Hotărârea nr. 261/2012

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 358/26.09.2005HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 358/26.09.2005

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere cererea nr. 83722/14.09.2012 prin care domnul Suhan Gheorghe solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 358 din 26.09.2005 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal Iași - zona Bucium T177 pentru introducerea in intravilan a terenurilor proprietate;

Avand in vedere adresa Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean nr. 98995/26.10.2012;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 358/26.09.2005, in sensul ca art. 1 si art. 2 vor avea urmatorul continut:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal - zona Bucium, Tarlaua 177, parcelele 1(7680/1/1/2), 1(7680/1/6/5), 1/1(7680/1/6/1/1), 1(7680/1/6/4),    1(7680/1/1/1),

1/2(7680/1/6/1/2), 1/3 (7680/1/6/1/3), 2(7680/1/6/2), 3(7680/1/6/3).”

“Art. 2. Se aproba introducerea in intravilanul municipiului Iasi a terenului aflat in zona Bucium, Tarlaua 177, parcelele 1(7680/1/1/2), 1(7680/1/6/5), 1/1(7680/1/6/1/1), 1(7680/1/6/4),    1(7680/1/1/1),    1/2(7680/1/6/1/2),    1/3(7680/1/6/1/3),    2(7680/1/6/2),

3(7680/1/6/3)”.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi, domnului Suhan Gheorghe (Iasi, str. Decebal nr. 25, bl. Z11, sc. A, parter, ap. 3) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 261 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 /2 la H.C.L. nr. 261 din 31 octombrie 2012