Hotărârea nr. 250/2012

HOTĂRÂRE privind transmiterea fara plată a 60 de tarabe către Comuna Tibăneşti Comuna Tigănaşi şi Comuna Probota din Judeţul Iaşi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fara plată, a 60 de tarabe către Comuna Tibănești, Comuna Tigănași și Comuna Probota din Județul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 98394/24.10.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 841/23.10.1995 modificata si completata prin H.G.nr. 966/1998 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;

Avand in vedere adresa Primăriei Comunei Tigănași nr. 94827/15.10.2012;

Avand in vedere adresa Primăriei Comunei Tibănești nr. 89799/01.10.2012;

Avand in vedere adresa Primăriei Comunei Probota nr. 9806724.10.2012;

Avand in vedere Procesul verbal de scoatere din uz a obiectelor de inventar nr. 86284/21.09. 2012;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei in sensul ca se vor transmite fara plata catre comunele mentionate mai sus 60 de tarabe si nu 70, cate 20 de tarabe pentru fiecare comuna;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 si a art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba transmiterea, fara plata, a 60 de tarabe (înregistrate în evidența contabilă a Municipiului Iasi ca obiecte de inventar), către unele comune din Județul Iași, astfel: 20 tarabe de piata Comunei Țibănești, 20 tarabe de piata Comunei Tigănași, 20 tarabe de piata Comunei Probota, cu obligatia de a asigura exploatarea si functionarea conform prevederilor stabilite prin regulamentele de functionare ale pietelor.

Art.2 Bunurile menționate la art. 1, vor fi predate către comunele respective pe bază de proces- verbal.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, SC Ecopiata SA, Comunei Tibanesti, Comunei Tiganasi, Comunei Probota și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către SC Ecopiata SA, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, DirectiA Economica si de Finante Publice Locale, Comuna Tibanesti, Comuna Tiganasi, Comuna Probota .

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 250 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 250 din 31 octombrie 2012