Hotărârea nr. 240/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor

publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresa A.R.S.A.C.IS înregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 95639/17.10.2012;

Având în vedere Hotararea AGA A.R.S.A.C.IS nr.12/26.09.2012;

Având în vedere Nota de fundamentare intocmita de ARSACIS cu privire la necesitatea aprobarii modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si S.C. Apavital S.A., cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrat la ARSACIS sub numarul

48/14.07.2009;

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice si Investitii inregistrat sub numarul 96993 din 22.10.2012;

Analizand raportul de audit financiar inregistrat la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 69512/30.07.2012, precum si Decizia numarul 47/2012 continand masurile pe care ordonatorul principal de credite al unitatii trebuie sa le ia pentru inlaturarea deficientelor constatate de Camera de Conturi Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36 si art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Â S T E:

Art.1. - Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între A.R.S.A.C.IS și S.C. APAVITAL S.A. Iași, conform Actului Adițional nr.9 prevăzut în Anexa nr.1- parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se acorda mandat special Asociatiei Regionale a Serviciilor Apa Canal Iasi -A.R.S.A.C.IS, cu sediul in Iasi, Str.Octav Băncila, nr.1 inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Judecatoriei Iasi cu nr.7/A/24.01.2008 al carei membru este Municipiul Iasi sa semneze, in numele si pe seama Municipiului Iasi prin reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei - Cristian Mihai Adomnitei, Actul Adițional nr.8 la Contractul de Delegare.

Art.3 - Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; A.R.S.A.C.IS.; S.C. Apavital S.A., Directiei Programe si Servicii pentru Comunitate, Directiei Tehnice si Investitii si Institutiei Prefectului - Judetul Iasi;

Art .4 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Tehnică si Investitii, A.R.S.A.C.IS. si S.C. Apavital S.A.

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 240 din 31 octombrie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 240 din 31 octombrie 2012