Hotărârea nr. 253/2012

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi a spaţiilor libere aflate in incinta PT 13 Dacia Aleea Sucidava nr. 6 respectiv PT 27 Tătăraşi str. Ciornei bl. D4 proprietatea publică a Municipiului Iaşi in vederea înfiinţării unor centre de servicii comunitareprivind atribuirea în folosință gratuită către Direcția de Asistentă Comunitară Iași a spațiilor libere aflate in incinta PT13 Dacia, Aleea Sucidava nr. 6, respectiv PT 27 Tătărași, str. Ciornei, bl. D4, proprietatea publică a Municipiului Iași, in vederea înființării unor centre de servicii comunitare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 99182/26.10.2012 intocmita de catre Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresele Direcției de Asistență Comunitară Iasi nr.

98079/24.10.2012 și 98074/24.10.2012;

Avand in vedere intenția Direcției de Asistență Comunitară de înființare a unor centre de servicii comunitare;

Avand in vedere Certificatul de acreditare seria A, nr. 0006401/12.03.2009 a Direcției de Asistență Comunitară Iasi pentru identificarea și evaluarea nevoilor psihosociale, consiliere psihologică și asistență primară, sprijin de urgență și intervenție, suport, informare și dezvoltare continuă pentru persoane, familii și grupuri aflate în dificultate

Avand in vedere prevederile art. 35 alin. (2) din Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011 care prevede că „grupurile și comunitățile aflate în situații de dificultate beneficiază de servicii sociale, în cadrul programelor de acțiune comunitară destinate prevenirii și combaterii riscului de marginalizare și excluziune socială, aprobate prin hotărâri ale consiliilor județene /locale”;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b, art. 123, alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a următoarelor spații libere aflate în incinta unor puncte termice, proprietatea publică a Municipiului Iași, către Direcția de Asistență Comunitară Iasi, în vederea înființării a două centre de servicii comunitare, astfel:

-    spațiu in suprafata de 136,92 mp, situat in incinta PT 27 Tătărași, str. Ciornei, bl. D4, pentru inființarea Centrului multifuncțional de servicii sociale comunitare;

-    spațiu in suprafața de 150,00 mp, situat în incinta PT 13 Dacia, Aleea Sucidava nr. 6, bl. 263, pentru inființarea Centrului multifuncțional de servicii sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități.

Art.2 Spațiile menționate la art. 1 vor fi predate către Directia de Asistență Comunitară Iasi pe baza de proces verbal.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcției Tehnice și de Investiții, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Tehnică și Investiții si Directia de Asistenta Comunitara Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 253 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 253 din 31 octombrie 2012