Hotărârea nr. 266/2012

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 109050/26.11.2012 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011 - privind bugetul de stat pentru anul 2012;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 ;

Având în vedere Ordinul comun nr. 253/1468/2012 al Ministerului Administrației și Internelor și al Ministerului Finanțelor Publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim și al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe județe și municipiul București;

Având în vedere Decizia Direcției Generale a Finanțelor Iași nr. 417/26.11.2012 privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Iași;

Având în vedere Decizia Direcției Generale a Finanțelor Iași nr. 418/26.11.2012 privind redistribuirea numărului maxim al cheltuielilor de personal alocat Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local venituri și cheltuieli) și Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local cu suma de 5.945,00 mii lei astfel:

la venituri:

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

la cheltuieli:

65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii

68.02.10 Asigurări și asistentă socială - cheltuieli de personal

+ 5.945,00 mii lei


+ 5448,00 mii lei + 481,00 mii lei + 16,00 mii lei


1.2. Se suplimentează fondul de rezervă al Municipiului Iași cu suma de 1.455,53 mii lei: 51.02.10 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de personal

54.02.51 Alte servicii publice generale - transferuri între unități ale administrației publice

61.02.51 Ordine publică și siguranță națională - transferuri între unități ale administrației publice

67.02.51 Cultură, recreere și religie - transferuri între unități ale administrației publice

68.02.10 Asigurări și asistentă socială - cheltuieli de personal (Direcția de Asistență Comunitară Iași)

68.02.10 Asigurări și asistență socială - cheltuieli de personal (Direcția Creșe Iași)

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

- 655,00 mii lei


-    42,00 mii

lei

-    220,00 mii

lei

-    30,53 mii

lei

-    389,00 mii lei

-    119,00 mii lei +1.455,53 mii lei


Art.2 Se aprobă diminuarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012 (fond 08), conform Anexei nr. 3 (Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012) și Anexei nr. 3.1 (Proiecte cu finanțare nerambursabila în anul 2012), astfel:

•    la venituri în sumă de - 47,47 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de - 47,47 mii lei

Art.3 Se aprobă diminuarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2012 (fond 10), conform Anexei nr. 4 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii) și Anexei nr. 4.1 (Secțiunea de funcționare), astfel:

•    la venituri în sumă de - 1.408,53 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de - 1.408,53 mii lei

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iasi, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și de Investiții, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 266 din 29 noiembrie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 266 din 29 noiembrie 2012