Hotărârea nr. 269/2012

HOTĂRÂRE privind participarea şi cofinanţarea proiectului „Sportul pentru toti: Orase Europene ale sportului pentru promovarea activitatilor sportive pentru cetateni” finanţat prin Programul Actiuni pregatitoare in domeniul sportului – EAC/S06/2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind participarea și cofinanțarea proiectului

„Sportul pentru toti: Orase Europene ale sportului pentru promovarea activitatilor sportive pentru cetateni” finanțat prin Programul Actiuni

pregătitoare in domeniul sportului - EAC/S06/2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 107688/21.11.2012 intocmită de Biroul de Analiza Statistica ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.314/2005 privindparticiparea municipalității ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Iasi, in calitate de partener, la proiectul ”Sport for all: European Cities of Sport Promoting Sport Activities for Citizens” („Sportul pentru toti: Orase Europene ale sportului pentru promovarea activitatilor sportive pentru cetateni”) finanțat prin Programul „Actiuni pregatitoare in domeniul sportului - EAC/S06/2012.

Art.2 Se aprobă organizarea și desfășurarea activităților din proiect, precum și cofinanțarea proiectului - ”Sportul pentru toti: Orase Europene ale sportului pentru promovarea activitatilor sportive pentru cetateni”, in suma totala de 15.000 Euro (aproximativ 67500 lei), din care :

-    finantare europeana in suma de 10.000 euro (aproximativ 45.000 lei).

-    contributia bugetului local in suma de 5.000 euro (aproximativ 22.500 lei).

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Biroului de Analiza Statistica si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul de Analiza Statistica și de Direcția Economică și de Finațe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 269 din 29 noiembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 269 din 29 noiembrie 2012