Hotărârea nr. 268/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 45 din 11 februarie 2010 privind realizarea proiectului „Zona de agrement Ciric”

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 45 din 11 februarie 2010 privind realizarea proiectului „Zona de agrement Ciric”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 106.216 din 19.11.2012 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.

8.670/01.02.2011;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 45 din 11 februarie 2010, care va avea următoarea formulare:

“Se aprobă bugetul proiectului cu valoarea totală de 47.223.466,18 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 17.128.390,29 lei, reprezentând cota de 50 % din costurile eligibile, finanțarea cheltuielilor neeligibile cu suma de 3.969.713,59 lei, finanțarea costurilor privind taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) cu suma de 8.996.972,01 lei, precum și finantarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele conexe, conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.”

Art.2 Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 45 din 11 februarie 2010 se înlocuiește cu Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte articole ale H.C.L. nr. 45 din 11 februarie 2010 rămân nemodificate.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Consiliului Județean Iași; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 268 din 29 noiembrie 2012

ANEXA NR.4 la H.C.L. nr. 268/2012

BUGETUL PROIECTULUI “ZONA DE AGREMENT CIRIC”

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibile

TOTAL

TVA*

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Achiziționarea

(exproprierea)

terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea

terenului

0,00

548.073,39

548.073,39

131.537,61

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului

0,00

324.056,83

324.056,83

77.773,64

TOTAL

CAPITOL 1

0,00

872.130,22

872.130,22

209.311,25

2

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

obiectivului

2.1

Alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații

0,00

85.924,16

85.924,16

20.621,80

2.2

Cheltuieli aferente branșării la rețelele de utilități

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

CAPITOL 2

0,00

85.924,16

85.924,16

20.621,80

3

CAPITOLUL 3

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibile

TOTAL

TVA*

1

2

3

4

5=3+4

6

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

5

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului

258.664,13

258.664,13

49.146,18

3.2

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii de

5

constructie

5

11.507,70

11.507,70

2.761,85

3.3

Proiectare și inginerie

389.105,03

389.105,03

73.929,96

3.4

Consultantă

619.780,71

619.780,71

148.747,37

3.5

Asistentă tehnică

368.246,40

368.246,40

88.379,14

TOTAL

CAPITOL 3

1.647.303,97

0,00

1.647.303,97

362.964,50

4

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitii

5

4.1

Construcții și instalatii

0,00

22.752.953,90

22.752.953,90

5.460.708,94

4.2

Utilaje și echipamente specifice și functionale

5

7.878,94

5.868.927,00

5.876.805,94

1.410.433,43

4.3

Dotări de specialitate

1.236.801,57

2.386.010,36

3.622.811,93

869.474,86

TOTAL

CAPITOL 4

1.244.680,51

31.007.891,26

32.252.571,77

7.740.617,23

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de

345.451,10

493.501,57

838.952,67

201.348,64

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibile

TOTAL

TVA*

1

2

3

4

5=3+4

6

șantier

5.1.1

Lucrări de construcțiiși instalații aferente

5

organizării de șantier

0,00

493.501,57

493.501,57

118.440,38

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

345.451,10

345.451,10

82.908,26

5.2

Comisioane, taxe și cote legale,

604.158,95

604.158,95

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

1.797.333,37

1.797.333,37

431.360,01

TOTAL

CAPITOL 5

949.610,05

2.290.834,94

3.240.444,99

632.708,65

6

CAPITOLUL 6

Cheltuieli aferente

implementării

proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate și informare

28.769,25

28.769,25

6.904,62

6.2

Cheltuieli de audit

37.591,82

37.591,82

9.022,04

TOTAL

CAPITOL 6

66.361,07

0,00

66.361,07

15.926,66

I

TOTAL cheltuieli

3.907.955,60

34.256.780,58

38.164.736,18

8.982.150,09

II

Alte cheltuieli neeligibile

61.757,99

0,00

61.757,99

14.821,92

III

TOTAL

GENERAL (I+II)

3.969.713,59

34.256.780,58

38.226.494,17

8.996.972,01

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

9

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

9

VALOARE

(RON)

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

47.223.466,18

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

3.969.713,59

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

34.256.780,58

c.

TVA

8.996.972,01

II

Contribuția proprie în proiect, d.c.:

21.098.103,88

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile

9

eligibile

17.128.390,29

b

Contribuția solicitantului la cheltuielile

9

neeligibile

3.969.713,59

III

TVA

8.996.972,01

IV

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

17.128.390,29

6/6 la H.C.L. nr. 268 din 29 noiembrie 2012