Hotărârea nr. 270/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Realizării unui Centru de Colectare pentru reciclare a Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) în asociere Municipiul Iaşi şi Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec în str.Pompei nr.3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Realizării unui Centru de Colectare pentru reciclare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) în asociere Municipiul Iași și Asociația Română pentru Reciclare RoRec, în str.Pompei nr.3

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 102783/07.11.2012 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 1441 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de constituire și gestionare a garanției financiare pentru producătorii de echipamente electrice și electronice;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu privire la Consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Având în vedere adresa transmisă de Asociația Română pentru Reciclare RoRec nr. 492/04.09.2012 și înregistrată la PMI sub nr. 80973/06.09.2012 către

Municipiul Iași privind aprobarea înființării unui Centru de Colectare pentru reciclare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) prin punerea la dispoziție cu titlu gratuit a unui amplasament/teren în suprafață de 300-500 mp, cu acces la utilități publice;

Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din 31 octombrie 2012, prin care SC Salubris SA în calitate de proprietar atribuie în folosință gratuită Municipiului Iași, în calitate de unic acționar, pentru o perioadă de 10 ani, o suprafață de teren de 560 mp reprezentând rampa betonată din str. Pompei nr.3, teren înscris în cartea funciară nr. 41208 a localității Iași, în scopul amenajării, construcției și administrării unui Centru de Colectare pentru reciclare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) în parteneriat cu Asociația Română pentru Reciclare -RoRec;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă preluarea terenului în suprafață 560 mp reprezentând rampa betonată din str. Pompei nr.3, teren înscris în cartea funciară nr. 41208 a localității Iași, pe o perioada de 10 ani, în scopul amenajării, construcției și administrării unui Centru de Colectare pentru reciclare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) , în asociere cu Asociația Romănă pentru Reciclare -Ro Rec de la SC Salubris SA în folosință gratuită aMunicipiului Iași, conform hotărârii AGA nr.3 din 31.10.2012 și a planurilor anexate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă Contractul de asociere dintre Municipiul Iași și Asociația Română pentru Reciclare RoRec, în vederea Realizării Centrului de Colectare pentru reciclare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) în str. Pompei nr.3 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se împuternicește Domnul Primar Gheorghe Nichita pentru semnarea contractului de asociere menționat la art.2;

5    ~

Art.4- Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Unitate Implementare Proiecte Mediu, S.C. Salubris S.A. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică si Investiții prin Serviciul Unitate Implementare Proiecte Mediu și S.C. Salubris S.A.

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 270 din 29 noiembrie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 270 din 29 noiembrie 2012