Hotărârea nr. 25/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI T41 numar cadastral 17142/1/1 17142/1/2/2 Intocmit in vederea construirii unui service auto pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA CICOAREI, T41, numar cadastral 17142/1/1, 17142/1/2/2

Intocmit in vederea construirii unui service auto pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de

31 ianuarie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.9223/01.02.2011 întocmita de

Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.3263/10.08.2010;

Avand in vedere cererea nr.9223/01.02.2011,prin care domnul Ciolacu

Cezar solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, strada Cicoarei,T41,numar cadastral 17142/1/1,17142/1/2/2;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 09.02.2011; Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic,

ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.240/PUZ/2011 ; Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de constructii republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul MDRL nr.839 /2009 cuprinzind Normele

metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, strada Cicoarei,T41, numar cadastral 17142/1/1, 17142/1/2/2, intocmit in vederea construirii unui service auto pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2325,82 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr.870/2007 si 253/2007. Indicatori urbanistici : POT=35%, CUT=1; inaltimea maxima 9m.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice nr. U 2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Domnului Ciolacu Cezar, Str. Dacia nr. 19, bl. Pav 1C, ap.4 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul

de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 25 din 31 ianuarie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 25 din 31 ianuarie 2012