Hotărârea nr. 248/2012

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor bunuri aflate în administrarea RATP în vederea casării

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor bunuri aflate în administrarea RATP, în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 96376/18.10.2012 întocmită de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

Avand in vedere O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

Avand in vedere adresa Regiei Autonome de Transport Public Iasi nr. 92682/08.10.2012;

Avand in vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Avand in vedere H.G. nr. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Avand in vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 si a art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi, a unor bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Iasi, cuprinse în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre, în vederea casării.

Art.2 Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor aferente, se constituie venit la bugetul local.

Art.3 Dupa scoaterea din functiune si dezafectarea mijloacelor fixe cuprinse in Anexa nr. 1 din prezenta hotarare, stalpii de sustinere ai retelei fir contact vor fi predati pe baza de proces-verbal Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcției Tehnice și de Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Regiei Autonome de Transport Public Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Regia Autonomă de Transport Public Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 248 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 248 din 31 octombrie 2012