Hotărârea nr. 245/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 96379/18.10.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ privind închirierea unor spații temporar disponibile;

Având în vedere dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere H.C.L. 171/26.07.2012 privind modificarea Anexei 8 (Unitati de

invatamant) a H.C.L. 72/2011 de însusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat, și darea în administrare a terenurilor si cladirilor în care îsi desfasoara activitatea unitatile de învatamânt preuniversitar de stat catre Consiliile de Administratie ale acestora;

Având în vedere adresa 10307/29.01.2007 a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului- Cabinet Ministru;

Având în vedere dispozițiile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. (b), precum și art. 123, alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ, cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicesc Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate în Anexa 1, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitațiile publice cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Art.3 Bunurile cuprinse în Anexa nr.1 vor putea fi scoase la licitație numai după obținerea avizului conform a Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. In acest sens Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ au obligația de a efectua demersurile necesare pentru obținerea acestuia.

Art.4 Unitățile de învățământ cuprinse în Anexa 1 au obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art.5 Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art.6 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat si Unităților de învățământ.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 245 din 31 octombrie 2012

ANEXA 1

la HCL nr. 245 /2012

Nr.

crt.

Denumirea

unitătii de

învățământ

Adresa

Spațiul de închiriat/suprafața

Tipul de activitate

1.

COLEGIUL NATIONAL “EMIL RACOVITĂ”

9

Aleea Nicolina, nr. 4

- sala de sport, suprafața 323 mp

Activități sportive (în afara orelor de curs).

- spațiu compus din 2 săli de clasa, suprafata totală 50 mp;

Cursuri diverse.

- teren situat in curtea colegiului, suprafața

15 mp;

Comerț.

Str. Sf. Theodor, nr.

2

- spațiu, compus din 2 sali de clasa, suprafața totală 50 mp;

Cursuri diverse.

- spațiu situat în incinta unitatii scolare (hol), suprafața 2 mp

Comerț.

2.

SCOALA GIMNAZIALA “OTILIA CAZIMIR”

Str. Socola, nr. 13

- spațiu, situat in incinta unității școlare,

(hol), et. 1, suprafața 3 mp;

Comerț cu produse

alimentare

preambalate.

3.

COLEGIUL

NATIONAL

“GARABET

IBRAILEANU”

Str. Oastei, nr. 1

- spațiu situat în incinta unitatii scolare, et.

1, compus din 9 săli de clasa, suprafața totală 432 mp (9x48mp)

Cursuri diverse (in intervalul orar 16-20).

- spațiu situat în incinta unității școlare, et.

2, suprafața 48 mp;

Cursuri diverse (în zilele de sambata și în perioada vacanțelor școlare).

- spațiu situat în incinta unității școlare, et.

2, compus din 3 Sali de clasă, suprafața totală 180 mp (3x60 mp)

Cursuri diverse (în perioada vacanțelor școlare).

- spațiu situat în incinta unității școlare, hol, parter, suprafața 3 mp;

Comerț.

- sala de sport, suprafața 900 mp;

Activități sportive (ocazional și în afara orelor de curs).

- spații, clădire corp A, et. 1, suprafața totală 711,27 mp, compus din 10 sali de clasă: E1-11, E1-09, E1-07, E1-05, E1-17, E1-18, E1-19, E1-20, E1-22, E1-24.

Activitati diverse.

Cursuri.

- spații, clădire corp B, et. 1, suprafața totală 186,39 mp, compus din 4 sali de clasă: B1-1, B1-2, B1-3, B1-4;

Activitati diverse.

Cursuri.

- spații, clădire corp B, et. 2, suprafața totală 186,39 mp, compus din 2 sali de clasă și 3 laboratoare de informatica: B2-4S, B2-3, B2-2, B2-5; B2-1;

Activitati diverse.

Cursuri. Secretariat.

- spațiu, camin elevi et. 1, suprafata 56,59 mp;

Activitati diverse.

Cursuri.

- spațiu, camin elevi , parter- hol, suprafața

10 mp;

Activitati de comerț.

5.

COLEGIUL NATIONAL “ MIHAI EMINESCU“

Str. M.

Kogălniceanu, nr.

10

- teren curtea colegiului, suprafața 10 mp;

Comercializare produse alimentare.

6.

SCOALA GIMNAZIALĂ ION NECULCE

Str. Romana, nr. 30

- spațiu, situate in incinta școlii, suprafata

240 mp;

Activitați și cursuri diverse.

7.

LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY

Str. Bucium, nr. 17

- spațiu situat la parter I, corp laborator școală, suprafața 190 mp;

Activitati de productie. Depozitare.

- spațiu parter, et. 2, corp laborator școală, suprafața 188 mp;

Activitati de productie. Depozitare.

- spațiu parter, et. 1, corp laborator școală, suprafața 120 mp;

Activitati de productie. Depozitare.

- spațiu sala A2, corp atelier școală, suprafața 112 mp;

Activitati de productie. Depozitare.

- spațiu sala A3, corp atelier școală, suprafața 112 mp;

Activitati de productie. Depozitare.

- spațiu sala A4, corp atelier școală, suprafața 38 mp;

Activitati de productie. Depozitare.

- spațiu sala A5, corp atelier școală, suprafața 38 mp;

Activitati de productie. Depozitare.

- spațiu hol M1, corp atelier școală, suprafața 10 mp;

Depozitare.

- spațiu magazie M1, corp atelier școală, suprafața 5,5 mp;

Depozitare.

- spațiu magazie M2, corp atelier școală, suprafața 4 mp;

Depozitare.

- spațiu magazie M3, corp atelier școală, suprafața 4 mp;

Depozitare.

- spațiu exterior magazie M1, corp atelier școală, suprafața 15 mp;

Depozitare.

- spațiu exterior magazie M2, corp atelier școală, suprafața 15 mp;

Depozitare.

- spațiu exterior magazie M3, corp atelier școală, suprafața 15 mp;

Depozitare.

- spațiu, corp spalătorie, suprafata 25 mp;

Depozitare.

- teren curtea liceului suprafața totală 60 mp (S1-S4=15 mp/fiecare);

Activitati tip intreținere si service auto

- teren curtea liceului in spatele cantinei, suprafata totală 60 mp (S1-S4, 15 mp/fiecare);

Activități diverse. Saptii de depozitare.

- teren curtea liceului in fata corpului laborator, suprafata 15 mp

Depozitare.

4/4 la H.C.L. nr. 245 din 31 octombrie 2012