Hotărârea nr. 243/2012

H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi conform Legii nr.550/2002

MUNICIPIU

CONSILIULH O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării unor spații comerciale proprietate privată a statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, conform Legii nr.550/2002

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.92521/08.10.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile Legii nr.550/2002, privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1341/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.550/2002 ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.412/2002 privind aprobarea listei spațiilor, proprietate privată a statului , ce intră sub incidența Legii nr.550/2002 ;

Având în vedere prevederile art.36 și art.115, alin 1, lit. b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicata;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1-Se aprobă suplimentarea listei spațiilor comerciale ce intră sub incidența Legii nr.550/2002 cu spațiile menționate în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Vânzarea spațiilor menționate la art.1 din prezenta hotărâre se va realiza prin licitație publică cu strigare organizată în condițiile Legii nr.550/2002.

Art.3-Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4-Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 243 din 31 octombrie 2012

Anexa 1

la Hotărârea Consiliului Local Iași nr.243/2012

Nr. crt.

Elemente de identificare

Suprafață desfășurată /Suprafață utilă mp

Suprafață teren aferent-cotă indiviză mp

1

Str. Cuza Vodă nr. 38, parter

Suprafață desfășurată-65,40 mp, Suprafață utilă -40,92 mp

Suprafață teren aferent cotă indiviză-37,89 mp

2

Str. Cuza Vodă nr.

1A, bloc 8, subsol

Suprafață desfășurată -141,96 mp, Suprafață utilă -109,17mp

Suprafață teren aferent cotă indiviză-23,66 mp

3

Str. Varianta Uzinii nr.8

Suprafață desfășurată -77 mp, Suprafață utilă -63,28 mp

Suprafață teren aferent -77 mp

4

Tomești, bloc 44, parter

Suprafață desfășurată -135 mp, Suprafață utilă -104,88 mp

Suprafață teren aferent cotă indiviză-27,01 mp

2/2 la H.C.L. nr. 243 din 31 octombrie 2012