Hotărârea nr. 267/2012

HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2013

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul nr. 115483/27.11.2012 propus si aprobat în unanimitate în sedinta consiliului local, consemnat si în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatele de specialitate intocmite de directiile si serviciile din cadrul Primariei Municipiului Iasi ;

Având în vedere respectarea principiului transparentei si publicitatii drept pentru care prezentul proiect de hotarare a fost publicat pe pagina de internet a Primariei si afisat la sediul autoritatii publice locale ;

Având în vedere Constitutia Romaniei;

Având în vedere prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale,

adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;

Având în vedere Hotararea Guvernului nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004, republicata, privind protectia civila cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Hotararea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii arendarii nr. 16/1994 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii zootehniei nr. 72/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor de aplicare a O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2013 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte ;

In temeiul Legii nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2013, dupa cum urmeaza:

Anexa nr. 1

I.    Impozitul pe cladiri - persoane fizice.

II.    Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice;

III.    1.1. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice.

III. 1.2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice.

III.    2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane fizice.

IV.    Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice.

V.    Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice.

VI.    1. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - persoane juridice/persoane fizice.

VII.    Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator -persoane juridice/persoane fizice.

VIII.    Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice.

IX.    Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice.

Anexa 2. - Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala.

Anexa 2.1. - Taxa hoteliera.

Anexa 3 - Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice - taxe folosinta teren pentru chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, parcari, garaje, organizari de santier, teren agricol, concesionari etc.

Anexa nr. 4

4.1.1.    Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice: tonete capsulate, activitati agrement, activitati economice.

4.1.2.    Taxe pentru eliberarea/vizarea autorizatiilor privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica si a celor sanitare de functionare.

4.2.    Taxe speciale: Serviciul Avize Mici Intreprinzatori.

Anexa nr. 5

5.1. Taxe speciale - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor.

Anexa nr. 6

Taxe speciale privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectiei populatiei prin adapostire.

Anexa nr. 7

Taxe speciale- Serviciul Asociatii Proprietari

Anexa nr. 8

Taxe locale - Directia Tehnica.

Anexa nr. 9

Taxe locale - Birou Registru Agricol.

Anexa nr. 10, 11, 12

Taxe locale - Directia de Administrare a Patrimoniului Pubic si Privat.

Anexa nr. 13

Taxe locale - Directia de Dezvoltare Urbana, Birou Organizare Evenimente Speciale, Centru de Informare pentru Cetateni, Secretariat Tehnic.

Anexa nr. 14

Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Anexa nr. 15

Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a facilitatilor fiscale la persoane fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim pe tara, ori constau in exclusivitate din indemnizatia de somaj / ajutor social sau in cazul unei calamitati naturale.

Anexa nr. 16

Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor la plata impozitului pe cladiri, aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice conform

art..286 alin. (8,9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, asa cum a fost

modificata prin Ordonanța Guvernului nr.30/2011 și art. 35' introdus prin Ordinul comun nr. 2596/11.10.2011; 2567/30.11.2011 și 299/27.09.2011 a Ministerului dezvoltării regionale și turismului, Ministerului finanțelor publice, Ministerului administrației și internelor pentru completarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență a guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, pentru apartamentele din blocurile de locuinte si imobilele cu destinatia de locuinte, la care au fost efectuate lucrari de interventie in sensul legii, pe cheltuiala proprie a proprietarilor

Anexa nr. 17

Taxe extrajudiciare de timbru.

Art.2: Anexele nr. 1~17 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: (1) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege.

(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 2% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si poate fi modificat prin acte normative.

Art.4: Creanțele fiscale restante - pe tipuri de creanțe principale si accesorii - aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2012, pana la limita maxima de 40 lei, se anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura fiscala.

Art.5: Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 01.01.2013.

Art. 6: Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Instituției Prefectului judetului Iasi.

Art. 7: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 267 din 29 noiembrie 2012

CONSILIUL LOCAL IASI

ANEXA 1


DIRECTIA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

IMPOZITE SI TAXE - PERSOANE FIZICE / PERSOANE JURIDICE

I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE

Tipul clădirii

Valori impozabile pe mp de suprafață construită desfășurată conf. Legii nr. 571/2003 actualizată (H.G.nr. 956/2009) lei/mp

Majorare impozit pe clădiri anul 2013 față de Legea nr. 571/2003 actualizată (H.G. nr.

956/2009)

(%)

Majorare impozit pe cladiri anul 2013 fata de anul 2012

%

Temei de drept

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (conditii cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire

Cu instalații de apă,

canalizare, electrice și încălzire (conditii cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice si încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (conditii cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice si încălzire

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

806

478

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003 actualizată

H.G. nr. 956/2009

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

219

137

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003 actualizată

H.G. nr. 956/2009

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

137

123

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003 actualizată

H.G. nr. 956/2009

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

82

54

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003 actualizată

H.G. nr. 956/2009

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma

care s-ar aplica clădirii

75% din

suma care s-ar aplica clădirii

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003 actualizată

H.G. nr. 956/2009

F. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma

care s-ar aplica clădirii

50% din

suma care s-ar aplica clădirii

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003 actualizată

H.G. nr.956/2009

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă (lei)

se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/mp) titlului IX din Legea 571/2003 actualizată și H.G. nr. 956/2009. Valoarea impozabilă se ajustează funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficienții de corecție următori: 2,50 pentru zona A; 2,40 pentru zona B; 2,30 pentru zona C si 2,20 pentru zona D. Suprafața construită desfășurată se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafețele podurilor care nu sunt utilizate ca locuință și suprafeței scărilor și teraselor neacoperite. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente coeficientul se reduce cu 0,10.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce funcție de anul terminării, cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință și cu 10% pentru o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

În cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață depășește 150 mp, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 m.p. sau fracțiune din cei care depasesc 150 m.p..

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se consideră cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

Impozitul calculat prin înmulțirea valorii impozabile cu 0.1% se stabilește la nivel de leu fără subdiviziuni conform legii.

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, impozitul pe clădiri se majorează astfel: 65% pentru prima clădire în afara celei/celor de la

adresa de domiciliu; 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei /celor de la adresa de domiciliu; 300% pentru a treia clădire si urmatoarele în afara celei/celor de la adresa de

domiciliu. Nu intra sub incidenta prevederilor art. 252. alin. (1)/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare persoanele fizice care

detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

Orice persoană care dobândește, construiește, înstrăinează, extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al administrației publice locale în termen de 30 zile de la momentul în care s-au produs acestea. Depunerea peste termenul de 30 zile sau nedepunerea declarațiilor de impunere, constituie contravenții și se sancționează cu amendă conform legii.

În cazul persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data

stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 5%. Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei (RON) inclusiv se platește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza municipiului Iași, suma de 50 lei (RON) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

In cazul persoanelor fizice care au in proprietate mai multe cladiri, in afara celor aflate la adresa de domiciliu, acestea au obligatia de a depune o declaratie speciala pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, atat la compartimentul de specialitate al autoritatii publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora.

Modelul declaratiei speciale care se utilizeaza este cel prevazut in H.G. nr. 791/2010 - model 2010 ITL -104.

TIPUL CLĂDIRII

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata

Nivel an 2012 %

Majorare an 2013 fata de an 2012 %

Nivel an 2013 %

Temei    de

drept

0

1

2

3

4

5

a) reevaluat in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta ( 2010-2012)

0,25%-1,5%

0,95

0,95

Legea    nr.

571/2003

actualizata

b) nereevaluat in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta (ultima reevaluare efectuata in perioada 20082009)

10%-20%

20

-

20

c) nereevaluat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, caz in care procentul de impozitare este valabil pentru cele la care ultima reevaluare s-a efectuat pana la finele anului 2007

30%-40%

40

-

40

d) cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic

Minim 5%

5

-

5

Impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare aprobata de consiliul local asupra valorii de inventar a cladirii. Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Pentru cladirile cu destinatie turistica contribuabilul trebuie sa depuna documente justificative din care sa reiasa ca are in statut (act constitutiv) obiectul de activitate de turism si ca respectivele cladiri au functionat. Documentele in cauza se prezinta organului fiscal local pana la data de 01 martie a anului de referinta (curent) pentru activitatea anului precedent

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Orice persoana care dobandeste, construieste, demoleaza, distruge, modifica sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

In cazul unei cladiri care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe cladiri se datoreaza de catre locatar.

Pentru cladirile proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, cat si pentru eventualele imbunatatiri ale acestora, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

In cazul cladirilor proprietate privata la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere de catre locatar din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor.

În cazul persoanelor juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Sunt exceptate de la prevederile punctului d) din tabel, structurile care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului si taxei pe cladiri datorate pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual si taxa anuala pe cladiri datorat/datorate aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul si taxa pe cladiri cumulat(a).

III. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

111.1.    Impozitul /taxa pe terenurile situate in intravilan (lei /ha )

111.1.1.    Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii (lei /ha )

Zona în cadrul localității

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata

(H.G. nr. 956/2009)

lei/ha

Majorare an 2013 fata de Legea nr. 571/2003

actualizata (H.G. nr.

956/2009)

%

Majorare impozit/taxa pe teren anul 2013 față anul 2012

(%)

Temei de drept

0

1

2

3

4

A

7.408

-

-

Legea nr.

571/2003

actualizata

H.G. nr. 956/2009

B

5.600

-

-

C

3.832

-

-

D

1.821

-

-

III.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii - Persoane Juridice/Persoane Fizice

Nr.

Crt.

Categoria de folosința teren intravilan

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr.

956/2009)

lei/ha

Majorare an 2013 fata de Legea nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

%

Majorare impozit/taxa pe teren anul 2013 față anul 2012

(%)

Temei de drept

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Teren arabil

24

18

16

13

-

-

-

-

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

2

Pasune

18

16

13

11

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Faneata

18

16

13

11

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Vie

40

30

24

16

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Livada

46

40

30

24

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

24

18

16

13

7

Teren cu ape

13

11

7

X

-

-

-

X

-

-

-

X

8

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

111.2. Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan - Persoane Juridice/Persoane Fizice

Nr.

Crt.

Categoria de folosinta

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

Majorare an 2013 fata de Legea nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

%

Majorare impozit/taxa pe teren anul 20l3 fată anul 2012

(%)

Temei de drept

Zona

A

lei/ha

Zona

B

lei/ha

Zona

C

lei/ha

Zona

D

lei/ha

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Teren cu construcții

27

24

22

19

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Teren arabil

43

41

39

36

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Pasune

24

22

19

17

-

-

-

-

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

4

Faneata

24

22

19

17

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1.

48

46

43

41

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1.

48

46

43

41

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Padure sau

alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1.

14

12

10

7

7.1.

Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol de protectie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

5

4

2

1

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

29

27

24

22

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit/taxa pe terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de folosința terenuri cu construcții se stabilește anual prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare. Impozitul/taxa astfel calculate se majoreaza cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

111.1.2.    Impozit/taxa pe terenurile situate in intravilan alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii se stabileste anual prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii (I), respectiv 5. Impozit/taxa astfel calculate se majoreaza cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

111.2.    Impozit/taxa pe terenurile situate in extravilan se stabileste anual prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, respectiv pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20. Impozit/taxa asfel calculate se majoreaza cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

Avand in vedere ca pentru terenurile amplasate in extravilan nu exista zonare, nivelul impozitului este cel aferent zonei A de impozitare indiferent de zona in care este amplasat terenul.

In situatia in care, prin hotarare adoptata de catre consiliu local potrivit prevederilor art. 247 lit. b) din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul fiscal precum si a dispozitiilor pct. 4 -6 din H.G. nr. 44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste zonarea terenurilor amplasate in extravilan, impozitul datorat de contribuabili este cel prevazut pentru zona in care este amplasat terenul.

Impozitul/taxa pe teren se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative

Orice persoana care dobandeste, modifica de la o categorie de folosinta la alta sau instraineaza un teren are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau modificarii. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

In cazul unui teren care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe teren se datoreaza de catre locatar.

Pentru terenurile proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice/persoanelor fizice, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularilor dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta.

In cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform pct. III.1.2. din prezenta numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-    are prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;

-    are inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate agricultura.

In caz contrar, impozitul/taxa pe teren situat in intravilanul unitatii administrativ teritoriale, datorat(a) de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform pct. III.1.1. din prezenta.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului si taxei pe teren datorate pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual si taxa anuala pe teren datorat/datorate aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul si taxa pe teren cumulat(a).

14/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012

IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

Nr.

Crt.

a) Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009, O.U.G. nr. 59/2010) lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

Majorare an 2013 fata de Legea nr. 571/2003

actualizata (H.G.

nr. 956/2009, O.U.G. nr. 59/2010)

%

Majorare impozit asupra mijloacelor de transport anul 2013 fata de anul 2012 %

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1.

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv

8

Legea nr. 571/2003 actualizata, art. 263 alin. (2) H.G. nr. 956/200 O.U.G. nr. 59/2010

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

18

-

-

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

72

-

-

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv

144

-

-

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste

3001 cm3

290

-

-

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

-

-

7.

Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

-

-

8.

Tractoare inmatriculate

18

-

-

II. Vehicule înregistrate

Nivel Lege nr.

571/2003 actualizata (Legea nr. 209/2012

privind aprobarea O.G. nr. 30/2011)

Legea nr. 209/2012

1.

Vehicule cu capacitate cilindrica

lei/200 cm3

-

-

1.1.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4800 cm3

4

-

1.2.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cm3

6

-

-

2.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

50 lei/an

-

-

Pentru atașe taxa anuală se stabilește la nivelul de 50% din taxa datorată pentru motociclete, motoscutere, scutere.

b) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone - Persoane juridice/Persoane fizice

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul (în lei/an)

An 2013

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un

echivalentele

recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

1

Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mica de13 tone

0

133

2

Masa de cel puțin de 13 tone, dar mai mica de14 tone

133

367

3

Masa de cel puțin de 14 tone, dar mai mica de15 tone

367

517

4

Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mica de18 tone

517

1.169

5

Masa de cel puțin de 18 tone

517

1.169

II

3 axe

1

Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mica de17 tone

133

231

2

Masa de cel puțin de 17 tone, dar mai mica de19 tone

231

474

3

Masa de cel puțin de 19 tone, dar mai mica de 21 tone

474

615

4

Masa de cel puțin de 21 tone, dar mai mica de 23 tone

615

947

5

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone

947

1.472

6

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de 26 tone

947

1.472

7

Masa de cel puțin de 26 tone

947

1.472

III

4 axe

1

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone

615

623

2

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de 27 tone

623

973

3

Masa de cel puțin de 27 tone, dar mai mica de 29 tone

973

1.545

4

Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1.545

2.291

5

Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1.545

2.291

6

Masa de cel puțin de 32 tone

1.545

2.291

c) Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone -Persoane juridice/Persoane fizice

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul (în lei/an)

An 2013

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un

echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe    |

1    Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mica de14 tone    |    0    0 |

2

Masa de cel puțin de 14 tone, dar mai mica de16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin de 16 tone, dar mai mica de18 tone

0

60

4

Masa de cel puțin de 18 tone, dar mai mica de 20 tone

60

137

5

Masa de cel puțin de 20 tone, dar mai mica de 22 tone

137

320

6

Masa de cel puțin de 22 tone, dar mai mica de 23 tone

320

414

7

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone

414

747

8

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de28 tone

747

1.310

9

Masa de cel puțin de 28 tone

747

1.310

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de25 tone

128

299

2

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de26 tone

299

491

3

Masa de cel puțin de 26 tone, dar mai mica de 28 tone

491

721

4

Masa de cel puțin de 28 tone, dar mai mica de 29 tone

721

871

5

Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone

871

1.429

6

Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1.429

1.984

7

Masa de cel puțin de 33 tone, dar mai mica de 36 tone

1.984

3.012

8

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1.984

3.012

9

Masa de cel puțin de 38 tone

1.984

3.012

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1.579

2.197

2

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2.197

2.986

3

Masa de cel puțin de 40 tone

2.197

2.986

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1.395

1.937

2

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1.937

2.679

3

Masa de cel puțin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2.679

3.963

4

Masa de cel puțin de 44 tone

2.679

3.963

V

3+3 axe

1    Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

794

960

2

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

960

1.434

3

Masa de cel puțin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1.434

2.283

4

Masa de cel puțin de 44 tone

1.434

2.283

Nr.

Crt.

d) Remorci, semiremorci sau rulote - masa totala maxima autorizata

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009) lei/bucata

Majorare an 2013 fata de Legea nr.

571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

%

Majorare impozit asupra mijloacelor de transport anul 2013 față anul 2012

(%)

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Pana la 1 tona, inclusiv

8

-

-

Legea nr. 571/2003 actualizata, art. 263 alin. (6)

H.G. nr. 956/2009

Legea nr. 571/2003 actualizata, art. 263 alin. (7)

H.G. nr. 956/2009

2.

Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

29

-

-

3.

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

-

-

4.

Peste 5 tone

55

-

-

Nr.

Crt.

e) Mijloace de transport pe apa

Nivel Lege 571/2003 actualizata lei/bucata

Majorare an 2013 fata de Legea 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

%

Majorare impozit asupra mijloacelor de transport anul 2013 față anul 2012

(%)

0

1

2

3

4

1.

Luntre, barci fara motor, scutere de apa folosite pentru pescuit si uz personal

18

-

-

2.

Barci fara motor, folosite in alte scopuri

48

-

-

3.

Barci cu motor

181

-

-

4.

Nave de sport si agrement

964

-

-

5.

Scutere de apa

181

-

-

6.

Remorchere si impingatoare:

•    pana la 500 CP, inclusiv

•    peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv

•    peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv peste 4000 CP

482

783

1.205

1.928

7.

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

157

-

-

8.

Ceamuri, șlepuri si barje fluviale:

• cu capacitate de incarcare pana la 1500 tone

157

-

-

inclusiv

• cu capacitate de incarcare de peste 1500 tone si

241

pana la 3000 tone, inclusiv • cu capacitate de incarcare de peste 3000 tone

422

IV.


Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport.

In cazul mijloacelor de transport mai mici de 12 tone impozitul se calculeaza in funcție de capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu nivelurile prevazute de lege. Impozitul astfel obtinut se majoreaza cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si a unei combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport

marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabileste in suma fixa in lei/an in functie de numarul axelor, de greutatea bruta incarcata maxima admisa, de sistemul de suspensie cu care sunt dotate, respectiv nivelurile prevazute de lege.

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabileste in functie de masa totala maxima autorizata, prin inmultirea nivelurilor prevazute de lege majorate cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul se stabileste prin inmultirea nivelurilor prevazute de lege majorate cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

Impozitul asupra mijloacelor de transport se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative

Orice persoana care dobandeste/ instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe mijloc de transport se datoreaza de catre locatar.

Impozitul asupra mijloacelor de transport anual datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora.

V. IMPOZITUL PE SPECTACOLE PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

V.1. Pentru activități artistice și distractive de videotecă și discotecă, impozitul pe spectacole se

stabilește în funcție de suprafața incintei în care se desfășoară spectacolele, ajustat cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității, respectiv 5, dupa cum urmează (lei /m.p.):

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata

(H.G. nr. 956/2009)

-lei /zi/mp-

Majorare an 2013 fata de an 2012

%

Nivel an 2013

-lei/zi/mp-

Temei de drept

1

2

3

4

5

În cazul videotecilor

Între 0 și 2 inclusiv

1

Legea nr. 571/2003 actualizata

H.G. nr.

956/2009

În cazul discotecilor

Între 0 și 3 inclusiv

1

Se stabileste conform legii, prin inmultirea suprafetei sm.p.t cu impozitul stabilit respectiv 1 lei/zi/mp conform anexei V.1. corectat cu coeficientul de corectie conform rangului localitatii, respectiv 5, inmultit cu numarul de zile.

Impozitul astfel calculat se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Plătitorii de impozit pe spectacole au obligația să depună o declarație care va conține suprafața incintei, precum și zilele în care se desfășoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.

V.2. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă are obligația de a plăti impozitul pe spectacole, după cum urmează:

a)    o cotă de impozit egală cu 2% în cazul unui spectacol de teatru, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

b)    o cotă de impozit egală cu 5% în cazul oricărei manifestări artistice altele decât cele enumerate la lit. a).

Contribuabilii care datoreaza impozitul pe spectacole au obligația de a înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul sau sediul, după caz, atât abonamentele, cât și biletele de intrare și de a afișa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum și la locul de desfășurare a spectacolelor, interzicându-li-se să încaseze sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente.

În cazul în care contribuabilii organizează aceste spectacole în raza teritorială de competență a altor autorități ale administrației publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine obligația de a viza abonamentele și biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială se desfășoară spectacolele. Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul

local al unitatii administrativ teritoriale in raza careia se desfasoara spectacolul.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa

sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

I.Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Nivel Lege nr.

571/2003

actualizata (H.G. nr.

956/2009)

Lei/m.p. sau fractiune de m.p.

Majorare an 2013 fata de an 2012

%

Nivel an 2013

Lei/m.p. sau fractiune de m.p.

1

2

3

4

a)în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică persoane juridice/persoane fizice

Între 0 și 28 inclusiv

28

b)în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate persoane juridice/persoane fizice

Între 0 și 20 inclusiv

20

Taxa se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a

suprafetei afisajului cu suma aprobata de consiliul local.

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

2. Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate -persoane juridice (cotă aplicată la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate)

Nivel Lege nr.

571/2003

actualizata

(H.G. nr. 956/2009)

Majorare an 2013 fata de an 2012 %

Nivel an 2013

%

1

2

3

3

Între 1% și 3%

-

2,34

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

3. Taxa pentru distribuirea sub orice forma de fluturași si materiale publicitare promoționale - pentru dimensiuni pana la 147/210( format A5) - persoane juridice/persoane fizice ( lei/100buc )

Taxă an 2012 (lei/100 buc)

Nivel an 2013 (lei/100 buc)

1/100

1/100

Taxa pentru distribuirea sub orice forma de fluturași si materiale publicitare promoționale se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care s-a realizat distribuirea. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative

Contribuabilii - persoane juridice/persoane fizice care distribuie sub orice forma fluturași sau materiale publicitare promotionale in calitate de platitori de taxa au obligatia de a depune anticipat declaratia conform modelului anexat in vederea stabilirii taxei.

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control Primar si se vor transmite catre Serviciul, Constatare Impunere si Executare - Persoane Juridice in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunii contraventionale pentru nedepunerea declaratiei si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.

VII. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator este în sumă de 40 lei/an, conform art. 283 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 actualizata Persoane Juridice/Persoane Fizice

Nr.

Crt.

Echipamente si utilaje

Nivel an 2012 lei/echipament sau utilaj

Majorare an 2013 fata de 2012

Nivel an 2013 lei/echipament sau utilaj

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Autocositoare

40

-

40

2.

Autoexcavator ( excavator pe autoșasiu)

40

-

40

3.

Autogreder sau autogreper

40

-

40

4.

Buldozer pe pneuri

40

-

40

5.

Compactor autopropulsat

40

-

40

6.

Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri, săpător șantier

40

40

Legea

nr. 571/2003 actualizata art. 283 alin. 2

7.

Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat

40

-

40

2.

Freză rutieră

40

-

40

3.

Încărcător cu o cupă pe pneuri    (

ifron I.F. 80, TIH)

40

-

40

4.

Instalație autopropulsată de sortare -concasare

40

-

40

5.

Macara cu greifer

40

-

40

6.

Macara mobilă pe pneuri

40

-

40

7.

Macara tun autopropulsată

40

-

40

8.

Mașină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

X

-

X

8.1.

Lucrări de terasamente

40

-

40

8.2.

Construcția și întreținerea drumurilor

40

-

40

8.3.

Decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri

40

-

40

8.4.

Finisarea drumurilor

40

-

40

8.5.

Forat

40

-

40

8.6.

Turnarea asfaltului

40

-

40

8.7.

Înlăturarea zăpezii

40

-

40

9.

Șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne

40

-

40

10.

Tractor pe pneuri

40

-

40

11.

Troliu autopropulsat

40

-

40

12.

Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

40

-

40

13.

Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

40

-

40

14.

Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

40

-

40

15.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

40

-

40

16.

Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

40

-

40

17.

Motostivuitor

40

-

40

18.

Autocastor

40

-

40

19.

Minibagher

40

-

40

20.

Motoferestrau, circular sau gater, moara sau urluitoare

40

-

40

21.

Instalatii pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului , Alambic sau cazan

40

40

22.

Moara sau urluitoare

40

-

40

23.

Instalatii pentru obtinere vopsele

40

-

40

24.

Vehicul cu tractiune animala

40

-

40

Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de contribuabili -persoane juridice/persoane fizice si se achită până la data de 31 martie a anului de referință. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Procedura privind modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator conform art. 283 alin. 2, alin. 3 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

Prezenta procedura stabileste modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza Municipiului Iasi unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice la data de 1 ianuarie a fiecarui an.

Consiliul local poate institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice, conform art. 283 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Taxa se aplica

echipamentelor si utilajelor precizate in anexa la hotararea de consiliu local.

Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament aflat in patrimoniul contribuabililor -persoane juridice/persoane fizice si se achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referință. Pentru dobandirile dupa data de 1 ianuarie taxa se datoreaza cu intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

Pentru cele dobandite incepand cu data de 1 martie taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data dobandirii. In cazul instrainarii taxa stabilita in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de instrainare cu incepere de la intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea. Contribuabilii au obligatia depunerii documentelor justificative in vederea radierii din evidentele fiscale.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. Fiecare proprietar declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform ITL - 016.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

VIII.SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Nivelurile conform Legii nr. 571/2003

actualizată (H.G. nr. 956/2009) pentru

anul 2012

Nivelurile conform Legii nr. 571/2003 actualizată (H.G. nr. 956/2009) pentru anul

2013

Art. 294

alin. (3)

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Art. 294

alin. (4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1360 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1360 lei.

Conform art. 2941 din Legea 571/2003 cu modificările și completările ulterioare “Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii”

IX. SANCTIUNI

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Nivelurile conform Legii nr. 571/2003

actualizata (H.G. nr. 956/2009) pentru anul

2012

Nivelurile conform Legii nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009) pentru anul 2013

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:

Art. 294 din Legea 571/2003

actualizata

Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu amenda de la 960 lei la 2.400 lei.

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,    vanzarea,    evidenta    si

gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.100 lei la 5.450 lei.

Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu amenda de la 960 lei la 2.400 lei.

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.100 lei la 5.450 lei.

Conform art. 2941 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare “Contraventiilor prevazute in prezentul articol li se aplica dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii”.

CONSILIUL LOCAL IASI

DIRECTIA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

TAXE SPECIALE - art. 282 din Codul fiscal

Taxă pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala Persoane Juridice/Persoane Fizice

Toți contribuabilii persoane juridice și fizice datorează o taxă pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează :

1.    Pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 20 lei;

2.    Pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în termen de 24 de ore de la data depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 10 lei.

Taxa pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala nu exonerează de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala in suma de 2 lei.

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor , iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale Iasi pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier, soft, etc.), materiale( birotica, consumabile, etc.), obiecte de inventar.

Regulament

privind stabilirea taxei speciale din ANEXA 2 conform art. 282 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor juridice/persoanelor fizice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 282 din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 44/2004 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (punctele 192-196 din Anexa la Norme), art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Hotărârile luate de autoritățile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare, vor fi afișate la sediul acestora și publicate pe pagina de internet sau în presă.

Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestație în termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întrunește și deliberează asupra contestațiilor primite.

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele juridice/persoanele fizice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate.

Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului.

Toți contribuabilii persoanele juridice/persoanele fizice datorează o taxă pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează :

27/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 20 lei;

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în termen de 24 de ore de la data depunerii cerererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 10 lei.

Taxa pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala nu exonerează de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala.

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier), materiale( birotica, consumabile), obiecte de inventar.

ANEXA 2.1

TAXA HOTELIERA

Nivel

taxa

conform

H.C.L.

425/2011 pentru an

2012

%

Nivel taxa an 2013

%

Temei de drept

0

1

2

3

Taxa hoteliera

1

1

Legea nr. 571/2003 actualizata, art. 279, art. 280, art. 281, protocolul    incheiat

intre Municipiul Iasi si APTI

34322/10.05.2007

Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare denumita taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului. Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local pana la data de 10 a lunii inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa de la persoanele care au platit cazarea. Persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea au obligatia ca in documentele utilizate pentru incasarea tarifelor de cazare sa evidentieze distinct taxa hoteliera incasata in functie de cota. Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere.

Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie de decont la compartimentul de specialitate a autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere inclusiv.

CONSILIUL LOCAL

DIRECTIA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE SERVICIUL VENITURI DIN CONTRACTE

ALTE TAXE LOCALE

TAXELE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

Nr.

crt.

Denumire taxa

Nivel taxa an 2012

Majorare

an 2013

fata de an 2012

Nivel taxa

an 2013

Temei de drept

1.

a) Taxa folosința teren (chiosc, portic, panou publicitar, totem, cabine telefonice, steaguri, sageti indicatoare)

17 lei/mp/luna

-

17 lei/mp/luna

L571/2003

( art.283,alin. 1 )

b) Taxa folosinta teren pentru utilizarea temporara a locurilor publice adjudecate in urma licitatiilor pentru chiosc , portic

Nivel an 2011

-

Nivel an 2012

L571/2003

( art.283, alin. 1 )

L571/2003 ( art.283, alin. 1 )

2.

Taxa folosinta teren pentru cai de acces

8 lei/mp/luna

8 lei/mp/luna

Taxa folosința teren pentru parcari acoperite si garaje (supraf.=18mp) a) valoare minima

20 lei /luna

20 lei /luna

3.

b) valorile ce depasesc valoarea minima (urmare adjudecarii prin licitatie)

Nivel an 2011

-

Nivel an 2012

L571/2003 ( art.283, alin. 1 )

4.

Taxa folosința teren parcari

L571/2003

neacoperite amenajate conform autorizatiilor de construire (supraf.=18mp)

a) valoare minima

12 lei /luna

-

12 lei /luna

( art.283, alin. 1 )

b) valorile ce depasesc valoarea minima (urmare adjudecarii prin licitatie)

Nivel an 2011

-

Nivel an 2012

5.

Taxa folosința teren destinat pentru organizari de santier

6 lei/mp/luna

-

6 lei/mp/luna

L571/2003 ( art.283, alin.

1 )

6.

Taxe de concesionare (redeventa)

Nivel an 2011

-

Nivel an 2012

OUG54/2006

7.

Taxa folosinta teren agricol/vatra de stupina a) valoare minima

3 lei/mp/an

-

3 lei/mp/an

L571/2003 ( art.283, alin.

1 )

b) valorile ce depasesc valoarea minima (urmare adjudecarii prin licitatie)

Nivel an 2011

Nivel an 2012

8.

Taxa folosinta teren pentru instalari aparate de autoservire

Nivel an 2011

-

Nivel an 2012

L571/2003 ( art.283, alin.

1 )

PROCEDURA

Conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal , articol 283, alin.1

1. Contracte de folosinta teren spatii comerciale, cai de acces , garaje, parcari, panouri publicitare, totemuri , aparate de autoservire , sageti indicatoare, steaguri , cabine telefonice si organizari de santier

•    Taxa folosința teren spatii comerciale - contracte intocmite de catre Serviciul GIS Cadastru, Biroul Achizitii publice in urma organizarii de licitatii , in baza certificatelor de urbanism.

Inspectorii din cadrul Serviciului Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Aceste spatii comerciale sunt constructii provizorii amplasate in baza autorizatiilor de constructii.Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care un chiosc amplasat in baza autorizatiei de constructie este vandut de un lichidator / executor/ proprietar , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru persoana care a cumparat respectiva constructie in baza procesului verbal de adjudecare /contractului de vanzare - cumpararea autentificat la un birou notarial .Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.

In cazul in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren ce a fost ocupat, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte procedeaza la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciul Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru respectiva constructie autorizata. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.

Toate cererile de prelungire/intocmire a contractelor de folosinta teren chiosc vor fi directionate catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori in vederea analizarii acestora de catre Comisia privind analiza situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza municipiului Iasi si dupa aprobarea acestora inspectorii din cadrul Serviciului Venituri din Contracte vor intocmi contracte/acte aditionale.

•    Taxa folosinta teren cai de acces - contracte intocmite de catre Serviciul GIS

Cadastru in baza certificatelor de urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care un apartament transformat in spatiu comercial este vandut de un lichidator / executor/proprietar , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru cale de acces pentru noul proprietar in baza contractului de vanzare cumparare autentificat la notariat sau a procesului verbal de adjudecare. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.

Atunci cand contractul de folosinta teren cale de acces a fost incheiat cu o persoana fizica/juridica ce a detinut contract de inchiriere/comodat sau orice alta forma de inchiriere pentru apartamentul transformat in spatiu comercial, persoana ce renunta la respectivul contract , inspectorul din cadrul serviciului Venituri din Contracte va incheia contract de folosinta teren cale de acces cu persoana proprietara a apartamentului transformat in spatiu comercial.

In cazul in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren ce nu a fost eliberat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , Serviciul Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru respectiva constructie autorizata. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.

In situatia in care suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren cale de acces se micsoreaza , Serviciul GIS Cadastru va comunica Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de teren ocupata si acesta va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin act aditional cu noua suprafata de teren ocupata de calea de acces.In cazul in care suprafata de teren pentru calea de acces se mareste Serviciul GIS Cadastru va intocmi un nou contract cu noua suprafata totala .

•    Taxa folosinta teren destinat pentru organizari de santier - contracte intocmite de Serviciul GIS Cadastru in baza certificatelor de urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an . Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren ce nu a fost eliberat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat cu organizarea de santier se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru organizare de santier.

Atunci cand suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren organizare de santier se micsoreaza , Serviciul GIS Cadastru va comunica Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de teren ocupata si acesta va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin act aditional cu noua suprafata de teren ocupata de organizarea de santier .In cazul in care suprafata de teren pentru organizare de santier se mareste Serviciul GIS Cadastru va intocmi un nou contract cu noua suprafata totala .

• Taxa folosinta teren pentru amplasare de panouri luminoase , totemuri, steaguri, sageti

indicatoare si cabine telefonice - contracte intocmite de catre Serviciul GIS Cadastru in baza certificatelor de urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren ce este ocupat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren .

• Taxa folosinta teren pentru parcari amenajate conform autorizatiei de

construire, parcari acoperite si garaje ( constructii autorizate inainte de 2007);

Pe raza municipiului Iasi exista foarte multe constructii autorizate si nedeclarate . Pentru a intra in legalitate proprietarii constructiilor solicita perfectarea

contractelor de folosinta teren . In vederea incasarii creantelor fiscale se stabileste taxa folosinta teren pentru ultimii 5 ani si majorarile de intarziere aferente si se intocmesc note de constatare, iar in baza borderoului de debitare se inregistreaza debitul in programul informatic . Dupa achitarea debitului se intocmeste contractul de folosinta teren de catre Serviciul Venituri din Contracte. La baza intocmirii contractului sta autorizatia de constructie , planul anexa , cererea si nota de constatare.

Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In cazul in care garajul a fost vandut unei alte persoane , in baza contractului de vanzare cumparare autentificat la notariat se realizeaza transferul contractului pe noul proprietar. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.

In situatia in care terenul a fost utilizat de catre unul din coproprietarii autoturismului iar acesta decedeaza , la cererea copropietarului supravietuitor se poate incheia act aditional de includere a acestuia in contractul de folosinta teren garaj/parcare.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren ce a fost ocupat, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat de garaj se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , in baza verificarilor efectuate de catre inspectorii de la Serviciul Control Urbanism (Politia Locala), Serviciul Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru garaj.

In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul pe care este amplasat garajul/panoul/organizarea de santier/cale de acces/parcare/spatiu comercial contractul isi va pierde valabilitatea incepand cu data emiterii titlului de proprietate ( fara a mai fi necesara emiterea unei dispozitii de incetare a contractului ) si inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului despre incetarea contractului.Inspectorul va proceda la restituirea sumelor achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana in momentul constatarii existentei acestuia.

Incetarea contractelor de folosinta teren pentru garaje, cai de acces, spatii comerciale , parcari, panouri publicitare, totemuri , aparate de autoservire , sageti indicatoare, steaguri , cabine telefonice si organizari de santier in cazul in care terenul a fost eliberat se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului incepand cu data inregistrarii acesteia insa dupa efectuarea in prealabil a controlului in teren pentru a se constata daca terenul a fost adus la starea initiala.

• Taxa folosința teren pentru amplasare aparate de autoservire -

contracte intocmite de Biroul Achizitii publice in urma organizarii de licitatii . Inspectorii din cadrul Serviciului Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

2. Contracte de folosinta teren agricol/vatra de stupina

Taxa folosința teren agricol/vatra de stupina - contractele se intocmesc de catre Serviciul GIS Cadastru

Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita semestrial pana la datele 30 iunie, 31 decembrie inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren agricol/vatra de stupina se modifica , Serviciul GIS Cadastru va comunica Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de teren ocupata si acesta va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin act aditional cu noua suprafata de teren ocupata de terenul fosinta agricola/vatra de stupina.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren ce a fost ocupat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , Serviciul GIS Cadastru va intocmi contract de folosinta teren agricol.

In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul folosinta agricola/vatra de stupina contractul isi va pierde valabilitatea cu data emiterii titlului de proprietate ( fara a mai fi necesara emiterea unei dispozitii de incetare a contractului ) si inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului despre incetarea contractului .

Inspectorul va proceda la restituirea sumelor achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana in momentul constatarii existentei acestuia.

Incetarea contractelor de folosinta teren agricol/vatra de stupina se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului incepand cu data inregistrarii acesteia insa dupa efectuarea in prealabil a controlului in teren pentru a se constata daca terenul a fost adus la starea initiala.

3. Contracte de concesionare

Contractele de concesiune sunt intocmite de D.A.P.P.P. in baza Hotararilor de Consiliu Local sau de catre Biroul Achizitii Publice ca urmare a organizarii unor licitatii.

Evidenta si urmarirea acestor contracte se face in cadrul Serviciului Venituri din Contracte.

Anual , in cazul contractelor ce au redeventa stabilita in lei, se intocmesc si se

transmit adrese de instiintare a concesionarilor referitor la contravaloarea redeventei pentru anul respectiv.

In diferite situatii de modificari ce apar pe perioada derularii contractelor se intocmesc acte aditionale in

baza HCL initiate de D.A.P.P.P.

In cazul incetarii sau pierderii valabilitatii contractelor de concesionare se va proceda la intocmirea documentatiei de restituire/transfer a garantiei achitata conform prevederilor contractuale , dupa caz.

In situatia in care se constata ca nu au fost respectate prevederile art.36 din Legea 50/1991, referitor la obtinerea autorizatiei de construire, se va anunta concesionarul de faptul ca concesiunea si-a pierdut valabilitatea.

In contractele ce au redeventa stabilita in lei aflate in derulare in cadrul Servciului Venituri din Contracte , prin articole distincte, partile contractante au convenit majorarea taxei prin aplicarea anual a coeficientului de majorarea stabilit prin Hotararea Consiliului Local. Scadenta se stabileste prin contract, contract intocmit in baza HCL sau ca urmare a licitatiei.

Pentru plata cu intaziere se datoreaza majorari de intarziere calculate conform prevederilor contractuale sau legislatiei in domeniu.

Incetarea contractelor de concesiune se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului incepand cu data inregistrarii acesteia insa dupa efectuarea in prealabil de verificari la D.A.P.P.P. pentru a se constata starea terenului.

In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul concesionat contractul isi va pierde valabilitatea cu data emiterii titlului de proprietate si inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului despre incetarea contractului .

Inspectorul va proceda la restituirea sumelor achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana in momentul constatarii existentei acestuia.

MUNICIPIUL IASI CONSILIUL LOCAL

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivel taxa

an

2012

Procent

de

majorar e fata de 2012

Valoare propusa pentru 2013 (lei)

Temei

de

drept

1

2

3

4

5

6

1.

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Consiliului Local al Municipiului Iasi) pe care sunt amplasate terase sezoniere, comercianti flori naturale , module ( ce comercializeaza produse alimentare preambalate si nealimentare) :

Zona A:

Zona B:

Zona C:

Zona D :

57

lei/mp/luna

28

lei/mp/luna

21

lei/mp/luna

15

lei/mp/luna

0

57 lei/mp/luna 28 lei/mp/luna 21 lei/mp/luna 15 lei/mp/luna

H.C.L. 25 / 2003 ; art.283 alin1

din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; H.C.L. 72 / 2009

H.C.L. 73 / 2010

2.

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Consiliului Local al Municipiului Iasi) pe care sunt amplasate lazi frigorifice, frigidere si frigete sezoniere (ce comercizealizeaza alte produse decat alimentare preambalate si nealimentare ) :

Zona A:

Zona B:

Zona C:

Zona D :

24

lei/mp/luna

15

lei/mp/luna

12

lei/mp/luna

7

lei/mp/luna

0

24 lei/mp/luna 15 lei/mp/luna 12 lei/mp/luna

7 lei/mp/luna

H.C.L. 25 / 2003 ; art.283 alin1

din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Consiliului Local al Municipiului Iasi) pentru desfasurarea altor activitati (parcuri de agrement, circuri, alte evenimente si activitati cu carater temporar, etc.) :

24

lei/mp/luna

0

24 lei/mp/luna

art.283 din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

A. Procedura de intocmire a contractului pentru utilizarea temporara a locurilor publice/ actului aditional

1.    Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de intocmire a contractului / actului adițional pentru utilizarea temporara a locurilor publice (pentru amplasare module, terase sezoniere, comert flori naturale, amplasare frigidere / lazi frigorifice / frigete sezoniere, desfasurarea altor activitati).

Prezenta procedură se aplică pe raza Municipiului Iasi.

2.    Reglementari

H.C.L. nr. 180 / 14.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 25 / 2003 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 72 / 26.02.2009;

H.C.L. nr. 73 / 25.02.2010;

Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.    Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru emiterea

contractelor de folosinta / actelor aditionale pentru utilizarea temporara a locurilor publice pe raza

Municipiului Iasi.

4.Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de utilizare temporara a locurilor publice;.

Documentele necesare obtinerii contractului de folosinta teren / avizului de principiu sunt:

• cerere tip cod BAMI PO 01/F1, BAMI PO 01/F2, BAMI PO 01/F3, BAMI PO 01/F4;

• copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

• copie dupa certificatul constatator eliberat de O.R.C., daca este cazul;

• copie dupa statutul societatii, daca este cazul;

• contractul de folosinta anterior/actul aditional anterior, in original (in cazul preluarilor/prelungirilor de contracte);

• cererea de reziliere din partea fostului titular de contract (in cazul preluarilor de contracte);

• copie dupa actul de detinere al modulului/rulotei/alte structuri de vanzare;

• copie dupa autorizatia de functionare vizata pe anul in curs(in cazul teraselor sezoniere);

• certificat de atestare fiscala prin care se atesta faptul canu exista debite restante la bugetul local (eliberat de catre DEFPL Iasi sau administratia financiara din localitatea unde este sediul social al firmei);

• contract prestari serviciii cu SC SALUBRIS SA/avizul operatorului de salubritate.

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii contractelor de folosinta / actelor aditionale pentru utilizarea temporara a locurilor publice, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la amplasament pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare si a starii terenului, in sensul in care este liber de sarcini si permite amplasarea unor structuri de vanzare sau daca terenul este ocupat (dupa caz).

Se intocmeste centralizatorul cu cererile ce urmeaza a fi supuse atentiei Comisiei de analiza a situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza Municipiului Iasi.

Comisia analizeaza solicitari privind amplasarea de module/rulote/amplasamente flori naturale/ terase sezoniere/frigidere si frigete/structuri de vanzare pentru comert ambulant, preluarea/prelungirea contractelor de folosinta teren incusiv pentru porticuri si chioscuri, relocarea / dezafectarea structurilor de vanzare amplasate pe domeniul public al Municipiului Iasi. Comisia solutioneaza fiecare cerere in parte, dupa specificul acesteia, iar solutiile propuse se avizeaza pe baza de referat de catre Primarul Municipiului Iasi.

Pentru dosarele complete , avand si aprobarea Comisiei, contractul de folosinta/actul aditional redactat se inainteaza, de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori, catre Serviciul Juridic, Directiei Economice si Finante Publice Locale si conducerii Municipiului Iasi, pentru aprobare.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Contractele de folosinta/ actele aditionale se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor comunicarile prin care li se aduce la cunostinta faptul ca a fost emis contractul de folosinta / actul aditional si care sunt conditiile de a intra in posesia acestora.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre DEFPL - Serviciul Venituri din Contracte.

Termenul maxim pentru eliberarea contractelor de folosinta/actului aditional este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate si a aprobarii referatului Comisiei.

Contractele de folosinta / actele aditionale eliberate , impreuna cu dosarele-suport, se returneaza de catre Centrul de Informatii pentru Cetateni si Serviciul Venituri din Contracte la Biroul Avize Mici Intreprinzatori in vederea arhivarii conform procedurilor de sistem aprobate.

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivel conf. Legii 571 / 2003

actualizata prin H.G. 956/2009

Procent

de

majorare fata de 2012

Valoare propusa pentru 2013 (lei)

Temei

de

drept

1

2

3

4

5

6

1.

Taxa pentru eliberarea / viza anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza municipiului Iasi (coduri CAEN

Rev.1 : 5530, 5540 ; coduri CAEN Rev.2 : 5610, 5630) *

• autorizatiile se vizeaza anual pana la 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator

tip 1-3: tip 4-7, 10:

tip 9, 11:

tip 8,12-15 : *

0 - 3615 lei/an

0

3615 lei/an 2410 lei/an 1807 lei/an 1205 lei/an

H.C.L. 120 /

19.03.2007

cu

modificarile si completarile ulterioare, H.C.L. 481 / 2007

H.C.L. 480 / 2007

art.268 din

Codul Fiscal actualizat prin H.G.

956/2009

2.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare

0 - 17

0

17

art.268 din

Codul Fiscal actualizat prin H.G.

956/2009

* tipurile de unitati de alimentatie publica sunt urmatoarele :

1. restaurant clasic ;

2. restaurant cu specific ;

3. restaurant specializat ;

4. braserie ;

5. pizzerie ;

6. berarie ;

7. bar, cafe-bar, cafenea, disco-bar, bar-biliard, snack-bar ;

8. fast-food ;

9. unitati tip bufet, bodega, birt, rotiserie ;

10. unitati tip pub si bistro ;

11. cabaret;

12. unitati tip cofetarie, patiserie ;

13. ceainarie ;

14. restaurante cu caracter social (autoservire);

15. terasa / gradina de vara.

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivel taxa an 2012

Procent

de

majorare fata de 2012

Valoare

propusa

pentru

2013

(lei)

Temei

de

drept

1

2

3

4

5

6

1.

Taxa pentru eliberarea avizului de principiu

8

0

8

H.C.L. 209 /

1997

H.C.L. 3 /

1998

Legea

273/2006 Legea 571/2003 actualizata prin H.G. 956/2009 ;

2.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si viza anuala a acestora pentru agentii economici ce functioneaza pe raza municipiului Iasi (cu exceptia codurilor CAEN Rev.1 :

5530, 5540 ; codurilor CAEN Rev.2 : 5610, 5630)

110

0

110

H.C.L. 120 / 19.03.2007 Legea 650 / 2002

OG 99 / 2000 cu modificarile si completarile ulterioare Legea 273/2006 Legea 571/2003 actualizata prin H.G. 956/2009 H.C.L. 481 / 2007

H.C.L. 480 / 2007.

3.

Taxa pentru acordul privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul Iasi

525 lei/10 minute sau subdiviziuni

0

525 lei/10 minute

sau

subdiviziu

ni

Legea

478/2003

H.G. 954/2001

O.U.G. 195/2005 H.C.L. 366/2006 Legea 273/2006 Legea 571/2003 actualizata prin H.G. 956/2009

4.

Taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului

50 lei

0

50 lei

O.U.G.

44/2008

H.C.L.172/200

8

Legea

273/2006

H.C.L.

281/2008

B. Regulament privind procedura de intocmire a avizului de principiu

1. Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de emitere al avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale, amplasare parcuri de distractii si pentru comercializare produse si servicii de piata in zone publice pe raza Municipiului Iasi.

2. Reglementari

H.C.L. nr. 180 / 14.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 cu modificarile ulterioare;

Legea 650 / 2002 privind aprobarea O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de

piata;

Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.    Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice emiterii avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale, amplasare parcuri de distractii si pentru comercializare produse si servicii de piata in zone publice pe raza Municipiului Iasi.

4.    Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de comercializare produse si servicii de piata in zone publice, deschideri puncte de lucru, evenimente speciale si amplasari parcuri de distractii pe raza Municipiului Iași;

Documentele necesare obtinerii contractului de folosinta teren / avizului de principiu sunt:

•    cerere tip cod BAMI PO 03/F1, BAMI PO 03/F2, BAMI PO 01/F5 si BAMI PO 01/F6;

•    copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

In functie de solicitare cererea tip va fi insotita de urmatoarele acte:

•    copie dupa certificatul constatator eliberat de O.R.C., daca este cazul;

•    planul de incadrare in zona scara 1:1000 (daca este cazul);

•    copie dupa autorizatia ISCIR de functionare (daca este cazul);

•    copie dupa contractul de inchiriere taraba cu SC ECOPIATA SA, daca este cazul;

•    copie dupa actul de detinere a spatiului (act de proprietate spatiu /act de proprietate teren + autorizatie de construire spatiu, contract cale de acces, contract de inchiriere valabil pe anul in curs, contract de comodat, copie dupa autorizatia de construire privind schimbarea destinatiei spatiului - daca este cazul, etc);

•    certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu exista debite restante la bugetul local (eliberat de catre DEFPL Iasi sau administratia financiara din localitatea unde este sediul social al firmei);

•    contract prestari serviciii cu SC SALUBRIS SA/avizul operatorului de salubritate;

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale, amplasare parcuri de distractii si pentru comercializare produse si servicii de piata in zone publice pe raza Municipiului Iasi, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora, inclusiv al existentei si valabilitatii aprobarilor necesare (din partea SC ECOPIATA SA sau a Comisiei de analiza a situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza Municipiului Iasi);

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la amplasament pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare (daca este cazul).

Pentru dosarele complete, inspectorul de specialitate cu atributii in acest domeniu, conform fisei postului, redacteaza avizul de principiu si il inainteaza catre Serviciul Juridic si conducerii Municipiului Iasi, pentru aprobare, pe baza de borderou.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Avizele de principiu se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor comunicarile prin care li se aduce la cunostinta faptul ca a fost emis avizul de principiu care sunt conditiile de a intra in posesia acestuia.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale.

Pentru circuitul documentelor inspectorul de specialitate intocmeste borderouri de evidenta si opereaza aceste etape in programul informatic de evidenta al biroului si in programul SOBIS al institutiei .

Termenul maxim pentru eliberarea avizelor de principiu este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate la registratura municipalitatii.

Avizele de principiu eliberate , impreuna cu dosarele-suport, se returneaza de catre Centrul de Informatii pentru Cetateni la BAMI in vederea arhivarii conform procedurilor de sistem aprobate.

C. Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei de functionare si viza anuala a acesteia pentru agentii economici ce functioneaza pe raza municipiului Iasi

1. Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de emitere al autorizațiilor de funcționare si viza anuala a acestora pentru agentii economici ce functioneaza pe raza Municipiului Iasi.

2. Reglementări

H.C.L. nr. 180 / 14.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 120 / 19.03.2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

H.C.L. nr. 480 / 2007;

H.C.L. nr. 481 / 2007;

Legea nr. 650 / 2002;

O.G. nr. 99 / 2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.    Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru autorizarea comertului de produse si servicii de piata pe raza Municipiului Iasi.

4.    Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de autorizare a comertului de produse si servicii de piata , inclusiv pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza Municipiului Iasi.

Documentele necesare obtinerii autorizatiei de functionare/vizei anuale sunt:

•    cerere tip cod BAMI PO 02/F1;

•    copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

•    copie dupa certificatul constatator (anexa) pentru punctul de lucru;

•    copie dupa actul de detinere a spatiului (act de proprietate spatiu / act de proprietate teren + autorizatie de construire spatiu comercial, contract de inchiriere valabil pe anul in curs, contract de comodat, dupa caz);

•    copie dupa autorizatia de construire privind schimbarea destinatiei spatiului (daca este cazul);

•    contractul de folosinta pentru calea de acces (vizat de Serviciul Venituri din Contracte), daca este cazul;

•    copie dupa notificarea sanitara(referat DSP)/autorizatia sanitar-veterinara, daca este cazul;

•    acordul locatarilor cu viza asociatiei de proprietari pentru unitatile de alimentatie publica aflate la parterul blocurilor de locuinte, dupa caz;

•    autorizatia de functionare in original (in cazul obtinerii vizei anuale);

•    dovada achitarii taxei pentru activitatea de alimentatie publica ;

•    certificatul de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite la bugetul local (eliberat de catre DEFPL Iasi sau administratia financiara din localitatea unde este sediul social al firmei);

•    contract prestari serviciii cu SC SALUBRIS SA/avizul operatorului de salubritate.

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii autorizatiilor de functionare si vizei anuale a acestora, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora.

Documentatia depusa de solicitant trebuie sa ateste faptul ca acesta este comerciant autorizat in conditiile legii si are aprobarile necesara (daca e cazul) pentru a desfasura exercitii comerciale pe raza Municipiului Iasi, respectiv are acte doveditoare pentru a functiona la punctul de lucru in Municipiul Iasi.

Inspectorul de specialitate inregistreaza in programul de evidenta al biroului solicitarile primite.

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la punctul de lucru ce urmeaza a fi autorizat pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare (daca este cazul).

Pentru dosarele complete se intocmeste autorizatia de functionare/ se opereaza viza anuala, se inainteaza actul redactat de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori, catre Serviciul Juridic, Secretar Consiliul Local si conducerii Municipiului Iasi, pentru aprobare.

Pentru circuitul documentelor inspectorul de specialitate intocmeste borderouri de evidenta si opereaza in programul informatic de evidenta al biroului si in programul SOBIS al institutiei circuitul documentelor intocmite.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Autorizatiile de functionare/vizele anuale emise se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor comunicarile prin care li se aduce la cunostinta faptul ca a fost emisa autorizatia de functionare/viza anuala si care sunt conditiile de a intra in posesia acestora.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre personalul Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Termenul maxim pentru eliberarea autorizatiilor de functionare /vizelor anuale este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate la registratura municipalitatii.

Dosarele suport ale autorizatiilor de functionare/vizelor anuale se returneaza Biroului Avize Mici Intreprinzatori in vederea arhivarii conform procedurilor de sistem aprobate.

In cazul in care exista sesizari privind autorizarea agentilor economici de pe raza Municipiului Iasi , inspectorul de specialitate, conform fisei postului, colaboreaza impreuna cu serviciile de specialitate pentru rezolvarea acestora, intocmeste rapoarte privind deplasarile in teren si a modului de rezolvare a acestora, redacteaza raspunsurile corespunzatoare catre cei interesati, pe care la trimite spre avizare conducerii institutiei si tanand o evidenta stricta a acestor sesizari impreuna cu documentatiile aferente.Raspunsurile la sesizari se expediaza prin intermediul Centrului de Informatii pentru Cetateni, pe baza de borderou.

D. Regulament privind procedurile de intocmire a acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul Iasi

1. Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de emitere al acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiului Iasi.

2. Reglementari

H.C.L. nr. 180 / 14.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 366 / 2006;

Legea nr. 478 / 2003;

H.G. nr. 954 / 2004;

O.U.G. nr. 195 / 2005;

Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.    Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru emiterea acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiului Iasi.

4.    Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de autorizare a desfasurarii si organizarii jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iasi.

Documentele necesare obtinerii acordului pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii sunt:

•    cerere tip cod BAMI PO 06/F1;

•    copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

•    copie dupa actul de identitate (buletin/carte de identitate);

•    planul de incadrare in zona scara 1:1000 (daca este cazul);

•    certificatul de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite la bugetul local (eliberat de catre DEFPL Iasi sau administratia financiara din localitatea unde este sediul social al firmei);

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni cu minim 30 de zile inaintea desfasurarii evenimentului;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii acordurilor pentru desfasurarea si organizarea jocurilor de artificii , verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora.

Documentatia depusa de solicitant trebuie sa ateste faptul ca acesta este autorizat in conditiile legii si are aprobarile necesara (daca e cazul) pentru a organiza si desfasura jocuri de arificii pe raza Municipiului Iasi;

Inspectorul de specialitate inregistreaza in programul de evidenta al biroului solicitarile primite.

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la punctul de lucru ce urmeaza a fi autorizat pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare (daca este cazul).

Pentru dosarele complete se intocmeste acordul de functionare, se inainteaza actul redactat de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori, catre Serviciul Juridic, Secretar Consiliul Local si conducerii Municipiului Iasi, pentru aprobare.

Pentru circuitul documentelor inspectorul de specialitate intocmeste borderouri de evidenta si opereaza in programul informatic de evidenta al biroului si in programul SOBIS al institutiei circuitul documentelor intocmite.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului. Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 3 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 3 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Acordurile de functionare emise se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor comunicarile prin care li se aduce la cunostinta faptul ca a fost emis acordul de functionare si care sunt conditiile de a intra in posesia acestora.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre personalul Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Termenul maxim pentru eliberarea acordurilor de functionare este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 3 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate la registratura municipalitatii.

Dosarele suport ale acordurilor de functionare/vizelor anuale se returneaza Biroului Avize Mici Intreprinzatori in vederea arhivarii conform procedurilor de sistem aprobate.

E. Regulament privind procedurile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice pentru obtinerea autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008

1. Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obținerii inregistrarii si autorizarii functionarii in Registrul Comertului conform prevederilor O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G. nr. 38 / 2009 pe raza Municipiului Iasi.

2. Reglementări

H.C.L. nr. 180 / 14.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 281 / 2008;

O.U.G. nr. 44 / 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;

O.U.G. nr. 38 / 22.04.2009;

Ordinul nr. 337 / 20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN; Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.    Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii in Registrul Comertului conform prevederilor O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G. nr. 38 / 2009 pe raza Municipiului Iasi.

4.    Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor persoanelor fizice de a se inregistra in Registrul Comertului si de obtinere a autorizarii functionarii lor sub una din cele 3 forme de organizare prevazute de OUG nr.44/2008 si anume: PFA / II / IF;

Documentele necesare inregistrarii la ORC sunt:

•    cerere tip cod BAMI PO 04/F1;

•    cerere de inregistare in registrul comertului si de autorizare a functionarii;

•    documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii

PFA / II / IF, conform anexei din O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G.nr.38 / 2009.

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul asistentei si reprezentarii persoanelor fizice la ORC, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;primesc si ordoneaza documentatia pentru înregistrare si autorizare; remit cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii, însotita de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectueaza corespondenta cu acesta în scopul obtinerii înregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea certificatului de înregistrare si a celorlalte acte, în original; remit solicitantului actele în original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hârtie; acorda solicitantilor asistenta privind operatiunea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii.

Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii si documentatia de sustinere pot fi remise la registrul comertului competent în format electronic, utilizând Sistemul de autorizare si înregistrare online si/sau pe suport hârtie, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, ori direct la registrul comertului.

În scopul liberului acces al cetatenilor la servicii publice administrative de calitate, se pot primi cereri de reprezentare si se pot presta servicii de asistenta, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registrul comertului caruia i se adreseaza acesta.

Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 15 zile de la incheierea acordului de constituire in cazul intreprinderilor familiale, iar in cazul persoanelor fizice autorizate, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale, solicitarea se va face inceperea activitatii economice.

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si dupa caz a certificatului de inscriere mentiuni este de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile lucratoare calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri in vederea obtinerii autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008 va acorda asistenta si reprezentare si pentru cazurile prevazute de art.14: schimbarea sediului profesional si a obiectului principal de activitate, se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si a prezentei proceduri; punctele de lucru se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si O.U.G.nr.38 / 2009 si a prezentei proceduri;

pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu s-a cerut inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii este necesara obtinerea acestora potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008, O.U.G.nr.38 / 2009 si a prezentei proceduri; modificarea acordului de constituire a intreprinderii familiale se declara, in termen de 15 zile de la incheierea actului aditional, la registrul comertului la care este inregistrata intreprinderea familiala.

Pentru dosarele incomplete, declarate amanate de catre ORC, se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare in aceste cazuri este de maxim 5 zile lucratoare calculat de la data inregistrarii la ORC a completarilor cerute de aceasta.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale.

Termenul maxim pentru comunicarea documentelor obtinute de la ORC este de 2 zile de la primirea

acestora ; acestea se pot trimite solicitantului si prin posta , cu confirmare de primire - in termen de maxim 2 zile de la obtinerea lor de la ORC Iasi.

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri, actualizeaza baza de date privitoare la toate solicitarile primite si rezolvate si arhiveaza dosarele-suport potrivit procedurilor de sistem aprobate.

Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica precum si taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului se achita anticipat la depunerea dosarului, celelalte taxe se achita la eliberarea actelor corespunzatoare.

Veniturile realizate din taxele din anexa 4.2 vor fi utilizate pentru investitii si dotari (obiecte de inventar, materiale, furnituri de birou, tehnica de calcul - imprimante multifunctionale si calculatoare, echipament de climatizare, consumabile, etc) in cadrul Directiei Juridice, pentru achizitii active fixe corporale si necorporale, pregatire profesionala a salariatilor, achizitii de servicii (reparatii / service, arhivare, dezafectari amplasamente de pe domeniul public, etc.).

Taxe propuse la nivelul Direcției Locale de Evidentă a Persoanelor Iași

-lei-

Nr.

crt.

Denumire taxă

Nivelul

taxei

pentru

anul

2012

Majorare pentru anul 2013

Nivelul

taxei

pentru

anul

2013

Baza legală

0

1

2

3

4

5

1

Taxă pentru oficierea căsătoriei sâmbăta

74

74

Legea 571/2003

2

Taxă pentru oficierea căsătoriei duminica

194

194

-art.282

3

Taxa procesare dosar ( altele decât cele de naștere,căsătorie ,deces )

9

---

9

Legea 273/2006-art.30

REGULAMENT

În cadrul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași sunt percepute 3 taxe , după cum urmează :

-    Taxa pentru oficierea căsătoriei sâmbăta ;

-    Taxa pentru oficierea căsătoriei duminica ;

-    Taxa pentru procesare dosar (altele decât cele de naștere ,căsătorie, deces) .

Aceste taxe se âncasează la casieria deschisă la sediul Direcției Locale de

Evidență a Persoanelor Iași , din strada Vasile Alecsandri nr. 8 și sunt gestionate de Compartimentul Financiar , Contabil și Buget .

Sumele încasate pentru oficierea căsătoriei sunt depuse în contul Primăriei Municipiului Iași , deschis la Direcția Generală a Finanțelor Publice - Trezoreria Municipiului Iași ( IBAN : RO16TREZ40621360206XXXXX ) .

Sumele încasate reprezentând taxa procesare dosar -altele decât cele de naștere, căsătorie, și deces sunt depuse în contul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași ,deschis la Direcția Generală a Finanțelor Publice-Trezoreria Municipiului Iași ( IBAN:RO14TREZ4065004XXX013825).

Taxa pentru preocesarea oricărui dosar de stare civilă , mai puțin cele de naștere , căsătorie și decese,este destinată a acoperi cheltuielile materiale de stare civilă necesare pentru a procesa și răspunde cererilor , taxa este menținută la o valoare minimă pentru ca serviciile să fie accesibile tuturor cetățenilor .

Taxele pentru oficierea căsătoriilor civile în zilele de sâmbătă și duminică , zile considerate de repaus săptămânal conform legislației muncii sunt utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare .

MUNICIPIUL IASI

BIROUL PROTECTIE CIVILA , S.S.M.

TAXA PROTECTIE CIVILA

privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectei prin adapostire pentru populatia Municipiului Iasi conform art.45 alin.1 din Legea nr.481/2004

Nr

Denumirea taxei

Taxa an 2012

Nivel

conform

H.G.nr.1514/

2006

Taxa an 2013 (lei)

Temei de drept

Lei

Valoare propusă

Procent

majorare

1

2

3

4

5

6

8

1

Taxa privind menținerea in stare de funcționare a fondului de adapostire existent si asigurarea protecției prin adapostire pentru populatia Municipiului Iasi

-    Lege nr.481/2004

-    HCL nr.462/28.12.2006

-    HCL nr.198/03.05.2007

-    HCL nr.138/21.07.1997

-    Lege nr.571/2003 art.282 taxe speciale

- Constructii cu suprafata construita desfasurata pina la 150 mp

166

-

166

0

- Constructii cu suprafata construita desfasurata intre 150 mp si 600 mp

331

-

331

0

- Constructii cu suprafata construita desfasurata intre 600 mp si 1.000 mp

1.103

-

1.103

0

- Constructii cu suprafata construita desfasurata mai mare de 1.000 mp

1.103

plus

1.000 pentru fiecare 1.000 mp in plus

-

1.103

plus

1.000 pentru fiecare 1.000 mp in plus

0

2

Taxa inchiriere adaposturi special construite

-

-

1 leu/mp pe luna

0

Conform art.45 alin.6 din

Legea nr.481/2004

Referat nr.16778/06.03.2007

HCL nr.198/03.05.2007

Regulament de incasare a taxei pe linie de protectie civila:

Taxa pe linie de protectie civila se achita anticipat odata cu solicitarea autorizatiei de constructie. Sumele incasate se folosesc pentru lucrari de intretinere si reparatii adaposturi de protectie civila (conform art.2 din HCL nr.138/21.07.1997) si pentru investitii si dotari in cadrul Biroului de Protectie Civila al Municipiului Iasi (mobilier, tehnica de calcul, costume de protectie, etc).

Taxa de inchiriere a adaposturilor special construite (conform art.45 alin.6 din Legea nr.481/2004) se achita in avans pe 1 an calendaristic de la data inchirierii. Fondul rezultat din taxa de inchiriere a APC-urilor va fi utilizat pentru igienizarea, repararea si dotarea APC-urilor special construite , altele decit cele inchiriate.

ANEXA PRIVIND TAXELE SPECIALE

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivelul

taxei

-lei-

Majorare față de anul

precedent

Temeiul

legal

Destinația pe cheltuieli

Taxa a fost precizată în:

1.

Taxă specială pentru atestarea administratorilor de imobile

100

NU

Taxa

specială

constituită

conform

Legii    nr.

273    din

29.06.2006 art.    30

coroborat cu art. 282 din Legea nr.

571/2003

actualizată

Veniturile obținute din taxa specială se    utilizează

integral    pentru

finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc.) necesare pentru susținerea examenelor de atestare.

Regulamentul    privind

procedura de atestare a persoanelor fizice să obțină    calitatea    de

administrator de imobile la asociațiile de proprietari aprobat prin HCL nr. 6 din data de 27.02.2011

2.

Taxă specială pentru

reexaminarea administratorilor de imobile care nu au fost admiși la proba scrisă    de

atestare

50

NU

Taxa

specială

constituită

conform

Legii    nr.

273    din

data    de

29.06.2006, art. 30.

Veniturile obținute din taxa specială se    utilizează

integral    pentru

finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc.) necesare pentru susținerea examenelor de atestare.

Regulamentul    privind

procedura de atestare a persoanelor fizice să obțină    calitatea    de

administrator de imobile la asociațiile de proprietari aprobat prin HCL nr. 6 din data de 27.02.2011

REGULAMENT PRIVIND TAXELE SPECIALE

CAPITOLUL I

PREVEDERI LEGALE

Art. 1. Prevederi legale:

Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal) actualizată, art. 282 Taxe speciale alin. 1 și alin. 3:

(1)    . Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice sau juridice, consiliile locale, județene și Consililul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale.

(3). Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția//serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 30, ali. 2 și alin. 6:

Taxele speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale

(2)    . Cunatumul taxelor speciale se stabilește anual, iar venituriile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționarea a acestor servicii.

(6). Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice sau juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale.

Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în M. O. Nr. 490/23.07.2007:

Pentru activitatea de administrare care include activități de administrare tehnică, de contabilitate și casierie, asociația de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcția de administrator de imobile, fie poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate și autorizate, care au ca obiect de activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarif sau contract (art. 35).

(1) Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.

(2) Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari” (art. 54 alin. 1 și 2).

H. G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind

înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în M. O. Nr. 43/18.01.2008:

Asociația de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcția de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate și autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării întreținerii, investițiilor și reparațiilor asupra proprietății comune (art. 22 alin. 2).

Persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităților publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.

Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată și este valabil

CAPITOLUL II

PLĂTITORII DE TAXE SPECIALE

Art. 2. Plătitorii de taxe speciale sunt persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile și care sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităților publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.

Atr. 3. Prin HCL nr. 6/27.02.2011 a fost aprobat Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice să obțină calitatea de administrator de imobile la asociațiile de proprietari.

Conform art. 7 și art. 8 din regulamentul aprobat, persoanele care solicită atestarea calității de administrator de imobile vor adresa o cerere Primarului Municipiului Iași. La cerere solicitantul va anexa și dovada achitării unei taxei speciale* pentru atestarea administratorilor de imobile în valoare de 100 lei (taxă care va fi achitată la casieria Primăriei).

La art. 24 din același regulament se precizează: candidații care nu au fost admiși la proba scrisă au posibilitatea de a se reînscrie pentru participarea la un nou examen, în baza unei cereri, totodată făcând dovada achitării unei taxe de reexaminare de 50 lei.

CAPITOLUL III

ÎNCASARE, CONSTITUIREA, COLECTAREA ȘI UTILIZAREA TAXELOR SPECIALE

Art. 4. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice - administratori de imobile - care beneficiază de serviciile oferite de instituția//serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu și potrivit Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice să obțină calitatea de administrator de imobile la asociațiile de proprietari.

Art. 5. Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale.

Art. 6. Încasare, constituirea, colectarea și utilizarea taxelor speciale se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Propunere Birou Versanți, Monumente, taxe locale

anul fiscal 2013

Nr.

crt.

Denumire impozit, taxă

Nivel an 2012 lei

Propunere procent de majorare

Valoare

propusă

2013

lei

Temei de drept

0

1

2

3

5

6

1.

Taxe speciale:

- verificare condiții tehnice și avizare construcții în zonă de versant

110

110

HG 956/2009;

art. 282,

Legea nr.

571/2003

- verificare condiții tehnice și avizare construire în zona podului

110

-

110

art. 30, Legea

nr. 273/2006

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI DE VERIFICAREA A CONDIȚIILOR TEHNICE ȘI AVIZARE CONSTRUCȚII ÎN ZONĂ DE VERSANT ’

1.    Verificarea documentației prezentate.

2.    Editarea corespondenței în cazul dosarului incomplet.

3.    Identificarea amplasamentului folosind hărți, trapeze.

4.    Documentarea pentru identificarea lucrărilor de consolidare existente, a soluției constructive folosite și a modului de funcționare.

5.    Deplasarea pe amplasamentul viitoarei construcții.

6.    Identificarea lucrărilor de consolidare existente și corelarea amplasamentului viitoarei construcții cu acestea.

7.    Anexarea planului de situație al zonei de construcție și figurarea lucrărilor de consolidare existente și impunerea condițiilor necesare protejării funcționării în condiții optime.

8.    Redactarea avizului.

9.    Supunerea avizului verificării de către membrii Comisiei municipale pentru urmărirea stabilității versanților alunecători:

-    contactare,

-    informare și prezentare materiale,

-    concluzii, inclusiv proces verbal.

10.    Transmiterea avizului la registratura generală.

11.    Fondurile obținute din încasarea taxei se vor dirija astfel:

-    75% pentru remunerarea membrilor Comisiei municipale pentru urmărirea stabilității versanților alunecători;

-    25% pentru întreținerea lucrărilor de consolidare versanți.

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI DE VERIFICARE A CONDIȚIILOR TEHNICE ȘI AVIZARE CONSTRUIRE

ÎN ZONA PODULUI

1.    Verificarea documentației prezentate.

2.    Editarea corespondenței în cazul dosarului incomplet.

3.    Identificarea amplasamentului.

4.    Documentarea pentru identificarea utilităților existente pe pod sau pasaj.

5.    Deplasarea la lucrarea de artă vizată.

6.    Verificarea stării tehnice a lucrării de artă și a disponibilității de instalare a noii rețele pe pod sau în zona podului.

7.    Redactarea avizului cu impunerea condițiilor tehnice.

8.    Transmiterea avizului la registratura generală.

9.    Fondurile obținute din încasarea taxei se vor dirija astfel:

-    75% pentru remunerarea membrilor Comisiei municipale pentru urmărirea stabilității versanților alunecători;

-    25% pentru executarea lucrărilor de întreținere poduri.

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8.2

ALTE TAXE LOCALE PROPUSE DE BIROUL STRĂZI MUNICIPALE PENTRU ANUL 2013

Nr.

crt.

Denumire taxei

Nivel an 2012

RON

Propunere procent de majorare

Valoare

propusă

2013

RON

Temei de drept

1.

Taxă acces autovehicule pe străzile unde circulația este interzisă în ambele sensuri (greutate cuprinsă între 1,5 t și 2,5)

280

280

L 571/2003

modoficată și completată

HCL 198/200

modoficată și completată

2.

Taxă acces autovehicule cu greutate mai mare de 2,4 t care circulă în interiorul    perimetrului

format de centura de tranzitare a municipiului

550

550

L 571/2003

modificată și completată

HCL 198/200

modoficată și completată

3.

Taxă transport agabaritic

1.105

1.105

L 571/2003

modificată și completată

HCL 198/200

modoficată și completată

4.

Taxă aviz comisie municipală de circulație și/sau

desfășurarea    activităților

comerciale

110

110

L 571/2003

modificată și completată

HCL 198/200

modoficată și completată

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8.3


TAXE LOCALE - BIROUL REGLEMENTARE TRANSPORTURI URBANE PENTRU ANUL 2013

Nr.

crt.

Denumirea taxei

Taxă 2012

Procent

majorare

Valoare 2013

Temei legal

1

2

3

4

5

6

A. Transport persoane/mărfuri/bunuri în regim de taxi, în regim de închiriere, a serviciului de închirieri autovehicule și activitatea de dispecerat taxi

Pentru transportatorii persoane fizice, asociații familiale sau persoane juridice :

1.

a) Taxă de eliberare a autorizației de trans

50 lei/5 ani

50 lei/5 ani

port și de vizare a acesteia(pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere)

b) Taxa pentru eliberarea autorizației taxi.

60 lei

60 lei

30 lei/an

30 lei/an

c) Taxă pentru vizarea anuală a autorizației taxi.

100

100

d) Taxă pentru accesul în locurile de așteptare ale clienților (în

lei/an/autovehicul

lei/an/autovehicul

cazul transportului în regim de taxi)

60 lei

60 lei

Legea nr. 38/2003 modificată și completată

e) Taxă pentru eliberarea copiei conforme în cazul transportului în

Ordinul M.I.R.A. nr. 356/2007

regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

30 lei/an

0%

30 lei/an

H.C.L. nr. 151/2008

f) Taxă pentru vizarea anuală a copiei conforme în cazul transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

60 lei

60 lei

g) Taxă pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi.

60 lei

60 lei

h) Taxă pentru vizarea anuală a autorizației pentru dispecerat taxi.

50 lei

50 lei

i) Taxă pentru eliberarea duplicat la orice fel de autorizație pentru transport în regim de închiriere, în regim de taxi, a serviciului de închiriere și pentru dispecerat taxi.

B. Acordarea autorizațiilor de transport de către autoritatea de autorizare pentru următoarele servicii de transport public local- de persoane efectuat cu :

troleibuze, tramvaie, pe cablu; de mărfuri: în regim contractual, cu tractoare cu remorci sau semiremorci; cu vehicule speciale destinate serviciilor

funerare, alte servicii de transport public local, definite conform legii.

1

a)    Eliberare autorizație

b)    Eliberarecopie conformă

c)    Eliberare duplicat

d)    Modificare

Prelungire

Suspendare la cerere

50 lei

35 lei

20 lei

25 lei

0%

0%

0%

0%

50 lei

35 lei

20 lei

25 lei

Ordinul nr. 207/2007 al Președintelui    Autorității

Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

H.C.L. nr. 61/2008

C. Înregistrare vehicule lente

1.

Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare.

56lei

0%

56 lei

O.G. nr. 195/2002 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L. nr. 13/2007

D. Transport de persoane interurban și perurban

1.

Taxă tranzintare pentru transport public interurban și perurban de persoane.

117 lei/vehicul/trim.

0%

117

lei/vehicul/trim.

H.C.L. 198/2000

Nota de fundamentare privind taxele locale pentru anul 2013

Biroul Reglementare Transporturi Urbane eliberează documente pentru care se percep taxe și anume:

1.    Transport persoane/mărfuri/bunuri în regim de taxi, în regim de închiriere, a serviciului de închirieri autovehicule și activitatea de dispecerat taxi:

a)    Taxă de eliberare a autorizației de transport și de vizare a acesteia(pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere)

b)    Taxa pentru eliberarea autorizației taxi.

c)    Taxă pentru vizarea anuală a autorizației taxi.

d)    Taxă pentru accesul în locurile de așteptare ale clienților (în cazul transportului în regim de taxi)

e)    Taxă pentru eliberarea copiei conforme în cazul transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

f)    Taxă pentru vizarea anuală a copiei conforme în cazul transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.

g)    Taxă pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi.

h)    Taxă pentru vizarea anuală a autorizației pentru dispecerat taxi.

i)    Taxă pentru eliberarea duplicat la orice fel de autorizație pentru transport în regim de închiriere, în regim de taxi, a serviciului de închiriere și pentru dispecerat taxi.

2.    Acordarea autorizațiilor de transport de către autoritatea de autorizare pentru următoarele servicii de transport public local- de persoane efectuat cu : troleibuze, tramvaie, pe cablu; de mărfuri: în regim contractual, cu tractoare cu remorci sau semiremorci; cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, alte servicii de transport public local, definite conform legii:

a)    Eliberare autorizație

b)    Eliberarecopie conformă

c)    Eliberare duplicat

d)    Modificare Prelungire

Suspendare la cerere

3.    Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare.

4.    Taxă tranzintare pentru transport public interurban și perurban de persoane.

Pentru anul 2013 propunem mentinerea taxelor la nivelul anului 2012, conform anexei nr. 8.3

52/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8.4


CONTRAVENȚII ȘI TAXE LOCALE PROPUSE DE CĂTRE SERVICIUL ENERGETIC SI DE UTILITATI PUBLICE PENTRU ANUL 2013

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivel conf.

H.G.956/2009

Nivelul

taxei

valabil

pentru

anul 2012

lei

Majorarea

propusa fata de nivelul din lege si

fata de anul

2012

0 %

Nivelul taxei propus pentru anul 2013

lei

Temei

de

drept

1

2

5

6

7

8

1.

Cap. I

11.    Agenții economici care își desfășoară activitatea în tonete capsulate sau chioșcuri trebuie să expună la loc vizibil certificatul unic de înregistrare și să aibă în permanență, la locul de desfășurare a activității, actele de funcționare în copie; persoanele fizice și juridice care își desfășoară activitatea în spații comerciale au obligația să aibă în permanență la locul de desfășurare a activității actele de funcționare în copie și să le prezinte organelor de control la solicitarea acestora;

12.    Să doteze lucrătorii cu mătură, făraș și unelete pentru dezăpezire;

Cap. II

4.    Comercializarea ambulantă a covrigilor și altor produse de panificație.

Cap. VII

5.    Nerespectarea programelor de circulație de către conducătorii mijloacelor de transport în comun fără motive tehnice sau de altă natură, bine întemeiate, în condițiile specifice transportului în comun.

6.    Călătoria pe scări, aparate de tracțiune și alte mijloace de transport în comun, cât și urcarea și coborârea în timpul mersului și forțarea ușilor.

7.    Blocarea ușilor de urcare a mijloacelor de transport prin staționarea în imediata apropiere a acestora după urcare.

8.    Fumatul. scuipatul, consumul de semințe și înghețată aruncarea de hârtii și resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun.

10.    Consumul de alimente și băuturi alcoolice în mijloacele de transport în comun;

11.    Difuzarea de muzică în mijloacele de transport în comun la un nivel ce depășește limitele admise de normativele în vigoare.

Cap. X

17. Lipsa de la locul desfașurării activității a documentelor justificative legale în copie sau în original unde este cazul (buletin de identitate, certificat de

120 +240

0 %

120+240

H.C.L. 172 / 2002

producător , certificat de sănătate) certificat de sănătate a animalelor, buletine de verificare metrologică a mijloacelor de cântărire, actele societății, aviz de principiu, autorizație sanitară, autorizație sanitar - veterinară etc.) precum și refuzul nejustificat de a le prezenta la cererea persoanelor îndreptățite;

2.

Cap. I

2.    Să întrețină curățenia pe trotuarele și spațiile verzi aferente imobilelor și locurile de parcare pe care le deține sau le folosesc, să curețe zăpada și gheața imediat după depunere sau până la ora 10.00 dimineața de pe trotuarele și rigolele din fața imobilelor pe care le dețin sau administrează. Zăpada sau gheața rezultată se depozitează la o distanță de 0.30m de bordura carosabilului. În cazul formării poleiului, trotuarele vor fi presărate cu nisip sau rumeguș.

De asemenea, acolo unde la parterul imobilelor funcționează agenți economici, obligațiile prevăzute mai sus revin acestora pe toată durata funcționării acestora. În restul timpului această obligație revine asociațiilor de locatari-proprietari și respectiv locatarilor.

Este interzisă aruncarea zăpezii și a gheții din curți, alei, trotuare sau alte spații pe străzi;

6. Să preia în gestiune proprie toate unitățile de înmagazinare a deșeurilor puse la dispoziție de unitatea specializată (containere, europubele, pubele);

9. Să asigure curățenia geamurilor și vitrinelor, înlocuirea celor sparte, asigurarea iluminării vitrinelor pe timp de noapte, întreținerea firmelor și fațadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor, chioșcurilor unde își desfășoară activitatea;

Cap. II

5.    Vânzarea ambulantă sau consumul semințelor în locuri publice și în mijloacele de transport în comun;

6.    Tăiatul lemnelor pe străzi, trotuare, spații verzi și locuri virane;

8.    Accesul sau staționarea autovehiculelor pe spații verzi, alei pietonale, trotuare cu excepția locurilor special amenajate și semnalizate corespunzător;

9.    Folosirea pentru pășunat a spațiilor verzi și a locurilor de agrement de pe domeniul public al municipiului;

12.    Mutarea mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi, bariere etc.) de la locurile unde au fost amplasate, precum și folosirea altor căi de circulație în afara celor construite în acest scop;

13.    Degradarea sau murdărirea clădirilor , lifturilor, mijloacelor de transport în comun, a împrejmuirilor, spațiilor verzi, băncilor din parcuri, indicatoarelor, panourilor de reclamă, aleilor, coșurilor de gunoi și a altor dotări asemănătoare precum și utilizarea lor în alte scopuri decât cele pentru care au fost construite.

17. Amplasarea bătătoarelor pentru covoare la mai puțin de 6m de imobile;

Cap. IV

3.    Depozitarea reziduurilor rezultate din creșterea animalelor și păsărilor în alte

190-370

0 %

190-370

locuri. stabilite decât cele stabilite de Primăria Municipiului Iași;

4.    Deținerea și creșterea animalelor și păsărilor de curte indiferent de numărul acestora în clădiri sau lângă clădiri cu mai multe apartamente.

În gospodăriile individuale din zonele permise creșterea și întreținerea animalelor se va face în limita consumului familial, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri;

5.    Nerespectarea distantei de 10 m a amplasamentului adăpostului (cușca) câinelui față de apartamentele învecinate în curțile de folosință comună precum și ținerea acestora dezlegați ziua și noaptea;

Cap. VI

3. Circulația cu biciclete, motociclete sau autovehicule în parcuri și pe zone verzi, distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace;

Cap. X

2.    Utilizatorii piețelor, Bazarului, Talciocului precum și cei ai Târgurilor au obligația de a menține curațenia în perimetrul în care își expun produsele spre vânzare precum și în spațiile de circulație adiacente acestora. Nerespectarea curațeniei de către persoanele fizice și juridice care realizează acte de comerț in aceste locuri publice precum și de către toți cetațenii aflați în .perimetrul acestora constituie contravenție;

3.    Prezentarea spre vânzare a produselor pe coșurile de gunoi precum și folosirea de mese improvizate pentru expunerea produselor;

4.    Utilizarea mobilierului urban și a dotărilor specifice în alte scopuri decât cele pentru care au fost construite;

5.    Distrugerea, murdarirea sau modificarea mobilierului, instalațiilor și dotărilor specifice piețelor,bazarului etc.;

6.    Comercializarea produselor pe căile de acces destinate circulației pietonilor sau vehiculelor și blocarea sau ocuparea căilor de acces, de intervenție în mod nejustificat;

9.    Depozitarea butoaielor și a altor ambalaje pe platouri, în boxe sau aglomerarea nejustificată a acestora în spațiile destinate expunerii și vânzării produselor;

10.    Nerespectarea programului de funcționare a piețelor, a regulilor stabilite de administrația acestora, precum și dormitul în piețe peste noapte;

13.    Ocuparea de către o persoană sau un grup de persoane a unui spațiu cu mult mai mare decât este necesar expunerii produselor proprii precum și exercitarea de presiuni asupra vecinilor în scopul evitării concurenței;

14.    Comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice respectiv vânzarea acestora la pahar precum și consumarea acestora în incinta piețelor;

15.    Vânzarea ambulantă neautorizată de preparate alimentare calde sau reci (covrigi, gogoși, porumb fiert etc.) precum și a altor produse alimentare și nealimentare (produse textile, produse cosmetice, țigări etc.) pe căile de acces pietonal din incinta piețelor.

16. Comercializarea neautorizată a ciupercilor din flora spontană, a florilor și fructelor de pădure precum și a plantelor medicinale;

18. Comercializarea animalelor de companie în afara locurilor special amenajate (câini, pisici etc.);

25. Folosirea platourilor, parcărilor, căilor de acces auto și pietonale pentru practicarea jocurilor recreative (fotbal, tenis, table etc.);

Cap. XI

Art. 1

6. Neîntreținerea curățeniei pe terenul aferent imobilului și a gardului care îl împrejmuiește;

Art. 2

2.    Neexecutarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de întreținere și reparații interioare și exterioare ce revin în sarcina sa, reparația tencuielii pe întreaga suprafață a încăperii închiriate, igienizare, reparația ușilor și ferestrelor, parchetului sau dușumelei precum și a tavanului;

4.    Depozitarea de produse toxice sau inflamabile în alte spații decât cele special amenajate;

5.    Neîntreținerea stării de curățenie a terenului aferent spațiului închiriat (spațiu verde, alei, trotuare, teren în indiviziune );

Art. 3

1. Depozitarea de către persoane fizice sau juridice a gunoaielor în locuri neamenajate în acest scop;

3.    Depunerea decedaților în capela cimitirului fără certificatul de îmbălsămare;

3.

Cap. I

4. Să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățenie, dezinsecție și deratizare cu firme de specialitate agreate de Primăria Iași;

7. Asociațiile de locatari-proprietari, agenți economici, instituții publice de orice fel au obligația să asigure colectarea deșeurilor din hârtie și material plastic în vederea reciclării acestora, în termen de 30 de zile de la punerea la dispoziție de către Direcția de Salubritate din cadrul Primăriei Iași a unităților de înmagazinare speciale a deșeurilor. Administratorul asociației de locatari-proprietari va imputa amenda locatarilor vinovați de nerespectarea prezentului aliniat.

Pentru aducerea la îndeplinire a aliniatului precedent Direcția de Salubritate din cadrul Primăriei Iași va acorda o reducere cuprinsă între 5 și 10% din valoarea taxei de salubritate.

10. Agenții economici, inclusiv deținătorii de tonete capsulate și chioșcuri vor amplasa la fiecare acces din stradă la punctul de lucru sau sediu unde își desfășoară activitatea a unui coș pentru ambalaje și țigări.

Procurarea acestora se va face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;

260-500

0 %

260-500

Cap. II

21. Distrugerea și deteriorarea prin lovire sau incendiere a containerelor, europubelelor, coșurilor de hârtii stradale, băncilor, indicatoarelor de circulație, panourilor de afișaj, cabinelor telefonice, refugii de călători, piesele din parcurile de joacă pentru copii și alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public; Persoana contravenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat;

23. Degradarea prin orice mijloace a corpurilor, reflectoarelor, accesoriilor sau instalațiilor pentru iluminatul public;

Cap. IV

6.    Circulația liberă a câinilor pe raza municipiului Iași precum și a celor conduși fără botniță și lesă; accesul câinilor în parcuri, locurile de joacă pentru copii și în cimitire;

7.    Necurățirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile unde circulația acestora este permisă;

Cap. V

1.    Neprezentarea graficelor de colectare a reziduurilor menajere și a graficelor de salubrizare stradală spre avizare la Inspectoratul de Protecție a Mediului, Inspectoratul de Sănătate Publică și la Primăria Municipiului Iași;

2.    Neînștiințarea Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iași asupra modificărilor de orice fel, ce intervin în graficele de colectare a reziduurilor menajere cât și în graficele de salubrizare stradală;

3.    Nerespectarea notificărilor transmise de către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Iași privind executarea unor lucrări suplimentare sau neexecutarea totală sau parțială a unor lucrări curente;

6.    Necolectarea în aceeași zi a reziduurilor rezultate din executarea lucrărilor de reparații și salubrizare stradal;

7.    Negolirea conform graficelor stabilite a coșurilor stradale;

8.    Neluarea măsurilor de acoperire și etanșeizare a autovehiculelor de transport a reziduurilor menajare și stradale pentru a evita pierderea și împrăștierea acestora pe căile publice;

9.    Neluarea măsurilor de spălare și dezinfecție a autocontainerelor, zilnic în sezonul cald și săptămânal în sezonul rece iar a mijloacelor de transport gunoi săptămânal atât vara cât și iarna;

11.    Neigienizarea prin spălare și dezinfectare a europubelelor.

Europubelele vor fi amplasate la cel puțin 5m de la imobilele de locuit

12.    Permiterea în orice scop a accesului de către unitatea de salubrizare a persoanelor străine pe rampa de depozitare a reziduurilor;

14.    Nepunerea la dispoziția asociațiilor de locatari-proprietari, agenți economici, instituții publice de orice fel a unităților de înmagazinare speciale (inscripționate distinct) pentru colectarea deșeurilor din hârtie și material plastic;

15.    Neefectuarea în condițiile legii a serviciului de ecarisaj.

Firmele specializate care desfășoară activități de deratizare și dezinsecției au

260-500

260-500

următoarele obligații:

16.    Să dețină autorizațiile necesare și să obțină avizul Primăriei Iași pentru lucrările pe care le efectuează la obiectivele din subordinea Primăriei Iași;

17.    Să depună la sfârșitul fiecărei luni raportul privind efectuarea operațiunilor de dezinsecție și deratizare;

18.    Să respecte condițiile impuse în urma avizării precum și condițiile privind calitatea lucrărilor de dezinsecție și deratizare.

Cap. VI

6.    Distrugerea de zone verzi amenajate cu arbuști, trandafiri, arbori, flori anuale, bienale sau perene;

7.    Neîntreținerea zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit și strâns resturi vegetale;

8.    Împrăștierea, aruncarea sau folosirea de substanțe chimice toxice sau momeli otrăvite pe terenurile agricole cât și in pădurile care aparțin municipiului Iași;

Cap. IX

1.    Racordarea de către abonați la rețelele de termoficare a unor instalații consumatoare fără avizul prealabil al Regiei Autonome de Termoficare, extinderea instalațiilor existente prevăzute în contractele încheiate, restabilirea legăturii întrerupte de personalul regiei ca urmare a neachitării facturii de consum sau nerespectării avizului dat.

2.    Deteriorarea instalațiilor publice de distribuție și a racordurilor termice prin acțiune directă sau inundații ale subsolurilor și canalizării termice;

3.    Deteriorarea aparatelor de măsuri, control, manevră, precum și a căminelor unde acestea sunt amplasate;

4.    Neacordarea posibilităților de acces a personalului regiei la instalațiile interioare din incinta tehnică a beneficiarului în scopul controlului, înregistrării consumului sau pentru executarea lucrărilor de intervenții, întreținere și reparații a instalațiilor publice;

5.    Executarea și modificarea instalațiilor interioare de încălzire, apă caldă menajeră fără acordul scris al Regiei Autonome de Termoficare, precum și folosirea apei calde menajere la spălarea autovehiculelor;

6.    Intervenția neautorizată în instalațiile centralelor sau punctelor termice și rețelelor termice secundare;

Cap. X

1. Comercializarea neautorizată în piețele agroalimentare a bunurilor nealimentare;

7.    Parcarea sau accesul autovehiculelor în zonele unde acestea sunt strict interzise (pe aleile pietonale din incinta piețelor, în parcările rezervate, pe trotuare sau platformele piețelor);

8.    Ocuparea si staționarea nejustificata pe platourile, căile de acces în spațiile existente în incinta piețelor de către autovehicule, mijloace cu tracțiune animală si alte vehicule precum și accesul acestora în afara orelor de program;

260-500

260-500

11.    Refuzul de plată a taxelor legale datorate pentru folosința spațiilor sau serviciilor;

12.    Declararea în fals a cantităților de marfă introdusă în piață precum și ascunderea mărfii în scopul evitării plății taxelor legale datorate;

19. Lipsa contractelor încheiate de către societățile comerciale care dețin spații în incinta piețelor cu toți furnizorii de utilități publice (energie electrică, apă-

340-1400

340-1400

canal, energie termică, gaz metan, salubritate etc.);

20. Expunerea spre vânzare a autovehiculelor în exteriorul târgului de mașini în scopul evitării plății taxelor legale;

21 Blocarea circulației sub orice formă la târgul de mașini, cherestea și obor;

23 Depozitarea în incinta piețelor, în parcările și pe străzile adiacente piețelor, bazarului, târgurilor, oborului a bunurilor materiale de orice fel ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioșcuri, mese, construcții metalice, materiale de construcție de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel degradate, avariate, dezmembrate total sau parțial, cu sau fără numere de înmatriculare sau abandonarea acestora în aceste locuri;

Cap. XI - art.1

3.    Neexecutarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de întreținere, reparație sau înlocuire a elementelor de constructii și instalații din folosința exclusivă;

4.    Neexecutarea la timp a reparațiilor și înlocuirea elementelor de construcție și instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare (indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, sanctiunile vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructie, de instalatie, obiectele și dotarile aferente;

- art.3

4. Deshumarea decedaților înainte de 7 ani fără avizul eliberat de DSP Iași

260-490

260-490

4.

Cap. I

14. Să ia măsurile de împrejmuire și salubrizare a terenurilor pe care le dețin, în calitate de proprietari sau administratori;

Cap. II

2.    Depozitarea de materiale, ambalaje, mărfuri pe arterele de circulație, trotuare, spații verzi, parcuri și alte locuri publice;

3.    Arderea/incinierarea de resturi vegeta1e, menajere, cauciucuri, mase plastice sau a altor categorii de deșeuri în curți, pe străzi, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului cât și pe terenuri proprietate privată;

11. Spălarea autovehiculelor și executarea de reparații auto, mecanice și de tinichigerie pe domeniul public (carosabilul străzilor, parcări, trotuare, zone verzi) precum și pătarea acestora cu combustibili, lubrifianți, vopsele;

14. Circulația autovehiculelor pe drumurile publice fără a fi curățite;

Cap. VI

1. Tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași, de arbori, puieți ori lăstari cu sau fără ridicarea

360-590

0 %

360-590

acestora;

2. Însușirea de arbori doborâți de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiați sau scoși din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași;

4. Cosirea fără autorizație a ierbii de pe domeniul public;

Cap. VIII

9. Neamplasarea unor panouri la punctele de lucru care să indice:

-denumirea și adresa Iucrării;

-denumirea beneficiarului;

-denumirea proiectantului;

-denumirea constructorului;

-număr Autorizație de Construcție;

-eliberată de:

-termen de execuție:

-data începerii și data finalizării;

Cap. X

22.    Neluarea de către administrator a măsurilor de ordine și curățenie, precum și de întreținere a acesteia în piețe, târguri, obor, bazar;

23.    Depozitarea în incinta piețelor, în parcările și pe străzile adiacente piețelor, bazarului, târgurilor, oborului a bunurilor materiale de orice fel ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioșcuri, mese, construcții metalice, materiale de construcție de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel degradate, avariate, dezmembrate total sau parțial, cu sau fără numere de înmatriculare sau abandonarea acestora în aceste locuri;

24.    Repararea vehiculelor de orice fel în incinta piețelor sau în parcările adiacente acestora;

Cap. XI

Art.3, pct. 2. Executarea de lucrări funerare fără respectarea autorizației, în afara programului stabilit de către D.A.P.P.P. sau de către persoane neautorizate;

5.

Cap. I

3. Să păstreze curățenia la locurile de depozitare a rezidurilor menajere, în curțile interioare, căi de acces și pe celelalte terenuri pe care le dețin;

13. Să întrețină în stare de funcționare și perfectă curățenie spațiile comune, subsolurile, anexele sanitare (băi, wc-uri, spălătorii, uscătorii) și locurile de joacă pentru copii. Locurile de joacă pentru copii vor fi luate în administrare de către asociațiile de locatari-proprietari;

-

240- 1.160

0 %

240- 1.160

6.

Cap. I

1. Să întrețină în stare corespunzătoare imobilele pe care le dețin cu orice titlu prin efectuarea lucrărilor de zugrăvire și vopsire a părților exterioare ale clădirilor, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate precum și efectuarea altor lucrări de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;

Cap. XI

Art.1

3.    Neexecutarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de întreținere, reparație sau înlocuire a elementelor de constructii și instalații din folosința exclusiva;

4.    Neexecutarea la timp a reparațiilor și înlocuirea elementelor de construcție și instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare (indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, sanctiunile vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructie, de instalatie, obiectele și dotarile aferente;

340    +

1.400

0 %

340 + 1.400

7.

Cap. II

7. Expunerea prin lipire a afișelor sau anunțurilor publicitare în alte locuri decât pe panourile de afișaj precum și scrierea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de însemne de orice natură;

18.    Nedeclararea către unitatea de salubritate a tuturor persoanelor ori a volumului de deșeu (mc) în vederea stabilirii tarifului aferent pentru colectarea reziduurilor menajere;

19.    Staționarea pe o perioadă mai lungă de 5 zile a autovehiculelor avariate sau defecte pe carosabilul străzilor, împiedicând executarea lucrărilor de salubrizare;

20.    Staționarea autovehiculelor pe arterele principale de circulație în timpul căderilor abundente de zăpadă între orele 22.00-6.00.

24. Pozarea supraterană a instalației pentru gaze naturale fără acceptul proprietarului de imobil și a celorlalți factori legali (Primăria Municipiului Iași și Distrigaz - sucursala Iași);

Cap. III

1.    Neîmprejmuirea incintelor de construcții sau reparații a șantierului lucrărilor în execuție și neluarea măsurilor de salubrizare și întreținere a curățeniei in jurul imprejmuirilor;

Rulotele ori containerele mobile de construcții cu orice destinație se vor amplasa numai în interiorul incintelor iar când acest lucru nu este posibil, acestea se pot amplasa și pe domeniul public după achitarea taxelor legale și obținerea autorizației de depozitare;

2.    Neînștiințarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași despre lucrările de construcții de orice fel de unde rezultă pământ, moloz sau alte asemenea reziduuri în vederea stabilirii traseelor pentru transportul și

570    +

1.150

0 %

570 + 1.150

H.C.L. 172

/ 2002

depozitarea acestora;

Cap. VI

9.    Degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor din cimitire și alte locuri publice precum și a mobilierului urban și a jocurilor din parcurile, scuarurile, zonele verzi amplasate pe raza municipiului Iași.

Instituțiile de cultură sau instituțiile care au compartimente cu atribuțiuni în administrarea statuilor, grupurilor statuare, monumentelor sunt obligate să ia măsuri de evitare a degradării acestora precum și de înlăturare de pe acestea a înscrisurilor și însemnelor de orice fel (cuvinte obscene, lozinci de orice fel, însemne cu caracter șovin, fascist și altele);

10.    Efectuarea lucrărilor de tăiere și defrișare a arborilor , arbuștilor, spațiilor verzi și rabatelor de flori, în vederea efectuării unor lucrări edilitar -gospodărești, fără avizul serviciilor de specialitate;

11.    Neefectuarea plantării arborilor sau arbuștilor pentru refacerea zonelor verzi - în termenele și pe amplasamentele stabilite de către inspectorii Primăriei Municipiului Iași;

12.    Neefectuarea lucrărilor de reamenajare a zonelor verzi (prin lucrări specifice de gazonare, plantare flori și gard viu) ca urmare a efectuării lucrărilor edilitar gospodărești;

Contravenientul va suporta contravaloarea lucrărilor de refacere a zonei verzi și materialul dendro - floricol evaluat în conformitate cu prevederile legale.

Cap. VIII

1.    Neefectuarea de către regiile autonome din subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași și alte societăți comerciale sau regii autonome care au în administrare rețele tehnico edilitare subterane (apă, canalizare, energie electrică, energie termică, gaze naturale, telefonie etc.) în cel mult 48 de ore a remedierii avariilor sau deranjamentelor apărute la rețelele proprii de distribuție și evacuarea în totalitate a pământului și molozului rezultat din săpătură.

2. Toate intervențiile de pe domeniul public la rețelele tehnico-edilitare subterane neexecutate în baza unui “Permis de intervenție”, eliberat de către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Iași, în urma înscrierii în Registrul unic de avarii.

3.    Nerespectarea condițiilor cuprinse în Permisul de Intervenție emis de Primăria Municipiului Iași.

4.    Începerea execuției lucrărilor edilitar gospodărești fără contracte de refacere a domeniuilui public și neîntreținerea sistemelor de dirijare a circulației în condițiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare, asigurând permanent condiții pentru buna circulație a vehiculelor și a pietonilor.

5.    Neachitarea contravalorii lucrărilor de refacere a tramei stradale de către beneficiarii lucrărilor tehnico-edilitare.

6.    Desfacerea pavajelor și executarea de săpături pe străzi, în piețe sau parcuri fără avizul organelor tehnice ale Consiliului Local al Municipiului Iași ori în alte condiții decât cele prevăzute în avizul acordat pentru lucrare.

7.    Executarea lucrărilor de spargere a carosabilului fără a folosi mașini speciale de tăiat beton și asfalt echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier. Aceste mașini speciale se vor procura în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

8.    Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a punctelor de lucru ce afectează trotuarele și partea carosabilă a străzilor care poate duce la producerea de accidente de circulație.

14.    Dezafectarea instalațiilor edilitar gospodărești (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere și racord, hidranți, răsuflători gaze naturale etc.) precum și mascarea acestora prin asfaltare și betonare.

15.    Regia Autonomă de Transport Iași și unitățile care exploatează linii de cale ferată existente în ampriza drumurilor vor asigura în permanentă menținerea în bună stare a pavajelor din zona liniilor , precum și menținerea aspectului corespunzător (și de curățenie) a zonelor proprii, inclusiv în zonele de protecție și siguranță.De asemenea acestea sunt obligate să întretină și să repare pavajele din zonă, capetele de linii - bucle de întoarcere ale autovehiculelor de transport amplasate în afara căilor publice.

16.    RAJAC Iași are obligația de a desfunda și menține în stare de funcționare gurile de scurgere a apelor pluviale de pe străzi.

Se interzice înfundarea gurilor de scurgere de pe străzi prin aruncarea diferitelor reziduuri sau pămant de către cetățeni sau de lucrătorii de la societățile comerciale care execută lucrări de salubrizare.

17.    Societățile comerciale și alte unităti care execută rețele de instalații subterane vor fixa și vor menține la cota nivelului pavajului piesele vizibile ca: trape, capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze si altele. Se vor menține în buna stare pavajele pe traseul acestor instalații.

18.    Societățile comerciale sau alte unități care au în exploatare statii de alimentare cu carburanți și lubrefianti , sunt obligate să repare și să întrețină pavajele și spațiile verzi aferente stațiilor.

19.    Distrugerea prin circulație cu mijloace de transport și utilaje neadecvate sub orice formă a îmbrăcăminții trotuarelor, părții carosabile a străzilor precum și a marcajelor rutiere.

Cap. IX

7. Amplasarea de construcții peste rețelele termice, acoperirea cu pământ sau cu alte materiale, a traseelor acestora și a căminelor de racord care îngreunează intervențiile la acestea, fără avizul Regiei Autonome de Termoficare.

Cap. XI

Art. 1

1.    Ocuparea fără forme legale a spațiilor cu destinația de locuință din fondul locativ de stat sau din patrimoniul Consiliului Local ori a suprafețelor de teren care aparțin acestui patrimoniu;

2.    Subînchirierea spațiului de locuit;

5.    Executarea de modificări de construcție și de funcțional fără avizul locatorului;

7. Schimbarea destinației spațiului de folosință comună.

Art.2

1. Schimbarea parțială sau totală a destinației spațiului fără avizul D.A.P .P .P .;

3. Nesolicitarea avizului locatorului pentru executarea de modificări de construcție sau de funcțional;

6.    Neîncheierea de contracte cu furnizorii de utilități;

7.    Subînchirierea totală sau parțială a spațiului fără avizul D.A.P.P.P.

8.

Cap. VII

1.    Încărcarea și etanșarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împraștierea lor în timpul transportului și murdărirea sau degradarea căilor publice.

2.    Neasigurarea curățirii căilor publice după efectuarea operatiilor de încărcare sau descărcare a mijloacelor de transport.

3.    Depozitarea gunoiului menajer, reziduuri și deșeuri menajere de orice fel în spațiul dintre șinele căii de rulare și tramelor stradale.

4.    Neasigurarea curățeniei, neîndepărtarea vegetației și neîntreținerea căii de rulare a RATC Iași, în parametrii tehnici normali de funcționare.

9. Degradarea prin orice mijloace a vehiculelor de transport în comun atât în mers cât și în timpul staționărilor.

12.    RATC Iași are obligația să întrețină în stare de curățenie stațiile de tramvai și să asigure dezăpezirea acestora;

13.    RATC Iași are obligația să asigure un aspect corespunzător tonetelor și spațiilor de vindere a biletelor;

14.    Neasigurarea curățeniei și neigienizarea mijloacelor de transport persoane de către cei care le dețin sau le folosesc pe tot timpul în care acestea sunt în circulație.

Cap.VIII

21.    Montarea de indicatoare de circulație pe strazile municipiului fără aprobarea Comisiei de Circulație a Municipiului Iași.

22.    Executarea de marcaje de către alte persoane decât cele autorizate, pe străzi, trotuare și în parcuri precum și murdărirea pavajelor prin scurgerea sau pierderile de ulei sau combustibil din autovehicule.

340-680

0 %

340-680

H.C.L. 172 / 2002

9.

Cap. I

8. Să incinereze deșeurile periculoase rezultate din activitatea sanitară de stat și particulară (spitale, policlinici, cabinete medicale de stat și private) numai în instalații omologate;

Cap. V

4. Necolectarea reziduurilor menajere conform frecvenței și în zilele programate prevăzute în graficul de colectare, nesalubrizarea spațiilor pe care sunt amplasate punctele de colectare a deșeurilor - containere, pubele, coșuri de

1.150    -

2.500

0 %

1.150 - 2.500

H.C.L. 172 / 2002

gunoi, ș.a. - (pe o suprafață de 100 mp);

5. Nerespectarea graficelor de salubrizare stradală;

10. Neexecutarea periodică a lucrărilor de dezinsecție și deratizare a rampei de depozitare a reziduurilor și a rampelor intermediare precum și neexecutarea dezinfecției acesteia cel puțin de două ori pe lună în sezonul cald și trimestrial în sezonul rece;

Cap. VIII

20. Modificarea tramei stradale existente prin executarea de accese auto la imobilele deținute cu orice titlu fără aprobarea Comisiei de Circulatie a Municipiului Iași.

10

Cap. II

1. Aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum și în alte locuri publice a rezidurilor menajere și vegetale, a molozului și a altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice fel ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioșcuri, mese, construclii metalice, materiale de construcții de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate parțial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare.

Depozitarea materialelor de construcții și montaju1 schelelor pe trotuare (protejate), carosabil, zone verzi în vederea executarii lucrărilor de construcții sau reparații se va putea realiza numai după aprobarea solicitării scrise, a plății taxelor legale și emiterea autorizației de către birourile de specialitate ale Primariei Municipiului Iași. Caroseriile autovehiculelor fără număr de înmatriculare depozitate pe domeniul public se vor ridica și transporta de către Primăria Municipiului Iași prin societăți autorizate - proprietarul va suporta sancțiunea prevăzută la art. 2 precum și taxele legale pentru ocuparea domeniului public, transport și depozitare.Autovehiculele de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate total sau parțial cu numere de înmatriculare, înmatriculate în țară sau străinătate, abandonate pe domeniul public, se vor identifica de către inspectorii Primăriei Municipiului Iași împreună cu reprezentanți ai Biroului de Poliție Rutieră a Municipiului Iași - proprietarul va suporta sancțiunea prevăzută la art. 2 precum și taxele legale pentru ocuparea domeniului public.

Cap. IV

1. Creșterea animalelor și păsărilor de curte în adăposturi (cotețe) amplasate la o distanță mai mică de 50 m de clădirile vecinilor, fără instalație de colectare a dejecțiilor prevăzute cu pardoseală betonată și sifon de scurgere; evacuarea dejecțiilor lichide se realizează controlat într-o fosă septică (bazin vidanjabil) iar dejecțiile solide colectate vor fi transportate și depozitate numai pe suprafețe amenajate sau pe terenuri agricole proprii;

Se menține perimetrul central în care, deținerea și creșterea animalelor mari (cabaline, bovine, ovine, porcine, caprine) este interzisă conform HCL 99/1994.

700    +

2.500

0 %

700 + 2.500

H.C.L. 172 / 2002

11

Cap. II

10. Deversarea apelor uzate pe suprafața carosabilă a străzii, pe trotuare, în parcări și alte locuri de folosință publică;

500    +

0 %

500 + 2.000

H.C.L. 172

Cap. IV

2. Neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fosa septică creând astfel disconfort vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanță de 10 metri față de cea mai apropiată locuință conform reglementărilor igienico-sanitare în vigoare, betonată și prevăzută cu capac;

Cap. XII

1. Atingerea adusă prestigiului sau amenințarea săvârșită împotriva agentului constatator să constate și să aplice prevederile prezentei hotărâri, împiedicarea prin orice formă a agentului constatator de către persoanele prezente la fața locului de a lua măsuri de sancționare a contravenientului cât și refuzul acestuia de a prezenta actul de identitate la cererea agentului constatator.

2.000

/ 2002

12.

Cap. II

25. Desfășurarea manifestărilor de masă în aer liber (festivaluri, concerte ș.a.) numai cu aprobarea Primăriei Iași și acord de mediu eliberat de Inspectoratul de

500    +

0 %

500 + 2.500

H.C.L. 172

Protecție a Mediului Iași.

2.500

/ 2002

13.

Cap. I

5. Să incheie cu unitatea de salubrizare contracte de preluare, transport și

1.500+2.50

0 %

1.500 + 2.500

H.C.L. 172

neutralizare a rezidurilor rezultate din activitate, după caz.

Cap. II

22. Predarea sau achiziționarea de către persoane fizice sau agenți economici cu activitate de recuperare a deșeurilor metalice, de rame, capace, grătare, întregi sau sub formă de spărturi, aferente rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.

0

/ 2002

Cap. V

13. Neâncheierea de către unitatea a contractelor de preluare, transport și neutralizare a reziduurilor menajere cu beneficiarii - persoane fizice și juridice precum și nerespectarea condițiilor prevăzute în acestea.

Cap. VIII

10.    Nerefacerea domeniului public de către unitățile specializate agreate de către Primăria Iași, în termen de 5 zile de la data expirării “Graficului de execuție” sau a Permisului de Intervenție, în conformitate cu normativele în vigoare.

11.    Nepredarea amplasamentului la parametrii inițiali către Primăria Municipiului Iași de către societățile comerciale și alte unități de construcție care execută lucrări de construcții în trama stradală în termen de 7 zile de la terminarea acestora.

12.    Punerea în funcțiune a noilor utilități de către administratorii de rețele fără

1500+2500

1500+2500

dovada achitării de către beneficiar a contravalorii lucrărilor de refacere a domeniului public afectat.

13. Nerespectarea tehnologiilor de execuție și a materialelor adecvate îmbrăcăminților rutiere.

14.

Cap. III

3. Neefectuarea regularizării taxei de autorizație de construire în termen de 15 zile de la finalizarea lucrărilor.

Cap. IV

8. Organizarea și participarea la luptele de câini.

-

2.500

0 %

2.500

H.C.L. 172 / 2002

15.

Cap. II

15. Amplasarea în exteriorul tonetelor sau chioșcurilor a rafturilor pentru expunerea mărfurilor; prin orice mijloace in exteriorul tonetelor. Dupa trei sanctiuni, contractul pentru folosirea temporara a locului de amplasare a tonetei inceteaza, fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate, beneficiarul tonetei avand obligatia de a elibera terenul in termen de trei zile, in caz contrar urmand a fi evacuat neconditionat prin dispozitia primarului, pe cheltuiala sa, neavand nici o pretentie fata de eventualele daune produse de evacuarea silita.

300+1000

0 %

300+1000

H.C.L. 172 / 2002

H.C.L.

207/2006

16.

H.C.L. 172/2002 Cap. XII

2. Se instituie taxa de ocupare a domeniului public pentru faptele prevăzute în prezenta hotărâre.

-

10 lei/mp/zi

0%

10 lei/mp/zi

Legea

571/2003

art.287

ANEXA : 9.1

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2013

- COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL -

Denumire impozit/taxa Lei

Nivel

H.G. nr.956/2009

Lei

Propunere

Majorare an 2013 față de H.G. nr.956/2009

Lei

Propunere

Taxă an 2013

Lei

Temei de drept (art., alin., lege)

Taxă Certificat de Producător Agricol

0 - 69 lei

-

60 lei

H.G. 661/2001 (cu completările si modificarile ulterioare)-art.8, alin.1

Lg. nr.571/2003 (cu completarile si modificarile ulterioare) privind Codul

Fiscal -art.268, alin.4 actualizat prin H.G 956/2009 privind privind nivelurile pentru

valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010

ANEXA : 9.2

TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2013

- COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL -

Denumire impozit/taxa Lei

Nivel an 2012

Lei

Propunere

Majorare an 2013 față de an 2012

Lei

Propunere

Taxă an 2013

Lei

Temei de drept (art., alin., lege)

Taxă înregistrări contracte de arendare

5

-

5

Lg. nr. 215/2001 Republicată -art. 36 alin 4, lit.c.

Lg. nr. 16/1994 (cu completarile si modificarile ulterioare ) Legea arendării -art.

6 alin 3.

Lg. nr. 571/2003 (cu completarile si modificarile ulterioare ) privind Codul Fiscal -art. 282;

Taxă pășunat pentru:

-    Bovine, Cabaline

-    Ovine, Caprine, tineret

bovin și cabalin sub 1 an

27 Lei/cap animal

16 Lei/cap animal

-

27 Lei/cap animal

16 Lei/cap animal

Lg. nr. 215/2001 Republicată -art. 36 alin 4, lit.c.

Lg. nr. 571/2003 (cu completarile si modificarile ulterioare ) privind Codul Fiscal -art. 282;

Lg.72/2002 - Legea Zootehniei ;

Ord. 226/2003 privind întreținerea pajiștilor -Cap.IV pct.5 ;

Taxă adeverință rol

agricol

21

-

21

Lg. nr. 215/2001 Republicată -art. 36 alin 4, lit.c.

Ordinul nr. 95/2010 - privind aprobarea Normelor Tehnice de completare a

Registrului Agricol pentru perioada anilor 2010-2014.

Ordonanța 28/2008 privind Registrul Agricol

Lg. nr. 571/2003 (cu completarile si modificarile ulterioare ) privind Codul Fiscal -art. 282;

Regulament

privind taxele speciale din Anexa 9.2

I.    Regulament privind contractul de pășunat.

1.Domeniul de activitate :

Prezenta procedură se aplică pe raza municipiului Iași și stabilește modul de completare și eliberare a contractului de pășunat conform Legii zotehniei nr. 72/2007 și a Ordinului nr.226/2003 privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național .

2.    Referințe:

2.1 Reglementări

Ordinul nr.226/2003 privind organizarea activității de îmbunătătire și exploatare a pajiștilor la nivel național

Legea arendării nr. 16/1994 cu modificărule și completările ulterioare

Legea 571/2003 - Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

3.    Responsabilități :

3.1.    Personalul compartimentului, conform fișei postului - răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri .

4.    Descrierea activitătilor :

Prezenta procedură se aplică solicitărilor petenților în vederea întocmirii și eliberării contractelor de pășunat conform Legii nr. 72/2002 și Ordinului nr. 226/2003 privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național .

Documentele necesare sunt:

-    cerere ( se depune la Centrul de Informații pentru Cetățeni)

-    copie a certificatul de sănătate a animalelor ( se depune la Centrul de Informații

pentru Cetățeni )

-    declararea de către proprietar a animalelor în Registrul Agricol .

Procedura de lucru care constă în : primirea cererii pentru întocmirea contractului - verificarea datelor declarate în Registrul Agricol, calcularea taxei de pășunat pe cap de animal și eliberarea dispoziției de plată catre solicitant, tehnoredactarea contractelor de pășunat în două exemplare, transmiterea contractelor de pășunat la semnat la : Serviciul Cadastru, Serviciul Juridic Contencios, Viză control preventiv, Director Economic, Secretar, Primar - transmiterea contractelor de pășunat la Centrul de Informații pentru Cetățeni a Primăriei în vederea ștampilării - eliberarea unui exemplar din contractul de pășunat .

Personalul compartimentului, conform fișei postului, răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri , în vederea eliberării contractului de pășunat în termen de 15 zile.

II.    Regulament privind contractul de arendare .

1.    Domeniu de activitate :

Prezenta procedură stabilește modul de înregistrare și eliberare a contractelor de arendare conform Legii arendării nr.16/1994 cu completările și modificările ulterioare, Ordinul nr. 95/2010 privind aprobarea Normelor Tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada anilor 2010-2014 și a Ordonanței nr. 28/2008 privind Registrul agricol..

2.    Referințe :

2.1.    Reglementări :

Legea nr. 16/1994 (cu completarile si modificarile ulterioare ) - art. 6 alin 3 .

Legea 571/2003 - Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

3.    Responsabilități :

3.1.    Personalul serviciului, conform fișei postului - răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri .

4.    Descrierea activităților :

Prezenta procedură se aplică solicitărilor de înregistrare și eliberare a contractelor de arendare.

Documente necesare sunt:

-    Contractul de arendare în trei exemplare originale (se depun la Registratura Primăriei )

-    Actele doveditoare a proprietății bunurilor date și luate în arendă ( contract de vânzare -cumpărare a terenului arendat, Titlul de Proprietate... .etc)

-    Pentru persoane juridice - Certificatul de Înmatriculare al Firmei de unde să rezulte ca obiect de activitate - exploatarea bunurilor agricole.

-    persoanele fizice trebuie să aibă pregătire de specialitate agricolă ( diplomă de liceu agricol sau facultate în domeniul agricol ) sau un atestat de cunoștințe agricole ori de practică agricolă . Atestatul este eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, iar în cazul persoanelor fizice străine, de autoritatea competentă din statul de origine sau de proveniență.

-    Declararea datelor în Registru Agricol, privind terenurile care fac obiecul contractelor, pe categorii de folosință, modul de utilizare a suprafețelor agricole.

Procedura de lucru care constă în : contractelor de arendare în trei exemplare , verificarea datelor declarate în Registrul Agricol, verificarea datelor înscrise în contract, înregistrarea contractelor de arendare în registrul contracte de arendare, transmiterea contractelor la semnat la Secretarul Municipiului Iași și Primar, transmiterea contractelor la Centrul de Informații pentru Cetățeni a Primăriei în vederea ștampilării - eliberarea a două exemplare din contract către petent..

Personalul serviciului, conform fișei postului, răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri, în vederea înregistrări și eliberării a două exemplare din contractul de arendare.

III. Regulament privind adeverința de rol agricol

1.    Domeniu de activitate :

Prezenta procedură se aplică pe raza municipiului Iași și stabilește modul de completare și eliberare a adeverinței de rol agricol conform Ordinului nr. 95/2010, Legea nr.215/2001Republicată, O.G. nr.28/2008 și Legea 571/2003 cu completările și modificările ulterioare.

2.    Referințe :

2.1.    Reglementări :

Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul nr. 95/2010 - privind aprobarea Normelor Tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada anilor 2010-2014.

Ordonanța nr. 28/2008 - privind Registrul Agricol cu completările și modificările ulterioare

3.    Responsabilități :

3.1.    Personalul compartimentului, conform fișei postului - răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri .

4.    Descrierea activităților :

Prezenta procedură se aplică solicitărilor petenților în vederea întocmirii și eliberării adeverinței de rol

agricol.

Documente necesare sunt:

-    cerere ( se depune la Centrul de Informații pentru Cetățeni).

-    declararea de către proprietar a datelor în Registrul Agricol, privind terenurile în proprietate și animalele deținute pe raza municipiului Iași.

Procedura de lucru care constă în: primirea cererii pentru întocmirea adeverinței de rol agricol, verificarea datelor declarate în Registrul Agricol, , tehnoredactarea adeverinței de rol agricol, transmiterea adeverintei de rol agricol la semnat la Secretarul sau Primarul Municipiului Iași, transmiterea adeverinței de rol agricol la Centrul de Informații pentru Cetățeni a Primăriei în vederea ștampilării - eliberarea dispoziției de plată către solicitant, eliberarea adeverinței de rol agricol.

Personalul biroului, conform fișei postului, răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri, în vederea înregistrări și eliberării adeverinței de rol agricol.

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI D.A.P.P.P

Anexa nr. 10


TARIFE PENTRU STRANDUL MUNICIPAL

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2012

Propunere procent de majorare fata de anul 2012

Valoare absoluta propusa pentru 2013

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

general

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Tarif intrare

8 lei

-

6,45

1,55

8 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,OG

71/2002, Legea 3/2003,

Legea 51/2006

2.

Tarif intrare copii sub 7 ani si pensionarii

3 lei

-

2,42

0,58

3 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

Tarif intrare pentru luptatorii in revolutie/

veteranii si vaduvele in

razboi/ detinuti politici/pers.gr.I invaliditate

gratuit

-

-

-

gratuit

Decret/Lege    118/1990,

republicat, art. 6, alin. 1

Legea 44/1994, art.16, lit.e

Legea 341/2004, modif. prin Legea 347/2006

Legea 448/2006, republicată,

7.

Tarif inchiriere sezlong /umbrela

5lei/zi

-

4,03

0,97

5 lei/zi

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

8.

Cursuri inot / gimnastica

acvatica

organizate cu instructor

angajat-durata

1h

16

lei/pers

13,45

2,55

16

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

9.

Abonament pt. adulti

60 lei/10 intrari

48,39

11,61

60 lei/10 intrari

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

10.

Abonament pt. copii sub 7 ani și pensionari

20 lei/10 intrari

16,12

3,88

20 lei/10 intrari

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

TAXE PENTRU STRANDUL MUNICIPAL

Nr.

crt.

Denumire taxă

Nivel an 2012

Propunere procent de majorare fata de anul 2012

Valoar

e

propu

sa

pentru

2013

Temei de drept

1

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor din

Strandul municipal pentru tonete omologate, rulote, frigidere, mese pliante, corturi, terase sezoniere, materiale promotionale etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

85 lei/mp/luna

-

85

lei/mp/

luna

Legea nr.

215/2001

modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2

Tarif de pornire la licitație pentru utilizarea temporară (

în sezon) a unor terenuri din incinta Strandului municipal amplasate în zona centrala a strandului, pentru activitate alimentatie publica si terasa(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

100 lei/mp/luna

-

100

lei/mp/

luna

Legea nr. 215/2001 modif.,

HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea

51/2006

TARIFE PENTRU PLAJA NICOLINA

Nr.

Denumire tarif

Nivel

Propunere

Valoare absoluta propusa pentru 1

crt.

an 2012

procent de

2013    |

Temei |

majorare fata de anul 2012

Tarif

T.V.A.

Total

de

drept

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Tarif intrare

7lei

-

5,65

1,35

7 lei

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif intrare copii sub 7 ani

gratuit

-

-

-

gratuit

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

Abonament pentru

pensionari cu 10 intrari

(pensie mai mica de 1500 lei)

10 lei

-

8,07

1,93

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, \ OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4.

Tarif intrare pentru luptatorii in revolutie/veteranii si vaduvele in razboi/ detinuti politici/pers.gr.I invaliditate

gratuit

-

-

-

gratuit

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin. 1;Legea 44/1994, art.16, lit.e;Legea 341/2004, modif. prin Legea 347/2006, \ Legea 448/2006, republicată,

5.

Tarif namol

2 lei

-

1,61

0,39

2 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6.

Tarif inchiriere sezlong/umbrela

5

lei /zi

-

4,03

0,97

5

lei /zi t

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

TAXE PENTRU PLAJA NICOLINA

Nr.

crt.

Denumire taxă

Nivel an 2012

Propunere procent de majorare fata de anul 2012

Valoare propusa pentru 2013

Temei de drept

1

Taxa    pentru    utilizarea

temporară a terenurilor din Plaja Nicolina pentru tonete omologate, rulote, frigidere, mese pliante, corturi, terase sezoniere,    materiale

promotionale etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție    de    consumul

utilizatorilor)

85 lei/mp/luna

-

85 lei/mp/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea

51/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI D.A.P.P.P.

Anexa nr. 10.1


TARIFE PENTRU PARCARI

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2012

Propunere procent de majorare fata de anul 2012

Valoare absoluta propusa pentru 2013

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism in parcarea cu plata din Piata Unirii

139

lei/luna

-

112,09

26,91

139

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

2

Tarif parcare ocazionala a autoturismului in parcarile cu plata

1

leu/ora

-

0,80

0,20

1

leu/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

3

Tarif parcare ocazionala a microbuzelor, autobuzelor, autocarelor, camioanelor in parcarile

2

lei /ora

-

1,61

0,39

2

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

cu plata

3/2003, Legea 51/2006

4

Tarif lunar parcare (abonament)

autoturism in parcarile cu plata

34

lei /luna

-

27,41

6.59

34

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

5

Tarif lunar parcare (abonament) microbuze, autobuze, autocare,

camioane in parcarile cu plata

59

lei /luna

-

47,58

11,42

59

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

6

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism in parcarile de resedinta pt.pers.juridice detinatoare de spatii comerciale in vecinatatea acestora

34

lei /luna

-

27,41

6,59

34

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

7

Tarif lunar,de pornire la licitatie,pentru parcare autoturisme in parcarile de resedinta pt.pers.fizice *

16

lei /luna

-

12,90

3,10

16

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

8

Tarif inchiriere parcare cu plata sau de resedinta pt. :veterani si vaduve de razboi,fosti detinuti politici/ pers.gr.I invaliditate .

gratuit

-

gratuit

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin. 1 Legea 44/1994, art.16, lit.e

Legea 341/2004, modif. prin Legea 347/2006

Legea 448/2006, republicată, art 65

*licitatiile /calculul chiriei/evidenta contractelor/urmarirea veniturilor se realizeaza in cadrul D.A.P.P.P.

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI D.A.P.P.P.

Anexa nr. 10.2


TARIFE PENTRU PARTIA DE SCHI

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2012

Propunere procent de majorare fata de anul 2012

Valoare absoluta propusa pentru 2013

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Tarif urcare cu schi lift

1

leu/urcare

-

0,80

0,20

1

leu/urcare

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif (abonament) pentru

12 urcari cu schi lift pentru adulti

11 lei

-

8,87

2,13

11

lei

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

3.

Tarif (abonament) pentru

12 urcari cu schi lift pentru copii cu virsta pina la 14 ani

10 lei

-

8,06

1,94

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

4.

Tarif inchiriere sanii

5

lei /ora

-

4,03

0,97

5

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

5.

Tarif inchiriere echipament schi complet

7

lei/ ora

-

5,64

1,36

7

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

6.

Tarif inchiriere schiuri

4

lei /ora

-

3,23

0,77

4

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

7.

Tarif inchiriere clapari

4

lei /ora

-

3,23

0,77

4

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

8.

Tarif inchiriere bete schi

4

lei/ora

-

3,23

0,77

4

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI Anexa nr. 10.3 D.A.P.P.P.

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2012

Propunere procent de majorare fata de anul 2012

Valoare absoluta propusa pentru 2013

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Tarif intrare

1 leu

-

0,80

0,20

1 leu

Legea nr. 215/2001

modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI D.A.P.P.P.

Anexa nr. 10.4


TARIFE PENTRU BAIA PUBLICA

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2012

Propunere procent de majorare fata de anul 2012

Valoare absoluta propusa pentru 2013

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

I. DUS, SAUNA , BAZIN, MASAJ

1.

duș social

2

lei/pers.

2

scutit

2

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.

duș, bazin (3h)-acces copii pana la 14 ani

12

lei/pers.

9.68

2,32

12

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

abonament duș, bazin (3h)-acces copii pana la 14 ani-10 intrari

119

lei/pers.

95,97

23,03

119

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4.

duș, bazin (3h)-acces pers. peste 14 ani

20

lei/pers

16,13

3,87

20

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

5.

abonament duș, bazin (3h)-acces pers. peste 14 ani -10 intrari *

188

lei/pers

151,61

36,39

188

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6.

duș, sauna (30 min), bazin (3h)

25 lei/pers

20,16

4,84

25lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

7.

abonament duș, sauna (30 min), bazin (3h)-10 intrari

238

lei/pers.

191,94

46,06

238

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

8.

duș, sauna (30 min)

15 lei/pers

12,10

2,90

15

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

9.

abonament dus,sauna (30 min)-10 intrari

138

lei/pers

111,29

26,71

138

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

10

rezervare sauna mica in exclusivitate timp de 1 h

138

lei/pers

111,29

26,71

138

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

11

rezervare sauna mare in exclusivitate timp de 1 h

275 lei

221,77

53,23

275 lei

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

12

cursuri    inot/gimnastica acvatica

organizate cu instructor angajat-durata 1h

17

lei/pers.

13,71

3,29

17

lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

13

Inchiriere halat

6

lei/buc.

4,84

1,16

6

lei/buc.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

14

sapun/sampon

1

leu/buc.

0,80

0,20

1

leu/buc.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

15

Inchiriere prosop

2

leu/buc.

1,61

0,39

2

leu/buc.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

16

rezervare bazin 3 h

521

lei/grup

420,16

100,84

521

lei/grup

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

17

masaj de relaxare cu crema clientului

20

lei/pers./

50min.

16,13

3,87

20

lei/pers./

50min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

18

abonament masaj de relaxare cu crema clientului-10 sedinte

188

lei/pers.

50min/

sedinta

151,61

36,39

188

lei/pers.

50min

sedinta

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

19

masaj de relaxare cu crema

23

lei/pers./

50min.

18,55

4,45

23

lei/pers./

50min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

20

abonament masaj de relaxare cu crema-10 sedinte

219

lei/pers.

50min/

sedinta

176,61

42,39

219

lei/pers.

50min

sedinta

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

21

masaj strong cu crema clientului

34

lei/pers./

50 min.

27,42

6,58

34

lei/pers./

50 min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

22

masaj strong cu crema

36

lei/pers.

50 min

29,03

6,97

36

lei/pers.

50 min

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

23

abonament masaj strong cu crema clientului-10 sedinte

333

lei/pers./

50 min sedinta

268,55

64,45

333

lei/pers./

50 min sedinta

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

24

abonament masaj strong cu crema -10 sedinte

354

lei/pers./

50 min sedinta

285,48

68,52

354

lei/pers./

50 min sedinta

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

25

masaj de intretinere segmentar (picioare/abdomen/spate/cervical) cu crema clientului

10

lei/pers./

20 min

8,06

1,94

10

lei/pers./

20 min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

26

masaj de intretinere segmentar (picioare/abdomen/spate/cervical) cu crema

12

lei/pers./

20 min.

9,68

2,32

12

lei/pers./

20 min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

27

masaj anticelulitic cu crema clientului

25

lei/pers./

50 min.

20,16

4,84

25

lei/pers./

50 min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

28

masaj anticelulitic cu crema

30

lei/pers./

50 min.

24,19

5,81

30

lei/pers./

50 min.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

29

abonament masaj anticelulitic cu crema clientului-10 sedinte

240

lei/pers./

50min.

sedinta

193,55

46,45

240

lei/pers./

50min.

sedinta

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

30

abonament masaj anticelulitic cu crema -10 sedinte

292

lei/pers./

50

min.sedint

a

235,48

56,52

292

lei/pers./

50

min.sedint

a

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

31

utilizare aparate fitness

16

lei/h/pers.

12,90

3,10

16

lei/h/pers.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

II. CABINET COSMETICA

32

epilat

picioare

total

26

lei/pers.

-

20,97

5,03

26

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

pe

portiuni

16

lei/pers.

-

12,90

3,10

16

lei/pers.

brate

pe

portiuni

16

lei/pers.

-

12,90

3,10

16

lei/pers.

pe

portiuni

12

lei/pers.

-

9,68

2,32

12

lei/pers.

mustata,perciuni,pometi,

barbie,frunte

7 lei/pers.

-

5,65

1,35

7 lei/pers.

spate,abdomen,fesa,axila

9 lei/pers.

-

7,26

1,74

9 lei/pers.

zona inghinala

12

lei/pers.

-

9,68

2,32

12

lei/pers.

fata

16

lei/pers.

12,90

3,10

16

lei/pers.

33

vopsit

gene

8 lei/pers.

-

6,45

1,55

8 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

sprancene

8 lei/pers.

-

6,45

1,55

8 lei/pers.

34

pensat

sprancene

6 lei/pers.

-

4,84

1,16

6 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

mustata

6 lei/pers.

-

4,84

1,16

6 lei/pers.

Forma sprancene

8 lei/pers.

-

6,45

1,55

8 lei/pers.

35

lonizare

12

lei/pers.

9,68

2,32

12

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

36

gomaje cu produse din game profesionale romanesti

10

lei/pers.

8,06

1,94

10

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

37

gomaje cu produse din game profesionale import

14

lei/pers.

11,29

2,71

14

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

38

demachiere pt. față/gît

12

lei/pers.

9,68

2,32

12

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

39

masca faciala cu produse din game profesionale romanesti

16

lei/pers.

12,90

3,10

16

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

40

masca faciala cu produse din game profesionale import

26

lei/pers.

20,97

5,03

26

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

41

masca pt. git cu produse din game profesionale romanesti

10

lei/pers.

8,06

1,94

10

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

42

masca pt. git cu produse din game profesionale import

16

lei/pers.

12,90

3,10

16

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

43

masca ochi

5 lei/pers.

4,03

0,97

5 lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

44

tratament facial

(demachiere, gomaj, extracție de comedoane, dezinfecție, ionizare, masca) cu produse din game . profesionale romanesti

52

lei/pers.

41,94

10,06

52

lei/pers.

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

45

tratament facial

(demachiere, gomaj, extracție de comedoane, dezinfecție, ionizare, masca) cu produse din game . profesionale import

78

lei/pers.

62,90

15,10

78

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

46

masaj facial

16

lei/pers.

12,90

3,10

16

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

47

extractii cu produse romanești

16

lei/pers.

12,90

3,10

16

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

48

extractii cu produse game profesionale

31

lei/pers.

25,00

6,00

31

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

49

Impachetari termocuverta

1 zona (picioare, abdomen-spate) -40 min pentru termosudatie

18

lei/pers.

14,52

3,48

18

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

50

Impachetari termocuverta

1 zona (picioare, abdomen-spate) -40 min cu produs pe baza de ciocolata,parafango,alge

21

lei/pers.

16,94

4,06

21

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

51

Impachetari termocuverta (tot corpul)

- 40 min pentru termosudatie

42

lei/pers.

33,87

8,13

42

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

52

Impachetari termocuverta (tot corpul)

- 40 min cu produs pe baza de .ciocolata,parafango,alge

73

lei/pers.

58,87

14,13

73

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

53

machiaj zi

16

lei/pers.

12,90

3,10

16

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

54

machiaj seara

26

lei/pers.

20,97

5,03

26

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

55

machiaj deosebit (pentru mireasa etc) simplu

31

lei/pers.

25,00

6.00

31

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

56

machiaj deosebit (pentru mireasa etc) complex

52

lei/pers.

41,94

10,06

52

lei/pers.

Legea nr. 215/2001

modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

CONTRAVENȚII PENTRU BAIA PUBLICA

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2012

Propunere procent de majorare fata de anul 2012

Propunere

Temei de drept

An 2013 lei

0

1

2

3

4

5

1.

Utilizarea unor servicii ce se

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

prestează la baia publică fără a achita tarifele stabilite

HCL 359/2006

2.

Intrarea în bazin sau saună fără efectuarea prealabilă a unui duș

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

3.

Nerespectarea de către clienți a ținutei obligatorii (costum de baie) în incinta băii

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

4.

Micțiunea și defecarea în bazinul de înot

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

5.

Intrarea în incinta băii sub influența băuturilor alcoolice

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

6

Săvârșirea în incinta băii a unor fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii vulgare, tulburarea liniștii clienților, provocarea sau participarea efectivă la scandal;

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

7

Intrarea în bazin cu leziuni, plăgi deschise, boli transmisibile, dermite sau dermatoze

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

8

Consumul de produse alimentare în bazinul de înot sau în saune; aruncarea diferitelor ambalaje, alimente deteriorate, coji semințe etc. în alte locuri decât coșurile de gunoi

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

9.

Intrarea în bazin a copiilor sub 10 ani fără însoțitor

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

10.

Deteriorarea unor bunuri din incinta băii. În această situație se va achita contravaloarea sau se va înlocui bunul deteriorat de către persoana care a produs prejudiciul

50 lei

-

50 lei

Legea nr. 215/2001, republicată,

HCL 359/2006

Aceste contravenții se aplică de personalul DAPPP împuternicit în acest sens, funcționari din cadrul Primăriei Municipiului Iași sau polițiști comunitari împuterniciți.

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

Anexa nr. 10.5


D.A.P.P.P.

TAXE PENTRU STADIOANELE MUNICIPALE

Nr.

crt.

Denumire taxa

Nivel an 2012

Propunere procent de majorare fata de anul 2012

Temei de drept

Taxa propusa pentru 2013

0

1

2

3

4

5

1.

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru manifestari cultural - artistice,

5000 lei/h

-

5000 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

expozitii etc fara nocturna

2.

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru manifestari cultural - artistice,

7000 lei/h

-

7000 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

expozitii etc cu nocturna

3.

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare ,gazonat, din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru antrenament fara nocturna

100 lei/h

-

10lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

4

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stadionului

Emil Alexandrescu, pentru antrenament cu nocturna

120 lei/h

-

120 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

5

Taxa pentru utilizarea a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stad. Emil Alexandrescu pentru desfașura-rea meciurilor oficiale /competitiilor sportive/meciurilor amicale fara nocturna

300 lei/h

-

300 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

6

Taxa pentru utilizarea a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stad. Emil Alexandrescu pentru desfașura-rea meciurilor oficiale /competitiilor sportive/meciurilor amicale cu

nocturna

500 lei/h

-

500 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

7

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul

Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfașurarea meciurilor oficiale/competitiilor sportive/meciurilor amicale fara nocturna

200 lei/h

-

200 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

8

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul

Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfașurarea meciurilor oficiale/competitiilor sportive/meciurilor amicale cu

nocturna

300 lei/h

-

300 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

9

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul

Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfașurarea antrenamentelor fara nocturna

60 lei/h

-

60 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

10

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul

Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfașurarea antrenamentelor cu nocturna

90 lei/h

-

90 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

11

Taxa pentru utilizarea pistei de atletism de la Stadionului Emil Alexandrescu pt. antrenament sau competitie fara nocturna

30 lei/h

30 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

12

Taxa pentru utilizarea pistei de atletism de la Stadionului Emil Alexandrescu pt. antrenament sau competitie cu nocturna

230 lei/h

230 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

13

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor de sport din incinta

Stadionului Tineretului și Stadionului    Tepro    pentru

manifestari cultural - artistice,

500

lei/h

-

500

lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

expozitii etc

14

Taxa pentru utilizarea teporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului Tineretului pentru antrenament

30 lei/h

30 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

15

Taxa pentru utilizarea temporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului Tineretului pentru desfașurarea meciurilor oficiale /competitiilor sportive/meciurilor

50 lei/h

50 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

amicale

16

Taxa pentru utilizarea temporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului    Tepro    pentru

antrenament

20 lei/h

20 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

17

Taxa pentru utilizarea temporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului Tepro pentru desfașurarea meciurilor oficiale/competitiilor sportive/meciurilor amicale

30 lei/h

30 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

18

Utilizarea temporara a stadioanelor de catre structurile sportive de performanta care sunt finanțate prin Fundatia Sportului Ieșean

gratuit

gratuit

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

19

Utilizarea temporara a pistelor de atletism din incinta stadioanelor,de catre cetatenii municipiului Iasi, în vederea desfasurarii unor activitati sportive de intretinere/relaxare

2h/zi, gratuit (funcție de graficul afisat de

administrator)

2h/zi, gratuit (funcție de graficul afisat de

administrator)

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

MUNICIPIUL IASI

ANEXA NR. 11


CONSILIUL LOCAL IASI

TAXE SPECIALE

Conf. Legea 273/2006, Legea 571/2003 și Legea 343/2006 Anul 2013

Nr.

Crt

Denumire taxa, impozit

Nivel an 2012

Propunere procent de majorare fața de an 2012

Valoare absoluta propusa lei an 2013

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

1

Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumparare, contracte    de

concesionare si alte tipuri de contracte.

30

30

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006

2

Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumparare, contracte    de

concesionare și alte tipuri de contracte, în regim de urgență (termen 3 zile lucrătoare)

42

42

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006

3

Taxă înscriere licitație de închiriere/vânzare spații cu altă destinație decât locuință și spații locative

36

36

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006

4

Taxă înscriere licitație de închiriere pentru parcări autoturisme

10

10

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006 HCL 144/2007

5

Taxă    participare    la

licitație de închiriere, licitatii de concesionare, licitatii vânzare spații cu altă destinație decât locuință și spații locative și alte categorii de licitații

0,5% la val. de pornire a licitației, dar nu mai puțin de 5 lei

0,5% la val. de pornire a licitației, dar nu mai puțin de 5 lei

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006 HCL 145/2003

6

Taxă eliberare adeverință privind stadiul achitării ratelor și comunicare documente

8

8

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006

7

Taxă eliberare adeverință privind stadiul achitării ratelor în regim de urgență (3 zile lucrătoare)

32

32

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006

8

Taxă eliberare adeverință privind    acordul    de

revânzare imobil

15

15

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006

9

Taxa eliberare copii după documentații din arhivă, schite imobile, etc.

25

25

Legea 571/2003

Legea 343/2006

art.282

Legea 273/2006

10

Taxa eliberare copii după documentații din arhivă, schite imobile, etc., în regim de urgență (3 zile lucrătoare)

42

42

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006

11

Taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrările de construcții, instalații, modificări în spații cu altă destinație decât locuință și spații locative; alte avize

29

29

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006

12

Taxa depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietate a municipiului Iași * (la această taxă se adaugă    cheltuielile

generate de transportul obiectelor evacuate).

1/luna/m.p.

1/luna/m.p.

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006

13

Taxa inchiriere sala conferinte

80lei /h

80lei /h

Legea 571/2003

Legea 343/2006 art.282

Legea 273/2006

A. Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau

documentelor (cu excepția taxei nr.12 care se calculează ulterior), iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat conform cu Regulemtneul privind organizarea și funcționarea serviciilor publice prestate de către D.A.P.P.P. pentru care se încasează taxele speciale.

B. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice locale prestate de către D.A.P.P.P. și pentru care s-au instituit aceste taxe.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

ANEXA NR. 11.1


PROCEDURA

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice prestate de către DAPPP pentru care se încasează taxe speciale și utilizarea veniturilor realizate

1.    DAPPP prin serviciile și compartimentele sale prestează servicii publice speciale, în interesul persoanelor fizice și juridice, la solicitarea acestora.

2.    Serviciile publice locale prestate sunt:

-    emiterea și eliberarea de duplicate, copii după contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare, la termen sau în regim de urgență;

-    activități privind gestionarea înscrierilor la licitații de închiriere, vânzare spații cu altă destinație decât locuință și spații locative;

-    activități privind organizarea și desfășurarea licitațiilor de închiriere, vânzare spații cu altă destinație decât locuință și spații locative;

-    eliberare de adeverințe privind stadiul achitării ratelor, inclusiv comunicarea acestora, pe tot parcursul derulării raporturilor juridice stipulate în contracte, la termen sau în regim de urgență;

-    eliberare de adeverințe privind acordul de revânzare imobile, la termen;

-    eliberare copii după documentații din arhivă, schițe imobile, la termen sau în regim de urgență;

-    eliberarea acordului de principiu pentru efectuarea de lucrări de construcții, instalații, modificări în spații cu altă destinație decât locuință și spații locative de către locatari. Eliberare diverse avize și acorduri în legătură cu gestionarea patrimoniului;

-    depozitarea obiectelor și produselor evacuate din spațiile proprietate a municipiului Iași.

3.    Organizarea și funcționarea compartimentelor din cadrul DAPPP care prestează serviciile publice locale de natura celor menționate la pct.2 este reglementată prin Regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Iași pe anul 2007 (partea DAPPP) aprobat prin HCL nr. 4/22.01.2007.

4.    Prestarea serviciilor publice locale speciale se realizează la solicitarea persoanelor fizice și juridice. Cererea ce conține solicitarea serviciului public special se depune la registratura Primăriei sau DAPPP.

5.    Prestarea serviciilor se realizează la termen conform legii (30 zile) sau în regim de urgență considerat a fi 3 zile lucrătoare începând cu ziua următoare celei în care s-a depus și înregistrat cererea.

6.    Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care solicită în scris prestarea serviciilor publice sau se folosesc de serviciile publice locale speciale pentru care s-au instituit taxele respective.

7.    Taxele speciale (utilizate) încasate de DAPPP sunt instituite prin    HCL

nr.462/28.12.2006 (anexa nr.11).

8.    Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor, adeverințelor sau documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate integral pentru buna funcționare a prestatorilor, prin finantarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciilor precum și acoperirii sumelor destinate creșterii calității serviciilor publice prin achiziția de active fixe corporale și necorporale (tehnică de calcul, mobilier, etc.), materiale (birotică, consumabile), obiecte de inventar.

9.    Prin excepție față de cele precizate la punctul 8 din prezentul Regulament, taxa pentru depozitare obiecte (produse) evacuate din spațiile proprietatea municipiului Iași se calculează și se încasează ulterior prestării serviciului. La cuantumul acestei taxe se vor adauga cheltuielile generate de transportul obiectelor evacuate și se vor plăti de către proprietarul bunurilor evacuate.

10.    Taxele speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestor servicii (cheltuieli materiale, de capital și de personal) conform destinațiilor aprobate urmărindu-se permanent creșterea calității serviciului prestat.

11.    Pentru anul 2013 taxele speciale s-au stabilit conform art.287 din Legea 571/2003, urmărindu-se așezarea justă a acestora conform scopului pentru care s-au instituit.

12.    Prezentul regulament se modifică și se completează prin hotărâre de către Consiliul Local ori de câte ori va fi necesar.

Procedura privind calcularea chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite, gestionate prin Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, în anul 2013

Prezenta procedură stabilește modul de calcul a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora (curți) și alte terenuri construite sau neconstruite ce fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare, atribuite prin hotărâri ale Consiliului Local în temeiul OG nr.26/2000, Legea 341/2004, Legea 334/2006, precum și pentru cele adjudecate în urma unor licitații publice.

1.Chiriile lunare pentru toate spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea Municipiului Iași sau care fac parte din fondul imobiliar de stat, nu se vor majora pentru anul 2013, valorile minime ale tarifelor pe mp/lună fiind specificate în tabelul nr.1.

TABELUL NR.1, privind chiria pe metru pătrat/lună, funcție de zona de amplasament și grupa de activitate, pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite, precum și pentru cele adjudecate în urma unor licitații publice, valabile în anul 2013.

Grupa

activitate

Zona I

Zona II

Zona III

Lei/mp/luna

Lei/mp/luna

Lei/mp/luna

2012

Majorare

propusa

2013

2012

Majorare

propusa

2013

2012

Majorare

propusa

2013

1.

18

-

18

15

-

15

7

-

7

2.

11

-

11

8

-

8

5

-

5

3.

1

-

1

1

-

1

1

-

1

2.    Chiria de pornire la licitațiile pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință ( comerț, prestări servicii, producție, etc.) , terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite, vor fi stabilite de comisia de organizare a licitației funcție de zona de amplasament și grupa activitate, raportul cerere/ofertă și starea tehnică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, fără a putea fi mai mici decât cele stabilite prin tabelul nr.1.

3.    Persoanele fizice și juridice care utilizează spații cu altă destinație decât aceea de locuință fără contract de închiriere (în urma expirării termenului de valabilitate contractul nu poate fi prelungit, nu îndeplinesc condițiile pentru perfectarea unui contract de închiriere, etc.) vor plăti contravaloarea lipsei de folosință a spațiului până la predarea acestuia prin proces verbal de predare-primire și reintroducerea în circuitul civil. Suma lunară reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință utilizat temporar fără contract de închiriere se va determina având ca bază de calcul tariful corespunzător pe mp/lună din tabelul nr.1, ținându-se cont de zona de amplasament și grupa de activitate , dar fără a putea fi mai mică decât valoarea consemnată în contractul de închiriere anterior, și va fi menționată în acte administrative - titluri de creanță, emise conform legislației în vigoare. Titlul de creanță constituie înstiințare de plată și va cuprinde elementele constitutive ale actului administrativ prevăzute de Codul de procedură fiscală. Pentru plata cu întârziere a obligațiilor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință debitorul datorează majorări de întârziere calculate conform legislației specifice în vigoare.

4.    În cazul în care persoana juridică/fizică care deține în mod legal spațiul îsi schimbă activitatea, iar tariful pe mp/lună pe care îl plătește este mai mic decât cel stabilit în tabelul nr.1, chiria se va calcula conform valorilor din tabelul nr 1, funcție de grupa de activitate si zona de amplasament. În situația în care persoana juridică/fizică care deține în mod legal spațiul își schimbă activitatea, de la grupa 1 la grupa 2, tariful pe mp/lună nu se va micșora. Grupele de încadrare ale activităților de bază desfășurate în spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și zonarea amplasării lor pe teritoriul municipiului Iași, inclusiv comunele Dancu, Lunca Cetățuii și Tomești sunt precizate în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

5.    În situațiile în care spațiile se atribuie direct prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași (ex. asociații, fundații, instituții de învățământ, etc) suma lunară reprezentând folosință se va determina având ca bază de calcul tariful corespunzător pe mp/lună din tabelul nr.1 .

6.    La determinarea chiriei se vor avea în vedere următorii coeficienți :

6.1.Pentru dependințe, inclusiv cele de folosință comună, se aplică un coeficient de 0,8 la tariful pentru activitatea preponderentă desfășurată în spațiu (suprafața utilă majoritară);

6.2.    Pentru terenuri amenajate se aplică un coeficient de 0,6 la tariful pentru activitatea preponderentă desfășurată în spațiu (suprafața utilă majoritară);

6.3.    Pentru terenurile neamenajate, aferente imobilelor închiriate, se aplică un coeficient de 0,5 la tariful pentru activitatea preponderentă desfășurată în spațiu (suprafața utilă majoritară);

6.4.    Chiria pentru terenurile amenajate (porticuri amenajate), aferente spațiilor construite de către actualii deținători în baza unor autorizatii de constructie, se stabilește având în vedere tarifele din tabelul nr.1, funcție de zona de amplasament și grupa de activitate desfașurată în spațiu, la care se aplica corecția de 0,6 .

6.5.    Corecțiile de mai sus se aplică și la determinarea chiriei de pornire pentru spațiile supuse licitației publice pentru închiriere. Nu se aplică corecții la dependințele care au avut destinația inițială (din proiect) de suprafețe utile.

6.6.    Chiria pentru dependințe se va calcula în funcție de tariful pentru suprafața pe care se desfășoară activitatea cu ponderea cea mai mare. Se consideră dependințe: holurile, căile de acces, scările, grupurile sanitare, magaziile, balcoanele, terasele, subsolurile, logiile existente în documentația tehnică inițială a imobilului.

7. Contractele de închiriere vor fi emise de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat care va efectua, prin serviciile specializate, atât încasarea chiriei cât și urmărirea respectării clauzelor contractuale .

7.1.    Durata contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite este de 1 (unu) an calendaristic cu posibilitatea prelungiri cu acordul scris și expres al ambelor părți. Fac exceptie de la această prevedere contractele de închiriere a căror durată de valabilitate este stabilită prin reglementări speciale.

7.2.    Termenul contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite unde se solicită desfașurarea unor activități sezoniere se încheie pe durata aferentă sezonului respectiv (Pârtia de Schi, Ștrandul Municipal, Plaja Nicolina, etc).

7.3.    Având în vedere multiplele modificări aduse clauzelor contractuale inițiale prin acte adiționale, prelungirea duratei de valabilitate a raporturilor juridice contractuale în anul 2013 se realizează prin emiterea de contracte noi pentru toți chiriașii care solicită prelungirea valabilității acestora și întrunesc condițiile necesare, după modelul contractului-cadru .

7.4.    Modelul cadru pentru contractele de închiriere valabile în anul 2013 este cel prezentat în anexă și constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

II. Zonarea amplasării spațiilor cu altă destinație decît locuință aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași

ZONA I

Zona centrală a municipiului Iasi delimitată de arterele:

B-dul Independenței, str.Rece, str.M.Eminescu, str.Sărăriei, str.Basotă, B-dul Tudor Vladimirescu, str.Primăverii, B-dul N. Iorga, Podul de Piatră, str.Silvestru, Străpungere Silvestru, str.O.Băncilă, str.Păcurari, str.Scoalei, str.T.Cozma, str.Lascăr Catargi, str.General Berthelot, B-dul Independenței.

ZONA II

Zona de la limita zonei I pînă la periferia Municipiului Iasi .

ZONA III

Localitățile Dancu, Tomesti și Lunca Cetățuii.

la Hotarârea nr._________

III. Anexa cuprinzând grupe (orientative) cu profile de activitate

GRUPA 1

-alimentație publică ( restaurante, baruri, catering, fast-food, etc);

-instituții financiare (bănci) ;

-agenții de turism intern si internațional, case de pariuri, jocuri de noroc;

-case de amanet și schimb valutar ;

-dezvoltare imobiliară (promovare, tranzacții), agenții de publicitate, intermediere și consultanță;

- birouri de notariat și avocatură;

-comerț cu ridicata al produselor alimentare și nealimentare (desfacere en-gross);

-sedii de firme;

-servicii (foto, frizerie, coafură, cosmetică, transporturi, poștă, telecomunicații, școli de șoferi, etc). -servicii și asistență medicală (cabinete medicale specializate, policlinici, etc), farmacii;

GRUPA 2

-comerț cu amănuntul a produselor alimentare (legume-fructe, carne, pește, lapte, pâine, etc);

-comerț cu amănuntul al produselor nealimentare ( obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, electrice și electronice, papetărie, cărți, produse de curățenie, etc);

-ateliere de proiectare;

-tehnică medicală ( ortopedie, optică medicală, stomatologie și alte instrumentare medicale);

-producție ( prelucrare, fabricare, depozitare), ateliere întreținere și reparatii;

GRUPA 3

-case de cultură, edituri și mass-media;

-instituții de învățământ din sistemul public de stat și particular, recunoscute conform legislației în vigoare ca făcând parte din sistemul national de înăvațământ, instituții de cercetare;

- asociații de proprietari, asociații cultural artistice, cluburi sportive, ateliere de pictură și sculptură ;

-fundații și asociații apolitice care nu practică activități cu scop comercial sau lucrativ;

-sedii de uniuni, asociații sau alte organizații sindicale;

-cămine de copii sau de bătrîni;

-muzee, biblioteci, săli de expoziție;

-centre zonale si birouri pentru instituții publice și regii autonome;

-spatii cu destinatie de garaje aflate în administrarea DAPPP.

ANEXA 12.3

TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE ANUL 2013

Nr Crt

DENUMIRE TAXA

NIVEL TAXA AN 2012

NIVEL

majorare fata de anul 2012

NIVEL TAXA AN 2013

TEMEI DE DREPT

1

TAXA FOLOSINȚA TEREN (CURTI, GRADINI) AFERENT LOCUINTELOR PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTII PROVIZORII CU ORICE DESTINAȚIE

lleu/mp/luna

1leu/mp/luna

L571/2003(art. 283 alin. 1)

- - TAXA SE CALCULEAZA SI SE FESTIONEAZA DE CATRE D.A.P.P.P.

PROCEDURĂ

CONFORM LEGII 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, ARTICOLUL 283, ALIN.3

• TAXA FOLOSINTA TEREN (CURTI, GRADINI) AFERENT LOCUINTE, PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTII PROVIZORII CU ORICE DESTINATIE

Contractele de închiriere pentru locuințe sunt întocmite de către SASDL(Serviciul Administrare Spații cu Destinația de Locuință) în baza L114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Terenurile cu destinația de curți/grădini sunt prinse în contractele de închiriere ale locatorului(chiriaș/proprietar) iar pentru folosința lor se achită o sumă calculată conform legislației în materie, respectiv OUG40/1999, HG310/2007. În urma verificărilor în teren efectuate de către inspectorii din cadrul Serviciului Administrare Spații cu Destinația de Locuință, s-a constatat că există foarte multe construcții provizorii amplasate pe aceste terenuri - domeniul public, cu diverse destinații.Având în vedere schimbarea destinației terenului(curte/grădină), se impune ca locatarii să achite taxă folosință teren pentru amplasarea construcțiilor provizorii cu orice destinație. În vederea încasării creanțelor se întocmesc note de constatare prin care se stabilește momentul amplasării construcției și se calculează contravaloarea taxei aferente și majorări de întârziere corespunzătoare, care vor fi actualizate până la momentul plății.    În baza borderoului de debitare se înregistrează debitul în programul informatic.

Pentru viitor se întocmește “notă de calcul” - anexă la contractul de închiriere și parte integrantă a acestuia, conform cu noua destinație a terenului avut în folosință.Scadența taxei este data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară. Instituirea taxei folosință teren pentru amplasare construcții provizorii cu orice destinație s-a realizat urmărindu-se așezarea justă a acestor taxe conform scopului pentru care s-au aprobat.

Municipiul Iasi

Institutia Arhitectului Sef Serviciul Urbanism

TAXE LOCALE conform Legii 571/2003, cap. V, pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

N

r

c

r

t

Denumirea

taxei

Nivel conf. Lege 571/2003 actualizata

Cote adition ale fata

de

nivelul

din

Legea

571/200

3

Cote adition ale fata

de

2012

Taxa

propusa in

2013

Temei

de drept

lei

%

%

lei

0

1

2

3

4

5

6

1

Eliberare certificate de urbanism. Suprafata terenului pentru care se solicita certificatul de urbanism:

-    pina la 150 mp.;

-    intre 151- 250 mp.;

-    intre 251- 500 mp.;

-    intre 501- 750 mp.;

-    intre 751-1.000 mp

-    peste 1.000 mp.

4    - 5

5    - 6

6    - 8

8 - 10

10 - 12

12 + 0,01

lei / mp. pentru fiecare mp. ce depaseste 1.000 mp.

0%

0%

4

5

7

8

12

12 + 0,01 lei/mp.pentru fiecare mp.teren ce depaseste

1.000 mp.

Lege 571/2003, actualizata, art. 267(1)

2

Eliberare autorizație de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință.

0,50%

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

-

0,50%

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

Legea 50/91;Lege 571/2003, actualizata, art.

267(3)

3

Eliberare autorizatie de foraje sau excavari    necesara    studiilor

geotehnice, ridicari topografice, exploatari de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol si alte exploatari

0 - 7 lei pentru fiecare mp. afectat

0%

0%

6 lei

pentru fiecare mp. afectat

Lege 571/2003, actualizata, art. 267(4)

4

Autorizatie    necesara    pentru

lucrarile de organizare de santier(O.S.) in vederea realizarii unei constructii - lucrari neincluse in alta autorizatie de construire.

3 %

din valoarea autorizata a lucrarilor de O.S.

-

3 %

din valoarea autorizata a lucrarilor de O.S.

Legea 50/91; Lege 571/2003, actualizata, art. 267(5)

5

Autorizatie pentru amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri

2 %

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

-

2 %

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

Legea 50/91; Lege 571/2003, actualizata, art. 267(6)

6

Eliberarea    autorizației    de

construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice,

0 - 7 lei

pentru fiecare mp. de

0%

0%

6 lei

pentru fiecare mp. de

Lege 571/2003, actualizata, art. 267(7)

precum și    pentru amplasarea

corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor .

suprafata ocupata de constructie

suprafata ocupata de constructie

7

Autorizatie de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentului articol.

1%

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente

1%

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente

Legea 50/91;

Lege 571/2003, actualizata, art. 267(8)

8

Eliberare autorizatie de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii.

0,1 %

din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru

determinarea impozitului pe cladire

0,1 %

din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladire

Legea 50/91;

Lege 571/2003, actualizata, art. 267(9)

9

Taxa    pentru    prelungirea

certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire.

30 %

din

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului

sau

autorizatiei

initiale

30 %

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale

Legea 50/91;

Lege 571/2003, actualizata, art. 267(10)

1

0

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, alta decit autorizatia de construire eliberata cf. Legii nr. 50/1991.

0 - 11 lei

0%

0%

9 lei

pentru fiecare racord

Lege 571/2003, actualizata, art. 267(11)

1

1

Avizare certificat de urbanism de catre Comisia de urbanism, de catre primar sau structurile de specialitate.

0 - 13 lei

0%

0%

13 lei

Lege 571/2003, actualizata, art. 267(12)

1

2

Eliberare extrase din documentatii de urbanism : Plan Urbanistic General , Plan Urbanistic de Zona sau Plan Urbanistic de Detaliu.

0 - 28 lei

pentru fiecare mp.

plan sau fractiune de mp. de plan

0%

0 %

25 lei

pentru fiecare mp. plan sau fractiune de mp. de plan

Lege 571/2003, actualizata,

art. 268(3),

Legea

544/2001,

art.9(1)

1

3

Eliberare de copii (heliografice) dupa proiecte si documentatii tehnice pentru autorizatia de construire(D.T.A.C.) - anexa la autorizatia de construire, detinute in arhiva Primariei.

0 - 28 lei

pentru fiecare mp. plan sau fractiune de mp. de plan

0%

0%

25 lei

pentru fiecare mp. plan sau fractiune de mp. de plan

Lege 571/2003, actualizata, art. 268(3)

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se platesc inainte de a se elibera

documentul solicitat.

SECRETARIAT TEHNIC-ARHIVA

ANEXA 13.2


TAXE LOCALE SPECIALE CONFORM LEGII NR. 571/ 2003, art.282 PENTRU ANUL 2013

Nr.

Crt

DENUMIRE TAXE

NIVEL TAXE an 2012

NIVEL

CREȘTERE

NIVEL

TAXE

anul

2013

TEMEI DE DREPT

1.

Copie    xerox    documente

arhivistice(Autorizații    de

Construire -documentație anexă, Hotărâri ale Consiliului Local-documentație anexă, Decizii, Dispoziții emise de Primarul Municipiului Iași, Petiții, Roluri Agricole, Roluri Financiare)

2 ron / pagină

-

2 ron / pagină

Lg.nr.571/2003

Art.282

2.

Consultare    documente

arhivistice - terți

10 ron

-

10 ron

Lg.nr.571/2003

Art.282

3.

Eliberare documente legalizate” conform cu originalul”

20 ron

-

20 ron

Lg.nr.571/2003

Art.282

4.

Eliberari planuri de situații, planșe    de    reglementări

urbanistice, etc.

5 ron / pagină

-

5 ron /

pagină

Lg.nr.571/2003

Art.282

REGULAMENT

Privind procedurile de eliberare a documentelor arhivistice

1. Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de eliberare a documentelor arhivistice, conform nomenclatorului arhivistic din anul 2008, conform Legii nr. 571/2003, art. 282.

2.    Responsabilități

Personnalul serviciului, conform fișei postului - răspunde de aplicarea întocmai a prezentei

proceduri.

3.    Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică solicitărilor în vederea eliberării de documente arhivistice.

Arhiva instituției noastre are și rolul de a elibera documente, fie prin consultare, multiplicare

"conform cu originalul", confruntare și expertizare.

Întrucât aceste solicitări sunt în număr din ce în ce mai mare, fapt pentru care se consumă materiale

( hârtie, tuș ), costisitoare în momentul de față pentru bugetul primăriei, Serviciul Secretariat Tehnic al Consiliului Local, propune unele taxe locale conform Anexei 13.5.

A.    Taxele speciale se achită numai de persoanele fizice și juridice, care beneficiază de serviciile publice locale prestate de către Primăria Municipiului Iași și pentru care s-au instituit aceste taxe.

B.    Solicitantul va intra în posesia documentelor în momentul în care face dovada că este proprietarul actului solicitat sau este împuternicit să facă acest lucru.

C.    Sumele colectate se vor cheltui conform articolului bugetar nr. 20.01.01 - furnituri de birou.

BIROUL DE ORGANIZARE EVENIMENTE PUBLICE

Anexă 13.3

Capitolul 1. TAXE SPECIALE

Denumirea taxei

Unitatea de măsură

Nivelul taxei pentru anul 2012

Majorare

a

propusă pt anul 2013

Nivelul taxei pentru anul 2013

Temei de drept

1. Taxă pentru organizarea de acțiuni promoționale, prezentări de firmă / produse / servicii, târguri, festivaluri etc.

lei /mp /zi

3

*suprafața minimă = 4 mp Reduceri:

-    până la 100 mp    = fără

reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere

10%

-    peste 250 mp    = reducere

15%

3

*suprafața minimă = 4 mp Reduceri:

-    până la 100 mp    = fără

reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere 10%

-    peste 250 mp    = reducere

15%

HCL 78 / 2000

Legea 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare Legea 273 / 2006

HCL 180 / 2011

2. Taxă pentru organizarea de parcuri de distracții, circuri etc., cu ocazia unor manifestări, altele decât Sărbătorile lașului.

lei /mp /zi

3

*suprafața minimă = 20 mp Reduceri:

-    până la 100 mp    = fără

reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere

10%

-    peste 250 mp    = reducere

15%

3

*suprafața minimă = 20 mp Reduceri:

-    până la 100 mp    = fără

reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere 10%

-    peste 250 mp    = reducere

15%

HCL 78 / 2000

Legea 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare Legea 273 / 2006

HCL 180 / 2011

3. Taxă pentru organizarea de campanii    promoționale    mobile

folosind diverse modalități ( vehicule echipate cu bannere și / sau instalații audio). Instalațiile audio vor fi utilizate în intervalele orare

10.00 - 13.00 și 16.00 - 20.00.

lei /zi /vehicul

16

16

HCL 78 / 2000

Legea 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare Legea 273 / 2006

HCL 180 / 2011

4. Taxă de participare a firmelor cu activitate de alimentație publică, care doresc să participe la manifestări

lei /mp /zi

39

*suprafața minimă = 9 mp Reduceri:

39

*suprafața minimă = 9 mp

Reduceri:

HCL 78 / 2000

Legea 571 / 2003 cu modificările și

organizate cu diverse ocazii, altele decât Sărbătorile lașului și Sărbătorile de Iarnă ale Iașului.

-    până la 100 mp    = fără

reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere

10%

-    peste 250 mp    = reducere

15%

-    până la 100 mp    = fără

reducere

-    între 101 - 250 mp = reducere 10%

-    peste 250 mp    = reducere

15%

completările ulterioare Legea 273 / 2006

HCL 180 / 2011

5. Taxă de participare a firmelor la Târgul Meșteșugarilor.

lei /mp /zi

27

27

HCL 78 / 2000

Legea 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare Legea 273 / 2006

HCL 180 / 2011

6. Taxă de participare la manifestările

organizate cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă

ale Iașului.

lei /mp /zi

8

8

HCL 78 / 2000

Legea 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare

Legea 273 / 2006

HCL 180 / 2011

7. Taxe de participare la manifestările organizate cu ocazia Sărbătorilor Iașului:

HCL 78 / 2000

Legea 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare

Legea 273 / 2006

HCL 180 / 2011

a. taxă de înscriere la târguri

lei /mp /zi

27

-

27

b. taxă pentru vânzători ambulanți

lei /zi

55

-

55

c. taxă de participare la parcuri de distracție;    organizare    de    acțiuni

promoționale, festivaluri, circuri etc.

lei /mp /zi

4

4

8. Taxa de participare a firmelor la diverse manifestări (târguri, expoziții etc.) organizate de Municipiul Iași, altele decât Sărbătorile Iașului, Sărbătorile de Iarnă ale Iașului și Târgul Meșteșugarilor, folosind corturile din dotarea Municipiului Iași (1cort=9 mp).

lei /cort /zi

110

110

HCL 78 / 2000

Legea 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare

Legea 273 / 2006

HCL 180 / 2011

9. Taxa de participare a firmelor la diverse manifestări (târguri, expoziții etc.) organizate de Municipiul Iași, altele decât Sărbătorile Iașului, Sărbătorile de Iarnă ale Iașului și Târgul Meșteșugarilor.

lei /mp /zi

10

10

HCL 78 / 2000

Legea 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare

Legea 273 / 2006

HCL 180 / 2011

Capitolul 2. SANCȚIUNI

Lipsa avizului sau nerespectarea condițiilor impuse în aviz se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 lei și 2500 lei, conform OG 2 / 2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea 180 / 2002 .

Capitolul 3. REGULAMENT

Biroul de Organizare Evenimente Publice prestează servicii publice, în interesul persoanelor juridice și fizice, la solicitarea acestora, și organizează diverse evenimente publice, în nume propriu sau în parteneriat, astfel:

-    emite și    eliberează avize de principiu pentru    organizarea de    acțiuni promoționale, prezentări    de firmă / produse / servicii, târguri,    festivaluri etc;

-    emite și    eliberează avize de principiu pentru    organizarea de    parcuri de distracții, circuri etc.,    cu ocazia unor manifestări, altele decât Sărbătorile    Iașului;

-    emite și    eliberează avize de principiu pentru    organizarea de    campanii promoționale mobile;

-    emite și    eliberează avize de participare a firmelor la Sărbătorile Iașului, Sărbătorile de Iarnă    ale Iașului, Târgul Meșteșugarilor și    la alte manifestări organizate de Municipiul Iași;

Prestarea serviciilor publice se realizează la solicitarea persoanelor juridice, care depun la Registratura Municipiului Iași următoarele documente: cerere tip, copie dupa certificatul de

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și alte documente necesare, după caz (aviz de la Direcția de Sănătate Publică, aviz de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, schițe etc.).

Termenul de rezolvare a solicitărilor este de 10 zile de la data înregistrării la Registratura Municipiului Iași.

Eliberarea avizelor se face de la Biroul de Organizare Evenimente Publice, după achitarea taxelor speciale.

Încasarea acestor taxe se face la bugetul local, în contul de venituri din taxe speciale - IBAN RO16TREZ40621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași.

Veniturile din încasarea acestor taxe provin de la solicitanții serviciilor sus-menționate și sunt aplicate pentru toată perioada atribuită evenimentului.

Veniturile realizate din taxele speciale vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare, investiții, dotări și achiziții, în vederea creșterii calității serviciului public specific, precum și pentru dezvoltarea și realizarea unor evenimente menite să promoveze imaginea și valorile municipiului Iași.

DIRECTIA DE SERVICII PENTRU COMUNITATE SERVICIUL C.I.C.

TAXE LOCALE SPECIALE conform Legii 571/2003, art 282, pentru eliberarea copiilor dupa documente de interes public in cadrul Directiei de Comunicare, serviciul C.I.C.

Nr.crt.

Denumire taxa

Taxa an

2012

Taxa an

2013

1

Taxa eliberare copii dupa documente de interes public

3 LEI / pagina

3 LEI / pagina

REGULAMENT DE FUNCTIONARE

Informațiile de interes public sunt solicitate in scris, pe un formular tipizat conform Normelor Metodologice 123/2002 - privind punerea in aplicare a legii 544/2001. In cerere solicitantul face precizarea daca este dispus sa suporte cheltuielile aferente serviciilor de prelucrare a datelor (activitati, consumabile).

Taxele se percep la ridicarea documentelor solicitate.

Veniturile obținute din aceasta taxa se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.

In conformitate cu prevederile art.9, alin.1 din legea 544/2001 “În cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condițiile legii” municipalitatea poate sa impuna taxa pe informatiile de interes solicitate de petenti.

Directia de Servicii pentru Comunitate desfasoara activitati complementare activitatilor si actiunilor edilitar-gospodatresti:

•    Informarea cetatenilor cu privire la activitatile edilitar-gospodaresti din oficiu si la cererea cetatenilor sau a altor organizatii legal constituite

•    Tranparenta actului decizional privind activitatile edilitar-gospodaresti.

ANEXA 14

CONSILIUL LOCAL IASI

DIRECTIA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

REGULAMENT

privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual prin hotarare a consiliului local odata cu aprobarea taxelor si impozitelor locale.

Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu taxele speciale datorate de persoanele fizice si juridice, se afiseaza la sediul acestora si se publica pe pagina de internet sau in presa.

Impotriva acestei hotarari persoanele interesante pot face contestatie in termen de 15 zile de la publicare iar autoritatea care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite.

Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care solicita in scris efectuarea serviciilor publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate.

Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului.

Contul de executie se aproba de autoritatile deliberative.

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 282/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (punctele 192-196 din Anexa la Norme), art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Modul de organizare si functionare a serviciilor publice de interes local infiintate sau serviciile obligate, potrivit legii, sa efectueze aceste prestatii care intra in sfera acestui tip de serviciu, este stabilit prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de autoritatea deliberativa.

Domeniile/sectoarele de activitate la care s-au instituit taxele speciale sunt:

Direcția Economica si Finanțe Publice Locale pentru taxele:

Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala - persoane fizice si persoane juridice.

Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a certificatului.

Serviciul Avize Mici Intreprinzatori pentru taxele:

Taxa pentru eliberarea avizului de principiu;

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si viza anuala a acestora pentru agentii economici ce functioneaza pe raza Municipiului Iasi (cu exceptia codurilor CAEN Rev. 1 5530, 5540; codurilor CAEN Rev. 2 5610, 5630);

Taxa pentru acordul privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiul Iasi;

Taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului.

Plata se face anticipat la depunerea dosarului si la eliberarea actelor corespunzatoare.

Serviciul Stare Civila pentru taxele:

Taxa pentru oficiere casatorie sambata;

Taxa pentru oficiere casatorie duminica;

Taxa procesare dosar (altele decat cele de nastere, casatorie, deces).

Plata se va face anticipat.

Biroul Protectie Civila pentru taxele :

Taxa privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectiei prin adapostire pentru populatia Municipiului Iasi:

-    Constructii cu suprafata construita desfasurata pana la 150 mp;

-    Constructii cu suprafata construita desfasurata intre 150 - 600 mp;

-    Constructii cu suprafata construita desfasurata intre 600 - 1000 mp;

-    Constructii cu suprafata construita desfasurata mai mare de 1000 mp ;

Taxa inchiriere adaposturi special construite.

Plata se face anticipat odata cu depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor sau avizelor.

Direcția Control Intern si Managementul Calitatii - Serviciul Asociații Proprietari pentru taxele:

Taxa pentru atestarea administratorilor de imobile;

Taxa pentru reexaminarea administratorilor de imobile care nu au fost admisi la proba scrisa de atestare.

Direcția Tehnica - Birou Versanti, Monumente pentru taxele:

Taxa pentru verificare conditii tehnice si avizare constructii in zona de versant;

Taxa pentru verificare conditii tehnice si avizare construire in zona podului.

Biroul Registrul Agricol pentru taxele:

Taxa inregistrari contracte de arendare;

Taxa pasunat pentru:

- bovine, cabaline

- ovine, caprine, tineret bovin si cabalin sub un an;

Taxa adeverinta rol agricol.

Directia de Adminstrare a Patrimoniului Public si Privat pentru taxele:

Taxa eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte;

Taxa eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgenta (termen 3 zile lucratoare);

Taxa inscriere licitatie de inchiriere/vanzare spatii cu alta destinatie decat locuinta si spatii locative;

Taxa participare la licitatie de inchiriere, licitatii de concesionare, licitatii vanzare spatii cu alta destinatie

decat locuinta si spatii locative si alte categorii de licitatii;

Taxa inscriere licitatie de inchiriere pentru parcari de autoturisme;

Taxa eliberare adeverinta privind stadiul achitarii ratelor si comunicare documente;

Taxa eliberare adeverinta privind stadiul achitarii ratelor in regim de urgenta (3 zile lucratoare);

Taxa eliberare adeverinta privind acordul de revanzare imobil;

Taxa eliberare copii dupa documentatii din arhiva, schite imobile, etc.;

Taxa eliberare copii dupa documentatii din arhiva, schite imobile, etc., in regim de urgenta (3 zile

lucratoare);

Taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrarile de constructii, instalatii, modificari in spatii cu alta destinatie decat locuinta si spatii locative, alte avize;

Taxa depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietatea/dministrate de Municipiul Iasi* (la aceasta taxa se adauga cheltuieli generate de transportul obiectelor evacuate);

Taxa inchiriere sala conferinte.

Plata se face anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor (cu exceptia taxei depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietate a municipiului Iasi care se calculeaza ulterior).

Secretariat Consiliul Local - Arhiva:

Copie xerox documente arhivistice (Autorizații de construire - documentație anexa, Hotarari ale Consiliului Local - documentatie anexa, Decizii, Dispozitii emise de Primarull Municipiului Iași, Petitii, Roluri Agricole, Roluri Financiare);

Consultare documente arhivistice - terti;

Eliberare documente legalizate “conform cu originalul”;

Eliberari planuri de situatii, planse de reglementari urbanistice, etc..

Biroul Organizare Evenimente Speciale pentru taxele:

Taxa pentru firmele care organizeaza actiuni promotionale, prezentari de firma/produse/servicii, targuri, festivaluri, etc.;

Taxa pentru firmele care organizeaza parcuri de distractii, circuri, etc. cu ocazia unor manifestari altele decat Sarbatorile Iasului;

Taxa pentru campanii promotionale mobile folosind diverse echipamente (instalatii audio, mijloace auto/vehicule echipate cu bannere si/sau sisteme audio). Instalatiile/sistemele audio vor fi utilizate in intervalele orare 10.00 - 13.00 si 16.00 - 20.00;

Taxa de participare a firmelor cu activitate de alimentatie publica, care doresc sa participe la actiuni speciale organizate cu diverse ocazii, altele decat Sarbatorile Iasului si Sarbatorile de Iarna;

Taxa de participare a firmelor la Targul Mestesugarilor;

Taxa de participare la manifestarile organizate cu ocazia Sarbatorilor de Iarna ;

Taxa de participare la manifestarile organizate cu ocazia Sarbatorilor Iasului :

-    taxa de inscriere la targuri

-    taxa pentru vanzatori ambulanti

-    taxa pentru desfasurarea de actiuni promotionale, parcuri de distractie, festivaluri, circuri, etc. ;

Taxa de participare a firmelor la diverse manifestari (targuri, expozitii etc) organizate de Municipiul Iasi,

altele decat Sarbatorile de Iarna si Targul Mestesugarilor, folosind corturile din dotarea Municipiul Iasi (1 cort

=9mp) ;

Taxa de participare a firmelor la diverse manifestari (targuri, expozitii etc) organizate de Municipiul Iasi, altele decat Sarbatorile de Iarna si Targul Mestesugarilor.

Plata se face anticipat.

Directia de Comunicare - Serviciul C.I.C. pentru taxele :

Taxa eliberare copii dupa documente de interes public.

Plata se face la ridicarea documentelor solicitate.

ANEXA 15

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI FACILITATILOR FISCALE PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM PE TARA, ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIA DE SOMAJ / AJUTOR SOCIAL SAU IN CAZUL UNEI CALAMITATI NATURALE

In temeiul H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si copletarile ulterioare, pct. 220, alin.(1), se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de constructie

A.I CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITATILOR FISCALE

I.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR LA IMPOZITUL PE CLADIRI SI TEREN,

PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN VENIT SAU CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL SAU INDEMNIZATIA DE SOMAJ

>    contribuabilul sa nu realizeze nici un venit , sau veniturile sale sa provină in exclusivitate din ajutor social sau indemnizatie de somaj;

>    contribuabilul sa nu detina in proprietate un alt imobil inafara de imobilul pentru care a solicitat prezenta facilitate;

>    contribuabilul sa nu figureze cu debite restante catre bugetul local;

>

I.2. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA REDUCERILOR CU 50% LA IMPOZITUL PE CLADIRE SI TEREN,

PERSOANELOR FIZICE CU VENITURI MAI MICI DECIT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA

>    totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu contribuabilul) sa fie mai mici sau egale cu salariul minim brut pe tara, valabil in anul pentru care se face solicitarea. Prin familie, in sensul prezentei, se intelege sotul, sotia si copii lor necasatoriti;

>    sa nu detina mai mult de o proprietate;

>    suprafata utila a locuintei in functie de numarul de persoane, cum este reglementata in Legea nr.114/1996 privind legea locuintei, sa nu depaseasca suprafata din tabelul de mai jos:

Nr.crt.

Numar persoane pe familie

Suprafata

utila

1

1 persoana

37 mp

2

2 persoane

52 mp

3

3 persoane

66 mp

4

4 persoane

74 mp

5

5 persoane

87 mp

6

6 persoane

93 mp

7

7 persoane

107 mp

A.II. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI PENTRU IMPOZITUL PE CLADIRE SI TEREN, A TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM SI A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE

>    calamitatile sa fie recunoscute de entitatile in drept;

B.I. PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE SI TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

I.1. Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordarea facilitatii trebuie sa cuprinda:

>    cererea prin care se solicita scutirea la plata impozitului pe cladire si pe terenul aferent cladirii, care trebuie facuta de catre proprietar si numai pentru locuinta de domiciliu si pentru terenul aferent acesteia;

>    documente justificative prezentate de catre solicitant pentru locuinta de domiciliu (copii de pe buletine sau carti de identitate pentru toti membrii familiei care au acelasi domiciliu);

>    copie de pe documentele care atesta dreptul de proprietate, respectiv contract de vinzare -cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor,etc.

>    declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine alte proprietati;

>    dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverinta de salariu, cupon de pensie, carnet de somaj, pensie de asistenta sociala, alocatie pentru copii);

>    declarație pe proprie răspundere ca nu are alte venituri (venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din activitati agricole, venituri din premii si jocuri de noroc, venituri din devidende si din alte surse);

>    dovada privind bursele pentru elevi, studenti eliberata de institutia de invatamint unde frecventeaza cursurile;

>    dovada privind veniturile solicitantului eliberata de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi;

B.II. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, A IMPOZITULUI PE TEREN , A TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM SI A AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE

> contribuabilul sa prezinte documentele care sa ateste faptul ca a fost afectat de calamitate, documente emise de entitatile in drept;

NOTA:

Criteriile si conditiile cuprinse in proceduri vor fi indeplinite cumulativ;

ANEXA 16

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI REDUCERILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR

FIZICE SI JURIDICE CONFORM - ART. 286 ALIN. (8,9) DIN LEGEA NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL,

ASA CUM A FOST MODIFICATA PRIN ORDONANȚA GUVERNULUI NR.30/2011 ȘI ART. 35' INTRODUS PRIN ORDINUL COMUN NR. 2596/11.10.2011; 2567/30.11.2011 ȘI 299/27.09.2011 A MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI, MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE, MINISTERULUI ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR PENTRU COMPLETAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 18/2009 PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE, PENTRU APARTAMENTELE DIN BLOCURILE DE LOCUINTE SI IMOBILELE CU DESTINATIA DE LOCUINTE, LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRARI DE INTERVENTIE IN SENSUL LEGII, PE CHELTUIALA PROPRIE A PROPRIETARILOR

In temeiul Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri.

A. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI SI REDUCERI

A.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI Si REDUCERI LA PLATA IMPOZITUL PE CLADIRI DIN BLOCURILE DE LOCUINTE SI A IMOBILELOR CU DESTINATIA DE LOCUINTA LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRARI DE INTERVENTIE PE CHELTUIALA PROPRIE A PROPRIETARILOR

a. Scutirile la plata impozitului pe clădiri se acorda pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performanta energetica la clasele de performanta energetica A,B,C,D;

Perioadele de scutire de la plata impozitului pe cladiri se acorda in functie de clasa de performanta energetica astfel:

-    cladirile incadrate    in    clasa de performanta D pe    o perioada    de 7 ani;

-    cladirile incadrate    in    clasa de performanta C pe    o perioada    de 8 ani;

-    cladirile incadrate    in    clasa de performanta B pe    o perioada    de 9 ani;

-    cladirile incadrate    in    clasa de performanta A pe    o perioada    de 10 ani;

b.    Reducerile la plata impozitului pe cladiri se acorda in procent de 50% pentru cladirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performanta energetica la clasele de performanta energetica E,F,G.;

Perioadele de acordare a reducerilor de la plata impozitului pe cladiri se acorda in functie de clasa de performanta energetica astfel:

-    cladirile incadrate in clasa de performanta E pe o perioada de 7 ani;

-    cladirile incadrate in clasa de performanta F pe o perioada de 8 ani;

-    cladirile incadrate in clasa de performanta G pe o perioada de 9 ani;

c.    scutirea/reducerea de la plata impozitului pe cladiri se aplica cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare pentru proprietarii persoane fizice si juridice, ai apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor cu destinatia de locuinta care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a_Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011.

d.    contribuabilul prezinta documentele de dobandire in proprietate a imobilului in cauza din care sa rezulte destinatia de locuinta a acestuia (contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire etc.);

e.    contribuabilul prezinta procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011.

f.    contribuabilul prezinta certificatul de performanta energetica sau orice alt document legal emis in baza auditului energetic din care sa rezulte clasa de performanta energetica la care se incadreaza imobilul dupa efectuarea lucrarilor de reabilitare;

g.    contribuabilul nu figureaza cu debite restante catre bugetul local;

i. constituie lucrari de interventie, acele lucrari asa cum au fost stabilite de art.4 din OUG nr.18/2009 astfel: izolarea termică a pereților exteriori,

înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;

A.2. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI ȘI REDUCERI LA PLATA IMPOZITUL PE

CLĂDIRI DIN BLOCURILE DE LOCUINȚE ȘI A IMOBILELOR CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PE CHELTUIALA PROPRIE A PROPRIETARILOR

Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordarea scutirilor trebuie sa cuprindă:

-    cererea prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului pe clădire;

-    documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză din care să rezulte destinația de locuință a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizație de construire etc.);

-    autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, care necesită_emiterea de autorizație, emisă în condițiile legii (Ordinul comun pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe nr. 2596/11.10.2011; 2867/30.11.2011; 299/27.12.2011, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor;

-    procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; documentul va fi întocmit de către Serviciul Control Urbanism, din cadrul Poliției Locale Iași și va cuprinde în mod obligatoriu următoarea precizare însușită de către auditorul energetic: ,,Lucrările de reabilitare executate asigură realizarea măsurilor de intervenție recomandate de auditorul energetic”;

-    certificatul de performanță energetică emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performanță energetică la care se încadreaza imobilul dupa efectuarea lucrărilor de reabilitare;

-    declarație pe propria răspundere că lucrările de intervenție efectuate pentru creșterea performanței energetice s-au facut exclusiv pe cheltuiala proprie a proprietarului.

B.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, LA CARE S- AU EFECTUAT LUCRARI DE CREȘTERE A CALITĂȚII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA CONFORM LEGII NR.153/2011

1.    Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri pe clădiri se acorda pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor;

2.    contribuabilul prezinta autorizatia de construire pentru lucrarile la care legea prevede emiterea autorizatiei;

3.    contribuabilul prezinta documentele de dobandire in proprietate a imobilului in cauza (contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire etc.);

4.    contribuabilul prezinta procesul verbal de recepție, întocmit în condițiile legii la terminarea lucrărilor de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor asa cum sunt prevazute in Legea nr.153/2011

5.    contribuabilul nu figureaza cu debite restante catre bugetul local;

6.    Lucrările de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor stabilite prin prin Legea nr.153/2001 sunt: lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori, lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altele asemenea, lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire, lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe și altele asemenea, lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri și altele asemenea, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațade/acoperiș, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

B.2. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE PENTRU CLADIRILE LA CARE S- AU EFECTUAT LUCRARI DE CREȘTERE A CALITĂȚII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA CONFORM LEGII NR.153/2011

Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordarea scutirilor trebuie sa cuprinda:

-    cererea prin care se solicita scutirea la plata impozitului pe cladire;

-    documentele de dobandire in proprietate a imobilului in cauza (contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire etc.)

-    autorizatia de construire pentru lucrarile de crestere a calitatii arhitectural -ambientale care necesita emiterea de autorizatie

-    procesul verbal de recepție, întocmit în condițiile legii la terminarea lucrărilor de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor asa cum sunt prevazute in Legea nr. 153/2011

-    declaratie pe propria raspundere ca lucrarile de interventie efectuate pentru creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor au fost efectuate pe cheltuiala proprie a proprietarilor;

ANEXA 17

TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

- conform art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, consiliile locale nu au competența de a le modifica

Temei de drept

Nr.

crt.

Extras din norma juridică

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

Denumire

Nivel taxa an 2013 (conf. Lege nr. 571/2003 actualizata- H.G. nr. 956/2009) -lei-

Legea nr. 571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

1

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2

Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

Legea nr. 571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

3

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

4

5

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

6

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

2

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului

13

9

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

11

Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

Legea nr. 571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

Legea nr. 571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

1

Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii    străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și

înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

4

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

Abrogat prin OUG 70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

5

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin OUG 70/2009

2

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

Abrogat prin OUG 70/2009

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

1

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

x

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E

5

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin OUG 70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin OUG 70/2009

Legea nr. 571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

d) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și TV

24

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin OUG 70/2009

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin OUG 70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E

72

3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin OUG 70/2009

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

Abrogat prin OUG 70/2009

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

x

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

52

b) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3500 kg, inclusiv

Abrogat prin OUG 70/2009

c) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

125

Legea nr. 571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

Legea nr. 117/1999 privind taxele

2

Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

8

3

Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

357

CAPITOLUL IV1

Taxă pentru furnizare date

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

4

extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere3

)

13

3) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.

108/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012