Hotărârea nr. 263/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de novaţie prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr.128/LZ1314/29.09.2005HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de novație prin schimbare de debitor

la Contractul de leasing nr.128/LZ1314/29.09.2005

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 444/2004 pentru aprobarea Planului de restructurare a transportului în comun din Municipiul Iași;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 395/2005, prin care se aproba Contractul-modalități de plată și Acordul de subsidiaritate, de către Consiliul Local al Municipiului Iași în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 444/2004;

Avand in vedere faptul ca Acordul de subsidiaritate reprezentand Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2005 nu a fost semnat si nu a produs efecte juridice;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2006, privind constituirea fondului de risc in vederea acoperirii riscurilor financiare;

Avand in vedere Contractul de leasing nr.128/2005, încheiat între Regia Autonomă de Transport Public Iași și Societatea Comercială ,,Ager Leasing,, S.A. Giurgiu, pentru achiziționarea a 50 de autobuze urbane de călători;

Avand in vedere Contractul - modalități de plată nr.72.730/130/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iași, Regia Autonomă de Transport Public Iași și Societatea Comercială ,,Ager Leasing,, S.A. Giurgiu;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 96970/22.10.2012 întocmit de către Direcția Tehnică - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Avand in vedere dispozițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozițiile Ordonantei de Urgenta nr. 64/1997 privind datoria publica, aprobata prin Legea nr.109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr.157/24.08.2005 prin care s-a avizat favorabil garantarea de către Consiliul Local al Municipiului Iași a unui împrumut de 11.565.259,82 Euro către Regia Autonoma de Transport Public pentru achiziția de autobuze in leasing;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Sub conditia obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale si dupa obtinerea acestui aviz se aprobă perfectarea Contractului de novație prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr. 128/LZ1314/29.09.2005, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Obligatiile de plata novate sunt în cuantum de de 96.679,13 euro.

Art.3 Contractarea finanțării prevăzute la art. 2 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local constand in 50 de autobuze urbane pentru transportul public de calatori “MAZ 103 echipat” și în facilități.

Art.4 Din bugetul local al Municipiului Iași se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes

local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.5 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Iași următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare al municipiului Iași;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6 Se mandatează Primarul Municipiului Iași, domnul Gheorghe Nichita, să semneze în calitate de reprezentant al Municipiului Iași, Contractul de novație prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr. 128/LZ1314/29.09.2005.

Art.7 Dupa semnarea Contractului de novație prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr. 128/LZ1314/29.09.2005, se va realiza predarea-primirea, de catre R.A.T.P. Iasi catre Municipiul Iasi, a bunurilor care fac obiectul contractului.

Art.8 Se revoca art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 395/2005, prin care se aproba Contractul-modalități de plată și Acordul de subsidiaritate, de către Consiliul Local al Municipiului Iași în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 444/2004.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Tehnice si de Investitii, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Regiei Autonome de Transport Public Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, DirectiaTehnica si de Investitii, Direcția Economica și de Finanțe Publice Locale, Regia Autonoma de Transport Public Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 263 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 /3 la H.C.L. nr. 263 din 31 octombrie 2012