Hotărârea nr. 254/2012

HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrare cu titlu gratuit pe durata menţinerii funcţiunii actuale a clădirii Stomatologie Infantilă situată în str. Lăpuşneanu nr. 20 către Universitatea de Medicină şi Famacie „Gr. T. Popa” Iasi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind atribuirea în administrare, cu titlu gratuit, pe durata menținerii funcțiunii actuale, a clădirii Stomatologie Infantilă, situată în str. Lăpușneanu nr. 20, către Universitatea de Medicină și Famacie „ Gr. T. Popa” Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 98978/26.10.2012 intocmita de catre Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresele Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi

nr. 5985/19.07.2011 si 7514/12.04.2012;

Avand in vedere adresa Spitalului Clinic Judetean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iasi nr. 5985/31.03.2011;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b, art. 123, alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea poziției 36 din Anexa 9 (Spitalul Clinic de Urgențe „Sf. Spiridon”) a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, în sensul că imobilul va avea următoarele elementele de identificare: “str. Alexandru Lăpușneanu nr. 20, suprafața construită la sol 496,80 mp, compus din cabinete și laboratoare stomatologice”.

Art.2 Se aprobă atribuirea în administrare, cu titlu gratuit, pe durata menținerii funcțiunii actuale, a clădirii Stomatologie Infantilă, situată în str. Lăpușneanu nr. 20, către Universitatea de Medicină și Famacie „Gr. T. Popa” Iasi, în vederea desfășurării activității Facultății de Medicină Dentară. In acest sens Universitatea de Medicină și Famacie „Gr. T. Popa” Iasi va efectua toate lucrările de reabilitare și întreținere curentă a imobilului, va achita utilitățile și orice alte cheltuieli legate de acesta.

Art.3 Administrarea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotarare se va face de către Universitatea de Medicină și Famacie „Gr. T. Popa” Iasi, în baza unui contract de administrare. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze Contractul de Administrare.

Art.4 Schimbarea destinației imobilului mai sus menționat de către Universitatea de

9    9

Medicină și Famacie „Gr. T. Popa” Iasi se va face numai cu acordul Consiliului Local al Municipiului Iași.

Art.5 Predarea-primirea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotarare se va face pe bază de proces-verbal.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcției Tehnice și de Investiții, Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 254 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 254 din 31 octombrie 2012