Hotărârea nr. 271/2012

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 140 din 29 iunie 2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 140 din 29 iunie 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data 29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică -Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social- Culturală, Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 107890 din 22.11.2012, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în unanimitate în plenul ședinței privind desemnarea Domnului Danga Marius Sorin, viceprimar Municipiului Iași si a domnului Bejan Victor, consilier local în Comisia Social Culturală Învățământ - Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași, consemnate si în procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere prevederile art. 54 alin. (2) si din Legea nr. 215/2001

privind administrația publica locala, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 15 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 cu modificările și completările;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 140/29.06.2012, privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iasi , privind organizarea comisiilor specifice activității Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat precum si a comisiilor constituite conform unor legi speciale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă completarea Anexei nr. 1 pct. III. - Comisia Social Culturală Învățământ - Culte din H.C.L. nr. 140/29.06.2012, cu următorii membri:

-    Domnul Bejan Victor, consilier local ;

-    Domnul Danga Marius Sorin, viceprimar Municipiul Iași.

Art.2: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Persoanelor nominalizate la art. 1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către persoanele nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

T otal consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 271 din 29 noiembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 271 din 29 noiembrie 2012