Hotărârea nr. 247/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 171/2012privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 171/2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 97570/23.10.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere planurile de amplasament si delimitare a imobilelor intocmite de SC Grup Cinci SRL;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 171/2012 privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 72/2011 de însusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat, și darea în administrare a terenurilor si cladirilor în care îsi desfasoara activitatea unitatile de învatamânt preuniversitar de stat catre Consiliile de Administratie ale acestora;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Analizand raportul de audit financiar inregistrat la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 69512/30.07.2012, precum si Decizia nr. 47/2012 continand masurile pe care ordonatorul principal de credite al unitatii trebuie sa le ia pentru inlaturarea deficientelor constatate de Camera de Conturi Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 si a art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 171/2012, astfel:

-    poz. 11, cladire Gradinita cu Program Prelungit nr. 20, va avea urmatoarele elemente de identificare “str. Stejar, nr. 27, suprafata construita 694,53 mp , valoarea de inventar 1130694.84 lei“, iar terenul aferent Gradinitei cu Program Prelungit nr. 16 va avea urmatoarele elemente de identificare ”str. Stejar, nr. 27, suprafata totala 2447.69 mp, din care 694,53 mp construit, valoarea de inventar 1214054.24 lei”;

-    poz. 15, cladire Gradinita cu Program Prelungit nr. 24 va avea urmatoarele elemente de identificare “str. Mircea cel Batran, nr. 16, suprafata construita 716.36 mp, valoarea de inventar 1528712.24 lei“, iar terenul aferent Gradinitei cu Program Prelungit nr. 24 va avea urmatoarele elemente de identificare ” str. Mircea cel Batran, nr. 16, suprafata totala 1785.72 mp, din care 716.36 mp construit, valoarea de inventar 819645.48 lei”;

-    poz. 25, cladire Gradinita cu Program Prelungit nr. 25 va avea urmatoarele elemente de identificare “str. Arges, nr. 5, suprafata construita 595,17 mp, valoarea de inventar 1077257.70 lei“, iar terenul aferent Gradinitei cu Program Prelungit nr. 25 va avea urmatoarele elemente de identificare ” str. Arges, nr.5, suprafata totala 3004.31 mp, din care 595.17 mp construit, valoarea de inventar 1484129.14 lei”;

-    poz. 54, cladire Gradinita cu Program Prelungit nr. 12 va avea urmatoarele elemente de identificare “Aleea Nicolina, nr. 9, suprafata construita 1146,87 mp, valoarea de inventar 2282271.30 lei“, iar terenul aferent Gradinitei cu Program Prelungit nr. 12 va avea urmatoarele elemente de identificare ”Aleea Nicolina, nr. 9, suprafata totala 4859,74 mp, din care 1146,87 mp construit, valoarea de inventar 3042197.24 lei”;

-    poz. 57, cladire Gradinita cu Program Prelungit nr. 14, va avea urmatoarele elemente de identificare “str. Canta, nr. 3, suprafata construita 667,36 mp , valoarea de inventar 1279996.48 lei“, iar terenul aferent Gradinitei cu Program Prelungit nr. 14 va avea urmatoarele elemente de identificare ”str. Canta, nr. 3, suprafata totala

2191.50    mp, din care 667,36 mp construit, valoarea de inventar 1076026.50 lei”;

-    poz. 60, cladire Gradinita cu Program Prelungit nr. 16, va avea urmatoarele elemente de identificare “str. Musatini, nr. 33, suprafata construita 694.55 mp, valoarea de inventar 1243244.50 lei“, iar terenul aferent Gradinitei cu Program Prelungit nr. 16 va avea urmatoarele elemente de identificare ”str. Musatini nr. 33, suprafata totala 3775.50 mp, din care 694.55 mp construit, valoarea de inventar

1763158.50    lei”;

-    poz. 61, cladire Gradinita cu Program Prelungit nr. 11 va avea urmatoarele elemente de identificare “b-dul Tutora, nr. 3, suprafata construita 669.06 mp, valoarea de inventar 949396.14 lei“ iar terenul aferent Gradinitei cu Program Prelungit nr. 11 va avea urmatoarele elemente de identificare ”b-dul Tutora, nr. 3,

suprafata totala 4178,99 mp, din care 669,06 mp construit, valoarea de inventar

2645300.67 lei”;

- poz. 75, cladire Gradinita cu Program Prelungit nr. 18 va avea urmatoarele elemente de identificare “Aleea Decebal, nr. 10, suprafata construita 669,53 mp , valoarea de inventar 1213857.89 lei “, iar terenul aferent Gradinitei cu Program Prelungit nr. 18 va avea urmatoarele elemente de identificare ”Aleea Decebal, nr. 10, suprafata totala 3688,04 mp, din care 669,53 mp construit, valoarea de inventar 2334529.32 lei”.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 247 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 247 din 31 octombrie 2012