Hotărârea nr. 246/2012

HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Anexei 5 (Direcţia Creşe) a Hotararii Consiliului Local nr. 72/2011 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea și modificarea Anexei 5 (Direcția Creșe) a Hotararii Consiliului Local nr. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 96372/18.10.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere Planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor întocmite de S.C. Grup Cinci S.R.L.;

Avand in vedere Rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Cont-Expert S.A. Bacău;

Avand in vedere H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașelor, municipiilor și județelor;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Analizand raportul de audit financiar inregistrat la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 69512/30.07.2012 precum si Decizia nr. 47/2012 continand masurile pe care ordonatorul principal de credite al unitatii trebuie sa le ia pentru inlaturarea deficientelor constatate de Camera de Conturi Iasi;

Avand in vedere Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Avand in vedere prevederile art. 867-870 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

Avand in vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 si a art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea și modificarea Anexei 5 (Direcția Creșe) a Hotararii Consiliului Local nr. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.2. Bunurile cuprinse în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărare, se dau în administrare către Direcția Creșe, cu titlu gratuit pe durata menținerii funcțiunii de crese, in baza unui contract de administrare. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze Contractul de Administrare.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Crese, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi, Directia Crese si Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 246 din 31 octombrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Nr.

crt.

Cod.

Clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobandirii sau, dupa caz darii in

folosința

Valoarea de inventar

1

1.6.2.

Cresa Nr. 1

Str.Tutora nr.3, suprafața construita 423.14 mp

16.06.2003

600435.66

0.1.

Teren

aferent Cresei nr. 1, str. Tutora nr. 3, suprafața 2078.36, din care 423.14 construit

2003

1315601.88

2

1.6.2.

Cresa Nr.6

Aleea Decebal nr.10, suprafata construita 306.18 mp

16.06.2003

555104.34

0.1.

Teren

aferent Cresei nr. 6, Aleea Decebal nr. 10, suprafata 2569.62, din care 306.18 mp construit

2003

1626569.46

3

1.6.2.

Cresa Nr. 8

Str.Stejar nr. 27, suprafata construita 299.53 mp

16.06.2003

487634.84

0.1.

Teren

aferent Cresei nr. 8, str. Stejar nr. 27, suprafata

1174.67 mp, din care 309.34 mp construit

2003

582636.32

4

1.6.2.

Cresa Nr. 10

Str.Decebal nr. 25 Bis, suprafata construita 370.04 mp

16.06.2003

607605.68

0.1.

Teren

aferent Cresei nr. 10, str. Decebal nr. 25 bis, suprafata 2252.28 mp din care 370.04 mp construit

2003

1425693.24

5

1.6.2.

Cresa Nr. 14

Str.Toma Cozma nr.5 A, suprafata construita

368.90 mp

16.06.2003

543389.70

0.1.

Teren

aferent Cresei nr. 14, str. Toma Cozma nr. 5A, suprafata 1891.62 mp, din care 368.90 mp construit

2003

976076.00

6

1.6.2.

Cresa Nr 15

Str.Mircea Cel Batran nr.16, suprafata construita 310.36 mp

16.06.2003

662308.24

0.1.

Teren

aferent Cresei nr. 15, str. Mircea cel Batran nr. 16, suprafata 1590.60 mp, din care 310.36 mp construit

2003

730085.40

7

1.6.2.

Cresa Nr. 19

Str. Minervei nr.1, suprafata construita 349.09 mp

16.06.2003

535853.15

0.1.

Teren

aferent Cresei nr. 19, str. Minervei nr. 1, suprafata 1617.91 mp, din care 349.09 mp construit

2003

802483.36

8

1.6.2.

Cresa Nr. 25

Str.Canta nr.3, suprafata construita 315.04 mp

16.06.2003

604246.72

0.1.

Teren

aferent Cresei nr. 25, suprafata 937.94 mp, din care 315.04 mp construit

2003

460528.54

9

1.6.2.

Cresa Nr. 9

str. Musatini nr. 33, suprafata construita 320,96 mp

16.06.2003

574518.40

0.1.

Teren

aferent Cresei nr. 9, suprafata 2019.06 mp, din care 320,96 mp construit

2003

942901.02

10

1.6.2.

Cresa Nr. 24

str. Arges nr. 5, suprafata construita 382,74 mp

16.06.2003

692759.40

0.1.

Teren

aferent Cresei nr. 24, suprafata 1722,82, din care 382,74 mp construit

2003

851073.08

11

1.6.2.

Cresa Nr. 2

Aleea Nicolina nr. 9, suprafata construita 445 mp

16.06.2003

885550.00

0.1.

Teren

aferent Cresei nr. 2, suprafata 2493.41 mp, din care 445 mp construit

2003

1560874.66

3 / 3 la H.C.L. nr. 246 din 31 octombrie 2012