Hotărârea nr. 256/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobileHOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 97559 din 22.10.2012, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 72/25.02.2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere Hotărârea Guvernului nr. 35/2012 privind modificarea Anexei 2 la H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor și comunelor din județul Iași;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 167/26.07.2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Avand in vedere măsurătorile efectuate de SC ”Grup Cinci” SRL;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996, republicată a cadastrului și publicității imobiliare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în proprietatea ori administrarea Municipiului Iași, cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 256 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa nr. 1

la HCL nr. 256/ 31.10.2012

Nr.

crt.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Situație juridică

1

Teren ocupat de construcție spațiu industrial C2+C6

Municipiul Iași, Str. Dragoș Vodă nr.29, județul Iași: suprafață construită 201,76 mp

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

2

Teren neconstruit Lot 2 CC 707

Municipiul Iași, Str. Dragoș Vodă nr.29, județul Iași: suprafață 194,33 mp

Proprietate publică a Municipiului Iași

3

Teren ocupat de construcție spațiu comercial C1+C2+C3+C4

Municipiul Iași, Str. Vasile Stroescu nr. 8, județul Iași: suprafață construită 126,95 mp

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

4

Teren neconstruit CC354

Municipiul Iași, Str. Vasile Stroescu nr.8, județul Iași: suprafață 58,09 mp

Proprietate publică a Municipiului Iași

5.

Construcție spațiu comercial

Municipiul Iași, Aleea Mihai Sadoveanu nr. 4, bloc A1, mezanin, județul    Iași:

suprafață construită 133,41 mp

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

6

Teren cotă indiviză din terenul aferent blocului

Municipiul Iași, Aleea Mihai Sadoveanu nr. 4, bloc A1, mezanin, județul    Iași:

suprafață 26,68 mp

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

7

Construcție spațiu comercial C1

Municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 38, parter, județul Iași: suprafață construită 65,40 mp, din care 14,77 mp suprafață din spațiile de folosință comună

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

8

Teren cotă indiviză din    terenul

construcției- parcela CC 956 ’

Municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 38, parter, județul Iași: suprafață 37,89 mp

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

9

Construcție spațiu comercial C1

Municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 38, etaj 1, județul Iași: suprafață construită 53,78 mp, din care 19,76 mp suprafață din spațiile de folosință comună

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

10

Teren cotă indiviză din    terenul

construcției-parcela CC 956 ’

Municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 38, etaj 1, județul Iași: suprafață 40,25 mp

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

11

Construcție spațiu comercial C1+C2

Municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 25-27, parter, județul Iași: suprafață 161,77 mp, din care construcție C1-

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

52,88 mp și construcție C2-108,99 mp

12

Teren cotă indiviză din terenul construit

Municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 25-27, parter, județul Iași: suprafață 84,35 mp, din care afferent construcție C1-27,57 mp și afferent construcție C2-56,78 mp

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

13.

Construcție spațiu comercial

Municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 1A, bloc 8, subsol, județul Iași: suprafață 141,96 mp, din care suprafețe de folosință comună-20,45 mp

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

14

Teren cotă indiviză din terenul construit

Municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 1A, bloc 8, subsol, județul Iași: suprafață 23,66 mp

Proprietate privată a statului administrat de Municipiul Iași-DAPPP

4 / 4 la H.C.L. nr. 256 din 31 octombrie 2012