Hotărârea nr. 257/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare - în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Referatul de specialitate nr. 98415/24.10.2012 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Iași;

Avand in vedere prevederile art. 24 alin. (1) lit. b) și art. 30 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie

termică nr. 325/2006;

Avand in vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 142/05.07.2012 și nr. 183/28.09.2012 și ale Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, în forma prezentată în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Gheorghe Nichita, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012 și orice alte acte necesare în legătură cu sau rezultând din acesta, inclusiv procesele-verbale de predare-primire prevăzute la Art. II și IV din Actul Adițional nr. 2.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și de Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, S.C. Dalkia Romania S.A., S.C. Dalkia Termo Iași S.A., ANRSC, ANRE și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Primarul Municipiului Iași împreună cu Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, S.C. Dalkia Romania S.A. și S.C. Dalkia Termo Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 257 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

Anexa nr. 1

la HCL nr. 257/ 31.10.2012

ACT ADIȚIONAL NR. 2/...2012

9

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ -PRODUCȚIE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE -În municipiul iași nr. 61634/06.07.2012

PĂRȚILE

9

1. MUNICIPIUL IAȘI, unitate administrativ-teritorială, cu personalitate juridică, cu sediul administrativ în Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, cod poștal 700064, județul Iași, România, telefon 0232-211215, fax 0232-211200, cod fiscal 4541580, reprezentat de Dl. Gheorghe Nichita, în calitate de primar, semnatar

autorizat potrivit Hotărârii Consiliului Local Iași nr. [.....]/[......] 2012, în calitate de

delegatar (în continuare "Delegatarul");

2.    S.C. DALKIA ROMANIA S.A., societate comercială pe acțiuni de drept român, cu

sediul în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 241A, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/20081/1992, cod unic de înregistrare 1595802, reprezentată de Dl. Gilles Marc Pierre Humbert, în calitate de Președinte Directorat, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Dalkia Romania S.A. nr. [.......]/[........] 2012, în calitate de adjudecatar (în continuare "Adjudecatarul");

3.    S.C. DALKIA TERMO IASI S.A., societate comercială pe acțiuni de drept român,

cu sediul în Iași, Soseaua Natională nr. 43, camera 19, etaj 1, județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu numărul J22/1399/2012, cod unic de înregistrare 30570461, reprezentată de Dl. Milivoje BOLJANIC în calitate de Presedinte Directorat, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Dalkia Termo Iași S.A. nr. [......]/[.....] 2012, în calitate de delegat (în continuare "Delegatul");

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

A. Delegatarul, Adjudecatarul și Delegatul sunt Părți la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași, înregistrat cu nr. 61634/06.07.2012 (în continuare "Contractul de Delegare");

3 / 7 la H.C.L. nr. 257 din 31 octombrie 2012

B.    Conform Clauzei 3 (Condiții Precedente) din Contractul de Delegare, Data Începerii survine cu condiția îndeplinirii condițiilor menționate în Sub-Clauza 3.2, acestea urmând a fi îndeplinite de Partea căreia îi revine obligația în acest sens, conform Sub-Clauzei 3.4, în termenele prevăzute în Sub-Clauza 3.3;

C.    Imediat după constituirea sa și aderarea la Contractul de Delegare, confirmată de către Părți prin Actul Adițional nr. 1/08.10.2012 la Contractul de Delegare, Delegatul a început demersurile pentru îndeplinirea Condițiilor Precedente în sarcina sa prevăzute de Sub-Clauzele 3.2.3-3.2.5, beneficiind de suportul Adjudecatarului și al Delegatarului;

D.    La data încheierii prezentului Act Adițional, Delegatul:

a)    a constituit Garanția de Bună Execuție în valoare de 1.000.000 euro (valoare echivalentă cu Valoarea Garanției de Bună Execuție) pentru o perioadă inițială de 24 (douăzeci și patru) de luni - Scrisoare de garanție bancara emisa de BRD Groupe Societe Generale la 12 septembrie 2012 cu nr. 12/CD74/PB;

b)    a obținut următoarele Autorizații Importante, astfel cum sunt indicate în Anexa 11 (Autorizații Importante) la Contractul de Delegare:

i)    autorizațiile integrate de mediu - deciziile de transfer nr. 80 / 25.09.2012 si nr. 82 / 27.09.2012, emitent ARPM Bacău.;

ii)    autorizațiile pentru emisii de gaze cu efect de seră - pentru CET I autorizația nr.1 / 07.02.2008 emitent ARPM Bacău rev.2 - 25.09.2012 și pentru CET II autorizația nr.1 / 07.02.2008, emitent ARPM Bacau rev.2 - 27.09.2012 ;

iii)    autorizația de gospodărire a apelor - Autorizațiile de gospodărire a apelor, emitent Apele Romane, Administrația Bazinala de apa Prut - Bârlad, pentru CET I - autorizația nr. 87 / aprilie 2006, rev. 31 decembrie 2007, transferata 14.09.2012 si pentru CET II autorizația nr. 16 / ianuarie 2005 , rev. 18 decembrie 2009, transferata 14.09.2012;

iv)    licența ANRE de producere a energiei termice - Licența nr. 1113/05.10.2012 emisă de ANRE;

v)    licența ANRE de producere a energiei electrice - Licența nr. 1112/05.10.2012 emisă de ANRE;

c)    este în curs de obținere a avizului ANRE privind formula de stabilire a prețului de producere a energiei termice livrate din centralele de cogenerare CET 1 Iași și CET 2 Iași;

E.    Pentru ca Delegatul să înceapă furnizarea Serviciului Public a cărui gestiune îi este delegată de Municipiul Iași prin Contractul de Delegare și Hotărârile Consiliului Local Iași nr. 142/05.07.2012 și nr. 183/28.09.2012, acesta trebuie să mai obțină:

(i)    avizul ANRE privind prețul de producere a energiei termice în cogenerare;

(ii)    avizul ANRSC privind tariful de transport și de distribuție a energiei termice și formula de ajustare;

(iii) licența ANRSC pentru serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat (cu permisiune de operare în Municipiul Iași);

F.    Astfel, urmare a numeroaselor discuții, reuniuni de lucru și schimburi de scrisori cu ANRE și ANRSC, acestea au precizat că, în opinia acestora, în ceea ce privește Tariful, acesta se aprobă de Delegatar pe baza avizului ANRE privind prețul de producere a energiei termice în cogenerare și a avizului ANRSC privind tariful de transport și de distribuție a energiei termice. De asemenea, în ceea ce privește formula de ajustare, Delegatul trebuie să prezinte separat ANRE și ANRSC formula de stabilire/ajustare pentru prețul de producere a energiei termice în cogenerare și, respectiv, formula de ajustare pentru tariful de transport și de distribuție a energiei termice;

G.    La data de 6 octombrie 2012 a intrat în vigoare Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004, prin care au fost aduse numeroase modificări modului de organizare si functionare al ANRE;

Astfel, în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 160/2012, membrii comitetului de reglementare al ANRE, printre atribuțiile căruia figurează și avizarea preturilor de productie a energiei termice în cogenerare, sunt numiti de către Parlamentul României. Mandatul foștilor membri ai comitetului de reglementare a încetat de drept la data de 6 octombrie 2012 (data intrării în vigoare a Legii nr. 160/2012), iar membrii noului comitet de reglementare au fost numiți abia la data de 23 octombrie 2012, fapt ce a întârziat și întârzie obținerea de către Delegat a avizului privind pretul de productie a energiei termice în cogenerare;

Conform practicii ANRE și ANRSC, de avizarea acestui pret depinde apoi avizarea, de către ANRSC, a tarifului de transport si de distributie a energiei termice și a formulei de ajustare, precum si acordarea de către ANRSC a licenței pentru serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat (cu permisiune de operare în Municipiul Iași);

H.    În vederea pregătirii sezonului de încălzire și, respectiv, a începerii furnizării Serviciului Public, Delegatul trebuie să asigure stocurile de combustibil necesare producerii energiei termice;

Pentru ca Delegatul să poată obține autorizația de utilizator final pentru combustibilul cumpărat, în baza căreia este exonerat la plata accizelor aferente, acesta trebuie să dispună de capacități de depozitare;

În acest scop, Delegatul a solicitat Delegatarului să-i pună la dispoziție spațiile din CET 1 IAȘI, Calea Chișinăului, nr. 25, Municipiul Iași, județul Iași, cod poștal 700265 și din CET IAȘI 2 HOLBOCA, Șos. Iași - Ungheni, km 10, Municipiul Iași, județul Iași;

I.    Potrivit Sub-Clauzei 20.2.4 din Contractul de Delegare, dacă, după Data Contractului, sunt finalizate formalitățile privind înregistrarea în contabilitate/deținerea de către

Delegatar a altor bunuri care fac parte din Sistem - altele decât cele menționate în cuprinsul Anexei 1 (Inventarul Bunurilor ce alcătuiesc Sistemul) la Contractul de Delegare, astfel cum aceasta a fost agreată de Părți la Data Contractului, Părțile vor actualiza în mod corespunzător conținutul secțiunii/secțiunilor corespunzătoare din

Anexa 1 (Inventarul Bunurilor ce alcătuiesc Sistemul);

De asemenea, din analiza efectuată de reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului cu privire la conținutul bunurilor care se regăsesc în Anexa 1 (Inventarul Bunurilor ce alcătuiesc Sistemul) la Contractul de Delegare, astfel cum aceasta a fost agreată de Părți la Data Contractului, rezultă necesitatea operării altor modificări asupra conținutului Anexei 1 (Inventarul Bunurilor ce alcătuiesc Sistemul) la Contractul de Delegare;

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

I.    Sub-Clauza 3.3.2 din cuprinsul Clauzei 3 (Condiții Precedente) din Contractul de Delegare se modifică și va avea următorul cuprins:

"3.3.2. 150 (una sută cincizeci) de zile de la Data Contractului în ceea ce privește condițiile prevăzute la Sub-Clauzele 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 și 3.2.5 de mai sus; sau"

II.    Prin derogare de la prevederile Sub-Clauzei 3.5 din Contractul de Delegare, Delegatarul consimte să pună la dispoziția Delegatului, printr-un proces-verbal de predare-primire ce va fi încheiat de către reprezentanții desemnați de Delegatar și Delegat în acest scop în termen de maximum 5 (cinci) zile de la data semnării prezentului Act Adițional, următoarele Bunuri Existente ce fac parte din categoria Bunurilor cu Regim Special, astfel cum acestea sunt identificate la pozițiile din cuprinsul Secțiunii C - Bunuri cu Regim Special - din Anexa 1 (Inventarul Bunurilor ce alcătuiesc Sistemul) la Contractul de Delegare: CET 1 IAȘI, Calea Chișinăului, nr. 25, Municipiul Iași, județul Iași, cod poștal 700265 și CET IAȘI 2 HOLBOCA, Șos. Iași - Ungheni, km 10, Municipiul Iași, județul Iași.

III.    Delegatul va avea dreptul să deschidă puncte de lucru la adresele Bunurilor Existente menționate la Art. II de mai sus.

IV.    În situația în care, în scopul pregătirii începerii furnizării Serviciului Public va fi necesară, înainte de îndeplinirea Condițiilor Precedente rămase de îndeplinit la data semnării prezentului Act Adițional, punerea la dispoziția Delegatului și a altor Bunuri Existente, reprezentanții legali ai Delegatarului și ai Delegatului sau persoanele desemnate de aceștia vor putea încheia procese-verbale de predare-primire a respectivelor Bunuri Existente.

V.    Pentru evitarea oricărui dubiu, drepturile și obligațiile Delegatului cu privire la Bunurile Existente puse la dispoziție conform Art. II și Art. IV de mai sus sunt cele

prevăzute în Contractul de Delegare și se exercită/îndeplinesc de la datele la care acestea au fost puse de către Delegatar la dispoziția Delegatului. Punerea la dispoziție a acestor bunuri către Delegat și datele corespunzătoare vor fi menționate în cuprinsul Procesului-Verbal de Predare-Primire încheiat conform Sub-Clauzei 3.5 din Contractul de Delegare.

VI.    Delegatul va transmite Delegatarului copii ale avizelor ANRE și ANRSC menționate la litera E din Preambul imediat după obținerea acestora, urmând ca, dacă va fi cazul, Părțile să se întâlnească și să stabilească efectele acestora asupra Contractului de Delegare, precum și orice măsuri necesare pentru realizarea obiectivelor acestuia.

VII.    Termenii utilizați cu majuscule în prezentul Act Adițional și nedefiniți în cuprinsul acestuia vor avea același înțeles ca cel utilizat în Contractul de Delegare.

VIII.    Anexa 1 (Inventarul Bunurilor ce alcătuiesc Sistemul) la Contractul de Delegare se înlocuiește cu Anexa 1 la prezentul Act Adițional.

Prezentul Act Adițional este guvernat și încheiat în conformitate cu legea română, fiind

semnat de Părți astăzi.......2012, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare

Parte.

Pentru și în numele

MUNICIPIUL IASI

Gheorghe Nichita Primar

Pentru și în numele

S.C. DALKIA ROMANIA S.A.

Gilles Marc Pierre Humbert

Președinte Directorat

Pentru și în numele

S.C. DALKIA TERMO IASI S.A.

Milivoje Boljanic

Președinte Directorat

7 / 7 la H.C.L. nr. 257 din 31 octombrie 2012