Hotărârea nr. 262/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii de arteră „Stradela Prudenţei” în „Stradela Prof. Ion Inculeţ”HOTĂRÂRE

privind modificarea denumirii de arteră „Stradela Prudenței” în „Stradela Prof. Ion Inculeț”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 92717/08.10.2012 intocmita de catre Serviciul GIS-Cadastru;

Avand in vedere Decizia Prefecturii nr. 361/1995;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea denumirii arterei „Stradela Prudentei” in „Stradela Prof. Ion Inculeț”, cu delimitare din Strada Gloriei până în Strada Libertății, conform planșei anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Instituției Arhitectului Șef, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul G.I.S.-Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 262 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 /2 la H.C.L. nr. 262 din 31 octombrie 2012