Hotărârea nr. 242/2012

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. 167/2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. 167/26.07.2012

Având în vedere nota de fundamentare nr. 97327/22.10.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere H.C.L. 167/26.07.2012, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; Având în vedere prevederile articolului 121 din Legea 215/2001 a

administrației publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă

nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012, cu bunurile imobile cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre modifică orice alte prevederi anterioare ale hotărârilor de consiliu local.

Art.3 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 242 din 31 octombrie 2012

ANEXA NR. 1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 242 / 2012

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Valoarea de inventar

LEI

0.1.

Teren

Șos. Nicolina nr. 1, bl. 928B

S = 74 mp

9.937,23

0.1.

Teren

Aleea Veronica Micle nr. 6A

S = 51,7 mp

7.186,47

0.1.

Teren

Str. Moara de Foc, CC 3803

S = 325,84 mp

253.020

0.1.

Teren

Str. Barbu Lăutaru nr. 3

S = 653 mp

789.980

0.1.

Teren

Str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3

S = 44,70 mp

5.063,96

0.1.

Teren

Str. Dacia nr. 21, bl. 1

S = 45,00 mp

6.255,13

1.6.2.

Construcție

(dispensar)

Șos. Moara de Foc nr. 1, bl. 595, parter

S = 418,44 mp

564.990,67

0.1.

Teren

Șos. Moara de Foc nr. 1, bl. 595

S = 426,39 mp

50.279,66

0.1.

Teren

Str, Spinți nr. 16

S = 853,47 mp

636.000,00

0.1.

Teren

Str. Petru Movilă nr. 35

S = 137,16 mp

148.970,00

0.1.

Teren

Str. Petru Movilă nr. 37

S = 256,59 mp

278.690,00

0.1.

Teren

Str. Sărăriei nr. 143

S = 179,01 mp

24.881,00

0.1.

Teren

Str. Venerei 6

S = 353,97 mp

438.530,00

3/3 la H.C.L. nr. 242 din 31 octombrie 2012