Hotărârea nr. 272/2012

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.63884/12.07.2012 intocmit de Serviciul Investitii;

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în plenul sedintei privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii, consemnate și în procesul verbal al ședinței;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr.48/2010 care modifica

Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta 162/2008 privind transferul

ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre

autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere HG 56/2009 ce reprezinta Normele metodologice de aplicare a OUG 162/2008;

Avand in vedere prevederile Legii-cadru 195/2006, a descentralizarii;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa

nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica

locala cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ce se constituie la nivelul spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale:

1.    Spitalul Clinic de Recuperare Iasi:

Domnul BULGARIU CATALIN in calitate de membru;

Doamna CARP PETRA in calitate de membru supleant;

Domnul BURLEA LUCIAN in calitate de membru;

Domnul RUSU CALIN in calitate de membru supleant;

2.    Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi:

Domnul COSMIN COMAN in calitate de membru;

Domnul POPESCU MIHAI in calitate de membru supleant;

Domnul DOBREA ALEXANDRU in calitate de membru;

Domnul IZDOVAT VLAD in calitate de membru supleant;

Art.2 Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ce se constituie la nivelul spitalelor publice din reteaua sanitara a Ministerului Sanatatii, care au solicitat acest lucru:

3.    Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf.Spiridon” Iasi:

Doamna PETRACHE FLORENTINA in calitate de membru,

Domnul BEJAN VICTOR in calitate de membru supleant;

4.    Institutul Regional de Oncologie:

Doamna RUDNIC ERICA in calitate de membru;

Doamna RADU CAMELIA in calitate de membru supleant;

Art.3 Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Tehnice si Investitii; Spitalului Clinic de Recuperare Iasi; Spitalului Clinic „ Dr.C.I.Parhon” Iasi; Spitalului Clinic Judetean de Urgente „Sf.Spiridon” Iasi; Institutului Regional de Oncologie și Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.4 - Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Tehnica si Investitii si Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii. Aducerea la cunostinta publica a prezentei Hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr.272 din 29 noiembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 272 din 29 noiembrie 2012