pentru Problemele Rromilor

-    Serviciul Voluntariat pentru Situații de Urgență

Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative

Are următoarele atribuții:

-    creșterea responsabilizării administrației publice;

-    îmbunătățirea eficacității organizaționale;

-    îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice;

-    îmbunătățirea sistemului de comunicare, atât în interiorul instituției cât și între aceasta și mediul extern;

-    cooperarea cu reprezentanții altor instituții similare din țară și străinătate în vederea schimbului de experiență: primăriile municipiilor din România, primăriile orașelor înfrățite, Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice, Asociația Municipiilor din România, etc;

-    promovarea de valori standarde și bune practici, în scopul creșterii calității actului administrativ;

-    gestionează corespondența venită prin Poșta Specială în conformitate cu prevederile O.G. nr.27/2002 privind gestionarea petițiilor și H.G. nr.1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate;

-    se implică în organizarea evenimentelor desfășurate de municipalitate sau parteneri: dezbateri, conferințe, simpozioane, etc;

-    verifică respectarea programului de lucru și obiectivelor stabilite ale regiilor subordonate Consiliului Local și al Direcțiilor primăriei;

-    actualizează permanent baza de date a instituției, cu datele de contact ale instituțiilor și persoanelor publice din administrația publică locală și centrală, mediul univeristar, cultural, medical, economic;

-    monitorizează respectarea prevederilor O.G. nr.27/2002 privind gestionarea petițiilor: solicită Centrului de Informații pentru Cetățeni raportul lunar privind circulația documentelor, urmărește transmiterea de răspunsuri la petițiile înregistrate în termenul legal de 30 de zile.

-    participă și se implică în buna desfășurare a dezbaterilor și audiențelor publice, în colaborare cu Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni și respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională.

Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni

Are următoarele atribuții:

-    desfășoară și gestionează activitățile de registratură (înregistrarea și eliberarea actelor), relații cu publicul, curierat intern și extern;

-    primirea, distribuirea si expedierea corespondenței interne si externe;

-    asigură eliberarea formularelor tipizate si asistarea cetățenilor pentru completarea corectă a acestora în vederea simplificării procedurilor de eliberare a actelor administrative emise de instituție;

-    asigură și coordonează înscrierea și desfășurarea audiențelor primarului, viceprimarilor și secretarului municipiului;

-    informează și asistă cetățenii în mod direct, în scris, prin telefon, pe email și prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor ce țin de administrația publică locală;

-    îndrumă cetățenii spre instituțiile și organizațiile abilitate să-i ajute în rezolvarea problemelor ce nu sunt de competența municipalității;

-    gestionează soluționarea petițiilor (conform O.G. nr.27/2002);

-    monitorizeaza soluționarea solicitărilor care se încadrează în prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

-    aplică prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională;

-    organizează și monitorizează dezbaterile și consultările publice de câte ori este necesar;

- elaborează rapoartele anuale de evaluare în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001

privind liberul acces la informațiile de interes public și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională;

-    elaborează materiale informative, asigură editarea și distribuirea raportului anual de activitate al instituției și a sintezei raportului anual;

-    asigură aplicarea ștampilei instituției pe documentele eliberate în regim de registratură;

-    asigura operarea telefonului cetățeanului, gestionează apelurile și rezolvarea urgentă a problemelor cetățenilor cu sprijinul celorlalte departamente ale instituției;

-    asigură afișarea și evidența proceselor verbale de contravenție aplicate de municipalitate prin aparatele de specialitate, conform legislației în vigoare;

-    coordonează activitățile și acțiunile de democrație participativă locală.

Biroul Democrație Participativă Locală

Are următoarele atribuții:

-    informarea și asistarea cetățenilor în mod direct, în scris, prin telefon, pe email și prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor ce țin de administrația publică locală;

-    asigurarea eliberării formularelor tipizate și asistarea cetatenilor pentru completarea corectă a acestora în vederea simplificării procedurilor de eliberare a actelor administrative emise de instituție;

-    primirea, înregistrarea și monitorizarea petițiilor (conform O.G. nr.27/2002);

-    aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională;

-    îndrumarea cetățenilor spre instituțiile și organizațiile abilitate să-i ajute in rezolvarea problemelor ce nu sunt de competența municipalității;

-    operarea unui telefon dedicat sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor din cartierele arondate centrului, gestionarea apelurilor și rezolvarea urgentă a problemelor cetățenilor cu sprijinul celorlalte departamente ale primăriei;

-    colaborarea in derularea unor proiecte ale asociațiilor nonguvernamentale;

-    organizarea și monitorizarea dezbaterilor și consultărilor publice de câte ori este necesar;

-    asigurarea înscrierii la audiențele primarului, viceprimarilor și secretarului municipiului.

Serviciul Relații Internationale și Comunicare

Are următoarele atribuții:

-    promovează imaginea municipiului Iași la nivel internațional;

-    organizează vizite ale unor delegații străine în municipiul Iași și deplasările delegațiilor municipalității ieșene în străinătate;

-    pregătește documentația necesară semnării protocoalelor de înfrățire sau de colaborare cu diverse orașe ale lumii;

-    analizează propunerile de colaborare cu diverși parteneri locali și naționali, în vederea obținerii unor finanțări ale Uniunii Europene și ale altor instituții internaționale;

-    derulează proiecte cu finanțare externă, asigurând managementul, implementarea și monitorizarea-evaluarea proiectelor;

-    propune și asigură, împreună cu Biroul de Organizare Evenimente Publice, participarea municipalității ieșene la târguri, expoziții și misiuni economice (în parteneriat cu diverse asociații profesionale și patronale) în străinătate;

-    redactează corespondența în limbile engleză, franceză, germana, italiană;

-    participă la organizarea și derularea unor manifestări culturale, științifice, artistice ale Primăriei Municipiului Iași;

-    colaborează cu alte departamente din cadrul Primăriei Municipiului Iași pentru elaborarea și editarea materialelor informative și promoționale;

-    asigură traducerea diverselor documente adresate municipalității ieșene și, atunci când este cazul, translarea la acțiunile organizate de primărie, cu participare străină.

Biroul de Organizare Evenimente Publice

Are următoarele atribuții:

-    gestionează organizarea activităților și evenimentelor la nivel local, la care Primăria Municipiului Iași este organizator sau partener;

-    redactează programul anual de evenimente și manifestări pe plan local;

-    propune și asigură participarea municipalității ieșene la târguri, expoziții și misiuni economice (în parteneriat cu diverse asociații profesionale și patronale) în țară și în străinătate, în colaborare cu Serviciul Relații Internaționale și Comunicare;

-    colaborează cu alte departamente din cadrul Primăriei Municipiului Iași pentru elaborarea și editarea materialelor informative și promoționale;

-    sprijină acțiunile de promovare a unor agenți economici și a altor organizații, la evenimentele și manifestările organizate de municipalitate.

Biroul Informații Publice și Mass-Media

-    asigură informarea mass-media la solicitarea acestora sau din oficiu;

-    realizează materiale informative, comunicate și informări de presă, cu privire la activitatea desfașurată și imaginea de ansamblu a Primăriei Municipiului Iași, furnizându-le mass-media în timp util, precum și altor instituții/organizații abilitate;

-    furnizează jurnaliștilor, prompt și complet, orice informație de interes public care privește activitatea municipalității, cu aprobarea conducerii Primăriei;

-    editează și difuzează materiale informativ-documentare;

-    asigură organizarea conferințelor de presă;

-    crează o bază de date a reprezentanților mass-media și o gestionează eficient;

-    gestionează relația cu reprezentanții mass-media și asigură accesul acestora în sediul Primăriei în condițiile legii și cu aprobarea executivului Primăriei, în conformitate cu Regulamentul Primăriei Municipiului Iași privind relațiile cu mass-media;

-    gestionează buletinul informativ al municipalității, Curierul de Iași, precum și pagina de internet al acestuia, respectiv furnizează informări la secțiunea dedicată pe pagina electronică www.primaria-iasi.ro;

-    realizează campanii de informare și promovare a proiectelor municipalității;

-    colaborează cu instituții ale administrație publice centrale și locale, cu persoane fizice și juridice, cu organizații neguvernamentale și cu alte organizații neguvernamentale în acțiuni comune de informare și promovare a proiectelor care pot aduce beneficii municipiului Iași;

-    realizează și răspunde de revista presei zilnic și o prezintă executivului Primăriei;

-    realizează analiza aparițiilor în mass-media și poate propune măsuri pentru îmbunătățirea imaginii instituției;

-    mijlocește relația dintre executivul Primăriei și jurnaliști în vederea asigurării unei comunicări cât mai eficiente și corecte cu privire la activitatea desfășurată.

Biroul de Analiză Statistică - asigură întocmirea lucrărilor statistice lunare/trimestriale/anuale pentru raportarea lor la

Direcția Județeană de Statistică Iași;

-    realizează: - sondaje de opinie calitative și cantitative pe diverse teme de interes social;

-    anchete de conjunctură;

-    studii și analize pe indicatori din domeniul de activitate;

-    crează baza de date statistice care cuprinde principalii indicatori demografici, sociali, economici la nivelul municipiului Iași.

Compartiment pentru Problemele Rromilor

Atribuții:

-    expertul local reprezintă principalul mediator între autoritățile publice și comunitățile de rromi. El se subordonează Primarului și colaborează cu Biroul Județean pentru Rromi.

-    În exercitarea atribuțiilor, expertul local se deplasează în teren în vederea identificării și evaluării problemelor minorității rrome.

-    menține relația cu Biroul Județean pentru Rromi și celelalte instituții descentralizate în vederea găsirii soluțiilor la problemele identificate.

-    rezolvă petițiile repartizate de Primar și Biroul Județean pentru Rromi, potrivit O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

-    colaborează cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului, respectiv cu instituțiile și serviciile publice de interes local - în soluționarea problemelor din sfera de activitate.

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Este subordonată Primarului și are următoarea structură:

-    Serviciul G.I.S. - Cadastru

-    Serviciul Urbanism

-    Biroul Reglementare Publicitate Exterioară

Serviciul G.I.S. - Cadastru

Serviciul G.I.S. - Cadastru desfășoară următoarele tipuri de activități:

Activități G.I.S.:

5

-    achiziția, prelucrarea, gestionarea și diseminarea informației georeferențiale;

-    constituirea și ținerea la zi a entităților topografice;

-    concepția, realizarea și întreținerea sistemului de informație al BDU precum și a celor adiacente, respectiv a cadastrului imobiliar-edilitar, a cadastrului de specialitate;

-    crearea de aplicații și programe de interes general în mediu G.I.S. pentru serviciile tehnice și direcțiile primăriei;

-    alinierea informației grafice georeferențiale la standardele interne și internaționale în scopul compatibilizării sistemelor de informație intersectoriale;

-    gestionarea nomenclaturii urbane (denumire de arteră și numere imobil, plan de adrese);

-    elaborează certificate de atestare a adresei imobilului;

-    integrează datele și informațiile urbanistice în sistemul digital unitar pe straturi;

-    gestiunea registrului cadastral al parcelelor;

- gestiunea registrului cadastral al proprietarilor;

- gestiunea registrului cadastral al clădirilor;

-    realizarea și întreținerea planului topografic digital municipal;

-    elaborează planuri și hărți topografice și cadastrale pentru cei interesați;

-    întreținerea Fișei Bunului Imobil;

-    integrează datele cadastrului general în sistemul G.I.S.

Activități Cadastru:

5

-    întocmește contracte de folosință pentru căi de acces, pentru montarea panourilor publicitare;

-    întocmește proiecte de hotărâri pentru schimburi de teren precum și pentru trecerea terenurilor din domeniul public în domeniul privat;

-    întocmește ridicări topografice, planuri de situație și schițe necesare pentru proiectare și execuție;

-    verifică suprafețele, deținătorii, vecinătățile, situația juridică a terenurilor și a categoriilor de folosință;

-    eliberează adeverințe pentru impozite necesare la D.E.F.P.L.;

-    identifică terenuri și determină suprafețele fostelor proprietăți conform Legii nr.10/2001;

-    întocmește proiecte de hotărâri pentru domeniile de mai jos:

1.    asocieri de terenuri;

2.    achiziție de terenuri,

3.    vânzări de terenuri;

4.    atribuire de terenuri;

-    acordă dreptul de acces pe domeniul public pentru diferiți utilizatori;

-    elaborează proiecte de hotărâri pentru trecerea arterelor de circulație (căi de acces) din domeniul privat în domeniul public al Primăriei;

-    trasează construcții, drumuri, căi de acces;

-    elaborează planuri de încadrare în tarla fără localizare certă (conform Ordinului

nr.415/2006);

-    analizează și constată suprapuneri de terenuri.

Serviciul Urbanism

Atribuții:

-    eliberează certificate de urbanism;

-    eliberează autorizații de construire;

-    asigură relațiile de lucru cu proiectanții planurilor urbanistice: generale, zonale și de detaliu (referate, prezentări în comisia de urbanism, eliberări avize, proiecte de hotărâri ale Consiliului Local);

-    răspunde de aplicarea prevederilor PUG în municipiul Iași;

-    asigură relațiile cu publicul, audiențe;

-    eliberează duplicate după autorizații de construire existente în arhivă;

-    întocmește proiecte de hotărâri și caiete de sarcini pentru serviciul de urbanism și arhitectură;

-    se ocupă de regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizației de construire.

-    întocmește teme de proiectare pentru sistematizare și pentru obiective de investiții ale primăriei supuse licitațiilor pentru proiectare;

-    întocmește documentația de regularizare pentru lucrările finalizate cu procese verbale de recepție.

Biroul Reglementare Publicitate Exterioară

-    asigură aplicarea dispozițiilor Primarului, a Hotărârilor Consiliului Local Municipal cât și a actelor normative emise de forurile superioare în competența de aplicare a administrației publice locale: legi, hotărâri, ordonanțe;

-    asigură încheierea și urmărirea respectării contractelor cu societățile de publicitate conform H.C.L. nr.72/2004, modificată cu H.C.L. nr.221/2006;

-    întocmește documentația necesară organizării de licitații (referate, caiete de sarcini, studii de oportunitate, contracte cadru, etc.) pentru amplasarea de panouri publicitare pe domeniul public sau privat al Consiliului Local;

-    urmărește respectarea prevederilor H.C.L. nr.609/2003, modificată cu H.C.L. nr.96/2005;

-    întocmește, modifică și/sau completează regulamentul de publicitate exterioară;

-    emite acorduri/avize de publicitate temporară conform regulamentului de publicitate în vigoare;

-    întocmește și actualizează bazele de date privind amplasarea mijloacelor de reclamă și publicitate exterioara din municipiul Iași, precum și avizele/acordurile eliberate;

-    verifică în teren amplasarea mijloacelor publicitare și posibilitățile legale privind acordarea avizelor/acordurilor de publicitate și sesizează eventualele nereguli;

-    urmărește aplicarea prevederilor Hotărârilor Consililui Local privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în ceea ce privește depunerea declarațiilor de impunere pentru plata taxelor de reclamă și publicitate prevăzute de Codul Fiscal - Legea nr.571/2003, cap. VI;

-    acordă consultanță agenților economici sau persoanelor fizice privind prevederile legale ce trebuie respectate pentru desfășurarea activităților de reclamă și publicitate;

-    soluționează în termen legal solicitările și reclamațiile primite de la cetățeni, analizează și verifică în teren situația, urmărind realizarea celor stabilite, în măsura competențelor care îi revin;

-    întocmește și transmite informări cu privire la activitatea compartimentului;

-    colaborează cu celelalte servicii și birouri din Primărie în vederea respectării legislației care prevede aplicarea acesteia de către organele de control abilitate ale administrației publice locale, și cu alte institutii locale implicate în sfera de activitate a serviciului;

-    verifică lunar încasrea taxei de publicitate ce revine Primăriei ca urmare a mijloacelor publicitare existente pe raza municipiului și anume: panouri, totemuri, casete/plăcuțe/direcționale, bannere; mesh-uri, copertine; corturi; campanii promoționale, alte forme atipice de publicitate, flayere, etc.;

-    întocmește periodic situații centralizate cu privire la situația încasărilor realizate din activitatea de reclamă și publicitate, taxa ocupare domeniu public și taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate conform legii;

-    introduce documentele de intrare - ieșire în Sistemul Informatic Integrat.

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII

Este subordonată Primarului și are următoarea structură:

-    Unitatea de Implementare Proiecte de Mediu

-    Serviciul Energetic și de Utilități Publice

-    Biroul Reglementare Transporuri Urbane

-    Biroul Administrare Mediu Urban

-    Biroul Versanți și Monumente

-    Biroul Străzi Municipale

-    Serviciul Administrativ

-    Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă

-    Serviciul Investiții

5

-    Biroul Achiziții Publice

’ /V

-    Compartiment Învățământ și Spitale

-    Serviciul Informatizare

-    Compartiment Administrare Infrastructură și Echipamente Informatice

-    Compartiment Administrare Baze de Date și Aplicații Informatice

Unitatea de Implementare Proiecte de Mediu

Aceasta structură are următoarele sarcini:

- supravegherea tehnică;

- monitorizarea progresului proiectului;

-    administrarea și managementul financiar al fondurilor proiectului;

-    furnizarea periodică a rapoartelor de desfășurare și a altor informații către autoritatea contractantă;

•    gestionarea contractelor de lucrări și servicii;

•    elaborarea documentațiilor aferente cererilor de prefinanțare și rambursare;

•    atestarea tehnică, procedurală și contabilă a documentelor de fundamentare a plăților;

•    revizuirea periodică a rapoartelor de progres a procedurilor de implementare și a altor documentații solicitate de Autoritățile de management;

•    asigurarea periodică a demersurilor necesare impuse prin regulamentele de identitate vizuală;

-    realizarea campaniei de conștientizare a cetățenilor privind introducerea noului sistem de management al deșeurilor;

-    implementare și monitorizare Plan regional de acțiune pentru mediu PRAM;

-    implementare, monitorizare Plan local de acțiune pentru mediu PLAM;

-    implementare, monitorizare și revizuire Program de gestionare a calității aerului;

-    implementare, monitorizare Plan de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot în Municipiul Iași.

Serviciul Energetic și de Utilități Publice

-    coordonează activitatea edilitar gospodărească la nivelul municipiului Iași;

-    colaborează cu compartimentele din cadrul Institutiei Arhitectului Sef la amplasarea în intravilanul municipiului Iași a relelelor tehnico-edilitare, pentru corelarea celor proiectate cu rețeaua urbană de drumuri publice, spații verzi și suprafețe cu altă destinație, schimbarea amplasamentelor, etc.;

-    monitorizează serviciile comunitare de utilități publice, în conformitate cu prevederile legii;

-    asigură continuitatea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică la nivelul unității administrativ-teritoriale:

•    prestează serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare prin rețele termice, pentru toți utilizatorii rețelelor termice, în conformitate cu contractele încheiate;

•    realizeaza lucrari de dezvoltare a retelelor termice prin programe de dezvoltare optima a retelelor termice pe baza studiilor de perspectiva; prin consultare, daca e cazul, cu alti utilizatori ai retelelor termice; programe specifice de modernizare pentru instalatiile din retelele termice;

fundamenteaza si propune spre aprobare Consiliului Local nivelul pretului local al energiei termice catre utilizatori, al pretului local al energiei termice pentru populatie;

fundamenteaza si propune spre aprobarea Consiliului Local programul de dezvoltare, modernizare si contorizare a SACET, care trebuie sa cuprinda atat surse de finantare si perioade de implementare;

asigura conditiile pentru intocmirea studiilor privind evaluarea potentialului local al resurselor regenerabile de energie si al studiilor de fezabilitate privind valorificarea

acestui potențial;

•    asigura consultanta, finantarea si executarea unor anumite lucrari la utilizatori, in conformitate cu prevederile Codului si in baza unor contracte specifice;

•    asigura proiectarea si executarea de lucrari pentru realizarea racordarii/bransarii la retelele termice, la solicitarea oricarui furnizor, consumator sau producator de energie termica, in baza unor contracte specifice;

•    asigura echiparea cu echipamente de masurare cu aprobare metrologica de model si realizarea serviciilor de colectare, prelucrare si transmitere a datelor de la aceste echipamente, la solicitarea altor utilizatori ai retelelor termice;

•    furnizeaza, la cerere si respectand principiul confidentialitatii, informatii privind rețelele termice, necesare utilizatorilor pentru racordarea/branșarea lor la rețelele termice si pentru siguranta lor in functionare;

•    realizează perfectionarea si specializarea personalului propriu, pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu cerintele licentei;

•    realizează modernizarea, dezvoltarea, verificarea si intretinerea periodica a sistemelor proprii de masurare - contorizare a energiei termice, potrivit reglementarilor in vigoare;

•    realizează exploatarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor de reglaje, protectii si automatizari din retelele termice, corelat cu actiunile similare ale altor operatori de transport/distributie a energiei termice cu care au interfata;

•    realizează intretinerea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii proprii de informatica si telecomunicatii;

•    monitorizează si evaluează siguranta in functionare a retelelor termice si a indicatorilor din Standardul de performanta pentru serviciile de transport si distributie a energiei termice;

•    stabilește zonele unitare de incalzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regionala, urmareste instituirea zonelor de protectie si siguranta a SACET, in conditiile legii.

-    răspunde pentru administrarea documentatiei tehnice si a normelor care reglementeaza proiectarea, functionarea, intretinerea si dezvoltarea retelelor termice; în acest sens, reexamineaza periodic normele tehnice si face propuneri Autoritatii Competente pentru revizuirea lor atunci cand este cazul;

-    răspunde pentru administrarea informatiilor necesare pentru functionarea si dezvoltarea retelelor termice;

-    stabileste programul de reparatii si lucrarile de mentenanta planificate in retelele termice corelat cu programele similare ale producatorilor/consumatorilor racordati la retelele termice si, daca este cazul, ale altor operatori de transport si/sau distributie cu care au interfata;

-    încheie contracte de furnizare cu utilizatorii in termen de 30 zile de la primirea solicitarii;

-    transmite propuneri și colaborează la solutionarea problemelor privind sistematizarea municipiului;

-    elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului, pe care le supune aprobării Consiliului Local, cu avizul primarului;

-    propune măsuri de rezolvare a problemelor edilitare, gospodărești și sociale;

-    inspectează teritoriul pentru depistarea deficientelor în serviciile și lucrările de gospodărie comunală, intervine la societățile și regiile autonome pentru remedierea lor;

-    urmărește efectuarea în bune conditii și la termenele stabilite a lucrărilor de întretinere, reparații și lucrări de investiții la rețele de apă, canalizare, termoficare, iluminat public, gaze naturale, energie electrică, telefonie;

-    urmărește respectarea programului inițiat pentru campania de primăvară și toamnă (aprilie și octombrie) privind buna gospodărire, păstrarea curățeniei, precum și înfrumusețarea municipiului;

-    intervine la regiile autonome și societățile de specialitate pentru asigurarea serviciilor de alimentare a populației cu energie electrică, gaze naturale, apă-canal;

-    urmăreste realizarea programului S.C. Apavital S.A. (Secția canalizare) de decolmatare și curățare a gurilor de scurgere;

-    asigură soluționarea sesizărilor și reclamațiilor primite de la cetățeni, analizează și verifică pe teren situația, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competențelor care îi revin;

-    propune programul anual de investiții în domeniul edilitar-urban și il supune spre aprobare;

-    întocmește programul de realizare a lucrărilor de întreținere și menținere a sistemului de iluminat public în municipiul Iași;

-    întocmește proceselor verbale de recepție pentru lucrările executate, urmărirea comportării în timp a acestora în perioada de garanție și post garanție;

-    realizează verificarea și semnarea situațiilor de plată întocmite de prestatori, urmărirea încadrării acestora conform contractului/comenzii;

-    verifică și întocmește documentațiile de plată privind consumul de energie electrică aferent sistemului de iluminat public, consumul de apă și preluarea în rețeaua de canalizare a apei meteorice de la străzi, consumul de apă utilizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” Iași pentru stingerea incendiilor pe raza municipiului (conform legislației în vigoare), energie termică, alte cheltuieli;

-    întocmește înștiințările de plata pentru consumul de energie aferent panourilor publicitare și transmiterea acestora către persoanele fizice sau juridice cu care Municipiul Iasi are incheiate contracte de asociere;

-    elaborarează bugetul de cheltuieli necesare activitatii serviciului;

-    implementează proiecte cu diferite surse de finantare;

-    elaborează documentațiile de licitație (caiete de sarcini, referate, note justificative);

-    ține evidența facturilor funcție de prestatori, pe activități și de perioada de efectuare a prestațiilor, întocmește centralizatorul cheltuielilor pe serviciile publice, urmărește încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare;

-    întocmește rapoarte și informări specifice serviciului;

-    la primirea informațiilor și sesizărilor care presupun intervenții la retelele de utilitati publice sau administrarea bunurilor din domeniul public, pentru soluționarea acestora, procedează la transmiterea lor cu operativitate, prin note telefonice, către dispeceratele sau serviciile permanente asigurate de societăți (S.C. Apavital S.A., S.C. SALUBRIS S.A.,

S.C. CITADIN S.A., SC Servicii Publice Iasi SA, S.C. E.ON Energie Romania S.A., ROMTELECOM, S.C. E.ON Gaz Distributie S.A.);

-    coordonează și asigură permanența în cadrul Comandamentului local pentru combaterea fenomenelor meteo periculoase (zăpadă-polei);

-    coordonează activitățile specifice manifestărilor organizate de municipalitate cu prilejul diverselor evenimente (Târgul de Ceramică, Sărbătorile Iașului, Sărbătorile de Iarnă, etc.);

-    eliberează “Permisul de intervenție” pentru regiile și societățile care au intervenții accidentale la rețelele edilitare și Autorizația de ocupare a domeniului public, conform prevederilor HCL 172/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- emite avize tehnice necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii pentru utilitatile publice (lucrari ce se executa in zona retelelor de iluminat public si retelele de termoficare aflate in proprietatea Municipiului Iasi), solicitate prin certificatul de urbanism;

- participă la predarile de amplasament catre investitori, avizeaza graficele de executie ale lucrarilor autorizate;

-    pregătește documentatiile/actele emise în cadrul serviciului în vederea predării spre arhivare;

-    urmărește aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale îi centrale, în ceea ce privește gospodăria comunale și modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin persoanelor fizice și juridice în acest domeniu de activitate pe sectoarele repartizate;

-    duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și/sau dispoziții ale Primarului.

Biroul Reglementare Transporuri Urbane

1.    Atribuții privind prestarea serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Iași:

-    elaborarează norme locale privind organizare și funcționarea serviciului de transport public local prin curse regulate, pe baza normelor și regulamentelor cadru;

-    aplică și urmărește respectarea legislației în domeniu;

-    emite licențe de traseu operatorului de transport licențiat pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

-    realizează monitorizare și control privind prestarea serviciului de transport public local prin curse regulate, de către operatorii de transport autorizați.

2.    Atribuții privind prestarea serviciului de transport persoane/bunuri/marfă în regim de taxi și în regim de închiriere:

-    autorizarea transportatorilor în regim de taxi;

-    monitorizarea și verificarea condițiilor de autorizare și vizarea anuală a autorizațiilor taxi;

-    monitorizarea, verificarea și completarea dosarelor de autorizare cu documente ce dovedesc modificarea uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport sau a autorizației taxi în următoarele cazuri:

-    verificarea documentelor și eliberarea noilor autorizații în cazul solicitărilor de înlocuire a vehiculelor sub același număr de autorizație, fuziunilor sau divizărilor de societăți, transformări ale persoanelor fizice în întreprinderi familiale sau persoane juridice, schimbări sedii, cedări de autorizații taxi, etc;

-    verificarea documentației care stă la baza stabilirii, modificării sau ajustării tarifelor practicate și avizarea listelor de tarife;

-    întocmirea și actualizarea permanentă a bazei de date electronice, în funcție de documentațiile primite și verificate;

-    consultarea permanentă a asociațiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizați a dispeceratelor taxi, poliției rutiere și poliției locale în vederea stabilirii politicii și strategiilor privind dezvoltarea durabilă a serviciilor de transport și întocmirii unei baze de date privind activitatea profesională, evidența abaterilor de la conduita profesională și a sancțiunilor pentru aceste abateri aplicate tuturor persoanelor care desfășoară activități în domeniul transportului în regim de taxi;

-    monitorizarea îndeplinirii condițiilor de capacitate profesională și de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizați și al dispeceratelor taxi;

-    controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile legislației în vigoare și a regulamentelor locale, în colaborare cu agenți ai poliției rutiere, poliției locale și inspectori din cadrul Direcției Control Intern și Managementul Calității;

-    verificarea marcajului și semnalizării rutiere în ceea ce privește locurile de așteptare clienți și propuneri prezentate Comisiei Municipale de Circulație pentru înființarea/ desființarea stațiilor taxi în funcție de cereri sau reabilitarea și modernizarea unor străzi;

-    supravegherea înlocuirii marcatorilor taxi în cazurile motivate, după verificarea dotărilor, însemnelor și înscrisurilor obligatorii.

3.    Atribuții privind înregistrarea/radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării:

Vehiculele care nu se înmatriculează și anume: tramvaie, troleibuze, mopede, mașini autopropulsate pentru lucrări, mașini agricole sau forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, aparținând persoanelor fizice și/sau juridice cu domiciliul sau sediul în Municipiul Iași, sunt supuse înregistrării.

În conformitate cu legislația în vigoare, înregistrarea se face de către Primăria Municipiului Iași, prin Biroul Reglementare Transporturi Urbane, conform H.C.L. nr.13/

2007.

Acțiuni:

-    verificarea valabilității documentelor specificate în legislația specifică, depuse de solicitanți prin care solicită înregistrarea/radierea;

-    emiterea certificatelor de înregistrare/radiere și a plăcuțelor cu numărul de înregistrare.

4.    Atribuții privind identificarea vehiculelor abandonate și/sau fără stăpân:

Conform H.C.L. nr.107/2005, activitatea de ridicare a vehiculelor abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori unităților administrativ-teritoriale de pe raza Municipiului Iași, se execută de către S.C. Servicii Publice S.A. Iași, iar ridicarea este dispusă de către comisia compusă din reprezentanții Primăriei Municipiului Iași, respectiv împuterniciți ai Primarului Municipiului Iași din cadrul Biroului Reglementări Transporturi Urbane și reprezentanții Poliției Locale Iași.

Având în vedere prevederile Legii nr.421/2002 cu modificările și completările prin Legea nr.309/2006 și H.G.156/2003 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori unităților administrativ-teritoriale, ridicarea acestor vehicule presupune parcurgerea unor etape:

-    aplicarea unei somații pe caroseria vehiculului prin care se solicită proprietarului să-și ridice vehiculul de pe domeniul public în termen de zece zile de la aplicarea somației;

-    identificarea proprietarului vehiculului abandonat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Iași, respectiv județul unde este înmatriculat vehiculul abandonat;

-    somarea proprietarului vehiculului abandonat, în scris cu confirmare de primire, prin care se solicită proprietarului să-și ridice vehiculul de pe domeniul public în termen de cinci zile de la primirea somației.

După parcurgerea acestor etape, dacă proprietarul nu dă curs somației respective, vehiculul poate fi ridicat.

Restituirea vehiculului către proprietar sau deținătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada:

-    calității de proprietar sau deținător legal al acestuia;

-    achitării tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de lege;

-    achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculului.

5.    Alte activități:

-    elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea biroului, pe care le supune aprobării Consiliului Local, cu avizul primarului;

-    propune programul anual de investiții și proiectul de buget;

-    participă la implementarea proiectelor cu finanțare din diferite surse;

-    verificarea și întocmirea documentelor de plată pentru:

-    subvențiile acordate pentru serviciul de transport public local de călători prin curse regulate;

-    plăți efectuate la contractul de leasing privind achiziția de autobuze;

-    coloană auto care deservește Primăria Municipiului Iași;

-    activitatea de identificare și ridicare a vehiculelor abandonate pe domeniul public;

-    înregistrare vehicule lente;

-    urmărirea încadrării cheltuielilor în prevederile bugetare;

-    elaborarea documentațiilor de licitație;

-    asigură permanența în cadrul Comandamentului local pentru combaterea fenomenelor meteo periculoase;

-    întocmește rapoarte, informări, adrese, referate;

-    arhivează documentația oficială eliberată în cadrul biroului;

-    urmărește aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale - H.C.L. nr.172/2002 în ceea ce privește gospodăria comunală și modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin persoanelor fizice și juridice în acest domeniu de activitate pe sectoarele repartizate;

-    rezolvă sesizările cetățenilor și asigură programul cu publicul;

-    duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și/sau dispoziții ale Primarului;

-    eliberare autorizații pentru transportul public local de călători prin curse regulate speciale;

-    urmărire implementare hotarâri ale comisiei municipale de circulație.

-    îndrumare și monitorizare activitate marcaje stradale și funcționare semafoare; amenajare, semnalizare stații de transport public;

-    procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și pe alte terenuri si/sau suprafețe de apă, decât aerodromurile certificate, conform HG 912/2010;

-    reprezintă Primăria Municipiului Iași la negocieri cu firmele de asigurări - despagubiri pentru avarii auto.

Biroul Administrare Mediu Urban

Atribuțiile Biroului Administrare Mediu Urban sunt următoarele:

-    întreținere spații verzi:

-    urmărirea și verificarea lucrărilor specifice întreținerii spațiilor verzi;

-    plantări de plante ornamentale;

-    plantări arbuști și arbori ornamentali pe aliniamente, grădini și parcuri publice;

-    cosirea manuală sau mecanică a spațiilor verzi;

-    mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetativ;

-    semanare de gazon;

-    udarea suprafețelor de spații verzi;

-    plivirea buruienilor în peluze;

-    sapare de gropi poligonale în vederea plantării de arbuști și arbori ornamentali;

-    urmărirea ciclului de formare a materialului dendrologic de la sera și pepiniera DSPM;

-    întreținerea curățeniei în parcuri și gradini publice;

-    tunderea și îngrijirea gardurilor vii de pe aliniamente stradale, parcuri și gradini publice;

-    asigurarea către asociațiile de locatari/proprietari a materialului dendrologic,etc.;

-    fasonări și tăieri de arbori:

-    urmărirea și verificarea lucrărilor specifice privind fasonarea și tăierea arborilor de pe aliniamente stradale, parcuri și gradini publice:

-    întocmirea documentației cu privire la tăierile de arbori necesare pentru obținerea avizului din partea Comisiei de ordonare a vegetației;

-    marcarea arborilor în vederea tăierii;

-    urmărirea lucrărilor propriu zise de tăiere, transportare și depozitare a arborilor;

-    întocmirea documentației necesare pentru tăierea arborilor și arbuștilor cu regim special;

-    salubrizarea stradală;

-    urmărirea și verificarea lucrărilor specifice lucrărilor de salubrizare stradală executate de către firmele specializate:

-    urmărirea realizării salubrizării stradale, funcție de graficele de salubritate;

-    urmărirea executării de către firmele de specialitate a comenzilor primite din partea serviciului;

-    modificarea graficelor de salubritate în cazul unor necesități imperioase;

-    urmărirea salubrizarii zonelor din cartierele municipiului;

-    urmărirea rezolvării cererilor locuitorilor municipiului cu privire la salubrizarea stradala;

-    colectarea,transportul și depozitarea gunoiului menajer;

-    urmărirea și verificarea lucrărilor specifice activității de colectare, transport, depozitare a gunoiului menajer și stradal executate de firme specializate:

-    urmărirea amplasării de containere pe raza municipiului Iași;

-    urmărirea respectării graficelor de transport a containerelor cu gunoi menajer în vederea depozitării lui;

-    urmărirea soluționării cererilor populației de amplasare sau desființarea a punctelor gospodărești;

-    urmărirea păstrării curățeniei în conformitate cu cerințele sanitare în vigoare a punctelor gospodărești;

-    urmărirea depozitării gunoiului stradal și menajer la Depozitul de reziduuri Tomești;

-    protecția mediului;

-    urmărirea și verificarea factorilor umani și de mediu cu impact asupra poluării mediului;

-    controlarea activităților generatoare de disconfort a populației;

-    controlarea surselor care ar putea provoca poluări accidentale;

-    controlarea agenților economici, în limitele prevederilor legale, asupra măsurilor ce se impun pentru prevenirea poluării;

-    realizarea unei strânse cooperări cu organismele abilitate în prevenirea poluărilor accidentale;

-    urmărirea implementărilor proiectelor de mediu;

-    întocmirea de răspunsuri ce au ca obiect sesizări privind protecția mediului;

-    activitatea de hingherit;

-    urmărirea și verificarea activității de hingherit executată pe raza municipiului Iași de către firmele specializate:

-    rezolvarea cererilor cetățenilor cu privire la activitatea de hingherit;

-    urmărirea respectării condițiilor sanitar-veterinare de către firmele care execută activitatea de hingherit;

-    alte activități:

-    se pregătesc și se susțin documentațiile necesare derulării licitațiilor pentru lucrările specifice serviciului;

-    se urmărește respectarea hotărârilor Consiliului Local și a altor acte normative;

-    se aplică conform legii sancțiunile în caz de constatare a unor contravenții, raportându-se problemele apărute factorilor abilitați în rezolvarea lor;

-    se întocmesc, se redactează, se transmit informări, dări de seama cu privire la activitatea serviciului către factorii competenți.

Eliberează următoarele avize: aviz de tăieri arbori, aviz de înființări puncte gospodărești.

Biroul Străzi Municipale

Biroul străzi municipale asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin acestuia la următoarele obiective:

-    străzi, spații de joacă, mobilier urban, semnalizare rutieră (verticală și orizontală), parcări publice.

Atribuții privind activitatea de străzi, parcări:

-    urmărirea și coordonarea activității de întreținere și reparații curente la străzi, alei, trotuare (plombe asfaltice, covoare asfaltice, trotuare, lucrări de reparații cu piatră spartă și material recuperat, asfaltare alei și trotuare în cartiere);

-    asigură întocmirea documentației tehnice de specialitate;

-    urmărește și coordonează lucrările de investiții finanțate din bugetul de stat, local sau alte fonduri, pentru care se întocmesc anual programe și bugete;

-    asigură întocmirea documentației tehnice de specialitate și supraveghează, verifică lucrările;

-    asigură controlul calității și cantității lucrărilor cu specific de drumuri;

-    asigură verificarea din punct de vedere economic a tuturor lucrărilor de specialitate;

-    verifică și vizează situațiile de lucrări lunare în vederea decontării pentru lucrările de drumuri;

-    urmărește și coordoneză activitatea de marcaje rutiere (longitudinale și transversale);

-    centralizează propunerile de la cetățeni în vederea întocmirii programului de lucrări de drumuri;

-    întreținerea și urmărirea lucrărilor de reparații la parcări;

-    identificarea amplasamentelor pentru înființarea unor spații de parcare noi.

Atribuții privind activitatea de spații de joacă, mobilier urban:

-    urmărirea și coordonarea activității de întreținere și reparații la spațiile de joacă, mobilier urban;

-    asigură întocmirea documentației tehnice de specialitate;

-    urmărește și coordonează lucrările de investiții la spațiile de joacă, mobilier urban, pentru care se întocmesc anual programe și bugete;

-    se analizează noile amplasamente pentru înființarea unor noi spații de joacă și agrement, precum și locațiile pentru amplasarea mobilierului urban;

-    se urmăresc lucrările de reparații la spațiile de joacă executate de agenții economici în urma încheierii contractelor de execuție și se încheie procese verbale de recepție;

-    verifică și vizează situațiile de lucrări lunare în vederea decontării pentru lucrările de spații de joacă și mobilier urban;

Atribuții privind activitatea de semnalizare rutieră și semaforizare:

-    urmărirea și coordonarea activității de semnalizare rutieră și semaforizare;

-    asigură întocmirea documentației de specialitate la lucrările de semnalizare rutieră, semaforizare;

-    urmărește și coordonează lucrările de investiții la semaforizări pentru care se întocmesc anual programe și bugete;

-    se analizează noile amplasamente pentru semaforizări noi sau lămpi cu intermitență (treceri de pietoni); semnalizare

-    urmărirea și coordonarea lucrărilor de montare, întreținere plăcuțe stradale, panouri informative, numere stradale;

-    verifică și vizează situațiile de lucrări lunare în vederea decontării pentru lucrările de semnalizare și semaforizare;

Alte activități:

-    transmite propuneri și colaborează la soluționarea problemelor privind sistematizarea municipiului;

- elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea biroului, pe care le supune aprobării Consiliului Local, cu avizul primarului;

-    propune măsuri de rezolvare a problemelor ce aparțin de competența biroului;

-    urmărește respectarea programului inițiat pentru campania de primăvară și toamnă (aprilie și octombrie) privind buna gospodărire, păstrarea curățeniei, precum și înfrumusețarea municipiului;

-    asigură soluționarea sesizărilor și reclamațiilor primite de la cetățeni, analizează și verifică pe teren situația, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competențelor care îi revin;

-    propune programul anual de investiții în domeniul edilitar-urban și îl supune spre aprobare;

-    verificarea și întocmirea documentațiilor de plată întocmite de prestatori pentru lucrările de reparații, întreținere străzi, trotuare, parcări publice, confecționat, montat, reparat, întreținut mobilier urban, spații de joacă, elemente de semnalizare rutieră verticală, precum și elemente de semnalizare rutieră orizontală, alte cheltuieli, urmărirea încadrării acestora conform contractului/comenzii și bugetului alocat;

-    elaborarea bugetului de cheltuieli necesare activitatii biroului;

-    implementarea de proiecte cu diferite surse de finantare;

-    elaborarea documentatiilor de licitație (caiete de sarcini, referate, note justificative);

-    ținerea evidenței facturilor funcție de prestatori, pe activități și de perioada de efectuare a prestațiilor, întocmirea centralizatorului cheltuielilor, urmărirea încadrării cheltuielilor în prevederile bugetare;

-    întocmirea de rapoarte și informări specifice biroului;

-    la primirea informațiilor și sesizărilor care presupun intervenții la rețeaua de drumuri publice sau administrarea bunurilor din domeniul public, pentru soluționarea acestora, procedează la transmiterea lor cu operativitate, prin note telefonice, note de comandă către societățile de profil;

-    coordonează și asigură permanența în cadrul Comandamentului local pentru combaterea fenomenelor meteo periculoase (zăpadă-polei);

-    coordonează activitățile specifice manifestărilor organizate de municipalitate cu prilejul diverselor evenimente (Târgul de Ceramică, Sărbătorile Iașului, Sărbătorile de Iarnă, Ziua familiei, etc.);

-    eliberează “Liber de circulație” pentru regiile, societățile și persoanele fizice care solicită accesul autovehiculelor mai mari de 2,4 tone pe străzile interzise din municipiu Iași, conf. H.C.L. nr.198/2000, cu modificările și completările ulterioare;

-    pregătirea Comisiei municipale de circulație (preluare documentații, solicitări, verificarea în teren a acestora, prezentarea în comisie), emis Aviz comisie de circulație conorm H.C.L. nr.198/2000 cu modificările și completările ulterioare;

-    emite avize tehnice necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii pentru utilitatile publice (lucrari ce se executa in zona retelelor de drumuri din Municipiul Iași), solicitate prin certificatul de urbanism;

-    participă la predarile de amplasament catre investitori;

-    pregătește documentațiile/actele emise în cadrul serviciului în vederea predării spre arhivare;

-    urmărește aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale și centrale, în ceea ce privește gospodăria comunală și modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin persoanelor fizice și juridice în acest domeniu de activitate pe sectoarele repartizate;

-    duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și/sau dispoziții ale Primarului.

Biroul Versanti și Monumente

Obiective:

-    întreținere și reparații lucrări consolidare versanti;

-    reparații și întreținere lucrări de artă ( pasaje, poduri, podețe);

-    întreținere și reparații monumente și fântâni arteziene.

Atributii privind activitatea de întretinere și reparatii lucrări consolidare versanti:

-    întocmește referate de necesitate pentru studii și proiecte pe care le înainteaza Serviciului Investiții pentru includerea în planul anual;

-    participă la recepționarea lucrărilor de investiții ce urmează a fi administrate în cadrul serviciului;

-    întocmește planul valoric anual privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații;

-    urmărește execuția lucrărilor specifice și confirmă cantitățile executate;

-    asigură respectarea legislației locale privind protejarea zonelor de versant alunecător;

-    stabilește oportunitatea lucrărilor de intervenție pe domeniul privat și asigură predarea amplasamentului și recepția lucrărilor executate;

-    stabilește și urmărește execuția lucrărilor pentru combaterea alunecărilor și eroziunii terenurilor și pentru limitarea efectelor acestora;

-    asigură urmărirea curentă a comportării în timp a lucrărilor de consolidare executate pe teritoriul municipiului prin observații directe;

-    inventariaza reperele topografice ale lucrărilor de consolidare de pe teren și le transpune pe planuri împreuna cu Serviciul G.I.S. - Cadastru;

-    citește periodic debitele izvoarelor din pânza freatică la capete de dren, întocmește grafice și le interpretează;

-    inventariază periodic dispozitivele din dotarea lucrărilor de consolidare (capace, gratare, dale, etc.) și dispune completarea lor;

-    întocmește referate de specialitate în vederea instituirii urmăririi speciale a comportării în timp a lucrărilor de consolidare și le transmite serviciilor specializate, GIS și Investiții;

-    participă la recepția urmăririi speciale;

-    reactualizează fișele tehnice ale versanților în concordanță cu starea tehnică a lucrărilor de dren, reactualizeaza planurile de situație cu amplasarea lucrărilor de consolidare scara 1:1000, cu inventarierea periodică;

-    participă la controalele efectuate de inspecția de stat în construcții raspunzând de îndeplinirea sarcinilor;

-    urmărește aplicarea H.C.L. nr.97/1998 privind măsurile ce se impun pentru protejarea, consolidarea și întreținerea versanților cuprinși în zonele de instabilitate;

-    urmărește aplicarea H.C.J. nr.107/2005 privind interdicția de construire în zona de versant alunecător;

-    asigură secretariatul tehnic al Comisiei municipale pentru urmărirea stabilității versanților alunecători și a Comisiei tehnice de specialiști;

-    duce la îndeplinire hotărârile comisiilor;

-    verifică și întocmește avize de construire în zonele de versant;

-    identifică gospodăriile afectate și întocmește referate de necesitate pentru cazarea familiilor sinistrate;

-    atenționează comisia municipală de apărare în cazul dezastrelor în cadrul producerii unor fenomene cu efecte catastrofale.

Atributii privind activitatea de întretinere și reparatii lucrări poduri:

-    întocmește planul valoric anual privind executarea lucrărilor de reparații și întreținere;

-    estimează forța de muncă, resursele materiale, necesarul de utilaje;

-    urmărește execuția lucrărilor specifice și confirmă cantitățile executate;

-    lunar sau ori de câte ori este necesar întocmește note de comandă, referate de necesitate pentru execuția lucrărilor de către S.C. Servicii Publice Municipale S.A. Iași;

-    constată și comandă lucrări de reparații necesare ca urmare a accidentelor de circulație;

-    colaborează cu biroul străzi municipale în vederea includerii lucrărilor de reparații a îmbrăcăminții podurilor amplasate pe traseele drumurilor naționale și județene de pe teritoriul municipiului;

-    asigură urmărirea corectă a comportării în timp a lucrărilor de artă prin observații directe și întocmește rapoarte de revizie;

-    întocmește referate de specialitate în vederea instituirii urmăririi speciale a comportării în timp a lucrărilor de artă și le transmite serviciilor specializate;

-    participă la recepția urmăririi speciale;

-    răspunde de aplicarea legislației specifice în exploatarea lucrărilor de artă;

-    întocmește referate de specialitate pentru includerea în planul de investiții a expertizării podurilor care au punctaj necorespunzător.

Atribuții privind activitatea de întreținere și reparații lucrări la monumente și fântâni arteziene:

-    întocmește referate de specialitate pentru includerea în planul de investiții a reparațiilor capitale la monumente și fântâni arteziene;

-    propune planul valoric anual privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații;

-    urmărește execuția lucrărilor specifice și confirmă cantitățile executate;

-    întocmește graficul de exploatare a fântânilor arteziene și urmărește funcționarea acestora;

-    solicită avizarea lucrărilor de reparații capitale asupra monumentelor de către Direcția de Cultură a Județului Iași;

-    asigură coordonarea execuției lucrărilor de reparație trepte acces public, platforme, împrejmuiri, ziduri de sprijin, etc.;

-    asigură intervenții operative pentru eliminarea riscurilor de producere a accidentelor, în situațiile create de surpări, apariții hrube, infiltrații izvoare.

Serviciul Administrativ

I.    Gestionarea resurselor financiare privind cheltuielile materiale

-    întocmirea documentației privind bugetul anual de cheltuieli materiale, precum și înregistrarea acestuia în sistemul informatic SAP(toate operațiunile care privesc suplimentări, transferuri, reduceri etc.);

-    efectuarea operațiunilor și documentelor în SAP-FM (Funds Management) privind propunerea, angajarea și ordonanțarea de plată a facturilor primite în cadrul serviciului, cât și a altor facturi din instituție dacă plata privește cheltuielile materiale sau din alte capitole;

-    înregistrarea facturilor în modulul MM ( a celor care necesită NIR pentru magazie) a celor de pe proiecte, cât și a celorlalte facturi de pe alte capitole bugetare care necesită NIR (intrare în magazie).

II.    Asigurarea fluxului documentelor de serviciu

-    întocmirea diverselor adrese, referate, situații, procese-verbale de predare-primire, deconturi;

-    întocmirea referatelor pentru plata întreținerii la sediile D.E.F.P.L. (centrele Alexandru și Frumoasa), pe baza listelor de plată emise de asociațiile de locatari și a convențiilor încheiate cu acestea;

-    ridicarea de la caseria instituției a sumelor conform referatelor aprobate, privind întreținerea de la centrele de cartier și efectuarea plăților către administrator;

-    întocmirea referatelor pentru diverse necesități privind achiziții (de materiale de curățenie, materiale de întreținere, piese de schimb,rechizite) și plăți, ori de cate ori este necesar;

-    întocmirea caietelor de sarcini privind diversele achizitii;

-    întocmirea referatelor pentru cumpărare directă cât și a propunerilor și angajamentelor bugetare privind contractele de service , cât și diverse achiziții;

-    verificarea pentru plata facturilor de cheltuieli materiale: prestări servicii ,energie electrica, gaz, apa, energie termică, achiziții diverse (rechizite, materiale curățenie și de întreținere, electrice, diverse consumabile);

-    întocmirea și completarea la zi a evidenței mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, cât și a materialelor și regimului special, în sistemul informatic SAP-MM, cât și scăderea din sistemul informatic SAP a casărilor efectuate anual;

-    întocmirea documentației necesare pentru serviciul de deratizare, verificat, reparat și încărcat stingătoare;

-    întocmirea la sfârșitul fiecărei luni a documentației de justificare a exploatării auto prin completarea faz-urilor, bonuri de consum;

-    efectuarea asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto și CASCO pentru autoturismele instituției;

-    asigurarea depunerilor de coroane de flori naturale cu ocazia diferitelor evenimente care au loc pe parcursul anului;

-    asigurarea sonorizării la ședințele care au loc în Sala Mare a Primăriei și acolo unde sunt solicitări;

-    asigurarea logisticii și spațiilor necesare pentru buna desfășurare a tuturor activităților desfășurate în cadrul instituției.

III. Aprovizionarea

-    aprovizionarea cu diverse materiale necesare serviciilor din instituție, în urma achizițiilor directe sau licitatiei;

-    aprovizionarea cu formulare tipizate cu regim special de înseriere și numerotare și cu alte tipuri de formulare, prin comanda scrisă, pe bază de contract de achiziție utilizate în cadrul instituției;

-    asigurarea necesarului de carburant pentru autoturismele din dotare;

-    achiziționarea de materiale și piese de schimb pentru aparatura din dotare: copiatoare, tehnică de calcul, sistem bariere automate.

IV.Inventarierea

-    efectuarea inventarierii anuale a mijloacelor fixe și obiecte de inventar-verificarea existenței acestora pe teren și completarea listelor de inventar cu diferențele constatate;

-    inventarierea formularelor cu regim special și a formularelor tipizate,material consumabile,

-    propune lista cu obiecte de inventar și mijloace fixe pentru casare pe anul în curs;

-    asigurarea valorificării în condițiile legii a materialelor rezultate în urma scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.

V.Gestionarea bunurilor

-    primirea în magazie a obiectelor de inventar defecte, a tehnicii de calcul;

-    asigurarea gestionării (achiziționarea, depozitarea și distribuirea) materialelor consumabile procurate, prin magazia de materiale;

-    primirea și eliberarea din magazia instituției a tuturor materialelor achiziționate;

-    gestionarea tuturor formularelor tipizate (inclusive a celor tipărite la Xerox);

-    verificarea și eliberarea chitanțierelor și bonurilor valorice necesare pentru D.E.F.P.L. și D.A.P.P.P;

-    verificarea și eliberarea bonurilor de carburanți (BCF) necesare pentru mașinile instituției;

-    înserierea proceselor-verbale de amenzi și predarea lor la serviciile care utilizează astfel de formulare tip;

-    verificarea pe locații a bunurilor din dotare (obiecte de inventar și mijloace fixe);

-    dotarea birourilor cu mobilierul achiziționat prin licitație.

VI. Activitatea de PSI

Activitatea de P.S.I.-S.U. își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare;

-    urmărește aplicarea dispozițiilor privind Apărarea Împotriva Incendiilor;

-    întocmirea tematicii orientative de instruire in domeniul P.S.I.-S.U. anuală;

-    întocmirea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor specifice pentru exploatarea instalațiilor electrice,gaze și pentru arhivă;

-    realizarea instruirii periodice a salariaților conform tematicilor înaintate către serviciile si direcțiile instituției;

-    realizarea instructajului introductiv general la fiecare persoana nou angajată;

-    realizarea controalelor periodice pe linie P.S.I - S.U.;

-    verificarea funcționării corespunzătoare a lămpilor de ieșire de siguranță;

-    schimbarea tuturor stingătoarelor portative ce deservesc încăperile instituției și amplasarea la locurile special amenajate;

-    completarea fișelor individuale P.S.I.-S.U. pe anul în curs și verificarea modului în care s-au completat de către șefii de servicii/birouri pentru zona de activitate pentru care răspund;

-    acordă sprijin de specialitate privind modul de oraganizare si apărare împotriva incendiilor;

-    asigură distribuirea tematiciilor de instruire orientativă privind apărarea impotriva incendiilor;

-    întocmește necesarul de materiale pentru anul bugetar următor.

VII.    Monitorizarea activității de service

9

-    urmărirea sistemului de comunicare prin centralele telefonice (PMI, D.A.P.P.P., G.I.S., spații din șos. Națională) și a întreținerii aparaturii de telefonie;

-    instalarea unor noi posturi telefonice, la solicitarea serviciilor și a conducerii instituției;

-    urmărirea funcționării sistemului de alarmare la clădirile D.E.F.P.L. (cele două casierii de la PMI, cât și a celor de la centrele de cartier);

-    urmărirea activității de service la ghilotină, risograph și masini de numărat bani (prin înlocuirea celor defecte pentru care nu se mai fabrică piese, cu altele noi), copiatoare , aer condiționat, sistem bariere automate.

VIII.    Reparații, întreținerea instalațiilor și igienizarea spațiilor instituției cât și dotarea acestora

-    urmărirea executării reparațiilor clădirilor instituției, și din jurul acestora, conform comenzilor aprobate;

-    urmărirea executării reparațiilor parțiale la acoperișurile și fațadele clădirilor administrate;

-    amplasarea mobilierului și a altor bunuri achiziționate din clădirile instituției;

-    verificarea instalațiilor termice, sanitare, electrice și a reparațiilor executate pe baza comenzilor aprobate;

-    efectuarea lucrărilor de întreținere și verificare a instalațiilor termice, electrice , sanitare de la corpurile de clădire ale instituției;

-    supravegherea și întreținerea instalației electrice din clădirile, instalației de apă potabilă și a canalizării, prin semnalarea defecțiunilor majore, în vederea remedierii lor de către Apavital și prin înlocuirea unor componente (racorduri, garnituri, etc.);

-    decolmatarea și curățarea instalației de canalizare din curtea instituției;

-    efectuarea zilnică a curățeniei în birouri și în celelalte spații ale instituției;

-    spălarea la curățătoria chimică a perdelelor, lenjeriei și prosoapelor din dotarea birourilor și a spatiilor de cazare;

-    îndepărtarea zăpezii și a gheții în sezonul rece de pe aleile din jurul instituției, cât și urmărirea îndepărtării zăpezii de pe acoperiș de către firme autorizate;

-urmărirea modului cum se execută dezinsecția și dezinfecția în birouri, anual sau când este cazul;

Alte activități:

-    asigurarea legăturilor telefonice prin centrala telefonică a instituției;

-    multiplicarea diverselor documente necesare serviciilor;

-    tehnoredactarea și multiplicarea la risograph a unor tipizate în baza referatelor aprobate de conducerea instituției;

-    ține evidența consumurilor zilnice de carburant pentru fiecare autoturism.

Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă

Protecția civilă este o componentă a apărării naționale și cuprinde ansamblul măsurilor adoptate și activităților desfășurate în scopul asigurării protecției populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și a factorilor de mediu, în caz de război sau dezastre, si anume:

-    asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin Consiliului Local potrivit legii cu privire la protecția civila;

-    planifică și conduce activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare a documentelor operative (planul de protecție civilă, planul de evacuare, planul de apărare împotriva dezastrelor, planurile de protecție);

-    asigură măsurile organizatorice, materialele și documentele necesare privind înștiințarea și aducerea personalului de conducere, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin;

-    conduce lunar pregătirea subunităților de serviciu și le verifică prin exerciții de alarmare;

-    organizează și conduce, potrivit ordinelor șefului protecției civile, acțiunile formațiunilor de protecție civilă pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste;

-    elaborează și aduce la îndeplinire planurile privind activitățile de protecție civilă anuale și lunare (pregătirea comisiilor, formațiunilor și salariaților);

-    asigură colaborarea cu formațiunile de paza, pompieri și de cruce roșie pentru realizarea măsurilor de protecție cuprinse în documentele operative;

-    întocmește situația cu mijloace, aparatură, utilaje și instalații ce pot fi folosite în caz de dezastre sau situații speciale;

-    pregatește și prezintă șefului protecției civile informări cu privire la realizarea măsurilor de protecție civilă;

-    participă obligatoriu, la toate convocările, bilanțurile, analizele și alte activități conduse de eșaloanele superioare;

-    ia măsuri, anual, prin compartimentele de investiții și aprovizionare, pentru contractarea materialelor de înzestrare ce se asigură centralizat;

-    prezintă propuneri pentru introducerea în planul financiar sau în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea formațiunilor și realizarea măsurilor de protecție civilă;

-    întocmește documentațiile tehnice de amenajare a spațiilor de adapostire;

-    execută atribuțiile prevăzute în regulamentele și instrucțiunile pe linia protecției civile;

-    experimentează metode și procedee noi de intervenție;

-    organizează, coordonează și conduce activitățile de pregătire a economiei și a teritoriului pentru apărare;

-    ia măsuri și crează condiții de realizare a obiectivelor stabilite, îndrumând agenții economici locali pentru întocmirea programelor proprii de activitate în situații deosebite, prevăzute de lege, la mobilizare și la război;

-    stabilește sursele de aprovizionare și urmărește modul de soluționare a cererilor de asigurare cu bunuri materiale și servicii solicitate de unitățile militare la mobilizare prin planul de garnizoană;

-    întocmește programele de aprovizionare cu produse agroalimentare și industriale ce urmează a fi distribuite raționalizat în situații deosebite prevăzute de lege;

-    întocmește și ține evidența mijloacelor de intervenție care vor fi folosite în situații deosebite, prevăzute de lege, sau la război, stabilind sarcinile și modul de utilizare a acestora;

-    planifică și conduce activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare a documentelor operative (planul de protecție civilă, planul de evacuare, planul de analiză și acoperire a riscurilor, plan de apărare împotriva inundațiilor, planurile de protecție N.B.C., plan de apărare împotriva incendiilor, plan de pregătire a personalului);

-    întocmește și propune spre aprobare organizarea activității de apărare împotriva situațiilor de urgență la nivelul localității;

-    întocmește planurile anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență;

-    asigură, verifică și menține în mod permanent starea de funcționare a punctelor de comandă, de protecție civilă și le dotează cu materiale și documente;

-    asigură măsurile organizatorice, materialele și documentele necesare privind înștiințarea personalului de conducere la sediul instituției în caz de situații de urgență sau la ordin;

-    conduce lunar pregătirea personalului serviciilor voluntare pentru situații de urgență și le verifică prin exerciții practice;

-    organizează și conduce prin celulele de urgență de la agenții economici, acțiunile formațiilor de intervenție pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre sau atacuri aeriene;

-    conduce prin șefii celulei de urgență, pregătirea acesteia, a comandaților, formațiunilor și salariaților; ține lunar evidența pregătirii acestora și raportează datele despre acestea la Inspectoratul Județean;

-    conduce instructajele metodice cu comandanții de formațiuni și exercițiile tactice planificate, potrivit documentelor întocmite în acest scop;

-    asigură colaborarea cu formațiunile de pază, pompieri și de Cruce Roșie pentru realizarea măsurilor de protecție cuprinse în documentele operative;

-    urmărește organizarea și înzestrarea comisiilor și formațiunilor de protecție civilă din municipiu și actualizează permanent situația acestora;

-    asigură pregătirea, mijloacele și aparatura necesară pentru funcționarea posturilor de observare și a grupelor de cercetare;

-    răspunde de starea de întreținere a adăposturilor de protecție civilă, de evidență și respectarea normelor privind întrebuințarea acestora;

-    urmărește asigurarea formațiunilor și salariaților de la agenții economici cu măști contra gazelor și a evidenței acestora, realizează mijloacele de decontaminare prevăzute în planurile de protecție civilă și în caz de dezastre;

-    urmărește asigurarea condițiilor de depozitare, conservare, întreținere și folosirea corectă a tehnicii, aparaturii și materialelor de înzestrare, realizarea măsurilor de protecție civilă și a pregătirii și alte probleme specifice;

-    execută nemijlocit la agenții economici din municipiu controlul pregătirii formațiunilor, subunităților de serviciu și a documentelor operative de protecție civilă;

-    prevede în planul de mobilizare a economiei naționale, materialele necesare completării și înzestrării formațiunilor de protecție civilă;

-    prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea formațiunilor și realizarea măsurilor de protecție civilă;

-    întocmește documentațiile tehnice de amenajare a spațiilor de adăpostire și coordonează activitatea de întocmire a planurilor privind stabilitatea capacităților de producție;

-    asigură respectarea regulilor de păstrare, mânuire și evidență a documentelor secrete și a hărților de protecție civilă;

-    asigură desfășurarea lunară a ședințelor de analiză privind activitățile de protecție civilă;

-    efectuează lunar studiul ordonat prin programul difuzat de inspectoratul județean;

-    execută atribuțiile prevăzute în regulamentele și instrucțiunile pe linia situațiilor de urgență;

-    acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgență în îndeplinirea atribuțiilor.

În ceea ce privește activitatea de securitate și sănătate a muncii, biroul îndeplinește următoarele sarcini specifice:

-    analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție;

-    urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă și difuzarea materialelor publicitare privind sănătatea și securitatea în muncă;

-    analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin conducătorilor tuturor locurilor de muncă, privind securitatea și sănătatea în muncă;

-    propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor sensibile la riscuri specifice;

-    analizează cererile formulate de lucrători privind condițiile de muncă și modul în care își îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate;

-    urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectoratul de muncă și inspectorii sanitari;

-    analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;

-    analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale și evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

-    efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor în domeniul securității și sănătății în muncă și face un raport scris privind constatările făcute;

-    instruiește șefii de compartimente și verifică instruirea efectuată de aceștia lucrătorilor din subordine;

-    întocmește fișele individuale de instructaj, pentru personalul tehnico-administrativ cel puțin anual și pentru muncitori, cel puțin lunar.

Serviciul Investiții

A.    Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Asigură punerea în aplicare a hotararilor Consiliului local al municipiului Iasi, a dispozițiilor primarului, a viceprimarilor și a directorului Directiei Tehnice si Investitii. Crează cadrul favorabil și se preocupa de realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în programul anual de investiții.

Rezolvă toate problemele de competența serviciului conform prevederilor legislației în vigoare și răspunde în timp legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice și juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Iasi

B.    Atribuțiile compartimentului de muncă

1.    Asigură punerea în executare a legilor și actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispozițiilor primarului cu care a fost încredințat Serviciul Investiții;

2.    Întocmește programul anual de investiții al Consiliului local al municipiului Iasi;

3.    Întocmește caietele de sarcini pentru obiectivele de investiții care urmează a fi promovate;

4.    Colaborează, după caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investiții pentru realizarea acestora în condiții optime;

5.    Urmărește modul de realizare a obiectivelor de investiții cuprinse în programului anual de investiții;

6.    Urmărește stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiții stabilind împreună cu executantul lucrărilor, graficul de execuție în concordanță cu sumele alocate prin buget;

7.    Întocmește documentele necesare pentru efectuarea plaților la obiectivele de investiții în derulare (execuție lucrări, proiectare, expertize, achizitii) și le înaintează pentru plată către

D.E.F.P.L.;

8.    Asigură finanțarea potrivit prevederilor legii;

9.    Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primariei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea lucrărilor de investiții;

10.    În vederea întocmirii programului de investiții al Consiliului local al municipiului Iasi colectează propuneri din partea compartimentelor de lucru ale primariei, regiilor subordonate și cetățenilor;

11.    Întreprinde toate acțiunile necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiții;

12.    Întocmește proiecte de hotărâre pe care le supune aprobării Consiliului local al municipiului Iasi;

C.    Responsabilități:

-    Întocmirea programului anual de investiții;

-    Urmărirea realizării obiectivelor de investitii;

-    Urmărirea decontarii lucrărilor executate;

-    Recepția obiectivelor de investiții finalizate;

-    Rezolvarea în timp util a problemelor persoanelor fizice și juridice care se adresează seviciului.

D.    Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Organizează și supraveghează desfășurarea tuturor activităților legate de Serviciul Investiții, asigurând întocmirea în termen a actelor pe care apoi le supune atenției directorului Direcției Tehnice si Investitii, primarului sau Consiliului local al municipiului Iasi.

E.    Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relatii functionale:

-    solicită din partea compartimentelor de muncă ale primăriei informații utile pentru întocmirea programului de investiții, pentru rezolvarea problemelor legate de derularea programului de investiții sau problemelor cetățenilor;

-    solicită regiilor subordonate primăriei informații utile pentru întocmirea programului de investiții

-    furnizează informații către toate compartimentele de muncă ale primariei, societăți comerciale, instituții sau cetățeni.

Relatii de reprezentare:

-    prin dispoziția primarului asigură participarea în cadrul unor comisii.

Compartiment învățământ și Spitale

A. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Compartimentul învățământ si spitale are ca obiective programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea executării, decontarea si receptia lucrărilor de investitii din unitatile de invatamant din reteaua de invatamant preuniversitar a municipiului Iasi si unitatile spitalicesti care apartin municipiului Iasi.

Compartimentul învățământ si spitale se subordonează Direcției Tehnice si Investiții si asigura monitorizarea unitatilor de invatamant si spitalelor care apartin municipiului Iasi si se ocupa de:

-    monitorizarea unitatilor de invatamant si spitalelor sub aspectul evaluarii necesarului de lucrari de reparatii curente si capitale, modernizari si reabilitari;

-    monitorizarea unitatilor de invatamant si spitalelor sub aspectul evaluarii necesarului de dotarii si obiecte de inventar;

-    asigurarea legaturilor cu unitatile scolare si spitalicesti.

B.    Atribuțiile compartimentului de muncă:

1.    Asigură punerea în executare a legilor și actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local, a dispozițiilor primarului cu care a fost încredințat compartimentul sanatate si invatamint

2.    Intocmeste si urmareste planul anual de investitii din reteaua de invatamant preuniversitar si din spitalele municipiului Iasi;

3.    Propune spre aprobare Consiliului Local planul anual de cheltuieli de capital aferente fiecarui centru financiar (scoli, spitale);

4.    Întocmește caietele de sarcini pentru obiectivele de investiții care urmează a fi promovate;

5.    Colaborează, după caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investiții pentru realizarea acestora în condiții optime;

6.    Urmărește modul de realizare a obiectivelor de investiții cuprinse în programului anual de investiții pentru scoli si spitale;

7.    Urmărește stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiții stabilind împreună cu executantul lucrărilor, graficul de execuție în concordanță cu sumele alocate prin buget;

8.    Întocmește documentele necesare pentru efectuarea plaților la obiectivele de investiții în derulare (execuție lucrări, proiectare, expertize, achizitii) și le înaintează pentru plată către Direcția economică;

9.    Asigură finanțarea potrivit prevederilor legii;

10.    Întreprinde toate acțiunile necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiții;

11.    Întocmește proiecte de hotărâre pe care le supune aprobării Consiliului Local al municipiului Iasi;

12.    Rezolvă corespondența repartizată.

C.    Responsabilități:

-    Întocmirea programului anual de investiții;

-    Urmărirea realizării obiectivelor de investitii;

-    Urmărirea decontarii lucrărilor executate;

-    Recepția obiectivelor de investiții finalizate;

D.    Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Organizează și supraveghează desfășurarea tuturor activităților legate de Compartiment, asigurând întocmirea în termen a actelor pe care apoi le supune atenției directorului Direcției Tehnice si Investitii, primarului sau Consiliului local al municipiului Iasi.

E.    Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relatii functionale:

-    solicită din partea ordonatorilor tertiari (scoli si spitale) informații utile pentru întocmirea programului de investiții, pentru rezolvarea problemelor legate de derularea programului de investiții.

Relatii de reprezentare:

-    prin dispoziția primarului asigură participarea în cadrul unor comisii.

Biroul Achiziții Publice

Biroul Achiziții Publice asigură demararea și derularea procedurilor de achiziții publice, în baza legislației în vigoare cu privire la achizițiile publice și are următoarele atribuții:

-    elaboreaza și, după caz, actualizeaza, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, programul anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziție;

-    elaboreaza sau, după caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

-    îndeplineste obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislatia in vigoare;

-    asigură respectarea etapelor de desfășurare a achizițiilor publice conform legislației în vigoare cu privire la achizitiile publice;

-    asigura finalizarea procedurilor de atribuire conform prevederilor legale;

-    asigura constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

Serviciul Informatizare

Atributii:

-    coordonează și asigură implementarea Strategiei Guvernului de Informatizare a Administrației Publice Locale;

-    coordonează exploatarea și asigură intretinerea Sistemului Informatic Integrat (SII);

-    asigură continuitatea în funcționare, securitatea, ușurința și accesibilitatea în exploatare a SII și a informațiilor gestionate;

-    coordonează activitatea de definire de proceduri și instrucțiuni de lucru specifice activității de informatizare, a lucrului cu echipamentele IT, securitatea datelor, etc.;

-    coordonează activitatea de instruire a personalului în utilizarea tehnicii de calcul și a aplicațiilor informatice;.

-    asigură legătura cu partenerii furnizori de echipamente de calcul și de produse program;

-    coordonează analiza activităților serviciilor publice în vederea proiectării aplicațiilor necesare informatizării;

-    coordonează activitatea de service calculatoare și imprimante din cadrul municipalității;

-    colaborează cu celelalte direcții și servicii, în vederea realizării proiectelor care implică consultanță și expertiză de specialitate în domeniul tehologiei informației;

-    asigură suportul necesar în activitatea de culegere de date, birotică, tehnoredactarea documentelor și formularelor, salvarea datelor introduse;

-    coordonează întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziționarea de echipamente și tehnică de calcul și produse-program.

-    coordonează testarea aplicațiilor informatice din punct de vedere funcțional (la nivel informatic) și colaborează cu celelalte departamente din instituție pentru exploatarea aplicațiilor software integrate implementate;

-    asigură consultanță de specialitate pentru exploatarea echipamentelor și aplicațiilor informatice;

-    coordonează activitatea de administrare baze de date și rețea, depanare și întreținere echipamente IT;

-    coordonează activitatea de analiză a cerințelor utilizatorilor pentru implementarea de funcționalități ale aplicațiilor informatice implementate precum și activitatea de analiză a cerințelor utilizatorilor pentru crearea de noi aplicații informatice și testare aplicații informatice.

Compartiment Administrare Infrastructură și Echipamente Informatice

-    realizează activitatea de administrare rețea, depanare și întreținere echipamente IT;

-    realizează activitatea de service calculatoare și imprimante din cadrul municipalității;

-    asigură consultanță de specialitate pentru exploatarea echipamentelor informatice;

-    asigură legătura cu partenerii furnizori de echipamente de calcul;

-    întocmește și actualizează baza de date cu echipamentele existente, intervențiile efectuate, pe unități ierarhice;

-    întocmește caietele de sarcini pentru achiziționarea de echipamente și tehnică de calcul.

Compartiment Administrare Baze de Date și Aplicații Informatice

-    realizează activitatea de analiză a cerințelor utilizatorilor pentru implementarea de funcționalități ale aplicațiilor informatice implementate.

-    realizează activitatea de administrare baze de date și aplicații informatice.

-    asigură consultanță de specialitate pentru exploatarea aplicațiilor informatice.

-    realizează testarea aplicațiilor informatice din punct de vedere funcțional (la nivel informatic) și colaborează cu celelalte departamente din instituție pentru exploatarea aplicațiilor software integrate implementate.

-    întocmește instrucțiunile de lucru și procedurile pentru testarea și administrarea bazelor de date și a aplicațiilor informatice.

-    realizează instruirea personalului din cadrul serviciilor în utilizarea aplicațiilor informatice implementate.

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Este subordonată Primarului și are următoarea structură:

-    Serviciul Administrare Spații Comerciale

-    Serviciul Administrare Patrimoniu Public și Privat

-    Serviciul Administrare Spații cu Destinația de Locuință

-    Biroul Evidență Solicitări Locuințe

5    5

-    Biroul Vânzări Locuințe

5

Serviciul Administrare Spații Comerciale

Îndeplinește toate atribuțiunile și sarcinile ce decurg din competențele Direcției de Administrare a Patrimoniului public și Privat în domeniul:

a) administrării spațiilor cu altă destinație decît locuință, terenuri pe care se desfășoară activitate comercială și în domeniul administrarii creanțelor bugetului local și a altor sume datorate bugetului general al Municipiului Iași, pe care le gestioneaza, rezultate din:

•    închirieri de spații cu alta destinație decât locuință;

•    închirierea/vânzarea de terenuri;

•    vânzarea de spații cu alta destinație decât locuința;

•    concesionari imobile, teren, etc.

•    alte raporturi juridice privind utilizarea patrimoniului gestionat (asocieri, etc.).

- întocmește contracte de închiriere, vânzare, comodat, asociere, etc. pentru spații cu altă destinație decât locuință, terenuri;

-    întocmește acte adiționale la toate tipurile de contracte pe care le gestionează;

-    întocmește fișe de calcul pentru folosința spațiilor;

-    întreține și completează baza de date privind numărul de contracte și urmărirea derulării acestora;

-    ține evidența bunurilor aflate în evidența serviciului, pe tipuri de proprietate;

-    efectuează operațiunile de intrări/ieșiri ale mijloacelor fixe în sistemul informatic existent;

-    întocmește referate de acționare în instanță a agenților economici pentru nerespectarea clauzelor contractuale, în vederea rezilierii contractelor, pe care le înaintează, cu documente justificative atașate, Serviciului Juridic;

-    pune în aplicare sentințele judecătorești împreună cu executorul judecătoresc și celelalte servicii din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

-    pune în aplicare hotărîrile CnsiliuluiLocal referitoare la activitatea serviciului;

-    verifică în teren spațiile aflate în administrare, din punct de vedere tehnic și al obiectului de activitate consemnat în contract;

-    emite adrese, răspunsuri, înștiințări, notifiări, somații, dispoziții de

urmărire, etc;

-    verifică în teren sesizările petenților, emite note de constatare;

-    întocmește documentația pentru scoaterea la licitație a spațiilor/terenurilor disponibile;

-    verifică documentația pentru licitații;

-    oferă publicului, prin personalul de specialitate, relații cu privire la contractele pentru spațiile cu altă destinație decât locuință/terenuri, conform legii;

-    îndeplinește toate atribuțiunile ce decurg din calitatea de membru în comisiile de specialitate alcătuite prin hotărâre de Consiliu Local sau prin dispoziție a Primarului;

-    realizează toate atribuțiunile de secretariat în comisiile de specialitate (comisiile de licitații etc);

-    întocmește proiecte de hotărâri cu privire la administrarea în bune condiții a spațiilor cu altă destinație;

-    prezintă situația activității ONG-urilor către comisia constituită prin HCL nr.269/2008 în vederea prelungirii/neprelungirii contractelor de închiriere/folosință/comodat pentru anul următor;

-    efectuează operațiunile privind propuneri, angajamente și ordonanțări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu;

-    sesizează serviciile de specialitate din cadrul Primăriei despre necesitatea efectuării lucrărilor de întreținere, reparații capitale sau consolidări pentru imobilele din administrare;

-    înregistrează și soluționează corespondența adresată serviciului;

-    informează conducerea direcției despre orice neregulă constatată în teren sau în documente, în vederea luării măsurilor legale;

-    administrarea creanțelor bugetului general al Municipiului Iași se referă la acțiunile privind stabilirea, verificarea, colectarea și soluționarea contestațiilor, așa cum sunt stipulate în legislația de specialitate;

-    organizează și ține evidența clienților în baza titlurilor de creanță emise de la Serviciul Administrare Spatii cu alta Destinație decât Locuință, primite de la Serviciul Administrare Patrimoniu Public și Privat și alte servicii;

-    actualizeaza evidența debitorilor lunar conform titlurilor de creanțe remise precum și a borderourilor întocmite de compartimentul de specialitate;

-    emite, conform legislației in vigoare si conform contractelor, facturile fiscale si facturile;

-    remite facturile fiscale sau facturile clienților conform prevederilor contractuale;

-    emite documentele pentru încasarea creanțelor bugetare și extrabugetare, în numerar, prin casieria D.A.P.P.P.;

-    realizează toate operațiunile în legătură cu încasarea în numerar a creanțelor bugetare si extrabugetare;

-    verifică zilnic registrul de casă conform legislației în domeniu;

-    efectuează operațiunile privind debitarea creanțelor datorate, pe scadențe conform titlurilor de creanță și/sau legislației în domeniu, emiterea jurnalelor de vânzari și a deconturilor T.V:A. structurate pe activități și surse de venituri;

-    înregistrează zilnic, în fișe, încasările în numerar în baza borderourilor zilnice de încasare;

-    înregistrează zilnic, in fișe, încasările prin decontare bancară sau alte modalități de plată stabilite de lege;

-    întocmește lunar situația soldurilor contului clienți si clienți creditori analitic;

-    întocmește lunar balanța de verificare analitică pentru contul clienți și clienți creditori structurată în funcție de natura veniturilor (pe surse);

-    întocmește diverse situații privind încasarea creanțelor bugetare și extrabugetare pe care le gestionează;

-    face propuneri de reziliere a contractelor de închiriere;

-    ține evidența fișelor pentru contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate;

-    îndeplinește atribuțiunile și sarcinile ce decurg din calitatea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat de organ împuternicit să colecteze cereanțele bugetare (încasare, administrare, contabilizare și utilizare) provenite din venituri proprii precum și pentru toate creanțele ce rezultă din raporturile juridice contractuale, pe care le gestionează;

-    emite actele administrative corespunzatoare în vederea colectării creanțelor bugetare si extrabugetare înscrise in titlurile de creanță;

-    emite dispoziții de urmărire pentru debitorii ce îndeplinesc condițiile privind declanșarea procedurilor de executare silită conform O.G. nr.92/2003;

-    organizează si ține evidența debitelor si a debitorilor pentru care s-au declanșat procedurile de executare silită;

-    calculează penalități, dobânzi si majorări de întârziere pentru debite restante până la stingerea acestora;

-    întocmește documentația privind restituirile de sume încasate necuvenit, rezultate din activitatea gestionată;

-    avizează documentele privind restituirile de sume încasate necuvenit, în numerar sau prin decontare bancară, emise în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

-    gestionează si efectuează operațiunile în programul informatic integrat privind propunerea, angajarea si ordonanțarea la plată a cheltuielilor efectuate de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

-    gestionează si efectuează operațiunile în programul informatic integrat privind încasarea debitelor, administrarea veniturilor și evidența analitică a clienților;

-    realizează operațiunile, privind constituirea și utilizarea fondurilor cu destinație specială;

-    acordă viză de control finanaciar pentru operațiunile nominalizate prin dispoziție

-    face propuneri privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea gestionată;

-    centralizează bugetul de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

-    întocmește documentația pentru declararea stării de insolvabilitate;

-    îndeplinește atribuțiuni ce decurg din calitatea de membru în diverse comisii alcătuite prin HCL sau dispoziție a Primarului;

-    pune în aplicare hotărîrile de consiliu local referitoare la activitatea serviciului;

-    gestionează activitatea privind utilizarea formularelor financiar-contabile cu regim special de înscriere și numerotare;

-    întocmește procese verbale referitoare la stabilirea creanțelor și a accesoriilor corespunzătoare, urmare verificărilor și constatărilor în teren privind utilizarea patrimoniului și încasarea sumelor datorate bugetului local prin Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

-    aplică legislația privind societățile comerciale, în cadrul gestionării debitelor, în procesul declarării insolvenței, al înscrierii sumelor la lichidator precum și cel al înregistrării în evidențe a rezultatului lichidării;

-    emiterea documentelor și aplicarea prevederilor Legii nr. 571/2003 și a prevederilor O.G.nr. 92/2003 (titlul VIII, cap1-7) în procesul de estimare, propunere, stabilire și colectare a creanțelor bugetare gestionate;

-    stabilirea de sume suplimentare prin inspecții și verificări, inclusiv în teren, stinse prin încasare sau compensare;

-    aplicarea de sancțiuni și amenzi în cadrul acțiunilor desfășurate și încasarea acestora prin plată sau compensare;

-    activități privind evaluarea și valorificarea bunurilor confiscate sau abandonate și stingerea debitelor aferente;

-    emite adeverințe referitoare la raporturile juridice și stadiul îndeplinirii obligațiilor ce le revin în derularea și executarea contractelor, către clienți la cererea acestora;

-    elaborează documentația privind acordarea de înlesniri conform legislației în domeniu;

-    primește, distribuie și remite corespondența pentru toate serviciile și activitățile Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.;

-    împreună cu celelalte servicii din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat pune în practică hotărârile judecătorești sau dispozițiile primarului privitoare la raporturile juridice gestionate;

-    face propuneri de reguli, proceduri, norme în vederea aplicării judicioase a legislației în domeniul administrarii creanțelor bugetare, extrabugetare și a patrimoniului gestionat;

-    operează în sistemul informatic integrat intrarile/iesirile sau modificările intervenite in inventarul bunurilor administrate de serviciu

-    operează în sistemul informatic integrat toată corespondența ce intră la Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și cea care iese sau se expediază de la Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

-    îndeplinește orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcției;

-    se completează cu noi atribuțiuni ce vor rezulta din actele normative în domeniu.

b) evidențierea bunurilor din patrimoniul public și privat al Municipiului Iași,

astfel:

-    ține evidența patrimoniului public și privat al Municipiului Iași;

-    operează modificări în evidența patrimoniului public și privat al Municipiului Iași pe baza documentelor înaintate de serviciile de specialitate, în urma emiterii actelor privind schimburi de terenuri, titluri de proprietate, vânzări/cumpărări imobile, retrocedări terenuri și clădiri, achiziționări/casări diverselor mijloace fixe, etc. modificînd și valorile de inventar acolo unde este cazul; comunică DEFPL, Serviciului Contabilitate, modificările intervenite în evidența patrimoniului, cu documentele justificative anexate; colaborează cu Serviciul Contabilitate, pentru corelarea evidenței tehnico-operative cu cea contabilă (în contul sintetic);

-    întocmesc proiecte de hotărâri privind includerea, excluderea, darea în administrare, folosință, concesiune etc. a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Iași;

-    eliberează adeverințe pentru atestarea apartenenței unui bun la proprietatea publică sau privată a Municipiului Iași, privată a statului;

-    efectuează, când este cazul, prin persoane fizice/juridice atestate, evaluarea unor bunuri, măsurarea și intabularea bunurilor proprietate publică sau privată;

-    centralizează anual inventarele domeniilor publice și private ale Municipiului Iași transmise de serviciile sau societățile/instituțiile care le au în administrare;

-    înaintează inventarul patrimoniului public Consiliului Județean, în vederea atestării prin Hotărîre de Guvern;

-    efectuează operațiunile privind propuneri, angajamente și ordonanțări la plata cheltuielilor efectuate

-    rezolvă corespondență adresată;

-    verifică în teren solicitările petenților, emite Note de constatare;

-    pune în aplicare hotărîrile de Consiliu Local care țin de activitatea specifică;

-    colaborează cu serviciile Primăriei, societățile și regiile din subordinea Consiliului Local în problemele legate de patrimoniul public sau privat aflat în administrarea acestora;

Serviciul Administrare Patrimoniu Public și Privat

Îndeplinește toate atribuțiile și sarcinile ce decurg din competențele Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în ceea ce privește administrarea unor bunuri din patrimoniul public și privat al Municipiului Iași: Plaja Nicolina, Strandul Municipal, Baia Publica, Stadionului Tineretului, Stadionul Emil Alexandrescu, Stadionul Tepro, Pirtia de Schi, grupurile sanitare publice, parcările cu plată și de reședință, terenuri cu destinație de păduri etc.

Atribuții:

5

-    răspunde de desfășurarea în bune condiții a activității la obiectivele din subordine: Plaja Nicolina, Ștrandul Municipal, Pârtia de schi, Baia Publică, stadioane, grupuri sanitare;

-    răspunde de obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor de funcționare, PSI, protecția muncii pentru obiectivele gestionate dar și pentru celelalte servicii/birouri din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

-    existența și urmărirea tuturor contractelor pentru utilități, pază, prestări servicii, etc. pentru obiectivele gestionate dar si pentru celelalte servicii/birouri DAPPP;

-    propune planul de investiții și reparații pentru obiectivele administrate, urmărește modul de implementare a investițiilor/reparațiilor aprobate;

-    în vederea deschiderii obiectivelor care au activitate sezonieră, răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor necesare de amenajare, igienizare etc, de aprovizionarea cu materiale și obiecte de inventar;

-    controlează personalul auxiliar și de pază: comportament, modul de taxare, respectare program de lucru;

-    stabilește planul de măsuri de urgență pentru fiecare obiectiv;

-    întocmește proiecte de hotărîri privitoare la buna funcționare a obiectivelor administrate;

-    pune în aplicare hotărîrile de consiliu local emise pentru domeniul de activitate;

-    efectuează operațiunile privind propuneri, angajamente și ordonanțări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu;

-    întocmește contracte de închiriere, concesionare, comodat, asociere, administrare etc. pentru diverse bunuri din patrimoniul gestionat și le transmite spre urmărire Serviciului Asministrare Spații Comerciale;

-    întocmește acte adiționale la toate tipurile de contracte gestionate;

-    întreține și completează baza de date privind numărul de contracte și urmărirea derulării acestora;

-    pune în aplicare sentințele judecătorești împreună cu executorul judecătoresc și celelalte servicii din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

-    emite adrese, răspunsuri, înștiințări, notificări, somații, dispoziții de urmărire, etc;

-    verifică în teren sesizările petenților, emite note de constatare;

-    îndeplinește toate atribuțiunile ce decurg din calitatea de membru în comisiile de specialitate alcătuite prin hotărâre de Consiliu Local sau prin dispoziție a Primarului;

-    realizează toate atributiunile de secretariat sau membru în comisiile de specialitate (comisiile de licitații);

-    înregistrează și soluționează corespondența adresată serviciului;

-    face propuneri privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea gestionată;

-    întocmește procese verbale referitoare la stabilirea creanțelor și a accesoriilor corespunzătoare, urmare verificărilor și constatărilor în teren privind utilizarea patrimoniului și încasarea sumelor datorate bugetului local prin Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.;

-    face propuneri de reguli, proceduri, norme în vederea aplicării judicioase a legislației în domeniul administrarii creanțelor bugetare, extrabugetare și a patrimoniului gestionat;

-    verifică activitatea desfășurată de administratorul fondului forestier;

-    colaborează cu serviciile Primăriei, societățile și regiile din subordinea Consiliului Local în problemele legate de administrarea obiectivelor;

-    aplică amenzi în cazul nerespectării Regulamentului de funcționare a obiectivelor;

-    ține evidența lunară a încasărilor și plăților efectuate pentru fiecare obiectiv;

-    identifică parcări de reședință, la cererea asociațiilor de proprietari sau alte persoane juridice/fizice interesate, în conformitate cu legislația și reglementările din domeniu;

-    organizează, după obținerea avizelor necesare și după marcarea locurilor de parcare, licitațiile publice de închiriere pentru acestea;

-întocmește contractele de închiriere pentru locurile de parcare de resedință, actele adiționale și le transmit spre urmărire Serviciului Administrare Spații Comerciale;

-emit avize locuri parcare pentru persoanele juridice care au dreptul conform legislației în domeniu și le trimit spre urmărire Serviciului Administrare Spații Comerciale;

-emit legitimații de parcare standard pentru persoanele cu handicap grav;

-inventariază parcările de reședință și comunică inventarele către Serviciul Administrare Spații Comerciale și Serviciul Contabilitate;

-    eliberează abonamente lunare pentru parcările cu plată;

-întocmesc referate de acționare în instanță pentru cei care nu respectă clauzele contractuale;

-controlează personalul auxiliar din parcari: modul de taxare, de întocmire a documentelor de contabilitate primară, comportamentul angajaților etc;

-urmărește respectarea normelor de protecție a muncii și PSI la toate punctele de lucru asigură aprovizionarea cu echipament de lucru, de protecție și uneltele necesare.

Personalul auxiliar:

Angajații sectorului Plaja Nicolina au ca atributii:

-    taxează cetățenii pentru intreaga gama de servicii ce se pot presta in cadrul acestui obiectiv;

-    asigura buna functionare a instalatiilor de apa sulfuroasa, apa potabila si canalizare;

-    asigura curatenia in perimetrul plajei;

-    primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de lucru predau sumele incasate la casieria Primariei;

-    consemneaza suma de bani detinuta de personal, precum si seria acestora pentru justificarea numerarului colectat, in caz de control;

Angajatii Strandului Municipal au ca atributii:

-    incasează de la cetatenii care beneficiaza de serviciile oferite de acest obiectiv tarifele aferente intrarii in incinta, inchiriere de umbrele si sezlonguri etc.

-    Intocmesc docmentele necesare unei gestiuni conforme cu prevederile legale a fondurilor banesti rezultate din incasarea tarifelor stabilite de Consiliul Local:

-    primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de lucru predau sumele incasate la casieria Primariei;

- consemneaza suma de bani detinuta de personal, precum si seria acestora pentru justificarea numerarului colectat, in caz de control;

- asigura buna functionalitate a instalatiilor de alimentare cu apa, de colectare a apelor uzate din bazine;

- asigura inlocuirea apei din bazine si curatirea acestora in conformitate cu normelor de igiena, la termenele stabilite de Directia Sanitara.

- supraveghează si atentionează persoanele care folosesc bazinele de inot asupra expunerii pericolului de inec, iar in caz de accidente acordă primul ajutor.

Angajatii Baii publice au ca atributii:

- incasează tarifele stabilite de Consiliul Local pentru serviciile prestate în cadrul acestui obiectiv;

- efectueaza incasari in numerar

- verifica si semneaza zilnic registrul de casa;

- depune zilnic la casieria centrala sumele incasare prin casieria obiectivului;

- asigura functionarea optima a instalatiilor de alimentare cu apa, de incalzire, de

canalizare și electrica;

-    asigura curatirea si igienizarea incintei in conformitate cu normele de igiena;

-    supravegheaza persoanele care folosesc piscina si le atentioneaza asupra expunerii pericolului de accidentare,

-    acordă primul ajutor in caz de accidente

-    supravegheaza clienții în vederea respectării Regulamentului de funcționare a Băii publice și aplică amenzi în cazul încălcării acestuia

Angajatii ce deservesc grupurile sanitare publice au ca atributii:

-    desfasoara activitati de administrare a acestor bunuri, luand masurile ce se impun in ceea ce priveste intretinerea, reparatiile și igienizarea acestora;

-    incasează tarifele aferente folosirii obiectivului.

-    întocmesc docmentele necesare unei gestiuni conforme cu prevederile legale a fondurilor banesti rezultate din incasarea tarifelor stabilite de Consiliul Local;

-    primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de lucru predau sumele incasate la casieria Primariei;

Angajatii Stadioanelor au ca atributii:

-    asigura funcționarea constructiilor, instalatiilor si dotarilor acestui obiectiv;

-    iau masurile ce se impun pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatie a elementelor de constructie sau de instalatie ale stadionului;

-    in cazul folosirii stadionului de catre o organizatie cu profil sportiv, asigura conditiile optime bunei desfasurari a activitatilor;

-    incasează tarifele pentru serviciile oferite

-    asigura curatenia in perimetrul acestui obiectiv.

Angajatii Pirtiei de schi au ca atributii:

-    desfasoara activitati de administrare a bunurilor care alcatuiesc acest obiectiv, luand masurile ce se impun in ceea ce priveste urmarirea in exploatare a constructiilor, intretinerea si reparatiile instalatiilor din dotare, precum si a dotarilor specifice acestui obiectiv;

-    încasează de la cetatenii care beneficiaza de serviciile oferite de acest obiectiv tarifele aferente folosirii pirtiei si a echipamentelor specifice;

-    întocmesc documentele necesare unei gestiuni conforme cu prevederile legale a fondurilor banesti rezultate din incasarea tarifelor stabilite de Consiliul Local;

-    primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de lucru predau sumele incasate la casieria Primariei;

-    consemneaza suma de bani detinuta de personal, precum si seria acestora pentru justificarea numerarului colectat, in caz de control;

-    asigura curatenia in perimetrul obiectivului.

Serviciul Administrare Spatii cu Destinație de Locuință

Îndeplinește toate atribuțiile și sarcinile ce decurg din competențele D.A.P.P.P. în domeniul administrării fondului de locuințe și terenuri cu destinație de curți/gradini (din patrimoniul public, privat sau de stat), după cum urmează;

-    întocmește contracte de închiriere pentru locuințe, terenuri cu destinație de curți/gradini, acte adiționale, fișe de calcul;

-    primește și verifică acte pentru modificări contracte de închiriere;

-    întocmește referate de acționare în instanță pentru nerespectarea clauzelor contractuale în vederea rezilierii contractelor de închiriere, evacuare și recuperare creanțe bugetare, pe care le înaintează Serviciului juridic;

-    pune în aplicare hotărârile Consiliului Local în ceea ce privește evacuarea persoanelor care ocupă abuziv locuințele sau referitoare la activitatea serviciului;

-    pune în aplicare sentințele judecătorești împreună cu executorul judecătoresc;

-    întocmește dosare pentru predarea imobilelor naționalizate către foștii proprietari;

-    ține evidența mijloacelor fixe, pe tipuri de proprietate;

-    operează modificarile din inventarele mijloacelor fixe (intrări/ ieșiri);

-    verifică starea locuințelor, precum și persoanele care o ocupă;

-    verifică în teren sesizările petenților;

-    procedează la predarea spațiilor de locuit noilor chiriași;

-    transmite către comisiile de specialitate numite prin hotarâri ale Consiliului Local sau Primar diverse situații în vederea rezolvării acestora (atribuiri spații libere, schimbări titulari, includeri/excluderi din contracte, evacuări etc)

-    înregistrează și soluționează corespondența serviciului;

-    oferă publicului, prin personalul de specialitate, relații cu privire la fondul locativ;

-    verifică dacă titularul contractului de închiriere are obligațiile financiare achitate și nu este acționat în instanță, îndeplinind astfel condițiile în vederea perfectării formelor pentru vânzare;

-    stabilește chiria pe care o are de plătit chiriașul funcție de venitul lunar al acestuia, conform actelor depuse de acesta;

-    organizeaza si ține evidenta clienților conform titlurilor de creanță emise privind închirierea locuințelor;

-    înregistreaza zilnic, în fișe încasarile în numerar, prin decontare bancară sau prin alte modalități de plată stabilite de lege;

-    elaboreaza balanțele de verificare analitice pentru clienți din chirii locuinte;

-    întocmeste diverse situații privind încasarea creanțelor bugetare pe care le gestionează;

-    urmărește încasarea chiriilor, emite înștiințări de plată iar în cazul constatării unor debite emite dispoziții de urmărire pentru debitori sau referate de acționare în instanță;

-    întocmește schițe pentru terenuri și imobile;

-    asigură conservarea arhivei serviciului;

-    efectuează înregistrarea tuturor modificărilor în cărțile tehnice ale imobilelor;

-    întocmește informări, situații pentru conducere instituției;

-    face parte din comisiile alcătuite în urma hotărârilor Consiliului Local Iași sau prin dispozițiile Primarului Municipiului Iași;

-    întocmește proiecte de hotărâri cu privire la administrarea în bune condiții a locuințelor;

-    urmărește starea fizică a imobilelor și sesizează serviciile de specialitate din cadrul Primăriei despre necesitatea efectuării lucrărilor de întreținere, reparații capitale sau consolidări pentru imobilele din administrare;

-    efectuează operațiunile privind propuneri, angajamente și ordonanțări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu;

-    informează conducerea direcției despre orice neregulă constatată în teren sau în documente, în vederea luării măsurilor legale;

Biroul Evidentă Solicitări Locuințe

Îndeplinește toate atribuțiile și sarcinile ce decurg din competențele D.A.P.P.P. în domeniul centralizării și punctării, conform legistației în vigoare, a cererilor pentru locuințe sociale, convenabile, serviciu, ANL, pentru Programul municipal pentru sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, pentru acordarea subvenției de la bugetul de stat în conformitate cu Legea nr. 12/2007 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personal, după cum urmează:

-    ține evidența cererilor pentru locuințe sociale, convenabile, serviciu, ANL, ale chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform OUG nr. 74/2007, pentru Programul municipal pentru sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pentru acordarea subvenției de la bugetul de stat în conformitate cu Legea nr.12/2007 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

-    analizează documentele depuse de solicitanți în dosarele de locuințe și operează în fișele de evaluare;

-    transpun în sistem informatic fișele de evaluare, în vederea întocmirii listelor de prioritate, în ordinea punctajelor;

-    centralizează documentele ce trebuie supuse analizei comisiilor de specialitate numite prin HCL sau Dispoziție a Primarului Municipiului Iași

-    realizează toate atribuțiunile de membru sau secretariat în comisiile de specialitate nominalizate prin HCL sau Dispoziția Primarului Municipiului Iași;

-    efectuează, când este cazul, anchete sociale în vederea informării comisiilor de specialitate de atribuiri locuințe;

-    înregistrează și soluționează corespondența serviciului;

-    înregistrează, întocmesc informări/raspunsuri, după caz, pentru fișele de audiență;

-    oferă publicului, prin personalul de specialitate, relații cu privire la dosarele de solicitări locuințe;

-    întocmește proiecte de hotărâri cu privire la atribuirea locuințelor, conform deciziilor comisiilor de specialitate;

-    pune în aplicare hotărârile ale Consiliului Local care țin de activitatea biroului;

-    efectuează operațiunile privind propuneri, angajamente și ordonanțări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu;

-    informează conducerea direcției despre orice neregulă constatată în teren sau în documente, în vederea luării măsurilor legale;

-    execută orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcției de Administrare a Patrimpniului Public și Privat;

Biroul Vânzări Locuințe

Îndeplinește toate atribuțiile și sarcinile ce decurg din competențele D.A.P.P.P. în domeniul vînzării locuințelor, astfel:

-    înregistrează cereri pentru cumpărarea locuințelor;

-    premergător emiterii contractului de vânzare cumpărare verifică dacă imobilul este revendicat, dacă este cuprins într-un plan de sistematizare sau dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru vînzare;

-    întocmește contracte de vânzare-cumpărare locuințe și anexe, conform legislației în vigoare;

-    întocmește acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare;

-    eliberează contractele, actele adiționale;

-    calculează diferențele de plată la achitarea integrală;

-    oferă publicului, prin personalul de specialitate, relații cu privire la vânzarea-cumpărarea lociunțelor;

-    verifică în teren sesizările petenților, emite note de constatare;

-    întocmește adeverințe privind achitarea integrală a prețului locuințelor;

-    calculează prețul de vânzare pentru locuințe;

-    calculează subvenția conform OG nr. 19/1994;

-    completează și actualizează baza de date cu privire la persoanele care beneficiază de prevederile OG nr. 19/1994;

-    primește și verifică dosare la OG nr. 19/1994;

-    rezolvă contestații la OG nr. 19/1994;

-    întocmește referate de acționare în instanță a persoanelor fizice care nu respectă clauzele contractuale și le înaintează Serviciului Juridic, împreună cu documentele necesare;

-    emite dispoziții de urmărire în vederea declanșării procedurii de executare silită;

-    face parte din comisiile alcătuite conform prevederilor hotărârilor Consiliului Local Iași sau din dispozițiile Primarului Municipiului Iași;

-    întocmește proiecte de hotărâri cu privire la vânzarea de locuințe;

-    pune în aplicare hotărârile de consiliu local care țin de activitatea biroului;

-    organizează si ține evidenta clienților conform titlurilor de creanță emise privind vânzarea locuințelor;

-    înregistreaza zilnic, în fișe încasările în numerar, prin decontare bancară sau prin alte modalități de plată stabilite de lege;

-    efectueaza încasari în numerar conform dispozițiilor de plată emise de serviciile din cadrul D.A.P.P.P. sau conform evidenței analitice a debitelor pe fiecare client în parte;

-    verificî zilnic registrul de casă conform legislației în vigoare;

-    elaboreaza balanțele de verificare analitice pentru clienții pe care îi gestionează;

-    efectuează operațiunile privind propuneri, angajamente și ordonanțări la plata cheltuielilor efectuate de birou;

-    răspunde de arhiva existentă în cadrul direcției: depozitare, conservare etc a documentelor;

-    eliberează, contra cost, copii după documentele existente în arhiva unității.

DIRECȚIA JURIDICĂ

5

-Serviciul Juridic

- Compartiment de Aplicare a Legilor Proprietății - Biroul Avize Mici Întreprinzători

Direcția juridică desfășoară, potrivit legii și prezentului regulament, activități referitoare la elaborarea și promovarea acțiunilor în justiție, reprezentarea și apărarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești sau a altor organe de jurisdicție, avizarea proiectelor de contracte și a altor lucrări cu caracter juridic, coordonarea activității de asistență juridică la nivelul direcțiilor și serviciilor din cadrul Municipiului Iași, al instituțiilor și structurilor aflate în subordinea Municipiului Iași. Activitatea Direcției juridice este destinată asigurării legalității actelor emise/semnate de Primarul Muncipiului Iași, legalității contractelor și actelor care angajează răspunderea juridică a Municipiului Iași, Primăriei Municipiului Iași, Consiliului

Local, reprezentării și apărării intereselor în fața instanțelor de judecată și a altor organe de jurisdicție, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor de judecată și a altor organe de jurisdicție se asigură de către Direcția Juridică prin consilieri juridici, desemnați pe baza delegației de reprezentare, semnată de Primarul Municipiului Iași. Personalul directiei juridice se compune din functionari publici - consilieri juridici, consilieri, referenți și inspectori precum și personal contractual - inspectori de specialitate și referenți.

Personalul directiei juridice se supune prevederilor legale care îi reglementeaza activitatea.

Principiile care stau la baza activitatii directiei juridice sunt:

a)    legalitatea - în exercitarea atributiilor, personalul directiei juridice este obligat sa respecte legea, precum si drepturile si libertatile constitutionale ale persoanelor;

b)    nediscriminarea si echidistanta - în indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul direcției juridice este obligat sa aplice prevederile legale in mod nediferentiat, fara discriminari pe considerente etnice, de nationalitate, rasa, religie, opinie politica, varsta, sex, orientare sexuala, avere, origine nationala sau sociala ori considerente de alta natura, decurgand din orice alta situatie, actionand cu impartialitate si intr-o maniera echitabila;

c)    disponibilitatea - reprezinta obligatia personalului direcției juridice de a actiona pentru solutionarea problemelor de serviciu repartizate de seful ierarhic, contribuind permanent la imbunatatirea calitatii si eficientei activitatii instituției;

d)    prioritatea interesului public - în indeplinirea atributiilor functionale, personalul direcției juridice este obligat sa respecte si sa promoveze atributul ce fundamenteaza activitatea instituției publice locale, respectiv de a fi permanent in slujba cetateanului;

e)    profesionalismul - obligatia personalului direcției juridice de a cunoaste si a aplica corect si responsabil, in exercitarea atributiilor de serviciu, prevederile actelor normative in vigoare, cu incidenta asupra domeniilor in care isi desfasoara activitatea, precum si de a-si dezvolta in mod continuu, prin dobandire de cunostinte, abilitatile profesionale, in vederea obtinerii si mentinerii unui standard inalt de calitate a muncii specifice;

f)    confidentialitatea - reprezinta obligatia personalului direcției juridice de a garanta securitatea datelor si informatiilor obtinute in exercitarea autoritatii conferite de lege;

g)    transparenta - activitatile desfasurate de personalul direcției juridice, in exercitarea atributiilor de serviciu, sunt publice, in limitele legii si implica informarea populatiei in raporturile stabilite cu societatea civila.

Organizarea Direcției Juridice.

Direcția juridică are în structura organizatorică următoarele componente:

a)    conducerea direcției juridice;

b)    serviciul juridic;

c)    compartimetul de aplicare a legilor proprietății;

d)    biroul avize mici întreprinzători.

În îndeplinirea atribuțiilor, direcția juridică cooperează cu celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului local al Muncipiului Iași și cu unitățile din subordinea acestuia și colaborează pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare, cu instituții și organisme ale autorităților publice și societății civile.

Întregul personal al direcției juridice este subordonat direct directorului executiv care îi cordonează activitatea și în mod nemijlocit șefilor serviciilor din care fac parte.

Personalul direcției juridice răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredințate, potrivit fișelor de post.

Principalele relații la nivelul Direcției juridice sunt relațiile de autoritate, relații ierarhice, relații funcționale și relații de colaborare.

Relatiile de autoritate, la nivelul direcției juridice sunt ierarhice, functionale si de coordonare.

Relatiile ierarhice se stabilesc pe linie de subordonare nemijlocita intre nivelurile ierarhice

ale direcției si eșaloanele subordonate, precum si intre funcțiile de conducere si cele de execuție.

Autoritatea functionala reprezinta competenta acordata unei structuri/persoane de a dispune masuri obligatorii fata de celelalte structuri/persoane care concura la indeplinirea obiectivelor stabilite.

Relatiile functionale se stabilesc intre doua sau mai multe structuri ale autorității publice locale sau intre directiile si structurile aflate in subordinea/coordonarea administratiei publice locale, dintre care una are asupra celeilalte/celorlalte autoritate functionala, derivata din domeniul de responsabilitate al acesteia.

Relațiile de colaborare se stabilesc dupa caz, intre direcția juridică și celelate structuri din cadrul administratiei publice locale, alte unități subordinate autoritații administratiei publice locale, alte persoane juridice si fizice.

Relatiile cu publicul, la nivelul conducerii Direcției juridice, asigura relationarea institutiei cu cetatenii si cu organizatiile legal constituite, prin activitati de primire, inregistrare, examinare si solutionare a petitiilor adresate conducerii instituției, precum si prin organizarea activitatii de primire a cetatenilor in audienta.

Serviciul Juridic

Este subordonat directorului executiv al Direcției juridice.

Serviciul juridic are următoarele atribuții:

a)    avizează pentru legalitate actele și documentele cu caracter intern, elaborate de direcțiile și serviciile din cadrul instituției, precum și actelor și lucrărilor elaborate de alte instituții din subordinea Municipiului Iași.

b)    participă prin personal anume desemnat, în cazuri justificate, la negocierea de convenții, acorduri și înțelegeri în legătură cu domeniul de activitate al autorității publice locale;

c)    avizează pentru legalitate, prin personalul propriu specializat, proiecte de convenții, acorduri, contracte, în legatură cu domeniul de activitate al administrației publice locale;

d)    formulează în condițiile legii, răspunsuri la petițiile cetățenilor, adresate direcției juridice ori administrației publice locale, repartizate spre soluționare direcției juridice de conducerea instituției;

e)    reprezintă și apără interesele administrației locale în fața instanțelor de judecată și a altor organe de jurisdicție, precum și în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care este citată instituția, prin personal pe care îl desemnează în acest scop:

f)    introduce acțiuni, depune întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, renunță la acțiuni și căi de atac și exercită orice mijloace legale de apărare a intereselor administrației locale la instanțele judecătorești și la alte organe de jurisdicție, în cauzele în care este citată administrația locală;

g)    poate sesiza direcțiile și serviciile din cadrul instituției și unitățile subordonate cu privire la deficiențele datorate acestora, rezultate din soluționarea litigiilor la instanțele judecătorești, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalității și a ordinii de drept;

h)    ia măsuri pentru obținerea titlurilor executorii în cauzele în care este citată instituția, pe care le trimite structurilor abilitate pentru punerea acestora în executare, potrivit legii;

i)    participă, prin personal anume desemnat, în comisiile de specialitate constituite la nivel local, negociază proiecte de contracte, înțelegeri, precum și alte acte juridice;

j)    efectuează acțiuni de îndrumare și sprijin al direcțiilor și serviciilor din cadrul instituției și structurile aflate în subordinea administrației locale, în vederea aplicării corecte și unitare a dispozițiilor legale;

k)    elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea și aplicarea unor dispoziții legale și acordă asistență și consultanță juridică pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, la

solicitarea direcțiilor și serviciilor din cadrul instituției, precum și a unităților subordonate acesteia;

l)    formulează cereri de intervenție în interesul instituției, în cauzele având ca obiect solicitări de anulare sau modificare a unor acte normative proprii, ori în cauzele în care se inovcă excepții de nelegalitate a acestora;

m)    avizează sau dup caz, elaborează răspunsuri la plângerile prealabile adresate administrației locale în calitate de emitent, având ca obiect revocarea sau modificarea actelor administrative individuale sau cu caracter normativ, conform dispozițiilor prevederilor legale;

n)    efectuează acțiuni cu caracter de îndrumare, sprijin și coordonare a activității consilierilor juridici din cadrul serviciului juridic;

o)    îndeplinește orice alte atribuții cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea administrației publice locale.

Compartimentul de Aplicare a Legilor Proprietății.

Serviciul Juridic are în subordine Compartimentul de aplicare a legilor proprietății: Legea

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și Legea 18/1991 privind fondul funciar, care au drept obiectiv finalizarea dosarelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile.

Atribuțiile personalului din cadrul compartimentului de aplicare a legilor proprietății - privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii 10/2001:

-    analizează, în primă etapă, dosarul aferent fiecărei notificări repartizate,verificând depunerea înscrisurilor doveditoare a calitatății de persoană îndreptățită.

-    concluziile analizei vor fi transmise în scris referentului cu atribuții de secretar al comisiei, în vederea distribuirii dosarelor complete referenților topometriști, respectiv redactării adreselor către notificatori pentru depunerea de acte în completare.

-    în funcție de actele depuse în susținerea notificării, dar și de constatările personalului de specialitate topometrică, completează referatul întocmit de compartiment cu actele care atestă dreptul de proprietate și calitatea de moștenitor și formulează propunerea de soluționare. ce va fi prezentată Comisiei de Aplicare a Legii nr. 10/2001;

-    repartizează consilierilor juridici, în ordinea stabilită la pct. 6, respectiv pct. 7, dosarele în vederea stabilirii actelor ce urmează a se depune de persoanele notificatoare;

-    în baza notei consilierului juridic, redactează adresa de completare cu acte a dosarelor;

-    completează rubricile registrului înființat potrivit punctului 6;

-    înscrie în referatul compartimentului datele privind numele și prenumele notificatorului, adresa imobilului notificat și nr. de înregistrare a notificării,

-    întocmește schița aferentă referatului de specialitate cuprinzând limitele fostei proprietăți suprapuse pe elementele de detaliu existente în prezent, consemnând în rubrica distinctă a referatului următoarele informații: date cu privire la întinderea suprafeței construite și neconstruite conform actelor de proprietate și a actelor de preluare; evidențiează elementelor de sistematizare ce afectează în prezent, total sau parțial, fosta proprietate;

-    marchează pe planurile cadastrale suprafețele de teren care fac obiectul restituirii în natură;

-    schițele vor fi vizate de șeful Serviciului Cadastru și vor avea aplicată ștampila Primăriei Municipiului Iași;

-    la cererea beneficiarilor, în cazul restituirilor în natură, asigură îndeplinirea procedurii de predare-primire a imobilului.

-    reactualizează sumele încasate ca despăgubiri pentru imobilele preluate în mod abuziv și care fac obiectul Legii nr. 10/2001;

-    stabilește valoarea aferentă fiecărei locuințe, în cazurile în care urmează a fi restituite în natură o parte din apartamentele pentru care s-au stabilit despăgubiri în baza Legii nr. 112/1995.

Atribuțiile personalului din cadrul compartimentului de aplicare a legilor proprietății -pri.vi.nd punerea în aplicare a dispozițiilor Legii 18/1991:

- verifica, pentru fiecare cerere in parte, in mod riguros, indeplinirea conditiilor prevazute de lege, solicitand in acest scop toate relatiile, datele sau inscrisurile necesare;

- stabilesc, pe baza de masuratori topografice, si propun comisiei locale de fond funciar marimea si amplasamentul vechii proprietati pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii sau propune alte amplasamente spre aprobare comisiei locale - consemneaza in scris acceptul fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia pentru punerea in posesie pe alt amplasament, daca vechiul amplasament a fost atribuit legal altor persoane;

- completeaza, in urma verificarilor efectuate, referatele conform modelului anexat si il inainteaza comisiei locale spre analiza si aprobare;

- intocmesc schita cu amplasamentul solicitat, care trebuie sa reflecte , de regula, forma vechii proprietati si vecinatatile, situatia amplasamentului la momentul preluarii terenului in proprietate de stat, precum si situatia de fapt la momentul solutionarii cererii;

- completeaza, in urma verificarilor efectuate, anexele conform Regulamentului aprobat prin HG 890/2005;

- intocmesc adresele de inaintare a documentatiei catre Comisia Judeteana de fond funciar, catre Oficiul Judetean de Cadastru, catre ADS, catre Ocolul Silvic sau catre orice alta institutie cu competente in acest domeniu, acolo unde situatia o cere;

- primesc, inregistreaza si transmit comisiei judetene, prin delegat, contestatiile depuse de persoanele interesate;

- inainteaza Institutiei Prefectului dosarele cu propunerile Comisiei Locale de fond funciar, in vederea validarii sau invalidarii acestora;

- primesc, asigura executarea, inregistreaza si arhiveaza actele administrative emise de Prefect/Comisia judeteana de fond funciar;

- verifica, impreuna cu Serviciul Cadastru, protocolul de delimitare si protocolul de predare primire a suprafetelor de teren, in vederea punerii in posesie;

- solicita, daca este cazul, comisiilor de fond funciar din alte localitati sa puna la dispozitie terenurile disponibile, in vederea punerii in posesie a vechilor proprietari - asigura punerea in posesie, prin delimitare in teren, marcarea parcelelor facandu-se prin tarusi sau borne care se asigura de fiecare proprietar;

- completeaza fisele de punere in posesie si asigura semnarea acestora de catre beneficiar;

- intocmesc planurile parcelare;

- inainteaza in 2 exemplare, Oficiului judetean de cadastru spre verificare procesele verbale de punere in posesie, precum si documentatia aferenta, care cuprinde obligatoriu anexele validate, planurile parcelare, procesele verbale de punere in posesie si schita terenului;

- asigura convocarea membrilor comisiei locale de fond funciar cu cel putin 2 zile inainte de data stabilita pentru sedinta;

- intocmesc ordinea de zi a sedintelor de fond funciar;

- întocmesc procesul verbal al sedintelor de fond funciar;

- asigura comunicarea;

- asigura afisarea solutiilor pronuntate de catre Comisia locala de fond funciar sau, dupa caz, comunicarea acestora persoanleor care nu au domiciliul in Iasi;

- completeaza registrul special de evidenta a titlurilor de proprietate, conform art 36

-    impreuna cu inspectorul de zona redacteaza adrese către solicitanți pentru depunerea de acte în completare;

-    în funcție de actele depuse în susținerea cererii, dar și de constatările personalului de specialitate topometrică, completează impreuna cu inspectorul de zona referatul in vederea inaintarii acestuia catre Comisia locala de fond funciar;

-    inregistreaza intr-un registru special acordurile dintre proprietarii investitiilor si fostii proprietari deposedati sau mostenitorii acestora, incheiate potrivit prevederilor legale;

- inmaneaza titlurile de proprietate beneficiarului, impreuna cu procesul verbal de punere in posesie si schita terenului;

- identifica terenuri atribuite ilegal si le pune in discutie comisiei locale de fond funciar;

- reprezinta in justitie Primarul/Comisia locala, dupa caz, prevederile Regulamentului de organizare si functionare a serviciului juridic aplicandu-se in mod corespunzator

- informeaza lunar membrii comisiei locale cu privire la evolutia cauzelor in justitie

- exercita orice alte atributii la solicitarea Presedintelui Comisiei Locale de fond funciar;

- analizează, impreuna cu inspectorul de zona, dosarul aferent fiecărei cereri repartizate, verificând depunerea înscrisurilor doveditoare a calității de persoană îndreptătită;sau referent, după caz, îndeplinește cel putin următoarele sarcini:

-    împreună cu consilierii juridici din Compartiment întocmește adrese de completare cu acte ce vor fi expediate persoanelor interesate;

-    întocmește schița aferentă referatului de specialitate cuprinzând limitele fostei proprietăți suprapuse pe elementele de detaliu existente în prezent, consemnând în rubrica distinctă a referatului următoarele informații: date cu privire la întinderea suprafeței construite și neconstruite conform actelor de proprietate și a actelor de preluare; evidențiază elementele de sistematizare ce afectează în prezent, total sau parțial, fosta proprietate;

-    verifică existența Titlurilor de proprietate, Ordinelor Prefectului jud. Iași, Hotărârilor Comisiei Județene de fond funciar Iași, emise în temeiul legilor fondului funciar, a certificatelor de atestare a dreptului de proprietare emise conform H.G. nr. 834/1991 sau a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 pentru terenurile revendicate;

-    marchează pe planurile cadastrale suprafețele de teren care au făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate și suprafețele de teren aflate în rezerva Comisiei Municipale de fond funciar Iași;

-    completează impreuna cu consilierii juridici referatul de specialitate care se înaintează impreuna cu documentatia aferenta consilierului juridic membru al Comisiei Municipale de fond funciar.

Biroul Avize Mici Întreprinzători

-    ofera consultanta solicitantilor privind modalitatile concrete de organizare si desfasurare a activitatilor economice pe baza liberei initiative si asupra modului de infiintare si functionare a societatilor comerciale, in conformitate cu prevederile OUG nr.44/2008 respectiv a Legii 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 359/2004;

-    ofera servicii de asistenta a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale in vederea inregistrarii in registrul comertului si de autorizare a functionarii lor in conformitate cu prevederile OUG nr.44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

-    actualizarea documentelor privind certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu noile reglementari legislative;

-    realizarea masurilor de informare a persoanelor fizice si juridice, de instruire a personalului serviciului si a personalului din cadrul Centrului de informatii pentru cetateni privind autorizarea comertului stradal cu ocazia evenimentelor speciale ( Ziua Indragostitilor, Sarbatori de Paste, Sarbatori de Craciun, zilele de 1 si 8 martie, etc.);

-    trimiterea in scris a notificarilor privind obligatiile fiscale ce le revin anual tuturor agentilor economici de pe raza municipiului Iasi care desfoara activitatea de alimentatie publica, pe baza situatiei actualizate primite de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi;

-    rezolvarea cu celeritate a sesizarilor, petitiilor, audientelor si reclamatiilor, verificari in baza de date pentru institutiile publice cu care conlucram;

- elibereaza avize de principiu pentru desfasurarea activitatilor comerciale in bazar, targuri, oboare si pietele agroalimentare ale Municipiului Iasi, pentru parcurile de agrement,

pentru comert ambulant sezonier cu ocazia unor sărbători sau evenimente speciale și pentru agentii economici ce isi deschid puncte de lucru pe raza Municipiului Iasi in conformitate cu legislatia in vigoare;

-    elibereaza contracte pentru folosinta teren/acte aditionale pentru module stradale omologate, terase sezoniere, frigidere, frigete si lazi frigorifice sezoniere, comercializare flori naturale;

-    reinnoieste anual contractele de folosinta/actele aditionale de folosinta teren aferent modulelor/tonetelor stradale, teraselor sezoniere, comercializarii de flori naturale, frigiderelor si frigetelor sezoniere in cf. cu reglementarile privind comertul stradal;

-    redacteaza si supune spre aprobare conducerii Municipiului Iasi, autorizatiile de functionare pentru comercializarea de produse si servicii de piata in Municipiul Iasi, autorizatiile de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica in Municipiul Iasi, autorizatiile pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul Iasi;

-    vizeaza anual autorizatiile de functionare pentru comercializare produse si servicii de piata in Municipiul Iasi, autorizatiile de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica in Municipiul Iasi;

-    rezolva scrisorile si sesizarile cetatenilor referitoare la activitatile pe baza liberei initiative si functionarii agentilor economici de pe raza Municipiului Iasi potrivit nivelului de competenta;

-    intocmiri adrese de raspuns pentru dosarele care nu indeplinesc conditile legale , din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii documentelor depuse;

-    ofera asistenta si reprezentare persoanelor fizice solicitante in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in registrul comertului in cf. cu OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

-    primeste, verifica si ordoneaza documentatia solicitantilor pentru inregistrare si autorizare;

-    remit cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii, insotita de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectueaza corespondenta cu acesta in scopul obtinerii inregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea certificatului de inregistrare si a celorlalte acte, in original;

-    remit solicitantului actele in original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din partea acestuia;

-    acorda solicitantilor asistenta privind operatiunea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii;

-    colaboreaza cu O.R.C. pentru obtinerea autorizatiei si inregistrarii in registrul comertului in cf. cu OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

-    redacteaza scrisori de raspuns solicitantilor despre rezolutiile directorului oficiului registrului comertului privind inregistrarea si autorizarea cf.OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

-    tine evidenta pe calculator a tuturor solicitantilor reprezentati la ORC si actualizeaza zilnic baza de date;

-    colaboreaza cu serviciile de specialitate si organele de control abilitate pentru rezolvarea sesizarilor privind autorizarea agentilor economici de pe raza municipiului Iasi;

-    impreuna cu serviciile de specialitate si organele de control abilitate rezolva sesizarile privind amplasarea modulelor/tonetelor in teren;

-    intocmeste inventarul anual al modulelor/tonetelor si il comunica celor interesati in vederea luarii masurilor legale ce se impun asupra modulelor/tonetelor abandonate, fara contract, cu debite sau care nu respecta amplasamentele aprobate;

- supune cererile cetatenilor spre aprobare Comisiei pentru analiza amplasamentelor temporare pe locuri publice si comunica in termenul legal a solutiei date de catre Comisie;

- intocmeste referate si dispozitii, proiecte de hotarari, potrivit nivelului de competenta si le supune spre aprobare Conducerii Municipiului Iasi, respectiv Consiliului Local al Municipiului Iasi,

- rezolva sesizarile si reclamatiile cetatenilor, rezolva fisele de audiente repartizate biroului, face verificari in bazele de date pentru institutiile publice cu care colaboreaza;

- aduce la indeplinire toate Dispozitiile Primarului, Hotaririle Consiliului Local Municipal Iasi, asigura respectarea legislatiei in vigoare;

- participa la organizarea anuala a “Sarbatorilor Iasilor”, a “ Sarbatorilor de Iarna “;

- colaboreaza cu institutiile publice din municipiul Iasi: Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Iasi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Iasi, Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Iasi, Autoritatea Sanitar-Veterinara si de Siguranta Alimentelor Iasi, Administratia Financiara, Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi, R.A.T.P. Iasi, E-ON Iasi, Garda de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi, , Consiliul Judetean Iasi, Prefectura Judetului Iasi, O.P.C., Politia Municipiului Iasi, Politia Judetului Iasi, Politia Locala, precum si cu directiile, serviciile si birourile aparatului propriu al Municipiului Iasi;

- intocmeste anual proiecte de hotariri privind taxele practicate de serviciul nostru in conformitate cu legislatia in vigoare si le transmite D.E.F.P.L.Iasi;

- tine evidenta lucrarilor efectuate, actualizeaza zilnic bazele de date, preda la arhiva dosarele-suport ale lucrarilor din cadrul biroului;

- preda la Centrul de Informatii pentru Cetateni - Registratura Generala a Municipiului avizele de principiu, autorizatiile de functionare si vizele anuale ale acestora, contractele de folosinta teren/actele aditionale in vederea ridicarii acestora de solicitanti dupa achitarea taxelor legale;

- urmareste imbunatatirea serviciilor publice oferite de catre Biroul Avize Mici

întreprinzători și respectarea legislației in vigoare;

-    actualizeaza regulamentul privind autorizarea comertului de produse si servcii de piata pe raza Municipiului Iasi, in conformitate cu modificarile legislative;

-    actualizeaza procedurile operationale in conformitate cu legislatia in vigoare;

-    urmareste imbunatatirea dotarii actuale a biroului cu tehnica de calcul in vederea diminuarii duratei de elaborare a tuturor documentelor;

-    consemneaza actele emise in baze de date usor accesibile, cu posibilitatea sortarii si extragerii informatiilor si intocmirii de rapoarte in orice moment;

-    actualizeaza baza de date privind persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale precum si a bazei de date referitoare la comertul de produse si servicii de piata (contracte de folosinta teren, avize si autorizatii de functionare, etc.).

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANȚE PUBLICE LOCALE

Direcția Economică și Finanțe Publice Locale este subordonată Primarului și are următoarea structură:

Activitatea economică:

-    Serviciul Financiar

-    Compartimentul Ajutor de Stat

-    Biroul Analiză Economică și Avizări Tarife

-    Serviciul Contabilitate

-    Serviciul Buget

Activitatea de taxe și impozite locale:

-    Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice

-    Biroul Constatare, Impunere Persoane Juridice

-    Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane Juridice

-    Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Fizice

-    Biroul Constatare, Impunere Persoane Fizice

-    Biroul Executare Taxe și Impozite Persoane Fizice

-    Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice

-    Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice și Persoane Juridice

-    Serviciu Contabilitatea Veniturilor

-    Serviciul Venituri din Contracte

-    Serviciul Încasare Numerar

Direcția Economică și Finanțe Publice Locale — activitatea economică Atribuții :

S Fundamentare și elaborare (la bugetul inițial și la rectificările bugetare):

-    Bugetul propriu și consolidat al Municipiului Iași pentru viitorul exercițiu bugetar;

-    Proiecția bugetului pe anii următori;

-    Repartizarea finanțărilor ordonatorilor secundari și terțiari de credite conform prevederilor Legii nr. 273/2006, republicată.

SAprobare - pregătirea și supunerea spre aprobare în plenul Consiliului Local a materialelor inițiate de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale - activitatea economică.

S Execuție

-    Asigură finanțarea cheltuielilor ordonatorilor de credite ai Consiliului Local potrivit bugetelor aprobate;

-    Urmărește execuția investițiilor înscrise în programul de investiții;

-    Realizează evidența financiar - contabilă a bugetului propriu al Municipiului Iași;

-    Întocmește situațiile financiare consolidate ale Municipiului Iași, trimestrial și anual care cuprind bilanțul contabil, conturi de execuție și anexe;

-    Analizează și întocmește contul de execuție al bugetului propriu și consolidat al Municipiului Iași, permanent și contul de execuție anual;

-    Întocmește și/sau avizează propunerile de repartizare a fondului de rezervă și al excedentului bugetului local.

S Bugete de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii; bugetul împrumuturilor externe și interne; bugetul fondurilor externe nerambursabile.

-    Analizează documentațiile transmise de ordonatorii de credite, centralizează proiectele de buget, supune spre aprobare, verifică bugetele aprobate.

S Legalitatea operațiunilor economice și respectarea disciplinei financiare.

S Organizare evidență financiar - contabilă a operațiunilor patrimoniale.

S Organizare evidență financiar - contabilă a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și întocmire raportări financiare.

S Organizare și efectuare a plăților pe structura clasificației bugetare a cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu bunuri și servicii, subvențiilor, transferurilor și cheltuielilor de capital.

S Organizare și valorificare a inventarierii anuale a patrimoniului.

S Alte activități ce privesc activitatea bugetară:

-    Analizează și verifică documentații economice privind instituirea/actualizarea tarifelor, conform prevederilor Codului Fiscal, surse ale bugetului propriu al Municipiului Iasi;

-    Analizează și verifică documentații economice privind instituirea/actualizarea tarifelor, conform prevederilor Codului Fiscal surse ale bugetelor operatorilor economici subordonați, ale instituțiilor publice de sub autoritatea Municipiului Iași;

-    Gestionează fondurile speciale și organizează evidența sintetică și analitică a acestora;

-    Exercită activitatea în domeniul ajutoarelor de stat în care Municipiul Iași este furnizor sau beneficiar;

-    Analizează bugetele de venituri și cheltuieli, bilanțurile contabile anuale ale regiilor autonome subordonate și societăților comerciale al carui acționar este Consiliul Local Iași ;

-    Analizează și verifică din punct de vedere economic contractele de finanțare interne și externe înaintate Consiliului Local Iași;

-    Realizează studii, scenarii și montaje financiare privind surse alternative de finanțare pentru investiții în infrastructură;

-    Asigură completarea registrelor specifice (Registrul garanțiilor locale, Subregistrul datoriei publice externe, Subregistrul garanțiilor, Registrul unic de control, etc);

-    Acordă consultanță economică în domeniul financiar - contabil și bugetar;

-    Acordă viza de control financiar preventiv pentru operațiunile patrimoniale ale Municipiului Iași.

Direcția Economică și Finanțe Publice Locale colaborează cu toate direcțiile din cadrul Municipiului Iași, Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași, regiile autonome, societățile comerciale și instituțiile publice de subordonare locală, trezorerii, bănci comerciale, etc.

Serviciul Financiar

-    Asigură legalitatea operațiunilor economice și respectarea disciplinei financiare;

-    Exercită controlul financiar preventiv pentru operațiunile prevăzute în dispoziția internă de numire (pentru șef serviciu).

-    Răspunde de deschiderea de conturi bugetare, extrabugetare și speciale, la solicitarea compartimentelor de specialitate;

-    Asigură decontarea sumelor prin bancă și prin casierie, aplicându-se a doua semnatură pe instrumentele de plată pentru plățile care se efectuează în cadrul serviciului, cu ordin de plată sau cu numerar și evidența financiar-contabilă pentru următoarele capitole (subcapitole) bugetare si conturi extrabugetare:

-    Cheltuieli de personal pe structura clasificației bugetare :

51.02.20 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: deplasare (cazare, transport), indemnizații pentru membrii comisiilor constituite pentru vânzarea spațiilor comerciale și a cabinetelor medicale existente în evidența D.A.P.P.P., alte servicii publice generale (ONG-uri, alegeri, Proruralis, sărbători, cooperări internaționale, premii « Ziua familiei » la împlinirea a 50 de ani de căsătorie, O zi fără mașină, Zona metropolitană, AMR, olimpiade și concursuri, donații și sponsorizări, materiale de promovare externă, organizare evenimente speciale,

participare la proiecte cu finanțare externă, aniversarea Unirii, achiziții carte, alte acțiuni aprobate prin acte administrative emise de autoritatea publică locală);

54.02.55 - Transferuri: cofinanțare și cheltuieli neeligibile pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ex: Zona Metropolitană,

ARSACIS);

55.02. Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi: comisioane, dobânzi și alte cheltuieli conexe;

56.02. Transferuri cu caracter general (56.02.06 și 56.02.07) cu ordin de plată;

61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor (bunuri și servicii, cheltuieli de personal);

67.02.51 - Cultură, recreere și religie:

-    sport - 59.11 asociații și fundații

-    consolidarea și restaurarea monumentelor istorice - Mănăstirea Golia;

-    servicii religioase - susținerea cultelor 59.12

-    alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei (transferuri) - cultura scrisă.

68.02.06 Asistența socială - acordare sprijin financiar pentru susținerea familiei conform Legii nr.396/2006 (din bugetul de stat);

87.02. Alte acțiuni economice;

5002.14 - cont pentru evidență plăți taxe ORC asigură evidența contabilă pentru sumele încasate din taxe pentru Oficiul registrului comertului (conform H.G. nr.1766/2004), 5002.39 - cont aferent proiectului: e-GOS;

5077 - cont aferent proiectului Archimedes;

5006    - disponibil din sume în mandat și sume în depozit;

5007    - disponibil din donații și sponsorizări neutilizate din anii precedenți.

-    Răspunde de evidența contabilă a emisiunii de obligațiuni municipale, dobândă și rambursări, în baza documentelor primite de la compartimentele de specialitate;

-    Răspunde de evidența contabilă a rambursării creditului către BERD de pe capitolele corespunzătoare în baza documentelor emise de compartimentele de specialitate;

-    Răspunde de evidența contabilă a creditului BRD - trageri din împrumut, rambursare și plata dobânzilor și comisioanelor de pe capitolele corespunzătoare în baza documentelor emise de compartimentele de specialitate;

-    Răspunde de evidența contabilă a disponibilităților existente în conturile deschise la bănci comerciale, în lei și valută, pentru fonduri aparținând Municipiului Iași, precum și a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și a căror evidență se asigură în cadrul serviciului;

-    Asigură evidența financiar-contabilă a fiecărui proiect preaderare cu finanțare nerambursabilă pe surse (fonduri externe nerambursabile și contribuția locală) și răspunde de întocmirea documentelor de raportare financiar-contabilă, registrul de casă, balanța de verificare pe fiecare proiect, alte raportări specifice;

-    Asigură evidența financiar-contabilă a fiecărui proiect postaderare din cadrul Programului Operațional Regional Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere și Programului Operațional Regional Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului;

1.    Programul Operațional Regional Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere:

•    Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj „Octav Băncilă”;

•    Dezvoltare și reabilitare artera funcționala Sud - Municipiul Iași;

•    Dezvoltarea axei de transport Est -Vest în Municipiul Iași capitol bugetar;

•    Reabilitarea și modernizarea Centrului de bătrâni Sf. Parascheva Copou din Iași;

•    Amenajarea plajei din Zona Nicolina;

2.    Programul Operațional Regional Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului

• Proiectul Zona de agrement Ciric

-    Răspunde de remedierea eventualelor neconcordanțe existente în extrasele de cont, în termen de 3 zile lucrătoare, pentru toate conturile a căror evidență este asigurată în cadrul serviciul, pentru care efectuează plata.

-    Răspunde de înregistrările în evidența contabilă a sumelor reprezentând plăți efectuate din bugetele anilor precedenți, care se restituie în anii următori celui în care acestea au fost efectuate, sume care se restituie în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, din care s-au efectuat plățile respective, pe titlul 85 art.85.01, pentru conturile a caror evidența este asigurată în cadrul serviciului.

-    Organizează și răspunde de controlul inopinat al casieriei centrale, întocmind lunar ordinul de serviciu, primește procesele verbale de verificare în care trebuie sa fie prevăzute eventualele diferențe, propune măsuri si sancțiuni, daca este cazul.

-    Răspunde de întocmirea zilnică a registrului de casă și înregistrează soldul casei, atât în lei cât și în valută, în baza registrului de casă întocmit zilnic de casieria centrală și a contului „Casa” a cărui evidență se asigura în cadrul serviciului.

-    Răspunde de depunerea în termen a încasărilor în numerar zilnic, prin întocmirea la casieria centrală a foilor de vărsământ, pe fiecare cont bancar.

-    Răspunde de ridicarea cu CEC a numerarului (lei și valută) de la Trezoreria Municipiului Iași si la alte banci comerciale, în vederea efectuarii de plăți dispuse de ordonatorul principal de credite, conform documentelor predate la casierie de compartimentele cu atribuții financiar-contabile; reprezintă instituția în relațiile de decontare cu Trezoreria și cu alte unități bancare după caz, atât pentru plăți cu numerar cât și prin virament.

-    Răspunde de respectarea prevederilor OMFP nr. 2281/07.09.2009 privind programarea plăților prin virament sau numerar pentru plățile efectuate în cadrul serviciului, întocmește anexele prevazute în acest ordin și le înaintează spre centralizare Serviciului Buget.

-    Răspunde de plata tuturor operațiunilor înaintate de compartimentele de specialitate din instituție cu respectarea Legii nr.273/2006, cât și existența semnăturilor, vizelor și aprobărilor persoanelor autorizate cu numerar și ordin de plată, pentru conturile a caror evidență este asigurată în cadrul serviciului.

-    Răspunde de ducerea la îndeplinire a măsurilor din graficele de implementare ca urmare a recomandărilor auditorilor interni cât și ai controlorilor financiari ai Curții de Conturi specifice serviciului.

-    Răspunde de evidența debitorilor și creditorilor din relații nefiscale (sintetic și analitic) conform documentelor primite și se preocupă de recuperarea debitorilor pentru conturile a căror evidență este asigurată în cadrul servciului.

-    Răspunde de evidența financiar-contabilă a drepturilor salariale și a altor drepturi de natura salarială (conform procedurii operationale), pentru aparatul propriu în baza documentelor semnate, vizate, aprobate și înaintate de Serviciul Resurse Umane, Pregătire Profesională și Secretariat, precum și de evidența reținerilor din salarii.

-    Răspunde de efectuarea plăților, conform statelor de plată, de la brut la rest de plată, pentru salariații din aparatul propriu și de plata drepturilor salariale pe card și de întocmirea documentației de plată pentru eliberarea drepturilor salariale și de prezentarea cu o zi înainte de data plății salariilor pentru efectuarea controlului salariilor.

-    Asigură și răspunde de evidența contabilă a cheltuielilor de personal pe structura clasificației bugetare actualizată conform reglementărilor legale în vigoare.

-    Răspunde de evidența financiar-contabilă a drepturilor salariale pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și asigură îmtocmirea documentației de plată a acestora.

-    Răspunde de evidența sumelor plătite în baza Legii nr.396/2006 pentru acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei în baza documentației primite de la compartimentul de specialitate.

-    Răspunde de evidența și de efectuarea plăților din donații și sponsorizări, în condițiile legii, în baza documentelor întocmite de compartimentele de specialitate.

-    Răspunde de evidența disponibilităților în valută și a deplasărilor în străinătate în baza documentelor semnate, vizate și aprobate de persoanele autorizate în instituție.

-    Răspunde de evidența cheltuielilor de deplasare în țară și în străinatate atât pentru transport, cazare și diurnă, în conformitate cu prevederile legale.

-    Răspunde de plata sumelor reprezentând rate de capital, comisioane și dobânzi aferente imprumuturilor interne și externe, emisiunilor de obligațiuni, cât și a altor cheltuieli conexe ale acestora, în baza documentelor înaintate de compartimentele de specialitate.

-    Răspunde de evidența garanțiilor materiale pentru gestionarii instituției în baza contractelor de garanție verificând întocmirea și actualizarea acestora ori de câte ori intervin modificări, în baza comunicărilor de la persoanele responsabile cu evidența gestiunilor.

-    Răspunde de evidența contabilă a contului 5006 ”Sume în mandat și sume în depozit” și efectueaza platile în baza documentelor emise de compartimentele de specialitate, semnate, vizate și aprobate de persoanele autorizate.

-    Răspunde de evidența conturilor 8071 ”Credite de angajament aprobate” și 8072 „Credite de angajament angajate” pentru proiectele multianuale a căror evidență le asigură în cadrul serviciului.

-    Răspunde de evidența conturilor de evidență în partidă simplă: 8060 “Credite bugetare”; 8066 “Angajamente bugetare” și 8067 “Angajamente legale” pentru operațiunile efectuate în cadrul serviciului.

-    Răspunde de întocmirea corectă și la timp a balanței de verificare, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă pentru conturile a căror evidență este asigurată în cadrul serviciului.

-    Răspunde de întocmirea documentelor necesare închiderii anului financiar-contabil în baza normelor de închidere emise de Ministerul Finanțelor Publice, pentru conturile a căror evidență este asigurată în cadrul serviciului.

-    Analizează și verifică la termenele legale situațiile financiare și anexele aferente, emise din sistemul informatic SAP cu înregistrările contabile efectuate în cadrul serviciului și în conformitate cu datele existente în cadrul serviciului pentru activitatea proprie a Municipiului Iași, după care le înaintează Serviciului Buget.

-    Întocmește proceduri operationale și instrucțiuni de lucru, obiectivele generale și specifice, conform OMFP nr.946/2005 cu modificările și completările ulterioare, pentru principalele activități desfășurate în cadrul serviciului.

-    Asigură verificarea zilnică a documentelor primite și emise în cadrul serviciului în programul informatic integrat privind managementul documentelor din cadrul instituției.

-    Întocmește lunar raportul de activitate al Serviciului Financiar.

Compartimentul Ajutor de Stat

-    Răspunde de aplicarea prevederilor Legii concurenței nr.21/1996, O.U.G. nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, Ordinului nr.175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, Ordin nr.1133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei și Finanțelor a prevederilor art.18 din O.U.G. nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.137/2007.

-    Organizează evidența specifică a sumelor primite/acordate reprezentând ajutor de stat, a relațiilor financiare pe surse de finanțare.

-    Organizează evidența schemelor de ajutor de stat, al ajutoarelor de stat individuale (inclusiv la ajutoarele exceptate), al ajutoarelor cu caracter social acordate de Consiliul Județean Iași în Registrul Special al ajutoarelor de stat.

-    Stabilește fluxurile financiare și solicită n prealabil avizul scris de la Consiliul Concurenței.

-    Completează și transmite formularul de notificare a ajutorului de stat precum și furnizarea tuturor informațiilor solicitate de către Consiliul Concurenței în scopul autorizării ajutorului de stat.

-    Întocmește și actualizează trimestrial inventarul ajutoarelor de stat acordate și îl transmite Consiliului Concurenței, informațile necesare cu privire la natura si originea ajutoarelor acordate, conditiile si perioada de timp de acordare, cota de ajutor pentru fiecare beneficiar in parte, conform legislatiei privind ajutorul de stat.

-    Furnizeaza informatii in legatura cu relatiile financiare existente intre autoritatile publice si intreprinderile publice.

-    Întocmește rapoarte periodice care să conțină informații relevante cu privire la orice tip de ajutor de stat acordat, funcție de solicitările Consiliului Concurenței.

-    Întocmeste rapoarte si raportări pe care le inainteaza organismelor specializate in avizarea ajutoarelor de stat.

-    Intocmeste rapoarte periodice care sa contina informatii relevante cu privire la orice tip de ajutor de stat, functie de solicitarile Consiliului Concurentei.

-    Respecta prevederile regulamentelor si normelor emise de Consiliul Concurentei si informeaza conducerea de incalcarea prevederilor in cadrul institutiei .

-    Solicita asistenta tehnica de specialitate Consiliului Concurentei cand situatiile o impun.

-    Asigura transmiterea oricaror informatii legale catre Consiliul Concurentei, in scopul asigurarii transparentei relatiilor financiare din domeniul ajutorului de stat.

Birou Analiză Economică și Avizări Tarife

-    Răspunde și certifică prin aplicarea vizei de compartiment, de corectitudinea prețurilor și tarifelor înscrise în facturi reprezentând achiziții de bunuri, servicii prestate și lucrări executate în baza licitațiilor organizate în acest scop, a selecțiilor de oferte sau a cumpărărilor directe, după caz.

-    Verifică prețurile înscrise în documentația tehnico-economică privind programele de investiții sau lucrările publice de realizat/în curs de execuție.

-    Realizează activitatea de analiză și avizare prețuri și tarife practicate pentru produsele și serviciile executate de către direcțiile și instituțiile subordonate Municipiului Iași în cadrul activităților desfășurate de acestea și prezintă propuneri Comisiei Economice și Consiliului Local pentru aprobare.

-    Efectuează controlul lunar al subvențiilor acordate din buget pentru energie termică și transport public local și încheie procese verbale cu operatorii economici furnizori ai serviciilor.

-    Răspunde de verificarea documentației pentru subvențiile care se acordă din bugetul local pentru diferențele de preț și pentru facilitățile acordate pentru transportul public local, conform hotărârilor de consiliu local și a legislației în vigoare.

-    Verifică și avizează, în baza legislației în vigoare, documentația transmisă de operatorii economici furnizori ai serviciilor de energie termică și transport public local care constituie suportul solicitării de avans din subvențiile aprobate în buget.

-    Verifica și avizează deconturile anuale definitive privind alocarea subvențiilor de la buget pentru diferențele de preț și pentru facilitățile acordate pentru transportul public local.

-    Întocmește situația avansurilor acordate potrivit contractelor încheiate de Municipiul Iași și justificarea lor în conformitate cu H.G. nr.264/2003 cu modificările și completările ulterioare.

-    Răspunde de întocmirea documentației de contractare a împrumuturilor directe/de garantare a împrumuturilor contractate de serviciile publice sau operatorii economici din subordine în condițiile Hotărârii nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare.

-    Răspunde de întocmirea situațiilor de analiză a indicatorilor financiari ai instituției privind gradul de îndatorare ori de câte ori este necesar.

-    Întocmește și transmite trimestrial situația gradului de îndatorare a Municipiului Iași, potrivit prevederilor legale, în vederea publicării pe site-ul instituției.

-    Întocmește și transmite lunar Ministerului Finanțelor Publice situația datoriei publice local, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare.

-    Verifică respectarea condiționalităților financiare potrivit contractelor de credit și a acordurilor de garantare ale Municipiului Iași, întocmește rapoarte periodice, urmărește îndeplinirea obiectivelor și evoluția indicatorilor economico-financiari în cadrul programului de creditare externă.

-    Asigură completarea Subregistrului datoriei publice interne/externe locale și al Subregistrului garanțiilor locale în care se evidențiază situația creditelor și a garanțiilor acordate de către Municipiul Iași, conform legislației privind înregistrarea și raportarea datoriei publice.

-    Gestionează conturile Escrow, urmărește asigurarea surselor financiare și alimentarea conturilor Escrow în cuantumul prevăzut în Contractului de garanție și Contractului privind contul de garanție Escrow.

-    Analizează și avizează documentațiile economice depuse de serviciile publice și operatorii economici din subordinea Consililui Local, precum și de serviciile publice din structura Municipiului Iași privind tarifele pentru serviciile prestate existente sau nou înființate, cu încadrarea în prevederile legale.

-    Verifică și răspunde de fundamentarea cheltuielilor indirecte de producție și a cheltuielilor generale de administrație constituite în cadrul societăților comerciale subordonate Municipiului Iași, în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite.

-    Analizează din punct de vedere economic bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici din subordinea Consiliului Local Iași și elaborează documentația de specialitate în vederea aprobării acestora de către autoritatea deliberativă.

-    Analizează situațiile financiare anuale ale operatorilor economici din subordine și întocmește referatul de specialitate în vederea informării autorității executive și deliberative, după caz.

-    Întocmește trimestrial și anual rapoarte privind analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare trimestriale și anuale aprobate ale Municipiului Iași.

-    Analizează trimestrial și anual indicatorii economico-financiari ale direcțiilor subordonate.

-    Întocmește raportul privind contul de execuție bugetară, trimestrial și anual, conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, în vederea aprobării acestuia de către autoritatea deliberativă.

-    Asigură condițiile transmiterii în vederea publicării trimestriale și anuale pe site-ul instituției și prin alte mijloace reglementate de lege a contului de execuție bugetară a Municipiului Iași.

-    Verifică și analizează, după stabilirea surselor de venituri și nivelului acestora, precum și după fundamentarea necesarului de fonduri pentru cheltuieli, a calculului indicatorilor de acoperire a cheltuielilor din veniturile obținute în cadrul bugetului.

-    Centralizează și transmite ordonatorului principal de credite lunar raportul de activitate al Direcției Economice și Finanțe Publice Locale.

-    Întocmește proceduri operationale și instrucțiuni de lucru, obiectivele generale și specifice, conform O.M.F.P. nr.946/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru principalele activitati desfasurate in cadrul biroului.

Serviciul Contabilitate

-    Asigură legalitatea operațiunilor economice și respectarea disciplinei financiare.

-    Exercită controlul financiar preventiv pentru operațiunile prevăzute în dispoziția internă de numire (pentru șef serviciu).

-    Organizează și răspunde de evidenta financiar - contabila a operatiunilor patrimoniale privind activitatea proprie a Municipiului Iași (inclusiv D.A.P.P.P).

-    Organizează și răspunde de evidenta financiar-contabila a proiectelor cu finantare nerambursabila gestionate in cadrul serviciului.

-    Organizeaza activitatea de efectuare a platilor si inregistrarea lor privind cheltuielile materiale, cheltuielile de capital, subventiile și transferurile, având ca sursă de finanțare: bugetul local, bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale (excedent, fond de risc, fond pentru dezvoltare de locuințe, fond pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe), împrumuturi interne și externe, credit furnizor, leasing financiar și operațional.

-    Întocmește documentația privind deschiderea de conturi bugetare, extrabugetare si speciale, la solicitarea compartimentelor de specialitate pentru plățile pe care le efectuează în cadrul serviciului, cu ordin de plată sau în numerar,

-    Asigura decontarea sumelor prin bancă și prin casierie, având a doua semnatură pe instrumentele de plată, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, rambursări de credite și cheltuieli de capital din următoarele capitole (subcapitole) bugetare :

cap.51 - Autoritati executive - activitatea proprie a autoritatii executive:

cap.54 - Alte servicii publice generale - activitatea proprie a autoritatii executive. cap.67 - Cultură, recreere și religie - întretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei:

cap.70 - Locuințe, servicii și dezvoltare publica - dezvoltarea sistemului de locuințe, alimentarea cu apă, iluminat public, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale:

cap.74 - Protectia mediului - salubritate și gestiunea deșeurilor, canalizarea și tratarea apelor reziduale:

cap.80 - Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă - programe de dezvoltare regională și socială, alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale ; cap.81 - Combustibili si energie

• cap.84 - Transporturi

-    Organizează și răspunde de efectuarea platilor de la articolul bugetar 56.01 pe fiecare capitol bugetar pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila FEN - posaderare, a caror evidenta contabila este asigurata in cadrul serviciului:

„Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi” „Regenerarea urbana zona Cuza Voda -Targu Cucu - Bas Ceaus”

„Centrul intermodal de transport Autogara Iasi”,

„Centrul tehnologic regional”

“Creșterea accesibilității spre zona centrală economică și comercială”

„Implementare sistem management de trafic”

„Înființare Muzeu Municipal”

„Reabilitare Mănăstirea Golia - etapa II”

„Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”

„Retehnologizarea sistemulului de termoficare din Municipiul Iasi”

„ERMIS” - Efective Reproductibile Model of Innovation Systems

„ORGANZA” - Network of Medium Sized Creative Cities, alte proiecte.

-    Organizează și răspunde de evidența contabilă și efectuarea plăților de la cap.81 02 și din contul 5004 reprezentând activitatea economică de producere, transport și distribuție energie termică.

-    Organizează și răspunde de evidența contabilă, intocmirea documentelor de raportare financiar-contabila, balanta de verificare pe fiecare proiect cu fonduri externe nerambursabile gestionat în cadrul serviciului.

-    Răspunde de evidenta contabila a disponibilitatilor existente in conturile deschise la banci comerciale, in lei si in valuta, pentru fondurile apartinand consiliului local si a caror evidenta se asigura in cadrul serviciului.

-    Răspunde de evidenta contabila a sumelor reprezentand plati efectuate din bugetele anilor precedenti si restituite in anul curent in conturile de cheltuieli bugetare sau in conturi de disponibilitati, corespunzatoare celor din care au fost efectuate platile in anii precedenti, pe titlul de cheltuieli 85 ”Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, pentru capitolele și conturile a caror evidenta este asigurata in cadrul serviciului.

-    Programeaza conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar - fiscale si a Ordinului M.F.P. nr. 2281/2009 platile prin virament sau numerar efectuate in cadrul serviciului, întocmește documentația și anexele aferente, apoi le inainteaza spre centralizare Serviciului Buget.

-    Asigura plata in numerar sau cu ordin de plata a tuturor operatiunilor inaintate de compartimentele de specialitate din institutie și verifică respectarea Legii nr.273/2006, existenta semnaturilor, vizelor si aprobarilor persoanelor persoanelor autorizate, pentru furnizorii a caror evidenta este asigurata in cadrul serviciului.

-    Răspunde de organizarea inventarierii patrimoniale și valorificarea rezultatelor acesteia în evidența contabilă.

-    Răspunde de inregistrarea activelelor fixe necorporale si corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului, domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale.

-    Răspunde de evidenta contabila a activelor fixe independente intrate in baza Procesului -Verbal de receptie pentru mijloace fixe independente si inregistrarea lor in Registrul numerelor de inventar configurat in sistemul informatic SAP.

-    Răspunde de evidenta contabila privind iesirile de active fixe conform Bonului de miscare a mijloacelor fixe, Facturi de vanzare, Proces - verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe.

-    Verifică și răspunde de inregistrarea in evidenta contabila ca active fixe a investitiilor terminate, receptionate si puse in functiune, conform proceselor - verbale de receptie la terminarea lucrarilor și a legislației în vigoare.

-    Răspunde de inregistrarea lunara a amortizarii activelor fixe corporale aflate in patrimoniu.

-    Răspunde de inregistrarea rezultatelor reevaluarii activelor fixe corporale aflate in patrimoniu si inregistrarea diferentelor din reevaluare.

-    Răspunde de evidenta contabila privind cheltuielile aferente lucrarilor de investitii in curs de executie, pe obiective de investitii și grupate pe surse de finantare.

-    Organizează și răspunde de evidenta contabila a garantiei de buna executie conform clauzelor contractuale pentru fiecare furnizor de active fixe corporale .

-    Organizează și răspunde de inregistrarea in evidenta contabila a intrarilor de materiale, alte valori (bonuri valorice, timbre postale, fiscale si judiciare), a formularelor cu regim special de înseriere și numerotare (facturi, chitante, avize de insotire a marfii, bonuri cu valoare fixa, BCF-uri, etc.) în baza documentelor justificative (note de intrare receptie).

-    Organizează și răspunde de inregistrarea in evidenta contabila a consumului de materialele in baza bonurilor de consum și a de materiale aflate la terți sau primite de la terti.

-    Organizează și răspunde de inregistrarea in evidenta contabila a surselor pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre Consiliul Local Iasi a imprumuturilor contractate de agentii economici si serviciile publice de subordonare locala.

- Asigura verificarea si controlul documentelor justificative preinregistrate si primite de la Serviciul Energetic si de Utilitati Publice in vederea efectuarii platilor reprezentând

subvențiile pentru acoperirea diferenței de pret la energia termica livrata populației și a evidenței contabile.

-    Verifică și asigură regularizarea deconturilor finale anuale cu sumele date în avans reprezentând subvenții energie termică.

-    Asigura inregistrarea in evidenta contabila a debitului si calculul penalitatilor de intarziere aferente sumei supracompensate a serviciului public si nerambursata in termenul legal si cuantumul aferent acesteia.

-    Asigura verificarea si controlul documentelor justificative preinregistrate si primite de la Biroul Reglementare Transporturi Urbane in vederea efectuarii platilor din bugetul local pentru gratuitatile pe mijloace de transport in comun la anumite categorii de persoane si reduceri la abonamente pentru elevi si studenti datorate, conform procesului - verbal incheiat privind subventia acordata din bugetul local pentru acoperirea diferentei de pret și a evidenței contabile.

-    Verifică decontul anual definitiv privind subventiile acordate de la bugetul local pentru transportul public local.

-    Răaspunde de efectuarea plăților privind cheltuielile cu chiriile datorate pentru bunurile luate în leasing operațional.

-    Răspunde de intocmirea documentației in vederea efectuării tragerilor din împrumuturile interne și externe contractate de Municipiul Iasi derulate în cadrul serviciului.

-    Răspunde de întocmirea raportării lunare a execuției cheltuielilor din finanțările rambursabile externe și interne evidentiate in cadrul serviciului.

-    Răspunde de evidenta contabilă a avansurilor acordate pentru lucrările de capital, conform clauzelor contractual.

-    Răspunde de evidenta contabilă a biletelor la ordin emise pentru plata furnizorilor de active fixe.

-    Răspunde de evidenta contabilă sintetica și analitică a „Debitorilor - subconsumatorilor de utilitati”.

-    Răspunde de inregistrarea si evidentierea surselor pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre Consiliul Local Iasi a imprumuturilor contractate de agentii economici si serviciile publice de subordonare locală.

-    Asigura evidenta contabila a conturilor de evidenta in partida simpla:

8066    - “Angajamente bugetare” a caror evidenta se asigura in cadrul serviciului,

8067    - “Angajamente legale” a caror evidenta se asigura in cadrul serviciului,

8072 - “Credite de angajament angajate”, pentru proiectele multianuale a caror evidenta se asigura in cadrul serviciului.

-    Răspunde de întocmirea corecta si la timp a balantei de verificare pana in data de 5 ale lunii pentru luna precedentă.

-    Verifică și răspunde de intocmirea în sistemul informatic integrat SAP a registrelor contabile Registrul - Jurnal si Registrul - Inventar, precum și de listarea acestora dupa caz.

-    Răspunde de întocmirea documentelor necesare închiderii anului financiar contabil în baza normelor de închidere emise de Ministerul Finanțelor Publice, pentru conturile a caror evidenta este asigurata in cadrul serviciului .

-    Analizeaza si verifica la termenele legale situatiile financiare si anexele aferente, emise din sistemul informatic SAP in urma efectuarii inregistrarilor contabile din cadrul serviciului și le înaintează Serviciului Buget în vederea centralizării.

-    Raspunde de ducerea la indeplinire a masurilor din graficele de implementare ca urmare a recomandarilor auditorilor interni cat si controlorilor financiari ai Curtii de Conturi, proprii serviciului.

-    Întocmește procedurile de lucru si instructiunile de lucru specifice serviciului, obiectivele generale și specifice, conform Ordinului M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

- Întocmeste lunar raportul de activitate al Serviciului Contabilitate.

Serviciul Buget

-    Analizează legea bugetară anuală (încă din faza de proiect) și identifică sursele de venituri și cheltuieli ale bugetelor locale, cu evidențierea tuturor modificărilor survenite, precum și a legislației adiacente specifice domeniilor de activitate finanțate prin bugetele locale.

-    Creează baza de date pentru fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al bugetului propriu al Municipiului Iasi urmărind defalcarea veniturilor pe surse și a cheltuielilor pe : capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și paragrafe de cheltuieli, precum și pe ordonatori secundari si tertiari de credite.

-    Verifică, analizează și centralizează proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli ale ordonatorilor secundari si tertiari de credite și compartimentelor de specialitate ale activității proprii a Municipiului Iasi, urmărind necesitatea, oportunitatea și baza legală a cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor bugetare și din celelalte fonduri, mobilizarea resurselor existente, creșterea eficienței în utilizarea fondurilor.

-    Întocmește propunerile de repartizare a fondurilor din sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor descentralizate pe ordonatori secundari si tetiari de credite, asigurând corelarea cu sursele de venituri (pentru 100 de unitati din învățământul preuniversitar de stat, Directia Locala de Evidenta a Persoanelor, Directia de Asistenta Comunitara, Poliția Comunitară, Directia Creșe, Casa de Cultură Mihai Ursachi, Ateneul Tătărași, Editura Junimea).

-    Analizează gradul de acoperire a cheltuielilor bugetare cu venituri aferent exercițiului bugetar pentru care se face fundamentarea.

-    Întocmeste proiectul bugetului inițial și rectificările pentru bugetul local, bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, bugetul centralizat al creditelor externe si interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform Hotărârilor de Consiliu Local si a referatelor aprobate de ordonatorul principal de credite ,

-    Întocmeste proiectele de buget pentru bugetul local, bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, bugetul centralizat al creditelor externe si interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul bugetar urmator, precum si estimarile pentru urmatorii 3 ani, in conformitate cu Scrisoarea Cadru emisa de Ministerul Finantelor Publice.

-    Verifica și centralizează anexele la proiectul de buget inițial și rectificările ulterioare, transmise de către ordonatorii din subordine și de către compartimentele de specialitate, privind “ Sinteza finanțării programelor” , “Fișa proiectului” și “Programul de investiții”.

-    Intocmește și/sau avizează propunerile de repartizare a fondului de rezervă înscris în bugetul propriu al Municipiului Iași.

-    Analizează propunerile de repartizare pe trimestre în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor, precum și cu trimestrialitatea aprobată de Ministerul Finantelor Publice pentru sursele aflate în competența sa de aprobare.

-    Asigură și verifică, după aprobare, întocmirea bugetului propriu al Municipiului Iași cu repartizarea pe trimestre în formatul transmis de către Ministerul Finanțelor Publice și depunerea lui la Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica si la Trezoreria Municipiului Iași.

-    Asigură transmiterea in format electronic al bugetului local, bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, bugetului centralizat al creditelor externe si interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Iasi, conform programului informatic transmis de către Ministerul Finantelor Publice la Directia Generala a Finantelor Publice Iasi și in format PDF la Serviciul Informatizare pentru publicare pe site-ul Ministerului Administrației și Internelor.

-    Întocmește și transmite comunicările de credite din bugetul local pe titluri de cheltuieli activității proprii, ordonatorilor secundari si tertiari de credite ai Municipiului Iasi.

-    Verifică bugetele locale în programul informatic SAP și în format scris.

-    Verifică listele de investiții ale ordonatorilor secundari si tertiari de credite pe fiecare sursă de finanțare, conform hotararilor Consiliului prezentate de ordonatorii de credite, în vederea aporbării lor de ordonatorul principal de credite.

-    Verifică și analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea solicitărilor de modificare (suplimentare, diminuare, transfer sume între trimestre) a bugetului propriu al Municipiul Iasi, a bugetelor ordonatorilor secundari si tertiari de credite în vederea elaborării propunerilor ce se supun aprobării conducerii.

-    Analizează propunerile privind virări de credite bugetare ale ordonatorilor de credite din subordine și a compartimentelor de specialitate din cadrul Municipiului Iași, conform legislației în vigoare.

-    Realizează, în cadrul fazei de execuție bugetară întocmirea dispozițiilor bugetare, centralizatoarelor și ordinelor de plată pentru fiecare ordonator secundar/terțiar de credite cu specificarea categoriei de cheltuieli care se efectuează și urmărirea încadrării lor în bugetul fiecărui ordonator.

-    Verifică și listează din programul informatic SAP fișele de evidență bugetară privind deschiderile de credite pe categorii de cheltuieli, titluri, surse de venituri, obiective pentru fiecare unitate finanțată din bugetul propriu al Municipiului Iasi.

-    Realizează situația centralizatoare privind deschiderile de credite și o actualizează permanent.

-    Realizează punctaje între situația centralizatoare a deschiderilor de credite și contul de execuție de la Trezoreria Municipiului Iasi, pe fiecare capitol și titlu de cheltuială, iar în cadrul acestora pe ordonatori prin confruntarea cu extrasele de cont ale unităților din subordine.

-    Raspunde de urmarirea si intocmirea executiei bugetului local pe parcursul anului bugetar in conditii de echilibru bugetar, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.

-    Stabilește la finele anului și înregistrază excedentul/deficitul bugetar în baza contului de execuție bugetară transmis de Trezoreria Municipiului Iași.

-    Efectueaza modificările ce intervin în structura bugetului local ca urmare a aprobării unor acte normative.

-    Asigura finanțarea cu ordin de plată a instituțiilor publice care au dublă finanțare (cum este cazul Grup Școlar Ion Holban) în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale și Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea evidentei si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

-    Verifica zilnic executia emisa de Trezoreria Municipiului Iasi.

-    Prezinta zilnic conducerii Directiei Economice disponibilul existent in conturile de Trezorerie ale Municipiului Iasi.

-    Tine evidenta contabila a conturilor extrabilantiere 8060 ,,Credite bugetare aprobate”, 8061 ,, Credite deschise de repartizat”, 8062 ,, Credite deschise pentru cheltuieli proprii”, 8075 “Rezultatul bugetului local”.

- Asigura introducerea datelor si verificarea acestora in sistemul informatic integrat SAP in vederea intocmirii notelor contabile si a balantei de verificare lunare.

- Intocmeste dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare pentru toate capitolele bugetare.

-    Ține evidența excedentului bugetului local și plățile efectuate, conform hotărârilor consliului local de repartizare a acestuia.

-    Verifica situatiile financiare trimestriale ale Municipiului Iasi transmise de ordonatorii secundari si tertiari de credite .

-    Centralizează in sistemul informatic integrat SAP situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale ale actvității prorii și ale ordonatorilor de credite finanțați din bugetul Municipiului Iași.

-    Asigură introducerea situatiilor financiare trimestriale in programul informatic comunicat de D.G.F.P. Iasi, verificarea corelatiilor si transmiterea corectă și la timp a acestora la D.G.F.P. Iasi, atat in format electronic, cat si de hartie.

-    Intocmește situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal, indiferent de sursa de finanțare, pe parcursul exercițiului bugetar (lunar, trimestrial), cât și la bugetul inițial și le transmite la Directia Generala a Finantelor Publice Iasi, pe suport de hîrtie și în format electronic.

-    Intocmeste lunar prognoza veniturilor si cheltuielilor ce urmeaza a fi inaintata Trezoreriei Municipiului Iasi.

-    Verifică si vizează documentele, proiectele de operațiuni care se supun controlului financiar preventiv, conform dispoziței de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv propriu.

-    Centralizează prognoza plăților conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri finaciar -fiscale si le inainteaza Trezoreriei Municipiului Iasi.

-    Intocmește proiectele de hotărâri pentru documentațiile inițiate de Serviciul Buget în vederea aprobării în plenul Consiliulului Local.

-    Realizează lucrările solicitate de alte organe de specialitate ale administrației centrale de stat (Directia Generala a Finantelor Publice Iasi, Instituția Prefectului Județului Iași, Guvern, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice ș.a.).

-    Realizează o serie de alte lucrări, din care unele cu caracter periodic (bugetul de razboi).

-    Asigură consultanță ordonatorilor secundari si tertiari de credite pe probleme bugetare, în toate fazele - elaborare, execuție, încheiere a exercițiului bugetar.

-    Realizează intervenții la Directia Generala a Finanțelor Publice pentru suplimentarea bugetului local, în vederea asigurarii finanțării anumitor activități.

-    Realizează lucrările solicitate de Camera de Conturi a Județului Iași în cadrul controlului anual.

Direcția Economică și Finanțe Publice Locale— activitatea de taxe și impozite locale

Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Juridice

•    aplica procedurile de lucru si control specifice Serviciului Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice conform Regulamentului de Organizare si Functionare a serviciilor administratiei publice locale din cadrul Municipiului Iasi, raspunde de corecta si completa aplicare a procedurilor de lucru si control specifice activitatii;

•    verifica la persoanele juridice detinatoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor si taxelor modul de completare a declaratiilor privitoare la impunere si calculul impozitelor si taxelor locale, precum si intocmirea si depunerea la termenele prevazute de lege a documentelor referitoare la constatare impunere de catre contribuabilii persoane juridice si sanctioneaza declararea peste termenul legal, cu respectarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare, H.G. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu completarile si modificarile ulterioare.

verifica pe baza documentelor anexate la declaratia fiscala, daca contribuabilul (persoana juridica sau fizica) care a vandut sau a cumparat bunurile imobile/mobile, a depus documente pentru scoaterea din evidenta fiscala sau inregistrarea in evidenta fiscala a bunurilor mobile/imobile;

intocmeste si asigura gestionarea dosarelor fiscale si de executare si a celorlalte documente referitoare la activitatea de impunere si executare pentru persoanele juridice;

verifica si raspunde pentru realitatea datelor din dosarul fiscal/dosarul de executare cu cele din programul informatic, semnalind superiorilor ierarhici orice neconcordanta gasita ; intocmeste si verifica situatiile statistice si informarile privitoare la activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor datorate de persoane juridice;

intocmeste si raspunde de obligatiile fiscale inscrise in certificatele de atestare fiscala eliberate la cererea scrisa a agentilor economici;

verifica si corecteaza soldurile privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice si le inainteaza Biroului Executare Persoane Juridice;

intocmeste si inregistreaza, dupa caz, borderourile de debite si scaderi pentru impozitele si taxele datorate de persoanele juridice si le inregistreaza nominal pe fiecare fel de impozit sau taxa;

opereaza stingerea obligatiilor fiscale achitate conform legislatiei in vigoare;

asigura si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile in termenul prevazut de lege;

raspunde de rezolvarea corespondentei cu privire la activitatea de constatare impunere a impozitelor si taxelor locale;

verificarea trimestriala a soldurilor din evidenta fiscala cu soldurile din evidenta

contabila privind debitele in vederea depistării si corectării eventualelor diferențe, in timp util;

•    transmite declaratiile fiscale/deciziile de impunere verificate, borderourile de debitare-scadere in vederea operarii in sistemul informatic si verifica daca operatorul a inregistrat corect in programul informatic datele din documente;

•    colaboreaza cu Serviciul Control Fiscal Persoane Juridice/Fizice, comunicand trimestrial lista cu operatori economici pentru care este necesara efectuarea inspectiei fiscale;

•    primește si înregistrează corespondența adresată Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi, Activitatea de Impozite si Taxe Locale, și o prezintă directorului executiv, pentru a dispune, prin rezoluție, direcția/serviciul, compartimentul și/sau persoana care va soluționa și va redacta răspunsul;

•    inregistreaza si expediază corespondența adresată de Directia Economica si Finante Publice Locale, Activitatea de Impozite si Taxe Locale, contribuabililor, autorităților și instituțiilor publice, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, mass-media, regii autonome și unitățile subordonate;

•    organizează evidența documentelor primite si urmărește soluționarea răspunsului către petiționar;

•    eliberează si se ingrijeste de arhivarea certificatelor de atestare fiscala;

•    conduce evidente nominale prin intermediul registrelor unice de rol si a bazei de date sub coordonarea tehnica a servciului de prelucrare automata a datelor;

•    efectueaza impreuna cu administratorul bazei de date si inspectorii de teren toate corectiile care au in vedere inscrierea exacta a sumelor debitate, pe baza referatelor

intocmite aprobate, iar pe baza actelor prezentate la cererea contribuabilor persoane juridice sau in baza deciziilor de impunere, inregistreaza toate bunurile care potrivit legii constituie masa impozabila sau alte taxe ce se fac venit la bugetul local;

intocmeste situatii privind activitatea sa, necesare la completarea statisticilor sau pentru a pune la dispozitia salaratilor din serviciu instrumente pe baza carora acestia sa isi poata desfasura activitatea;

asigura exploatarea corecta a tehnicii de calcul pe care o are in dotare, raspunde pentru exactitatea datelor introduse in baza de date sub parola de serviciu avand obligatia de a pastra secretul acestora si a nu incredinta sub nici un motiv altei persoane pentru folosinta calculatorului pe care il are in dotare;

intocmeste si verifica dosare pentru acordarea de facilitati la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabilii care solicita aceasta in conformititate cu prevederile legale in vigoare;

raspunde la solicitarile contribuabililor si a institutiilor abilitate sa solicite informatii fiscale (D.N.A., A.N.A.F., A.V.A.S., executori judecatoresti, Politie);

organizeaza si realizeaza activitatea de urmarire si incasare a veniturilor bugetului local (impozit pe cladiri, impozit pe teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, amenzi, taxa de reclama si publicitate, alte impozite si taxe locale) neplatite la termenele prevazute de lege de catre contribuabili persoane juridice;

pentru toate categoriile de impozite si taxe locale datorate si neachitate la termen de catre contribuabilii persoane juridice, dispune in conditiile legii, masuri de executare silita in conformitate cu prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata; organizeaza, realizeaza si raspunde de corecta si completa aplicare a procedurilor de executare silita folosind succesiv sau concomitent modalitatile de executare silita prevazute de O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, studiaza si isi insuseste prin studiu individual toate actele normative legate de activitatea fiscală;

raspunde si realizeaza executarea silita prin poprire a sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului persoana juridica de catre terti, inclusiv institutii bancare, sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente, opereaza stingerea popririlor achitate cu ordin de plata conform legislatiei in vigoare ;

organizeaza, verifica, coordoneaza si raspunde de executarea silita a bunurilor mobile si/sau imobile ale debitorilor persoane juridice, respectand prevederile legale privind sechestrarea, publicitatea si valorificarea acestora;

raspunde, realizeaza si verifica distribuirea sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate in conformitate cu O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, in cazul in care in procedura de executare silita participa mai multi creditori;

emite toate documentele administrative fiscale conform legii privind executarea silita, verifica si raspunde de corectitudinea lor si le semneaza;

intocmeste si verifica documentatia necesara pentru declararea starii de insolvabilitate/ prescriere, iar pentru creantele fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate urmareste si verifica anual situatia debitorilor pe toata perioada pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executare silita;

efectueaza deplasari in teren la contribuabili, terti, institutii bancare, alte institutii publice (Oficiul Registrului Comertului, Servicul de Evidenta Informatizata a Persoanei, Biroul de Carte Funciara, Judecator Sindic, Directia Judeteana de Finante si Publice, alte institutii) in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmarirea si incasarea creantelor bugetare, precum si din aplicarea modalitatilor de executare silita;

•    răspunde de rezolvarea corespondentei cu privire la urmărirea și incasarea creanțelor bugetului local;

•    colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul Primariei si institutiile care detin informatii, necesare activitatii de urmarire si stabilirii starii fiscale ale contribuabililor persoane juridice ;

•    verifica trimestrial punctajul intre evidența fiscala și cea contabila privind societatile in diverse stari de functionare - lichidare/faliment/insolventa/radiate, în vederea depistarii și corectarii eventualelor diferențe;

•    raspunde de modul de implementare a masurilor trasate pentru respectarea recomandarilor din actele de control (actele de control ale controlorilor Curtii de Conturi, Serviciul de Audit Public Intern, alte organisme abilitate) in termenul prevazut in graficul de implementare;

•    intocmeste, verifica si raspunde pentru documentatia necesara pentru scaderea din evidentele fiscale a societatilor radiate de la ORC ;

•    se conformeaza dispozitiilor date de sefii ierarhici cu exceptia cazurilor cand considera ca sunt ilegale. In acest caz este obligat sa motiveze in scris;

•    raporteaza procesele-verbale incheiate la Adunarile creditorilor sau Adunarile comitetului creditorilor superiorilor ierarhici si monitorizeaza societatile (prin accesarea Buletinului Insolventei) la care D.E.F.P.L. este inscrisa in tabelul creditorilor ; intocmeste si raspunde pentru raportul de activitate pe luna anterioara ;

•    respecta in mod riguros prevederile privitoare la intocmirea, manipularea, circuitul, pastrarea si arhivarea documentelor cu care opereaza, asigurand securitatea acestora si secretul de serviciu, nefurnizand date ce nu sunt destinate publicitatii;

•    verifica si raspunde pentru activitatile privind asigurarile obligatorii impotriva dezastrelor naturale: operare in baza de date, emitere instiintari pentru asigurarile P.A.D., corespondenta cu asiguratorii si contribuabilii

•    analizeaza aspecte și fenomene rezultate din aplicarea legislației fiscale, informeaza operativ conducerea asupra fenomenelor deosebite constatate, propunând măsurile care se impun;

•    respecta normele de conduita profesională a functionarilor publici;

•    studiaza si isi insuseste prin studiu individual toate actele normative legate de activitatea fiscală;

•    aplica unitar legislatia cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanele juridice;

•    se va exercita controlul ierahic si controlul reciproc vizand relatiile conducere-subordonati cat si subordonati - subordonati atat pe verticala cat si pe orizontala.

Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice

•    aplica procedurile de lucru si control specifice Biroului Constatare Impunere Persoane Juridice conform Regulamentului de Organizare si Functionare a serviciilor administratiei publice locale din cadrul Municipiului Iasi, raspunde de corecta si completa aplicare a procedurilor de lucru si control specifice activitatii de constatare impunere persoane juridice;

•    verifica la persoanele juridice detinatoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor si taxelor modul de completare a declaratiilor privitoare la impunere si calculul impozitelor si taxelor locale, precum si intocmirea si depunerea la termenele prevazute de lege a documentelor referitoare la constatare impunere de catre contribuabilii persoane juridice si sanctioneaza declararea peste termenul legal, cu respectarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare, H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu completarile si modificarile ulterioare.

verifica pe baza documentelor anexate la declaratia fiscala, daca contribuabilul (persoana juridica sau fizica) care a vandut sau a cumparat bunurile imobile/mobile, a depus documente pentru scoaterea din evidenta fiscala sau inregistrarea in evidenta fiscala a bunurilor mobile/imobile;

intocmeste si asigura gestionarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la activitatea de impunere pentru persoanele juridice;

verifica si raspunde pentru realitatea datelor din dosarul fiscal cu cele din programul informatic, semnalind superiorilor ierarhici orice neconcordanta gasita ;

intocmeste si verifica situatiile statistice si informarile privitoare la activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor datorate de persoane juridice;

intocmeste si raspunde de obligatiile fiscale inscrise in certificatele de atestare fiscala eliberate la cererea scrisa a agentilor economici;

verifica si corecteaza soldurile privind impozitele si taxele locale pentru persoane

juridice si le inainteaza Biroului Executare Creanțe Bugetare Persoane Juridice;

•    intocmeste si inregistreaza, dupa caz, borderourile de debite si scaderi pentru impozitele si taxele datorate de persoanele juridice si le inregistreaza nominal pe fiecare fel de impozit sau taxa;

•    opereaza stingerea obligatiilor fiscale achitate conform legislatiei in vigoare;

•    asigura si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile in termenul prevazut de lege;

•    raspunde de rezolvarea corespondentei cu privire la activitatea de constatare impunere a impozitelor si taxelor locale;

•    verificarea trimestriala a soldurilor din evidenta fiscala cu soldurile din evidenta contabila privind debitele in vederea depistarii si corectarii eventualelor diferențe, in timp util;

•    transmite declaratiile fiscale/deciziile de impunere verificate, borderourile de debitare-scadere in vederea operarii in sistemul informatic si verifica daca operatorul a inregistrat corect in programul informatic datele din documente;

•    colaboreaza cu Serviciul Control Fiscal Persoane Juridice/Fizice, comunicand trimestrial lista cu operatori economici pentru care este necesara efectuarea inspectiei fiscale;

•    primește si înregistrează corespondența adresată Direcției Economice si Finanțe Publice Locale Iasi, Activitatea de Impozite si Taxe Locale, și o prezintă directorului executiv, pentru a dispune, prin rezoluție, direcția/serviciul, compartimentul și/sau persoana care va soluționa și va redacta răspunsul;

•    inregistreaza si expediază corespondența adresată de Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi, Activitatea de Impozite si Taxe Locale, contribuabililor, autorităților și instituțiilor publice, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, mass-media, regii autonome și unitățile subordonate;

•    organizează evidența documentelor primite si urmărește soluționarea răspunsului către petiționar;

•    eliberează si se ingrijeste de arhivarea certificatelor de atestare fiscala;

•    conduce evidente nominale prin intermediul registrelor unice de rol si a bazei de date sub coordonarea tehnica a servciului de prelucrare automata a datelor;

•    efectueaza impreuna cu administratorul bazei de date si inspectorii de teren toate corectiile care au in vedere inscrierea exacta a sumelor debitate, pe baza referatelor intocmite aprobate, iar pe baza actelor prezentate la cererea contribuabilor persoane juridice sau in baza deciziilor de impunere, inregistreaza toate bunurile care potrivit legii constituie masa impozabila sau alte taxe ce se fac venit la bugetul local;

intocmeste situatii privind activitatea sa, necesare la completarea statisticilor sau pentru a pune la dispozitia salaratilor din serviciu instrumente pe baza carora acestia sa isi poata desfasura activitatea;

asigura exploatarea corecta a tehnicii de calcul pe care o are in dotare, raspunde pentru exactitatea datelor introduse in baza de date sub parola de serviciu avand obligatia de a pastra secretul acestora si a nu incredinta sub nici un motiv altei persoane pentru folosinta calculatorului pe care il are in dotare;

intocmeste si verifica dosare pentru acordarea de facilitati la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabilii care solicita aceasta in conformititate cu prevederile legale in vigoare;

raspunde la solicitarile contribuabililor si a institutiilor abilitate sa solicite informatii fiscale ;

•    analizeaza aspecte și fenomene rezultate din aplicarea legislației fiscale, informează operativ conducerea asupra fenomenelor deosebite constatate, propunând măsurile care se impun;

•    raspunde de modul de implementare a masurilor trasate pentru respectarea recomandarilor din actele de control (acte de control ale controlorilor Curtii de Conturi, Serviciului Audit Public Intern, alte organisme abilitate) in termenul prevazut in graficul de implementare;

•    se conformeaza dispozitiilor date de sefii ierarhici cu exceptia cazurilor cand considera ca sunt ilegale. In acest caz este obligat sa motiveze in scris;

•    respecta normele de conduita profesională a functionarilor publici;

•    studiaza si isi insuseste prin studiu individual toate actele normative legate de activitatea fiscală;

•    aplica unitar legislatia cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanele juridice;

•    se va exercita controlul ierahic si controlul reciproc vizand relatiile conducere-subordonati cat si subordonati - subordonati atat pe verticala cat si pe orizontala.

Biroul Executare Creanțe Bugetare - Persoane Juridice

•    aplica procedurile de lucru si control specifice activitatii ;

•    organizeaza si realizeaza activitatea de urmarire si incasare a veniturilor bugetului local (impozit pe cladiri, impozit pe teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, amenzi, taxa de reclama si publicitate, alte impozite si taxe locale) neplatite la termenele prevazute de lege de catre contribuabili persoane juridice;

•    pentru toate categoriile de impozite si taxe locale datorate si neachitate la termen de catre contribuabilii persoane juridice, dispune in conditiile legii, masuri de executare silita in conformitate cu prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata; organizeaza, realizeaza si raspunde de corecta si completa aplicare a procedurilor de executare silita folosind succesiv sau concomitent modalitatile de executare silita prevazute de O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, studiaza si isi insuseste prin studiu individual toate actele normative legate de activitatea fiscală;

•    raspunde si realizeaza executarea silita prin poprire a sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului persoana juridica de catre terti, inclusiv institutii bancare, sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente, opereaza stingerea popririlor achitate cu ordin de plata conform legislatiei in vigoare ;

organizeaza, verifica, coordoneaza si raspunde de executarea silita a bunurilor mobile si/sau imobile ale debitorilor persoane juridice, respectand prevederile legale privind sechestrarea, publicitatea si valorificarea acestora;

raspunde, realizeaza si verifica distribuirea sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate in conformitate cu O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, in cazul in care in procedura de executare silita participa mai multi creditori;

emite toate documentele administrative fiscale conform legii privind executarea silita, verifica si raspunde de corectitudinea lor si le semneaza;

intocmeste si verifica documentatia necesara pentru declararea starii de insolvabilitate/ prescriere, iar pentru creantele fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate urmareste si verifica anual situatia debitorilor pe toata perioada pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executare silita;

efectueaza deplasari in teren la contribuabili, terti, institutii bancare, alte institutii publice (Oficiul Registrului Comertului, Servicul de Evidenta Informatizata a Persoanei, Biroul de Carte Funciara, Judecator Sindic, Directia Judeteana de Finante si Publice, alte institutii) in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmarirea si incasarea creantelor bugetare, precum si din aplicarea modalitatilor de executare silita;

•    răspunde de rezolvarea corespondentei cu privire la urmărirea și incasarea creanțelor bugetului local;

•    colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul Primariei si institutiile care detin informatii, necesare activitatii de urmarire si stabilirii starii fiscale ale contribuabililor persoane juridice ;

•    vizeaza pentru obligatiile fiscale restante inscrise in certificatele fiscale si adresele catre executorii bancari, judecatoresti, ANAF;

•    asigura, verifica si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile in termenul prevazut de lege;

•    verifica trimestrial punctajul intre evidența fiscala și cea contabila privind societatile in diverse stari de functionare - lichidare/faliment/insolventa/radiate, în vederea depistarii și corectarii eventualelor diferențe;

•    raspunde de modul de implementare a masurilor trasate pentru respectarea recomandarilor din actele de control (actele de control ale controlorilor Curtii de Conturi, Serviciul de Audit Public Intern, alte organisme abilitate) in termenul prevazut in graficul de implementare;

•    raspunde la solicitarile altor institutii : ANAF, DNA in limitele competentei conferite de lege ;

•    verifica si raspunde pentru realitatea datelor din dosarul de executare cu cele din programul informatic, semnalând superiorilor ierarhici orice neconcordanta gasita ;

•    intocmeste, verifica si raspunde pentru documentatia necesara pentru scaderea din evidentele fiscale a societatilor radiate de la ORC ;

•    se conformeaza dispozitiilor date de sefii ierarhici cu exceptia cazurilor cand considera ca sunt ilegale. In acest caz este obligat sa motiveze in scris;

•    verifica daca operatorul a inregistrat corect in programul informatic datele din documente (procese verbale de contraventii, borderouri de debitare-scadere);

•    raporteaza procesele-verbale incheiate la Adunarile creditorilor sau Adunarile comitetului creditorilor superiorilor ierarhici si monitorizeaza societatile (prin accesarea Buletinului Insolventei) la care D.E.F.P.L. este inscrisa in tabelul creditorilor ; intocmeste si raspunde pentru raportul de activitate pe luna anterioara ;

•    respecta in mod riguros prevederile privitoare la intocmirea, manipularea, circuitul, pastrarea si arhivarea documentelor cu care opereaza, asigurand securitatea acestora si secretul de serviciu, nefurnizand date ce nu sunt destinate publicitatii;

verifica si raspunde pentru activitatile privind asigurarile obligatorii impotriva dezastrelor naturale: operare in baza de date, emitere instiintari pentru asigurarile P.A.D., corespondenta cu asiguratorii si contribuabilii

respecta normele de conduita profesionala ale functionarului public ;

se va exercita controlul ierahic si controlul reciproc vizand relatiile conducere-subordonati cat si subordonati-subordonati atat pe verticala cat si pe orizontala;

Serviciul Constatare Impunere și Executare - Persoane Fizice

•    organizează activitatea de constatare impunere și executare silită la contribuabilii persoane fizice.

•    coordonează și răspunde de aplicarea procedurilor de lucru specifice privind impunerea, executarea silită, aprobate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Primăriei Municipiului Iași;

•    organizează și controlează activitatea de constatare și așezare a impozitelor și taxelor locale pentru contribuabilii - persoane fizice;

•    verifică la persoanele fizice deținătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor și taxelor sinceritatea documentelor și declarațiilor privitoare la impunere și sancționează nedeclararea în termenul legal a veniturilor, impozitelor sau a bunurilor supuse impozitelor și taxelor;

•    organizează și răspunde de gestionarea dosarelor fiscale și a celorlalte documente referitoare la constatarea și impunerea persoanelor fizice;

•    organizează și răspunde de întocmirea situațiilor statistice și a informărilor privitoare la activitatea specifică desfășurată;

•    aplică în mod corect și cu profesionalism legislația fiscală cu privire la impozitele și taxele locale datorate de persoanele fizice ;

•    analizează aspectele și fenomenele rezultate din aplicarea legislației fiscale, informează operativ conducerea asupra fenomenelor deosebite constatate, propunând măsurile care se impun;

•    aplică sancțiunile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

•    întocmește borderourile de debitări/scăderi pentru diferențele de impozite și taxe datorate de persoanele fizice stabilite în urma verificărilor documentare privind plata acestora;

•    organizează și conduce, prin evidența nominală, activitatea de urmărire și încasare la bugetul local a veniturilor fiscale neplătite în termen de către persoane fizice, cu privire la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxă teren, taxă asupra mijloacelor de transport, amenzi, alte impozite și taxe datorate la bugetul local cu penalitățile aferente;

•    pentru toate categoriile de impozite și taxe locale datorate bugetului local și neachitate în termen de către persoanele fizice, dispune în condițiile legii, măsuri de executare silită în conformitate cu prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

•    organizează, verifică și efectuează activitatea de urmărire silită a bunurilor și veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor, taxelor și a altor creanțe neachitate în termen, cuprinse în titlurile executorii și care intră în competența organelor de specialitate ale autorității administrației locale;

•    analizează, verifică și prezintă conducerii, în cadrul competențelor, propuneri pentru eșalonări la plată, restituiri pentru sumele încasate în plus din impozitele și taxele locale, în vedere obținerea vizelor de specialitate și aprobarea Consiliului Local Municipal Iași;

•    verifică documentațiile și propunerile privind debitorii insolvabili și dacă le găsesc întemeiate, le avizează și le prezintă spre aprobare sau propune să se facă investigații suplimentare;

•    verifică și semnează certificatele de atestare fiscală eliberate la cererea contribuabililor persoane fizice;

•    atribuțiile se completează cu altele noi ce vor rezulta din actele normative;

•    păstrează secretul de serviciu si fiscal, confidențialitatea in legătura cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință in exercitarea funcției;

•    angajații raspund de modul de rezolvare a sesizărilor în regim de audiență adresate primarilor și viceprimarilor prin toate sursele: emisiuni tv, audiențe publice, audiențe administrative, reclamații primite prin poștă și prin e-mail;

•    angajații au obligația de a prelua imediat sesizările, de a răspunde petițiilor și de a rezolva problema sesizată ;

•    asigură și răspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile în termenul prevăzut de lege ;

•    răspunde de efectuarea lunară a punctajului între evidența fiscală și cea contabilă în vederea depistării și corectării eventualelor diferențe în timp util

•    respectă normele de conduită profesională a funcției publice;

•    răspunde de modul de implementare a măsurilor trasate ca urmare a recomandărilor din acte de control (Curte de Conturi, Audit public și Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevăzut în graficul în plan ;

•    răspunde de propunerile care se înaintează spre aprobare Consiliului Local în privința nivelului și structurii impozitelor și taxelor locale conf. Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

•    asigură baza de date pentru transpunerea in sistemul informatic a tuturor datelor care privesc activitatea gestionată;

•    respectă in mod riguros prevederile privitoare la întocmirea, manipularea, circuitul, păstrarea si arhivarea documentelor cu care operează, asigurând securitatea acestora și secretul de serviciu, nefurnizând date ce nu sunt destinate publicității;

•    dă informații în scris sub semnătură referitor la obligațiile fiscale restante pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscale;

•    se conformează dispozițiilor date de șefii ierarhici cu excepția cazurilor când considera că sunt ilegale, în acest ultim caz motivând în scris decizia luată.

•    răspunde disciplinar, contravențional, material, civil sau penal după caz pentru incalcarea cu vinovatie a îndatoririlor de serviciu;

•    răspunde de îndeplinirea corectă și la termen a sarcinilor stabilite colaborează cu celelalte structuri din cadrul direcției și din celelalte direcții ale Primăriei în scopul realizării activități de administrare a creanțelor fiscale;

•    efectuează controlul ierarhic și controlul reciproc vizând relațiile de conducere -subordonați, cât și subordonați - subordonați, atât pe verticală cât și pe orizontală.

•    Intocmeste regulamentele privind criteriile si procedurile de acordare a facilitatilor fiscale prevazute de legilatia in vigoare la persoane fizice;

•    Intocmeste si verifica dosarele pentru acordarea scutirilor/reducerilor la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabilii care solicita aceasta si le inainteaza spre aprobare consiliului local;

•    Inregistreaza in evidenta fiscala si tine evidenta politelor de asigurare privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, transmite scrisori de instiintare proprietarilor care nu au incheiat contracte de asigurare;

•    Intocmeste si transmite situatii de evidenta conform legislatiei in vigoare;

Biroul Constatare - Impunere Persoane Fizice

•    aplică procedurile de lucru și control specifice activității;

•    răspunde de întocmirea și depunerea la termenele prevăzute de lege a documentelor referitoare la impunere de către contribuabilii persoane fizice și de aplicare a procedurilor de lucru specifice biroului;

•    conduce evidentele nominale prin intermediul registrelor unice de rol si a bazei de date sub coordonarea tehnica a serviciului de prelucrare automata a datelor;

•    conduce împreună cu administratorul bazei de date și inspectorii de teren toate operațiunile reprezentând corecțiile care au în vedere înscrierea exactă a datelor necesare pentru identificarea valorilor debitate, întocmite și aprobate;

•    aplică în mod corect și cu profesionalism legislația fiscală privind impozitele și taxele locale datorate de persoane fizice;

•    coordonează și efectuează împreună cu administratorul bazei de date și inspectorii de teren toate corecțiile care au în vedere înscrierea exactă a datelor necesare pentru identificare și debitare, pe baza referatelor întocmite și aprobate;

•    coordonează pe baza actelor prezentate, la cererea contribuabililor persoane fizice sau în baza actului de control înregistrarea tuturor bunurilor care potrivit legii constituie masa impozabilă sau alte taxe ce se fac venit la bugetul local;

•    coordonează deservirea publicului în cadrul programului de funcționare stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare;

•    întocmește situații privitoare la activitatea biroului coordonat, necesare la completarea statisticilor sau pentru a pune la dispoziția salariaților din serviciu instrumente pe baza cărora aceștia să își poată desfășura activitatea în teren ;

•    împreună și sub controlul administratorului bazei de date a sistemului, editează: lista de rămășițe, lista lunară de majorări încasate, situații ale încasărilor la zi sau a restanțierilor pe adrese și surse de venit, etc ;

•    asigură exploatarea corectă a tehnicii de calcul pe care o are în dotare, răspunde pentru exactitatea datelor introduse în baza de date sub parolele de serviciu având obligația de a păstra secretul acestora;

•    asigură și răspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile în termenul prevăzut de lege;

•    răspunde de efectuarea lunară a punctajului între evidența fiscală și cea contabilă în vederea depistării și corectării eventualelor diferențe în timp util ;

•    respectă normele de conduită profesională a funcției publice;

•    răspunde de modul de implementare a normelor trasate ca urmare a recomandărilor din acte de control (Curte de Conturi, Audit public și Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevăzut în graficul în plan;

•    îndeplinește orice alte activități și atribuțiuni în serviciu care rezultă din legislația fiscală actuală precum și cele prezentate în mod expres de către șeful ierarhic superior;

•    se preocupă de cunoașterea actelor existente și care apar în domeniu, și dobândirea unor cunoștințe tehnice asupra echipamentelor cu care lucrează pentru a putea îndeplini atribuțiile de serviciu la un grad înalt de profesionalism cu performanță ridicată și cu solicitudine;

•    respectă riguros normele privitoare la întocmirea, manipularea, circuitul, păstrarea și arhivarea documentelor asigurând securitatea acestora și secretul de serviciu, neprezentând informații ce nu sunt destinate publicității;

•    răspunde disciplinar, contravențional, material, civil sau penal după caz, pentru incalcarea cu vinovație a îndatoririlor de serviciu;

•    păstrează secretul de serviciu si fiscal, confidențialitatea in legătura cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștința in exercitarea funcției;

•    răspunde disciplinar, contravențional, material, civil sau penal după caz,pentru incalcarea cu vinovație a îndatoririlor de serviciu;

•    asigură baza de date pentru transpunerea in sistem informatic a tuturor datelor ce privesc activitatea gestionată ;

•    informează în legătură cu masa impozabila din unitatea administrativ teritoriala și influenta acesteia asupra veniturilor bugetului local.

•    elibereaza certificatele de atestare fiscală la cererea contribuablilor;

•    efectuează controlul ierarhic și controlul reciproc vizând relațiile de conducere -subordonați, cât și subordonați - subordonați, atât pe verticală cât și pe orizontală.

•    întocmeste regulamentele privind criteriile si procedurile de acordare a facilitatilor fiscale prevazute de legislatia in vigoare la persoane fizice;

•    întocmeste si verifica dosarele pentru acordarea scutirilor/reducerilor la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabilii care solicita aceasta si le inainteaza spre aprobare consiliului local;

•    înregistreaza in evidenta fiscala si tine evidenta politelor de asigurare privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, transmite scrisori de instiintare proprietarilor care nu au incheiat contracte de asigurare;

•    întocmeste si transmite situatii de evidenta conform legislatiei in vigoare;

Biroul Executare Taxe Și Impozite Persoane Fizice

•    aplică procedurile de lucru și control specifice activității;

•    organizeaza, raspunde si realizeaza colectarea creantelor bugetului local prin executare silita potrivit prevederilor O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, dupa cum urmează:

•    organizează și realizează activitatea de urmărire și încasare a veniturilor bugetului local (impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, amenzi, alte impozite si taxe locale) neplatite la termenele prevazute de lege de catre contribuabili persoane fizice;

•    pentru toate categoriile de impozite si taxe locale datorate si neachitate la termen de catre contribuabilii persoane fizice dispune in conditiile legii, masuri de executare silita in conformitate cu prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata;

•    primește titluri executorii emise de alte instituții și le înregistrează în baza de date si continua sau dupa caz declanseaza procedura de executare silita prin emiterea somatiei;

•    organizeaza, realizeaza si raspunde pentru stingerea creantelor fiscale prin executarea silita a veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, si procedeaza la valorificarea acestora in masura necesara realizarii creantelor fiscale nechitate in termen si constatate prin titluri executorii, precum si a cheltuielilor de executare;

•    raspunde si realizeaza executarea silita prin poprire a sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti până la acoperirea creanțelor fiscale restante ;

•    raspunde si realizeaza executarea silita a bunurilor mobile si/sau imobile ale debitorilor persoane fizice, respectand prevederile legale privind sechestrarea, publicitatea si valorificarea acestora;

•    raspunde si realizeaza distribuirea sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate in conformitate cu O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, in cazul in care la procedura de executare silita participa mai multi creditori;

•    emite toate documentele fiscale conform legii privind executarea silita, raspunde de corectitudinea lor si le semneaza;

intocmeste documentatia necesara pentru declararea starii de insolvabilitate, iar pentru creantele fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate urmareste si verifica anual situatia debitorilor pe toata perioada pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executare silita;

intocmeste dosarele de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executare silita, precum si procesele-verbale de constatare a prescriptiei pe fiecare debitor, pe care le supune spre avizare compartimentului juridic si spre aprobare conducatorului unitatii, procedand ulterior la scaderea creantelor prescrise din evidenta analitica;

analizeaza, verifica si intocmeste documentatia necesara pentru acordarea de inlesniri la plata pentru obligatiile fiscale restante catre bugetul local ale debitorilor persoane fizice si inainteaza spre aprobare Consiliului Local al muncipiului Iasi propuneri de inlesniri la plata in conditiile legii;

emite somatii si titluri executorii;

efectueaza deplasari in teren la contribuabili, terti, institutii bancare, alte institutii publice (Oficiul Registrului Comertului, Servicul de Evidenta Informatizata a Persoanei, Biroul de Carte Funciara, alte institutii) in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmarirea si incasarea creantelor bugetare, precum si din aplicarea modalitatilor de executare silita;

raspunde de corecta si completa aplicare a procedurilor de executare silita folosind succesiv sau concomitent modalitatile de executare silita prevazute de O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata ;

•    răspunde de rezolvarea corespondentei cu privire la urmărirea și incasarea creanțelor bugetului local;

•    răspunde de rezolvarea sesizărilor contribuabililor în termen conform legislației în vigoare ;

•    răspunde de rezolvarea corespondenței cu instituțiile statului, contribuabili, executori judecătorești, etc conform legii ;

•    asigură scăderea din baza de date a debitelor nereale și a celor achitate în termen;

•    asigura baza de date pentru transpunerea in sistemul informatic a tuturor datelor ce privesc activitatea gestionata;

•    respecta în mod riguros prevederile privitoare la întocmirea, manipularea, circuitul, păstrarea și arhivarea documentelor cu care operează, asigurand securitatea acestora și secretul de serviciu, nefurnizand date ce nu sunt destinate publicitații;

•    da informatii in scris sub semnatura referitor la obligatiile fiscale restante pentru eliberarea certificatelor fiscale;

•    se conformeaza dispozitiilor date de sefii ierarhici cu exceptia cazurilor cand considera ca sunt ilegale, in acest ultim caz motivand in scris decizia luata;

•    asigura respectarea normelor PSI si protectia muncii ;

•    asigură și răspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile în termenul prevăzut de lege ;

•    răspunde de efectuarea lunară a punctajului între evidența fiscală și cea contabilă în vederea depisării și corectării eventualelor diferențe în timp util ;

•    răspunde de modul de implementare a normelor trasate ca urmare a recomandărilor din acte de control (Curte de Conturi, Audit public și Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevăzut în graficul în plan ;

•    respecta normele de conduita a functionarilor publici ;

•    răspunde de propunerile care se înaintează spre aprobare Consiliului Local în privința nivelului și structurii impozitelor și taxelor locale conf Codului Fiscal cu modificări și completări ulterioare ;

•    efectuează controlul ierarhic și controlul reciproc vizând relațiile de conducere -subordonați, cât și subordonați - subordonați, atât pe verticală cât și pe orizontală.

•    se va completa cu noi atribuții ce vor rezulta din legislația fiscală.

•    întocmeste si transmite situatii de evidenta conform legislatiei in vigoare;

Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice

•    organizează și realizează activitatea de urmărire și încasare a veniturilor din amenzi conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

•    organizează, realizeaza și răspunde pentru stingerea creanțelor fiscale prin executarea silită a veniturilor și bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, și procedeaza la valorificarea acestora în masura necesara realizării creanțelor fiscale neachitate în termen și constatate prin titluri executorii, precum și a cheltuielilor de executare;

•    răspunde și realizeaza executarea silita prin poprire a sumelor urmaribile reprezentand venituri și disponibilitati banesti până la acoperirea creanțelor fiscale restante ;

•    răspunde și realizeaza executarea silita a bunurilor mobile si/sau imobile ale debitorilor persoane fizice, respectand prevederile legale privind sechestrarea, publicitatea și valorificarea acestora;

•    răspunde și realizeaza distribuirea sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate în conformitate cu O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicăta, în cazul în care la procedura de executare silita participă mai multi creditori;

•    emite toate documentele fiscale conform legii privind executarea silita, răspunde de corectitudinea lor și le semneaza;

•    întocmește documentația necesara pentru declararea starii de insolvabilitate, iar pentru creanțele fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate urmărește și verifică anual situatia debitorilor pe toata perioada pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executare silita;

•    întocmește dosarele de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executare silita, precum și procesele-verbale de constatare a prescriptiei pe fiecare debitor, pe care le supune spre avizare compartimentului juridic și spre aprobare conducatorului unității, procedand ulterior la scaderea creanțelor prescrise din evidența analitica;

•    efectueaza deplasari în teren la contribuabili, terti, instituții bancare, alte instituții publice (Oficiul Registrului Comertului, Servicul de Evidența Informatizata a Persoanei, Biroul de Carte Funciara, alte instituții) în vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmărirea și încasarea creanțelor bugetare, precum și din aplicarea modalitatilor de executare silita;

•    răspunde de corecta și completa aplicare a procedurilor de executare silita folosind succesiv sau concomitent modalitatile de executare silita prevăzute de O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată ;

•    verifică și semnează pentru primirea titlurilor executorii în registrul întocmit de Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice;

•    verifică legalitatea și valabilitatea întocmirii titlurilor executorii primite spre urmărire, conform dispozițiilor legale în vigoare, le introduce in baza de date si raspunde de corectitudinea inregistrarilor conform legislatiei in vigoare;

•    confirmă primirea debitelor (obligațiilor fiscale) și le înscrie în evidențele fiscale, în termenul legal autorităților emitente, conform dispozițiilor legale în vigoare;

•    inștiințează contribuabilii cu privire la obligațiile pe care aceștia le au față de bugetul local și îl invită să plătească în termenul legal, conform dispozițiilor legale în vigoare;

•    colaborează cu reprezentanții Asociațiilor de Proprietari sau Asociațiilor de Locatari în vederea identificării situației locative ale debitorului;

•    întocmesc note de constatare pe teren cu privire la situația locativă a contribuabililor debitori față de bugetul local, conform dispozițiilor legale în vigoare;

•    restituie organelor emitente toate titlurile executorii care n-au fost întocmite conform dispozițiilor legale în vigoare sau nu întrunesc cerințele legale în vigoare și le propune spre aprobare conducerii;

•    întocmesc referate de scădere din evidențele fiscale, în termenul legal, pentru debitele la care contribuabilul prezintă dovada achitării acestora, conform dispozițiilor legale în vigoare și pentru sumele înscrise eronat în evidențele fiscale și le propune spre aprobare conducerii;

•    verifică unde este cazul, dacă amenda a fost achitată jumătate din minimul sau maximul stabilit de organul abilitat, în termenul legal. În situația în care contribuabilul n-a achitat în termenul legal suma stabilita de organul competent inspectorul îl informează pentru diferența de plată și le propune spre aprobare conducerii;

•    întocmesc referate de restituiri de sume în termenul legal, conform dispozițiilor legale în vigoare și le propune spre aprobare conducerii;

•    întocmesc dosare de urmărire pentru debitele restante și le propune spre aprobare conducerii;

•    au obligația să asigure acordarea de informații, pentru amenzi contravenționale, în fiecare zi de lucru cu publicul, pe toată durata programului de lucru;

•    soluționează în termenul legal cererile contribuabililor, conform dispozițiilor legale în vigoare și le propune spre aprobare conducerii;

•    intocmește referate de compensare, informeaza contribuabilul despre măsura luată, în termenul legal, conform dispozițiilor legale în vigoare și le propune spre aprobare conducerii ;

•    intocmește referate de virare, conform dispozițiilor legale în vigoare și le propune spre aprobare conducerii ;

•    preia de la Agenția Națională de Administrare Fiscala - Administratia Finanțelor Publice Iași, în confrormitate cu prevederile Legii nr.182/2006, activitatea de executare silita a sumelor reprezentind amenzi contraventionale aplicate persoanelor fizice potrivit legislației în vigoare ;

•    se va completa cu noi atribuții ce vor rezulta din legislația fiscală.

•    Intocmeste si transmite situatii de evidenta conform legislatiei in vigoare;

Serviciul Control Fiscal - Persoane Fizice și Juridice

•    aplică procedurile de lucru și de control specifice serviciului Control Fiscal Persoane Fizice si Juridice conform legislației în vigoare;

•    organizeaza si efectueaza activitatea de constatare si control fiscal la contribuabilii persoane fizice si juridice;

•    verifică la persoanele fizice si juridice care dețin bunuri supuse impozitelor și taxelor, corectitudinea documentelor și declarațiilor privitoare la impunere și sanctionează nedeclararea în termenul legal a impozitelor sau bunurilor supuse impozitarii și taxării conform legii;

•    verifică cuantumurile obligațiilor fiscale la persoane fizice pe baza constatărilor efectuate în teren;

•    efectuează acțiuni de inspectie fiscală în baza avizelor de inspecție fiscală, cu respectarea programului de control, prin care se verifică modul în care contribuabilii persoane juridice țin evidența, calculează și achită la termenele stabilite de lege sumele cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite și taxe;

•    efectuează acțiuni de inspectie fiscală, cu respecarea programului de control, prin care se verifică modul în care contribuabilii persoane fizice declara si achită la termenele stabilite de lege sumele cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite și taxe;

•    efectuează acțiuni de control la solicitarea contribuabililor, la solicitarea lichidatorilor judiciari;

•    în urma acțiunilor de control, întocmesc Rapoarte de inspectie fiscală, Procese verbale de constatare;

•    emite decizii de impunere conform rezultatelor consemnate în raportul de inspectie fiscală, la care se anexează situația soldurilor din programul de prelucrare automată a datelor;

•    întocmește și asigură gestionarea dosarelor fiscale și a celorlalte documente referitoare la controlul fiscal al persoanelor fizice si juridice;

•    asigură întocmirea situațiilor statistice și a informațiilor privitoare la activitatea de control fiscal;

•    întocmește documentația privind stingerea prin compensare a creanțelor bugetare la cererea contribuabililor fizice si juridice sau din oficiu, în baza actelor de control, în fișa analitică a plătitorilor;

•    întocmește și înregistrează, dupa caz, borderourile de debitare/scadere pentru impozitele și taxele datorate de persoanele fizice si juridice, stabilite prin actele de control ca debite suplimentare, sau ca impozite și taxe declarate în plus;

•    verifica daca operatorul a inregistrat corect in programul informatic datele din documente (borderouri de debitare-scadere);

•    realizează în colaborare cu celelalte compartimente ale organului fiscal inventarierea materiei impozabile;

•    efectueaza si raspunde de punctajul intre evidența fiscala și cea contabila privind debitele în vederea depistarii și corectarii eventualelor diferențe, în timp util;

•    aplică legislația fiscală cu privire la impozitele și taxele locale datorate de persoanele fizice si juridice;

•    constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de Codul Fiscal;

•    răspunde de propunerile care se înaintează spre aprobare Consiliului Local în privința nivelului și structurii impozitelor și taxelor locale conform Codului fiscal cu modificări și completări ulterioare;

•    verifica înregistrarea fiscală corecta a contribuabililor la organul fiscal teritorial atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar, conform Legii nr.273/2006 art32, alin8.

•    opereaza in programul informatic politele de asigurare a locuintelor;

•    face verificari in teren pentru depistarea cladirilor apartinand persoanelor fizice nedeclarate si neinregistrate in programul informatic;

•    întocmeste evidente si situatii ori de cate ori se modifica legislatia in vigoare si programul informatic.

•    studiază și își însușește prin studiu individual toate actele normative legate de activitatea de inspecție fiscală, păstrează secretul de serviciu și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

•    exercita controlul ierahic și controlul reciproc vizând relațiile conducere-subordonați cât și subordonați-subordonați atât pe verticală cât și pe orizontală;

•    respecta in mod riguros prevederile privitoare la intocmirea, manipularea, circuitul, pastrarea si arhivarea documentelor cu care opereaza, asigurand securitatea acestora si secretul de serviciu, nefurnizand date ce nu sunt destinate publicitatii;

•    respectă normele de conduită profesională a funcționarilor publici;

Serviciul Contabilitatea Veniturilor

•    realizează și coordonează activitatea de contabilitate a veniturilor în baza normelor și instrucțiunilor specifice în baza procedurilor de lucru și control specifice;

•    asigură legalitatea tuturor operațiunilor financiar-contabile;

•    operațiunile de încasare a veniturilor vor fi contabilizate zilnic pe fel de venit bugetar, conform extraselor de cont și documentelor justificative ridicate din Trezoreria Iași;

•    întocmește notele contabile pentru încasările în numerar și fără numerar;

•    întocmește notele contabile în condițiile legii privind execuția părtii de venituri;

•    verifică lunar notele contabile întocmite pentru conturile de venituri și balanta de verificăre, asigurând în termen util baza de date pentru întocmirea balanței de verificare sintetice de la nivelul Primăriei Municipiului Iași;

•    asigură evidența analitică pe plătitori, pe fiecare fel de venit, a încasărilor și urmărește ca acestea să se facă cu încadrarea în conturile sintetice și analitice corespunzătoare subdiviziunilor clasificației bugetare (pe capitole și subcapitole);

•    înregistrează cronologic și sistematic operațiunile de încasare a veniturilor bugetului local pe baza documentelor justificative (chitanțe, foi de vărsământ, extrase de cont, mandate poștale), indicându-se corect conturile sintetice și analitice, atât pentru conturile din buget cât și pentru cele din afara bugetului;

•    exportă din programul fiscal în programul contabil notele contabile și efectuează lunar punctaje între evidența fiscală și cea contabilă pentru fiecare fel de venit încasat la bugetul local (excepție sumele încasate de la bugetul de stat și sume primite de la UE /alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări);

•    colaborează cu serviciile de impunere și urmărire din cadrul D.E.F.P.L. pentru elaborarea listei contribuabililor care înregistrează creanțe fiscale către bugetul local;

•    stabilește la finele anului sinteza încasării veniturilor pe surse și plătitori;

•    întocmește Anexele 3, 9, 12, 21, 22, 23, 40b la normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice și notele explicative de la bilanț, pentru anul în curs;

•    salvează în format electronic registrul de casă aferent activității de impozite și taxe, registru care se emite automat din programul fiscal PROTAXi;

•    realizează inventarierea soldurilor conturilor 464 și 4672 la finele fiecărui an fiscal;

•    întocmește raportul de fundamentare a bugetului de venituri în functie de inventarierea materiei impozabile, de evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor încasate din acestea precum și alte elemente specifice în scopul evaluării cât mai corecte a veniturilor ce urmează a fi încasate;

•    elaborează proiectul bugetului de venituri pentru anul următor și asigură repartizarea pe trimestre a acestuia ținând cont de termenele legale de încasare a veniturilor;

•    efectuează modificările ce intervin în structura bugetului local ca urmare a aprobării unor acte normative în sfera finanțelor publice locale;

•    întocmește documentația pentru rectificările de buget pe parcursul anului bugetar la partea de venituri;

•    operează în programul S.A.P. bugetul de venituri aprobat și rectificările acestuia;

•    efectuează operațiunile de deschidere a evidenței contabile la începutul fiecărui an bugetar;

•    centralizează deconturile de T.V.A. primite de la D.A.P.P.P. și cele rezultate din activitatea de producere, distribuție și transport energie electrică și termică;

•    întocmește și înaintează spre aprobare documentația pentru restituirea impozitelor și taxelor locale fără debit în vederea restituirii sumelor încasate necuvenit;

•    înaintează spre aprobare referatul care centralizează documentațiile privind restituirile de impozite și taxe locale încasate necuvenit și acordă viza de control financiar preventiv pe

acestea, în vederea restituirii sumelor respective;

•    verifică și coordonează înregistrarea veniturilor proprii, a sumelor primite de la bugetul de stat și sume primite de la UE, înregistrarea făcându-se în contabilitate pe baza extraselor de cont;

•    întocmește zilnic situațiile statistice privind executarea bugetului de venituri;

•    organizează evidența contabilă privind veniturile bugetului local (venituri proprii, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții, donații și sponsorizări, sume primite de la UE /alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări)

•    organizează evidența contabilă privind veniturile extrabugetare încasate în conturile 5004 (disponibil din activitatea economică), 5021 (disponibil din vanzari case nationalizate) și 5033 (disponibil din sume colectate la bugetul local).

•    verifică și semnează, când este cazul, plățile în conformitate cu prevederile Legii

500/2002 și a OMFP 1792/2003;

•    sesisează eventualele nereguli referitoare la modul de încasare , înregistrare și urmărire a veniturilor bugetare;

•    asigură baza de date pentru transpunerea în sistem informatic a tuturor datelor ce privesc activitatea gestionată;

•    introduce în S.A.P. foile colective de prezență pentru salariații din cadrul D.E.F.P.L. și ALOP-ul aferent activității de impozite și taxe;

•    exercită controlul ierarhic și controlul reciproc (vizând relațiile conducere-subordonat și subordonați-subordonați atât pe verticală cât și pe orizontală);

•    răspunde de modul de implementare a măsurilor trasate pentru respectarea recomandărilor din actele de control (acte de control ale controlorilor Curții de Conturi, Serviciului Audit Public Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevăzut în graficul de implementare.

Serviciul Venituri Din Contracte

•    organizeaza si conduce activitatea de colectare, respectiv a ansamblului de activitati conform legii, in vederea stingerii creantelor bugetului local rezultate din raporturi juridice contractuale;

•    asigura evidenta informatizata a contractelor, a creantelor bugetare aferente acestora, a termenelor de plata, a accesoriilor percepute pentru neincasarea in termen a creantelor respective, a sanctiunilor de natura financiara pentru nerespectarea altor clauze contractuale;

•    asigura pregatirea documentatiei in vederea intocmirii actelor aditionale la contractele de folosinta teren/concesionare/asociere si in anumite conditii procedeaza la intocmirea contractelor de folosinta teren (in cazul schimbarii proprietarului unei constructii in baza contractelor de vanzare cumparare autentificate la notar, in baza procesului verbal de adjudecare etc)

•    organizează și răspunde de verificarea și colectarea creanțelor individualizate ca fiind taxe de folosință teren pentru spații comerciale, căi de acces, panouri publicitare, parcări și garaje, tonete capsulate/module, frigidere, terase sezoniere, organizari santier, teren agricol, precum și redevențele pentru terenuri concesionate etc;

•    solicita serviciilor de specialitate din Primarie informatii cu privire la situatia terenurilor in cazul existentei unor cereri de incetare/modificare a contractelor;

•    in cazul contractelor de concesiune urmareste respectarea clauzelor cu privire la obtinerea autorizatiilor de construire si depunerea garantiei iar atunci cand se constata nerespectarea uneia din aceste conditii, procedeaza la notificarea concesionarului, administratorului terenului si Biroului Impunere PF/PJ cu privire la pierderea valabilitatii/incetarea contractului.

pentru creantele datorate bugetului local rezultate din raporturi juridice contractuale neachitate la termen si pentru care nu s-a procedat la emiterea de titluri executorii confirmate pana la data de 17.09.2011 se va proceda la intocmirea de referate ce vor fi transmise catre Serviciul Juridic in vederea promovarii de actiuni pentru obtinerea de titluri executorii.

aplica masuri de executare silita in conformitate cu prevederile O.G.92/2003 pentru titlurile emise si confirmate pana la data de 17.09.2011.

organizeaza si raspunde de sentintele transmise de Serviciul Juridic si procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita in vederea recuperarii sumelor rezultate din acestea. efectueaza verificari in teren in vederea constatarii, stabilirii taxelor de folosinta teren/accesorii si a altor sume datorate bugetului local si atunci cand se constata ca terenul este ocupat fara sa se detina contract de folosinta teren se procedeaza la intocmirea notelor de constatare. In cazul in care nu sunt achitate sumele datorate se intocmesc referate in vederea actionarii in instanta si a obligarii acestora sa intre in legalitate prin intocmirea contractului si achitarea debitelor ;

organizeaza, verifica, coordoneaza si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de executare silita ce se impun ;

raspunde, realizeaza si verifica distribuirea sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate in conformitate cu O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, in cazul in care in procedura de executare silita participa mai multi creditori;

intocmeste si verifica documentatia necesara pentru declararea starii de insolvabilitate, iar pentru creantele fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate urmareste si verifica anual situatia debitorilor pe toata perioada pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executare silita;

intocmeste si verifica dosarele de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executare silita, precum si procesele-verbale de constatare a prescriptiei pe fiecare debitor, pe care le supune spre avizare compartimentului juridic si spre aprobare conducatorului unitatii, procedand ulterior la scaderea creantelor prescrise din evidenta analitica;

realizeaza declansarea procedurii de insolventa atunci cand este cazul prin intocmirea unui referat- propunere pe care-l inainteaza Serviciului Juridic;

•    organizează și răspunde de evidența analitică a debitorilor conform legislației in vigoare, in conditii de maxima eficienta;

•    întocmește diverse situatii privind incasarea creantelor pe care le gestioneaza.

•    întocmirea referatelor privind înaintarea în instantă în vederea soluționării diferitelor litigii ce privesc contractele aflate în derulare;

•    emite, conform legislației în vigoare și conform contractelor, facturile;

•    remite facturile clientilor conform prevederilor contractuale;

•    emite documentele pentru încasarea creanțelor bugetare în numerar, prin casieria

D.E.F.P.L.

•    emite adrese referitoare la raporturile juridice contractuale ce sunt in evidenta serviciului și la stadiul indeplinirii obligațiilor celeilalte parti din contract, atunci cand anumite situatii o impun ;

•    da informatii in scris sub semnatura referitor la obligatiile rezultate din contractele restante pentru eliberarea certificatelor fiscale;

•    asigura, verifica si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile in termenul prevazut de lege;

•    efectuează deplasări în teren la debitori, terți, instituții bancare, alte instituții, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmărirea și încasarea creanțelor bugetare precum și din aplicarea modalităților de executare silită.

•    asigură închiderea și deschiderea evidenței fiscale la sfârșitul și începutul anului

•    asigură și răspunde de datele furnizate pentru efectuarea unei estimări cu privire la veniturile din contracte;

•    asigură aplicarea unitara a legislației privind executarea silita a creanțelor bugetare;

•    urmareste respectarea prevederilor financiare ale contractului in scopul identificarii, impunerii si sanctionarii celor care nu respecta si in cazul prevederilor de alta natura decat financiara, colaboreaza cu serviciile competente in solutionarea si clarificarea acestora;

•    răspunde de modul de implementare a măsurilor trasate pentru respectarea recomandărilor din actele de control (acte de control ale Curții de Conturi, Serviciului Audit Public Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevăzut în Graficul de implementare;

•    răspunde de efectuarea lunară a punctajului între evidența analitica și cea contabilă în vederea depistării și corectării eventualelor diferențe în timp util;

•    păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate în aplicațiile aflate în exploatare;

•    verifică extrasul de cont privind încasările pe categorii de taxe de la persoane juridice și fizice, întocmind astfel - referat de transfer - în vederea corecțiilor impuse de virarea eronată a sumelor ;

•    asigură păstrarea confidențialitații informațiilor puse la dispoziție de persoanele fizice și juridice ;

•    sesizează organele de control specializate din aparatul propriu asupra unor aspecte ce urmează a fi cuprinse în planul de control al compartimentelor;

•    studiaza si isi insuseste prin studiu individual toate actele normative legate de activitatea fiscală;

•    exercita controlul ierarhic si controlul reciproc vizand relatiile conducere-subordonati cat si subordonati-subordonati atat pe verticala cat si pe orizontala;

•    elaboreaza documentația privind acordarea de facilitati conform legislației în domeniu;

•    respecta normele de conduita profesionala ale functionarului public;

•    primeste și rezolva corespondenta cu privire la urmărirea contractelor pe care le gestioneaza;

Serviciul Încasare Numerar

•    Organizează și coordonează activitatea de casierie în baza normelor și instrucțiunilor specifice, precum și în baza legislației în vigoare.

•    Încasează veniturile din impozite și taxe locale în numerar de la contribuabili persoane fizice și juridice în baza documentelor întocmite de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

•    Colectează impozitele și taxele încasate la punctele de colectare din teritoriu ale Primărie Municipiului Iași (baia publică, parcări, grupuri sanitare, plaja Nicolina, ștrandul municipal, pârtia de schi).

•    Conduce la zi evidența intrărilor și ieșirilor de numerar, asigură întocmirea corectă a jurnalelor de casă, stabilește soldul zilnic al casieriei.

•    Răspunde de toate plățile efectuate prin casieria colectoare în baza documentelor emise de compartimentele de specialitate (restituirile de impozite și taxe achitate eronat sau în plus la bugetul local).

•    La sfârșitul fiecărei zile încasările în numerar vor fi înscrise în registrul de casă. Asigură arhivarea registrului de casă și a documentelor justificative.

•    Numerarul va fi depus zilnic la Casieria Centrala a Primăriei Municipiului Iași. Odată cu depunerea numerarului încasat la Casieria Centrală a Primăriei Municipiului Iași, se depun și toate documentele ce privesc plățile și încasările efectuate de D.E.F.P.L. - Activitatea de taxe și impozite.

•    Asigură respectarea și aplicarea întocmai a Regulamentului operațiunilor de casă și a prevederilor Legii nr. 22/1969 cu modificările ulterioare.

•    Asigură aplicarea măsurilor privind integritatea și securitatea numerarului existent în casieria proprie.

•    Răspunde de controlul inopinat asupra tuturor casieriilor din incinta D.E.F.P.L. -Activitatea de taxe și impozite și de la punctele de colectare a impozitelor și taxelor locale din cartiere (Tătărași, Nicolina, Păcurari, Alexandru, Frumoasa, Primăverii, D.A.P.P.P.).

•    Răspunde de activitatea tuturor casieriilor din cadrul D.E.F.P.L.- Activitatea de taxe și impozite.

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI PROIECTE EUROPENE

Este subordonată Primarului și are următoarea structură:

-    Serviciul Management Proiecte

-    Serviciul de Implemetare Programe

-    Serviciul Proiecte Dezvoltare Turistica

-    Serviciul Relatii cu Struct. O.I. si A.M

-    Biroul Programe de Finantare a Soc. Civ.

-    Serviciul Coordonare P.I.D.P.C.

-    Biroul P.O.R.

-    Biroul CIVITAS

-    Biroul INTERREG

-    Biroul Cooperare Transnationala Serviciul Managementul Proiectelor

Are următoarele atribuții principale:

-    studierea surselor de finanțare pentru care administrația publică este solicitant eligibil;

-    inițierea și dezvoltarea de propuneri de proiecte pentru toate tipurile de programe specifice municipalitatii, în vederea atragerii finanțărilor nerambursabile;

-    căutarea unor alternative de finanțare pentru proiectele care nu se încadrează în condițiile de eligibilitate pe Programul Operațional Regional;

-    identificarea modului în care sursele de finanțare se pliază pe proiectele Municipiului Iași;

-    asigurarea asistenței și consultanței pentru propunerile de colaborare în vederea obținerii unor finanțări guvernamentale și/sau externe, în colaborare cu departamentele municipalității și alte instituții;

-    verificarea documentației preluate de la proiectanții externi, din punct de vedere al eligibilității administrative (în funcție de programele de finanțare pe care trebuie depusă);

-    construirea portofoliului de proiecte al municipalitatii în concordanta cu nevoile specifice existente la nivelul municipiului Iași;

-    monitorizarea site-urilor de specialitate pe domeniul managementului proiectelor și a programelor de finanțare.

Planul Național de Dezvoltare - în vigoare

Planul Regional de Dezvoltare - în vigoare

Programele de dezvoltare elaborate pe termen lung

Strategia de Dezvoltare “Orizont 2020”

Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Iași - actualizat.

Serviciul de Implementare Programe

Are următoarele atribuții:

-    crearea unei baze de date privind realizarea de programe și proiecte ca să coreleze și să armonizeze nevoile instituției;

-    inițierea și dezvoltarea de proiecte pentru toate tipurile de programe specifice municipalitatii, în vederea atragerii finanțărilor nerambursabile și a fondurilor operaționale regionale și sectoriale;

-    realizarea unei diagnoze privind nevoile interne și externe ale municipalității;

-    asigurarea asistenței și consultanței pentru propunerile de programe și proiecte de dezvoltare locală, precum și implementarea acestora;

-    implementarea programelor de dezvoltare locală;

-    realizarea asistenței și consultanței în stabilirea obiectivelor de dezvoltare ale municipiului;

-    comunicarea permanentă cu departamentele primăriei, cu alte instituții și organizații;

-    colaborarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare locală;

-    negocierea participării instituției în diferite consorții pentru proiecte de programe europene;

-    participarea la seminarii, conferințe și întâlniri la nivel regional, național și european, pentru informarea cu privire la oportunitățile încheierii contractelor de finanțare;

-    monitorizarea, implementarea, raportarea și realizarea proiectelor cu finanțare externă.

Serviciul Proiecte Dezvoltare Turistică

Are următoarele atribuții:

-    propunerea și implementarea de proiecte de dezvoltare turistică, cu finantare internă și externă;

-    realizarea de parteneriate în vederea implementării de proiecte europene sau naționale cu specific turistic și de agrement;

-    dezvoltarea de parteneriate public-privat in vederea dezvoltării infrastructurii turistice locale si regionale;

-    întocmirea și actualizarea permanentă a bazei de date turistice privind potențialul turistic al județului;

-    elaborarea de materiale promoționale specifice: broșuri, pliante, pagini internet, inscripționări CD-uri;

-    editarea, multiplicarea și difuzarea materialelor informative inclusiv prin publicații proprii;

-    elaborarea de studii și analize de interes turistic;

-    promovarea schimbului de date, informații, publicații, specialiști, cooperarea cu organisme similare de profil din țară și străinătate;

-    informarea turiștilor care apelează la Centrul de informare turistică Iași cu privire la: potențialul turistic al județului Iași prin baza de date a Municipiului Iași, caracteristicile fiecărui tip de turism existent la nivelul județului Iași, posibilitățile de cazare și servire a mesei, agențiile de turism din județul Iași, rutele și modalitățile de transport la și de la obiectivele turistice care sunt vizate, calendarul acțiunilor culturale ale județului, moștenirea istorico-culturală a Iasului, centrele de păstrare și conservare a tradițiilor și obiceiurilor populare la nivelul județului, muzeele și casele memoriale aflate pe teritoriul

județului, posibilitatea organizării unor sejururi combinate: în județul Iași și o altă destinație turistică, sărbători, festivaluri, evenimente;

-    oferirea de material informațional: harți, planuri ale localităților, ghiduri turistice;

-    punerea în practică a parteneriatelor din domeniul turistic stabilite de Municipiul Iași cu orașele înfrățite din lume: Poitiers-Franța, Xi'an -China, Monterrey-Mexic, Padova-Italia, Isfahan-Iran, Ramia-Israel, Kozani-Grecia, Assiut-Egipt;

-    acordarea asistenței specifice primăriilor din Zona Metropolitană Iași interesate în dezvoltarea turismului, prin înființarea de centre similare de informare turistică;

-    participarea la târgurile de turism interne și internaționale;

-    insoțirea delegațiilor politice, economice, reprezentanți ai unor firme, asociații.

Serviciul Relații cu Structurile O.I. ȘI A.M.

Are următoarele atribuții:

-    comunicarea permanentă cu instituțiile și organizațiile care sunt implicare în proiectele gestionate de municipalitate (ex. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est, ministere, etc), pentru eficientizarea fluxului informațional;

-    participarea la seminarii, conferințe și întâlniri la nivel regional, național și european, pentru informarea cu privire la oportunitățile încheierii contractelor de finanțare;

-    colaborarea în vederea elaborării strategiilor și planurilor de dezvoltare locală și la revizuirea periodică a acestora;

-    participarea la întâlniri de lucru în cadrul proiectelor inițiate de municipalitatea ieșeană;

-    asigură colaborarea între Municipiul Iași, Asociația Zona Metropolitană Iași și Organismele Intermediare și Autoritățile de Management pe tematica consultărilor pentru elaborarea viitoarele programe de finanțare și a ghidurilor solicitantului;

-    menținerea corespondenței permanentă cu O.I.-urile și A.M.-urile din cadrul programelor de finanțare;

-    monitorizarea site-urile de specialitate și comunică departamentelor din cadrul Direcției noutățile legislative / modificările ordinelor cheltuielilor eligibile / modificările ghidurilor solicitantului și notele emise de A.M. privind implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

-    pregătirea de informări referitoare la termenele de realizare a vizitelor reprezentanților O.I.-urilor și A.M.-urilor în cadrul proiectelor Municipiului Iași;

-    întocmirea de informări, răspunsuri și alte documente;

Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile

Are următoarele atribuții:

-    Analizează și monitorizează mediul cultural, religios, sportiv și cel al societății civile din municipiul Iași;

-    Identifică posibilități de dezvoltare a parteneriatului și colaborării cu alte structuri din domeniile de activitate;

-    Realizează regulamentele de evaluare, selecție și finanțare de la bugetul local a proiectelor din domeniile de competență și monitorizează procedurile de implementare a acestora;

-    Asigură comunicarea între Municipiului Iași și instituțiile de cultură din Iași, cultele religioase, structurile sportive și ONG - urile cu activitate la nivelul municipiului Iași;

-    Monitorizează și evaluează proiectele finanțate de la bugetul local în domeniile de competență (cultură, religie, sport și societate civilă);

-    Asigură punerea în execuție a deciziilor Consiliului Local și a comisiilor de specialitate în domeniile de competență;

-    Propune inițiative (proiecte de H.C.L., proiecte cu finanțare locală sau externă, parteneriate etc.) către comisiile de specialitate, Consiliul Local și către executiv în domeniile de competență;

-    Întocmește documentele aferente activității Fundației Sportului Ieșean, atât pentru sportul de performanță, cât și pentru evenimentele din domeniul sportului de masă organizate de municipalitate;

-    Realizează materiale scrise pentru promovarea activităților sportive în mijloacele de informare ale Municipiului Iași;

-    Elaborează un plan de co-finanțare a propunerilor de proiecte primite din partea societății civile (organizații neguvernamentale, instituții culturale, școli, biserici);

-    Promovarea proiectelor, inițiativelor și propunerilor de parteneriat proprii ale instituției din care face parte;

-    Colaborează cu organisme ce efectuează studii și barometre în domeniile de competență, inițiază studii de consum/ofertă pe domeniile în cauză, propune planuri de măsuri în aria de activitate, în vederea îndeplinirii misiunii pentru care funcționează;

-    Asigură comunicarea cu instituțiile publice de cultură sau operatorii instituționali sau independenți de la toate nivelurile (local, național și internațional), susține și încurajează parteneriatul cu acestea;

-    Menține o legătură permanentă cu instituțiile de cultură aflate în administrarea Municipiului Iași: Ateneul Tătărași, Editura Junimea și Casa de Cultură Mihai Ursachi;

-    Asigură comunicarea cu organismele administrative și financiare în domeniile de competență, pe proiectele de interes comun, la nivel local, național sau internațional: Ministerul Culturii și Cultelor, Administrația Fondului Cultural Național, Centrul Național al Cinematografiei, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației și Cercetării, Comisia Națională a Monumentelor, Comisia Națională a Muzeelor, Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Județului Iași, Direcția pentru Sport a Județului Iași, Inspectoratul Școlar Județean, Centrul pentru Consultanță pentru Programe Culturale Europene, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Episcopia Catolică, alte organisme relevante pentru domeniile de competență;

-    Încurajează și susține implementarea de proiecte cultural - artistice, educative și sportive în parteneriat cu operatori din străinătate, cu finanțare națională, europeană sau de orice alt tip.

Serviciul Coordonare P.I.D.P.C

Are următoarele atribuții:

-    Monitorizează pregătirea, recepția și depunerea documentațiilor tehnico - economice pe proiecte spre finanțare nerambursabilă (pe toate sursele accesibile autorităților publice locale);

-    Monitorizează implementarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Iași, prin informări periodice despre stadiul proiectelor aflate în implementare;

-    Are rol în pregătirea listei de rezervă cu proiecte care vor putea obține finanțare nerambursabilă pe diferite scheme de finanțare;

-    Asigură colaborarea permanentă între reprezentanții Municipiului Iași și Coordonatorul de Pol pentru Iași;

-    Pregătește prezentări actualizate ale stadiului proiectelor din P.I.D.P.C. pentru diferite întâlniri oficiale;

-    Propune modificări de termene sau alte modificări necesare pentru actualizarea P.I.D.P.C.;

Biroul P.O.R.

Are următoarele atribuții:

-    Pregătește, recepționează și depune documentațiile tehnico - economice pe proiecte spre finanțare nerambursabilă pe axele disponibile din cadrul Programului Operațional Regional;

-    Asigură coordonarea implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din P.O.R.;

-    Pregătește rapoarte periodice cu stadiul proiectelor depuse spre evaluare / aflate în evaluare la A.D.R. N-E / aflate în implementare;

-    Asigură pregătirea documentațiilor pentru cererile de rambursare pe proiectele aflate în implementare pe P.O.R.;

-    Asigură coordonarea vizitelor permanente la fața locului ale factorilor de decizie locali / regionali / naționali, în cadrul proiectelor aflate în pregătire / implementare;

-    Elaborează propuneri de proiecte pentru etapele următoare de programare.

Biroul CIVITAS

Are următoarele atribuții:

-    Implementează proiectele care au obținut finanțare în cadrul programului CIVITAS;

-    Pregătește propuneri de proiecte pentru alte apeluri de proiecte care vor fi lansate în cadrul programului CIVITAS, în vederea încheierii de parteneriate și atragerii de finanțări;

-    Monitorizează pregătirea vizitelor pe teren pentru proiectele aflate în implementare;

-    Realizează întâlniri periodice cu reprezentanți ai societății civile / investitori / factori de decizie etc. pentru fundamentarea unor viitoare propuneri de finanțare;

-    Diseminează rezultatele implementării unor proiecte cu finanțare din cadrul programului CIVITAS în cadrul unor întâlniri la nivel local /național / european;

-    Pregătește informări periodice despre lansarea unor propuneri de proiecte din partea altor posibili parteneri și analizează oportunitatea încheierii de parteneriate pentru depunere de proiecte.

Biroul INTERREG

Are următoarele atribuții:

-    Implementează proiectele care au obținut finanțare în cadrul programului INTERREG;

-    Pregătește propuneri de proiecte pentru alte apeluri de proiecte care vor fi lansate în cadrul programului INTERREG, în vederea încheierii de parteneriate și atragerii de finanțări;

-    Realizează întâlniri periodice cu reprezentanți ai societății civile / investitori / factori de decizie etc. pentru fundamentarea unor viitoare propuneri de finanțare;

-    Diseminează rezultatele implementării unor proiecte cu finanțare din cadrul programului INTERREG în cadrul unor întâlniri la nivel local /național / european;

-    Pregătește informări periodice despre lansarea unor propuneri de proiecte din partea altor posibili parteneri și analizează oportunitatea încheierii de parteneriate pentru depunere de proiecte.

Biroul Cooperare Transnațională

Are următoarele atribuții:

-    Implementează proiectele care au obținut finanțare în cadrul Programelor de Cooperare Transnațională (Sud Estul Europei, E.N.P.I., URBACT etc.);

-    Pregătește propuneri de proiecte pentru alte apeluri de proiecte care vor fi lansate în cadrul Programelor de Cooperare Transnațională (Sud Estul Europei, E.N.P.I., URBACT etc.) în vederea încheierii de parteneriate și atragerii de finanțări;

-    Realizează întâlniri periodice cu reprezentanți ai societății civile / investitori / factori de decizie etc. pentru fundamentarea unor viitoare propuneri de finanțare;

-    Diseminează rezultatele implementării proiectelor cu finanțare pe Programele de Cooperare Transnațională (Sud Estul Europei, E.N.P.I., URBACT etc.) în cadrul unor întâlniri la nivel local / național / european;

-    Pregătește informări periodice despre lansarea unor propuneri de proiecte din partea altor posibili parteneri și analizează oportunitatea încheierii de parteneriate pentru depunere de proiecte în cadrul Programelor de Cooperare Transnațională (Sud Estul Europei, E.N.P.I., URBACT etc.).

DIRECȚIA CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

-    Serviciul Control Intern

-    Serviciul Asociații Proprietari

-    Compartimentul Managementul Calității

Serviciul Control Intern

În exercitarea controlului asupra aparatului de specialitate al primarului, al instituțiilor și serviciilor publice de interes local - serviciul verifică respectarea legii, regulamentelor și procedurilor operaționale ce stabilesc algoritmii de realizare a sarcinilor, exercitare a competențelor și angajare a responsabilităților. Controlul are caracter administrativ, distinct de cel efectuat de Serviciul Audit Public Intern. Controlul se realizează în baza dispoziției primarului și/sau a ordinului de serviciu al primarului, ori la solicitarea comisiei de disciplină (în baza H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină).

Prin controalele persoanelor fizice/juridice din municipiul Iași, Serviciul Control Intern apără valorile sociale ce nu sunt ocrotite de legea penală - aplicând legislația contravențională în competența de aplicare a primarului. În acest scop urmărește aplicarea dispozițiilor Primarului, a hotărârilor Consiliului Local Municipal cât și a actelor normative emise de forurile superioare (legi, hotărâri, ordonanțe); controlul se realizează în baza dispoziției de împuternicire a primarului. Controalele realizate vizează respectarea legislației din domeniul gospodăririi și menținerii curățeniei în municipiu, transportului în regim de taxi și în regim de închiriere, serviciului de transport public local prin curse regulate, comercializării produselor și serviciilor de piață, comercializării produselor în piețele agroalimentare, execuției lucrărilor de intervenție la rețelele îngropate, normelor pentru creșterea animalelor domestice mari etc.

-    Serviciul Control Intern soluționează petițiile persoanelor fizice si juridice privind respectarea legilor și reglementărilor enumerate mai sus, în baza cărora sunt obligați să intervină;

-    consemnează rezultatele activității de control intern în note informative sau rapoarte care se înaintează primarului/comisiei de disciplină;

-    ține evidența controalelor efectuate și a sumelor încasate provenind din amenzile aplicate;

-    colaborează cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului, respectiv cu instituțiile și serviciile publice de interes local - în soluționarea problemelor din sfera de activitate a serviciului.

Serviciul Asociații Proprietari

-    îndrumă și sprijină asociațiile de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc și spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință pentru înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în condițiile legii;

-    îndrumă și sprijină asociațiile de proprietari pentru realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în administrarea proprietății comune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-    întocmește și distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari prin care să contribuie la buna desfășurare a activității acestora;

-    propune Primarului, în baza evaluărilor capacităților profesionale, atestarea administratorilor de imobile persoane fizice precum și autorizarea administratorilor de imobile persoane juridice în condițiile legii;

-    propune Primarului retragerea atestatului de administrator de imobil, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activități;

-    exercită controlul asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari, în condițiile legii;

-    propune Primarului proiecte de hotărâri care vor fi supuse analizei și aprobării Consiliului Local privind: organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, regulamentul de atestare a administratorilor de imobile, persoane fizice și de autorizare a administratorilor -persoane juridice; atestarea administratorilor de imobile persoane fizice; parteneriate cu instituțiile abilitate pentru formarea administratorilor și instruirea președinților asociațiilor de proprietari, efectuarea expertizelor financiar contabile a gestiunii fondurilor asociațiilor de proprietari la solicitarea unuia sau a mai multor membri ai asociației, numai după efectuarea de către comisia de cenzori a controlului financiar contabil pe perioada solicitată;

-    îndrumă și sprijină asociațiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

-    constată și sancționează în calitate de împuterniciți ai Primarului, faptele care constituie contravenții prevăzute de actele normative în vigoare privind activitatea asociațiilor de proprietari.

Compartiment Managementul Calității

-    asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului implementat de Management al Calității, în conformitate cu standardele naționale și internaționale în vigoare;

-    asigură cunoașterea la nivelul instituției a politicii și obiectivelor calității;

-    asigură comunicarea între diferite niveluri ierarhice și funcții din cadrul instituției în privința Sistemului de Management al Calității;

-    colaborează cu compartimentele funcționale din cadrul organizației în vederea întocmirii procedurilor și instrucțiunilor de lucru;

-    controlează și îmbunătățește calitatea serviciilor furnizate de către municipalitate clienților;

-    identifică și asigură procesele necesare Sistemului de Management al Calității, le implementează și menține;

-    elaborează și gestionează documentele Sistemului de Management al Calității;

-    urmărește încadrarea activităților și serviciilor în parametrii de calitate, conform legislației în vigoare în vederea satisfacerii cerințelor clienților;

-    realizează programul de auditare a activităților și serviciilor prestate de organizație pe linie de asigurarea calității;

-    duce la îndeplinire acțiunile corective/preventive stabilite în urma rapoartelor de audit al Sistemului de Management al Calității;

-    colaborarează cu toate departamentele instituției în vederea ținerii sub control a înregistrărilor din cadrul instituției;

-    raportează Primarului Municipiului Iași despre stadiul implementării, funcționarea și eficiența Sistemului de Management al Calității în vederea analizei pentru a servi ca bază pentru viitoare îmbunătățiri;

-    monitorizează evoluția indicatorilor calitativi în cadrul instituției și stabilește împreună cu personalul responsabil din cadrul instituției programele de acțiune pentru remedierea deficiențelor apărute.

SECRETARUL MUNICIPIULUI IAȘI

-Compartiment Pregătire Ședințe CL

- Serviciul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidență Dispoziții -Compartiment Registrul Agricol

Compartiment Pregătire Ședințe CL

-    asigură pregătirea materialelor pentru ședintele consiliului local;

-    înaintează comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Iași proiectele de hotărâri în vederea obținerii rapoartelor de avizare;

-    întocmește dispoziția de convocare a Consiliului Local și o aduce la cunostință;

-    asigura întocmirea proceselor verbale ale ședintelor ordinare și extraordinare ale consiliului local;

-    redactează proiecte de hotărâri și hotărârile aprobate de Consiliului Local Municipal Iași;

-    asigură asistența la comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local;

-    convoacă inițiatorii proiectelor de hotarâre, în vederea susținerii acestora, la ședințele pe comisii;

-    întocmește avizele comisiilor și le înaintează consilierilor;

-    întocmește procesele - verbale ale ședințelor; asigură corespondența cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și cu terți; primește proiectele de hotărâri însoțite de referatele de specialitate, le verifică din punct de vedere tehnic și juridic și le înaintează la Cabinet Secretar, în vederea avizării;

-    comunică și înaintează în termen autorităților și persoanelor interesate, actele aprobate de către Consiliului Local Municipal Iași;

-    pune la dispoziția consilierilor și membrilor executivului primăriei materialele ce vor fi dezbătute conform ordinii de zi, cu 5 zile înaintea ședintelor în plen ale consiliului local;

-    aplică prevederile legale referitoare la Registrul declarațiilor de interese și întocmește diverse situații cu privire la aleșii locali;

-    întocmește pontajul consilierilor locali și îl transmite compartimentului specialitate în vederea stabilirii indemnizației acestora;

-    asigură aducerea la cunoștință publică a hotărârilor aprobate de Consiliului Local Municipal Iași;

-    asigură convocarea consilierilor municipali la ședintele Consiliului Local Municipal Iași;

-    consemnarea într-un registru special a dispozițiilor primarului cu caracter normativ;

-    informarea cetățenilor, la solicitarea acestora, despre convocarea ședințelor de consiliu;

-    reprezentarea Consiliului Local, Municipiului Iași, Primăriei Municipiului Iași în fața instanțelor judecătorești

-    reprezentarea Consiliului Local, Municipiului Iași, Primăriei Municipiului Iași în raporturile cu birourile notariale;

-    înaintează concluzii la toate instanțele judecătorești de toate gradele precum și la organele administrative cu atribuții jurisdicționale.

Serviciul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidentă Dispoziții

-    gestionează întocmirea copiilor de pe orice act din arhiva municipalității, în condițiile prevăzute de legile specifice, și le trimite pentru eliberare centrului de informații pentru cetățeni;

-    gestionează activitatea de arhivare a documentelor emise de serviciile de specialitate și de Consiliului Local Muncipal Iasi, în condițiile prevăzute de lege, și propune planuri de modernizare a acestei activități;

-    asigură și urmărește arhivarea materialelor supuse aprobării Consiliului Local Muncipal Iași;

-    asigură înregistrarea dispozițiilor emise de Primarul Municipiului Iași, cât și comunicarea acestora în timp util;

-    gestionează arhiva consiliului local;

-    primește spre rezolvare cererile cetățenilor care solicită atestarea unor situații din documentele arhivistice aflate în arhiva Primăriei Municipiului Iași;

-    preluare pe bază de inventar a întregii arhive rezultate din activitatea primăriei;

-    la preluare, Compartimentul arhivă verifică fiecare dosar urmărind respectarea modului de constituire în dosar, în cazul constatării unor neconcordanțe, ele se aduc la cunoștință compartimentului creator;

-    punerea la dispoziție spre consultare pe baza cererii aprobate de cei competenți, a documentelor arhivistice, urmărind restituirea lor în arhivă, păstrând aprobările în cauză;

-    verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;

-    întocmește inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozit;

-    asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidență curentă;

-    asigură legarea corectă și estetică a documentelor din cadrul arhivei care au termenul de păstrare mai mare de 10 ani;

-    cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare;

-    pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale a documentelor solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;

-    organizeaza depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Naționale;

-    menține ordinea și asigura curățenia în depozitul de arhivă

Compartiment Registrul Agricol

-    înregistrează în registrele agricole terenurile agricole și animalele domestice pe care le posedă gospodăriile populației pe raza Municipiului Iași;

-    verifică și contrasemnează biletele de proprietate a animalelor și certificatele de producător agricol;

-    verifică și semnează situațiile privind efectivele de cabaline de pe raza Municipiului Iași pentru Centrul Militar Iași;

-    coordonează și participă la actiunea de verificare a efectivelor de animale;

-    efectuează sondaje la gospodăriile populației privind producția agricolă vegetală și animală;

-    verifică în registrele agricole suprafețele de teren deținute de cetățeni și eliberează adeverințe de proprietate necesare întocmirii dosarelor de șomaj;

-    rezolvă scrisori și sesizări ale cetățenilor cu privire la acest sector de activitate;

-    întocmește și verifică contractele de pașunat;

-    verifică în teren contractele de folosință agricolă;

-    verifică în teren exactitatea datelor declarate de cetățeni;

-    întocmește dări de seama statistice periodic privind efectivele de animale, suprafața arabilă cultivată, producția obținută care se predau la Direcția județeană de statistică;

-    întocmește lista privind proprietarii de terenuri cu peste 5000 m.p. teren în vederea obținerii cupoanelor agricole.

Sunt subordonate Primarului si următoarele compartimente:

-    Cabinet Primar

-    Serviciul Audit Public Intern

-    Serviciul Resurse Umane, Pregătire Profesională și Secretariat

Cabinet Primar

Atribuții:

-    asigură legăturile Primarului cu alte instituții, regii și agenți economici de pe raza municipiului;

-    controlează desfășurarea activităților programate;

-    asigură reprezentarea instituției prin delegarea unui salariat din acest compartiment ori de câte ori este necesar;

-    participă, printr-un reprezentant, la toate audiențele organizate săptamânal de Primarul municipiului, consemnează obiectul audienței și urmărește modul de rezolvare a plângerilor, reclamațiilor, sesizărilor formulate cu ocazia audienței;

-    primește reclamațiile și sesizările persoanelor, adresate direct primarului, urmărește modul de rezolvare a acestora în termen;

-    primește, ordonează și prezintă Primarului corespondența sosită prin registratură sau prin poșta specială;

-    întocmește programul zilnic de activitate a Primarului, conform indicațiilor acestuia;

-    înregistrează și predă la Registratură corespondența rezolvată;

-    asigură legăturile telefonice ale Primarului cu persoanele din afara instituției precum și cu personalul din cadrul aparatului de specialitate;

-    face convocări și asigură desfășurarea protocolului atunci când este necesar;

-    informează zilnic Primarul despre sesizările presei privind activitatea instituției;

-    colaborează cu celelalte servicii publice pentru a oferi în timp scurt informațiile solicitate de reprezentanții mass-media;

-    supraveghează rezolvarea sesizărilor venite din partea populației;

-    menține contactul permanent cu directorii regiilor autonome.

Serviciul Resurse Umane, Pregătire Profesională și Secretariat

- elaborează proiectul de organigramă, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare și le supune spre aprobare consiliului local;

-    întocmește și actualizează statele de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului; -elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituției, proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare și al Regulamentului Intern al Primăriei Municipiului Iași, pe cel dintâi supunându-l spre aprobare Consiliului Local;

-întocmește și menține la zi evidența militară a angajaților, conform Legii nr. 45/1994;

-    calculează drepturile salariale ale salariaților până la total brut;

-    execută lucrări privind evidența și mișcarea personalului, întocmește diverse adeverințe necesare personalului din aparatul de specialitate din administrația publică locală;

-    întocmește registrul electronic de evidență a salariaților și îl transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă;

-    întocmește documentele necesare la încadrarea în muncă (contracte de muncă, dispoziții de angajare, detașare, transfer, etc.), precum si la plecarea din instituție;

-    verifică condicile de prezență ale tuturor compartimentelor, în vederea intocmirii pontajelor și stabilirii drepturilor salariale lunare;

-    verifică și completează dosarele de personal pentru întreg personalul administrației publice;

-    întocmește dosarele profesionale ale funcționarilor publici din cadrul instituției, conform

H.G. nr. 432/2004;

-întocmește referate pentru stabilire și modificare salarii, calculează salariile la angajare, verifica lunar și calculeaza modificarile corespunzatoare vechimii în muncă, promovari, indexari;

-    întocmește dispoziții privind încadrarea, detașarea, transferul, promovarea, sancționarea, pensionarea și definitivarea personalului din cadrul aparatului de specialitate;

-    ține evidența și eliberează legitimații de împuternicit al primarului și legitimații de serviciu pentru salariați;

-    întocmește programarea concediilor de odihnă pentru funcționarii publici si personalul contractual si urmăreste derularea acestei activități pe tot parcursul anului;

-    ține evidența concediilor fără plata, invoirilor, rechemarilor, reținerilor la serviciu, concediilor medicale si efectueaza operarea acestora in condică,pontaje și în SAP;

-    urmărește întocmirea de către șefii serviciilor de specialitate a fișelor de post pentru toți salariații din cadrul aparatului de specialitate și asigură gestionarea acestora;

-    întocmește Planul anual de formare și perfecționare profesională din cadrul autorității publice și efectueaza monitorizarea aplicării masurilor privind formarea profesională;

-    coordonează evaluarea funcționarilor publici și a personalului contractual;

-    elaborează Planul anual de ocupare a functiilor publice și îl înaintează spre aprobare Consiliului Local si Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

-    întocmește și înaintează lucrări statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale către Direcția Județeană de Statistică, Direcția Generală a Finanțelor Publice, etc.;

-    întocmește lucrări/situații cu privire la funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate;

-soluționeaza corespondenta repartizată în domeniul resurselor umane ;

-    ține evidența funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate;

-intocmeste si gestioneaza fisele fiscale ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate ;

-intocmeste note de fundamentare privind cheltuielile de personal la nivelul Primăriei Municipiului Iași si le inaintează Serviciului Buget pentru intocmirea bugetului anual;

-    se ocupă de organizarea concursurilor pentru funcțiile publice de execuție si de conducere vacante

-    asigură parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în cadrul procedurilor de desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform legislației în vigoare;

-    organizeaza concursurile de incadrare si promovare pentru personalul contractual;

-    verifica conținutului dosarului candidaților pentru participarea la concursurile organizate, ține evidența dosarelor de personal si dosarelor profesionale, completarea acestora cu toate ocumentelor impuse de prevederile legale in vigoare;

-    intocmește documentația privind organizarea si desfăsurarea concursurilor si promovare in grad profesional si in clasă profesională a funcționarilor publici ;

-intocmește proceduri privind activitatea serviciului în conformitate cu Managementul Calității ;

-    transmite documente conform legislației în vigoare, solicita avize, întreține portalul de management al functiilor și funcționarilor publici și colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Serviciul Audit Public Intern

a)    Obiectivul general al auditului public intern îl reprezintă îmbunătățirea managementului entității publice, realizat prin:

S Activități de asigurare, respectiv examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;

S Activități de consiliere, menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernanței, fără ca auditorii să-și asume responsabilități manageriale.

Activitatea de consiliere se organizează și se desfășoară sub forma de:

■    misiuni de consiliere formalizate, cuprinse într-o secțiune distinctă a planului anual, efectuate prin abordări sistematice și metodice, conform unor proceduri prestabilite, având un caracter formalizat, așa cum se prevede în OMFP nr.1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de consiliere;

■    misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea auditorilor la diferite comitete permanente sau la proiecte de durată determinată, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informații;

■    misiuni de consiliere pentru situații excepționale, reprezentate de participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluării activităților urmare a unei situații de forță majoră sau alte evenimente excepționale.

b)    Sfera auditului intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul unității administrativ-teritoriale Municipiul Iași, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial. Auditul intern se exercită asupra tuturor activităților entității, inclusiv asupra entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea UAT Municipiul Iași.

c)    Tipurile de audit realizate de serviciul Audit Public Intern sunt:

■    audit de sistem, respectiv o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere și de control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcționează economic, eficace și eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectarea acestora;

■    auditul performanței, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și sarcinilor sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

■    auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicabile.

d)    Desfășurarea activității

Activitatea de audit intern se realizează în baza planurilor de audit, multianuale și anuale, aprobate de conducătorul entității publice, precum și prin efectuarea de misiuni ad-hoc, misiuni cu caracter excepțional, necuprinse în planul de audit.

Planurile de audit sunt elaborate în baza analizei riscurilor asociate fiecărei

structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și prin preluarea sugestiilor conducătorului UAT Municipiul Iași, ținând seama de recomandările Curții de Conturi și a organismelor Comisiei Europene.

Un alt criteriu al planificării îl reprezintă periodicitatea în auditare, respectiv:

❖    activități ce se auditează cel puțin o dată la 3 ani:

S activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitate, din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

S plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile

comunitare;

S administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau a unității administrativ teritoriale;

S concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unității administrativ teritoriale;

S constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

S alocarea creditelor bugetare;

S sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

S sistemul de luare a deciziilor;

S sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate acestora;

S sistemele informatice.

❖    activități care prezintă constant riscuri ridicate, care se auditeză anual.

În realizarea misiunilor auditorii își desfășoară activitatea pe bază de ordin de serviciu, respectiv Informare-cadru aprobată de conducătorul instituției, care prevede explicit scopul, tipul, obiectivele, pistele, calendarul activităților, procedurile recomandate, fazele misiunii, resursele umane alocate.

Accesul la documente

Auditorii interni au acces la toate datele și informațiile, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele misiunii de audit.

Personalul de conducere și de execuție din structura auditată are obligația să ofere documentele și informațiile solicitate, în termenele stabilite, precum și tot sprijinul necesar desfășurării în bune condiții a auditului intern.

Etapele misiunii de audit

S Notificarea structurilor S Colectarea și prelucrarea informațiilor S Analiza riscurilor

S Elaborarea programului de audit S Ședința de deschidere S Colectarea dovezilor S Constatarea și raportarea iregularităților S Revizuirea documentelor de lucru S Ședința de închidere S Elaborarea proiectului raportului de audit S Transmiterea proiectului raportului de audit S Reuniunea de conciliere

S Elaborarea raportului final de audit. Prezentarea spre avizare conducătorului instituției.

S Supervizarea

S Difuzarea internă a raportului final. După avizare, recomandările cuprinse în raportul de audit final sunt comunicate structurii auditate.

S Urmărirea recomandărilor și monitorizarea acțiunilor în evoluție S Controlul dosarelor de audit, Accesul la dosare.

e)    Independență, competență și obiectivitate

Auditorii interni trebuie să aibă o atitudine imparțială, să nu aibă prejudecăți și să evite conflictele de interese, să-și îndeplinească atribuțiile conferite de lege în mod independent și obiectiv, cu profesionalism și integritate, potrivit normelor și procedurilor specifice de audit public intern, cu respectarea termenelor prevăzute prin ordinele de serviciu/informările-cadru.

Auditorii interni trebuie să dea dovadă de obiectivitate atunci când prezintă conducerii entității publice constatările, concluziile și propunerile de soluții formulate.

Auditorii interni nu trebuie implicați în îndeplinirea activităților pe care potențial le pot audita și nici în elaborarea și implementarea sistemelor de control intern ale entității publice.

Conducerea instituției va fi informată fără întârziere asupra oricărei situații care ar putea să afecteze independența și obiectivitatea auditorilor interni, indiferent dacă acestă situație este anterioară misiunii sau survine în timpul desfășurării misiunii de consiliere.

În scopul evitării prejudicierii independenței și obiectivității auditorilor interni atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei misiuni de consiliere, șeful serviciului de audit public intern va asigura desemnarea de auditori și supervizori diferiți pentru efectuarea misiunilor de asigurare, respectiv a celor de consiliere.

f)    Confidențialitatea

Membrii echipei de audit trebuie să păstreze informațiile pe care le primesc în cadrul activităților desfășurate. Este total interzisă auditorilor interni orice divulgare neautorizată a informațiilor , decât dacă există o cerință profesională sau legală pentru aceasta.

Informațiile confidențiale obținute în cursul desfășurării misiunii este obligatoriu să nu fie folosite în interes personal.

Confidențialitatea mai înseamnă și atenția pe care trebuie să o aibă auditorul intern cu documentele colectate și mai ales cu documentele cu conținut negativ. Acestea nu trebuie să fie disponibile oricând și la dispoziția oricui ( a se vedea Procedura de lucru PLA 19 “Controlul dosarelor de audit; Accesul la dosarele de audit”).

g)    Cadrul competențelor profesionale ale auditorilor interni:

S audit intern

S managementul riscului, control intern și guvernanță S management S contabilitate S finanțe publice S tehnologia informației S drept.

Auditorii interni au obligația să-și îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și valorile în cadrul formării profesionale continue, care se realizează prin:

-I- participarea la cursuri și seminare pe teme aferente domeniilor generale de competențe profesionale sau a celor specifice entității;

4- studii individuale pe teme aprobate de conducătorul serviciului Audit Public

Intern;

4- publicarea de materiale de specialitate.

Formarea profesională continuă se realizează în cadrul unei perioade de minim 15 zile lucrătoare pe an, activitate care intră în responsabilitatea șefului serviciului și a conducătorului instituției.

h)    Evaluări interne și externe

Evaluarea internă presupune efectuarea de controale permanente, prin care șeful serviciului de audit public intern examinează eficacitatea normelor interne de audit public intern, pentru a verifica dacă procedurile de asigurare a calității misiunilor de audit sunt aplicate în mod corespunzător, garantând calitatea rapoartelor de audit, dar și autoevaluarea realizată de auditorii însăși, prin controale periodice.

Evaluările externe ale audității de audit public intern din cadrul Primăriei municipiului Iași vor fi efectuate numai de persoanele calificate în acest sens, care dispun de toate abilitățile conferite de lege, respectiv reprezentanții UCAAPI și cei ai Curții de Conturi.

Indiferent de structura căreia îi aparțin, evaluatorii externi trebuie să fie independenți de entitate și de structura (serviciul) de audit public intern, să fie profesioniști competenți în domeniul auditului public intern și al evaluării externe.

Evaluatorii externi trebuie să dea dovadă de integritate, obiectivitate și competență. Evaluatorul extern trebuie să fie un profesionist în domeniul auditului public intern, să aibă cunoștințe actuale și aprofundate ale Normelor, să stăpânească cele mai bune practici profesionale, să aibă o experiență de cel puțin trei ani pe un post de conducere.

89/89