Hotărârea nr. 260/2012

HOTĂRÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Iasi Strada Marginei Nr.13 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Iasi, Strada Marginei Nr.13, intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 38736/02.05.2012 întocmita de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere Certificatul de urbanism nr. 145/19.01.2012;

Avand in vedere cererea nr.73376/13.08.2012, prin care domnii Sile Ionut si Sile Irina Maria solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, str. Marginei nr. 13;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 15.09.2012;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Avand in vedere Avizul unic al Consiliului Judetean nr.11/PUD/2012;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Marginei nr. 13, intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 450 mp, conform Contractului de vanzare cumparare nr. 3513/16.12.2009.

Indicatori urbanistici: POT=30%, CUT=0.9; regim de inaltime P+2E (maxim 9,00m).

Anexa nr. 1(plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi, domnilor Sile Ionut si Sile Irina Maria și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 260 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 /2 la H.C.L. nr. 260 din 31 octombrie 2012