Hotărârea nr. 255/2012

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociaţii şi partide politice

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință către asociații și partide politice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 98833/25.10.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere prevederile art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile,

In conformitate cu prevederile art.2, alin.3 din Legea nr. 90/2003, modificată și completată prin Legea nr.298/2007;

In conformitate cu prevederile art.21, alin.1-3 din Legea nr. 334/2006, republicată; Avand in vedere Procesul verbal nr. 98791/25.10.2012 al Comisiei pentru atribuire

spații către asociații, fundații și partide politice încheiat în urma analizei solicitărilor formulate de unele persoane juridice din această categorie;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se ia act de încetarea Contractului de închiriere nr.9033/29.03.2004 încheiat între Municipiul Iași și Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România,

precum și a Contractului de închiriere nr. 9058/29.03.2004 încheiat între Municipiul Iași și Centrul de Consiliere și Dezvoltare Regională Iași.

Art.2 Se atribuie în folosință temporară spații cu altă destinație decât aceea de locuință către organizațiile menționate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractele încheiate cu persoanele juridice nominalizate în Anexa nr. 1 din prezenta hotărâre se vor derula începând cu data semnării acestora și până la data de 31.12.2013.

Art.4 Se aprobă închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, str. Tătărași nr. 64A, etaj 1, în suprafață exclusivă de 68,47 mp, la care se adaugă cota de 14,16 mp din spațiile de folosință comună, către Partidul Social Democrat al Muncitorilor-PSDM, Filiala Județeană Iași. Contractul de închiriere se va derula de la data semnării acestuia și până la data de 18.05.2014, conform O.U.G. nr. 44/2009. Contravaloarea chiriei se va stabili conform H.G. nr. 310/2007.

Art.5 Contractele încheiate în baza prezentei hotârări vor putea fi prelungite la expirarea termenului de valabilitate numai prin acordul scris și expres al părților, în caz contrar acestea încetând de drept.

Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractele ce se vor încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 254 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

Anexa nr. 1

la HCL nr. 255/ 31.10.2012

1.    Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România: spațiul situat în Iași, str. 14 Decembrie 1989 nr.2B, etaj 2, în suprafață exclusivă de 49,03 mp, la care se adaugă cota de 13,65 mp din spațiile folosință comună;

2.    Asociația Foștilor Salariați de la SC Antibiotice SA: spațiul situat în Iași, str. Elena Doamna nr, 37, corp A, parter, în suprafață exclusivă de 33,52 mp;

3.    Asociația Omenirea Iași: spațiul situat în Iași, str. Frumoasa nr. 6, bloc 918, tr. 3, parter, în suprafață exclusivă de 35,81 mp;

4.    Asociația Eroilor 22 Decembrie Iași: spațiul situat în Iași, Șos. Nicolina nr. 25, bloc 957, demisol, în suprafață exclusivă de156,36 mp, la care se adaugă cota de 22,17 mp din spațiile de folosință comună;

5.    Asociația Consensual Iași: spațiul situat în Iași, str. 14 Decembrie 1989 nr. 2B, etaj 1, în suprafață exclusivă de 47,52 mp, la care se adaugă cota de 13,37 mp din spațiile de folosință comună;

6.    Asociația Kasta Morrely Iași: spațiul situat în Iași, str. Păcurari nr. 20, bloc 4, parter, în suprafață exclusivă de 15, 60 mp.

3 / 3 la H.C.L. nr. 255 din 31 octombrie 2012