Hotărârea nr. 241/2012

HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi str. Petre Ţuţea nr. 19 bl. 915 tr. 3 de pe S.C. Karma Line S.R.L. pe S.C. Karuna Life S.R.L.

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE

privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iași str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3, de pe S.C. Karma Line S.R.L. pe S.C. Karuna Life S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 81733/10.09.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 410/04.01.2012, prin care S.C. Karuna Life S.R.L. solicită transmiterea concesionării terenului în suprafață de 44,70 mp situat în Iași, str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3 de pe S.C. Karma Line S.R.L pe numele ei;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 67379/08.08.2011 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iași și S.C. Karma Line S.R.L;

Având în vedere Contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr. 4174/22.12.2011 la Biroul Notarial Iulia Păduraru;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 78597/30.08.2012, întocmit S.C. Cont - Expert S.A. în baza contractului de servicii nr. 44393/15.05.2012;

Având în vedere Procesul verbal nr. 81514/07.09.2012 al Comisiei de Negociere a redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 140/29.06.2012;

Având în vedere prevederile Art. 41 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea

executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b și al art. 123 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificare HCL nr. 224/15.07.2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, a terenulului în suprafață de 36,43 mp, situat în Iași, str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3, precum și concesionarea directă a acestuia către S.C. KARMA LINE S.R.L., în sensul că suprafața de teren concesionată, rezultată din măsurătorile efectuate de S.C. Grup Cinci S.R.L., este de 44,70 mp.

Art.2 Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 44,70 mp, situat în Iași, str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3, proprietate privată a Municipiului Iași, de pe S.C. Karma Line S.R.L. pe S.C. Karuna Life S.R.L.

Art.3 Durata concesiunii se stabilește prin diminuarea duratei de concesiune prevăzută în contractul de concesiune nr. 67379/08.08.2011, respectiv 15 ani, cu durata producerii efectelor contractului de concesiune nr. 67379/08.08.2011, de la data intrării în vigoare. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

Art.4 Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 145 euro, respectiv 6.480 euro pentru toată suprafața de teren, sau 29.090 lei.

Art.5 Redevența valorică a concesiunii, conform procesului verbal nr. 81514/07.09.2012 va fi de 827 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art.6 Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.7 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în cartea funciară.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; S.C. Karuna Life S.R.L Aleea Tudor Neculai nr. 61, bl. 974,sc. A et. 2,ap.8 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; S.C. Karuna Life S.R.L.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


SECRETAR,

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 241 din 31 octombrie 2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 241/2012


CONTRACT DE CONCESIUNE


Nr................./...................

1.    Părțile contractante

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent reprezentat prin Gheorghe NICHITA - Primar și Denisa Liliana IONAȘCU - Secretar, pe de o parte, și

2.    S.C. KARUNA LIFE S.R.L. cu sediul în municipiul Iași, Aleea Tudor Neculai nr. 61, bl. 974, sc. A, et. 2, ap. 8, camera 1, C.U.Î 28397530, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/810/2011, reprezentată prin administrator dna Alexandru Oana Elena, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, al Hotărârii

Consiliului Local al Municipiului Iași nr............................s-a încheiat prezentul

contract de concesiune.

II.    Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea unui teren în suprafață de 44,70 mp, situat în Iași - str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3, identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

III.    Termenul

Art. 2

(1)    Durata concesiunii este de 15 ani, începând cu data 08.08.2011 conform H.C.L. nr. 224/15.07.2011 și a contractului nr. 67379/08.08.2011.

(2)    Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

IV.    Redevența

Art. 3

Începând cu data încheierii prezentului contract de concesiune, redevența este de ....... Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

V.    Plata redeventei

9

Art. 4

(1)    Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO 31 TREZ 406 213 002 05 XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

(2)    Redevența pentru anul 2012 se va achita până la data de 31.12.2012.

(3)    Începând cu anul 2013 plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

(4)    Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

(5)    Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care aceasta a devenit exigibilă, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să rezilieze contractul de plin drept, fără nici o notificare privind punerea în întărziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(6)    Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

VI.    Drepturile părtilor

Art. 5 - Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

Art. 6 - Drepturile concedentului

(1)    Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2)    Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

VII.    Obligatiile părtilor

Art. 7 - Obligatiile concesionarului

(1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a terenului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul

5/10 la H.C.L. nr. 241 din 31 octombrie 2012

concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)    Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesiunii.

(3)    Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii.

(4)    Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(5)    Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii.

(6)    Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

(7)    Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(8)    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

(9)    În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(10)    Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

(11)    Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

(12)    În cazul concesionării de terenuri, concesionarul are obligația de a notifica concedentului intenția de înstrăinare a construcției edificate pe terenul concesionat cu cel puțin 15 zile anterior înstrăinării.

(13) Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redevenței.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

(1)    Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)    Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 9

(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

e)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

f)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

g)    în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 9 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

h) în cazul în care contractul de concesionare s-a încheiat în vederea extinderii unei construcții aflate pe terenul proprietatea concesionarului, iar, ulterior încheierii contractului, concesionarul pierde dreptul de proprietate sus-menționat, cu excepția vânzării construției edificată pe terenul concesionat, contractul de concesiune încetează de drept, fără punerea în întârziere, fără nici o altă formalitate și fără acordarea de despăgubiri în sarcina concedentului;

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

IX. Răspunderea contractuală

Art. 10

(1)    Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

(2)    Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

X. Litigii

Art. 11

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, în măsura în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

XI. Alte clauze

Art. 12

Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 13

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 14

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul

scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

XII. Definiții

Art. 15

(1)    Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2)    Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionarea terenului din Iași - str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3, conform planului anexat, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Terenul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

CONCEDENT, CONCESIONAR,

CONSILIUL LOCAL AL S.C. KARUNA LIFE S.R.L.

MUNICIPIULUI IAȘI

PRIMAR,

Gheorghe NICHITA

SECRETAR,

Denisa Liliana IONAȘCU

Director D.E.F.P.L.

Ec. Maria SIMIONESCU

Director D.A.P.P.P.

ing. Letiția PALAGA

Șef Serviciul Juridic

cons. jr. Doina FLORESCU cons. S.A.S.C. ing. George NEACȘU

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi .........................între Primăria Municipiului Iași în calitate de

predător și S.C. KARUNA LIFE S.R.L. cu sediul în municipiul Iași, Aleea Tudor Neculai nr. 61, bl. 974, sc. A, et. 2, ap. 8, camera 1, în calitate de primitor, pe de altă parte,

Predătorul este reprezentat de Gheorghe Nichita - în calitate de Primar, Denisa Liliana IONAȘCU - în calitate de Secretar.

Am procedat astăzi, data de mai sus, primii la predarea și secundul la primirea terenului situat în - Iași, str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3, în suprafață de 44,70 mp.

Terenul din amplasamentul de mai sus face obiectul H.C.L. nr..........

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 (două ) exemplare câte unul pentru fiecare parte.

AM PREDAT    AM PRIMIT

PRIMAR    S.C. KARUNA LIFE S.R.L.

Gheorghe NICHITA

Secretar

Denisa Liliana IONAȘCU

Director D.A.P.P.P. ing. Letiția PALAGA cons. S.A.S.C. ing. George NEACȘU

10/10 la H.C.L. nr. 241 din 31 octombrie 2012