Hotărârea nr. 24/2012

HOTĂRÂRE privind propunerile de redenumire ale unor artere

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind propunerile de redenumire ale unor artere

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași, exprimată prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Iași nr. nr.7515/25.01.2010 privitoare la propunerea de modificare a denumirii unor străzi în sensul revenirii la denumirile purtate anterior și Avizul nr. 3/ 21.01.2010 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Iași privind Strada Grigore Vieru,

Având în vedere adresa comună nr.111546/17-12-2010 a Facultății de Arhitectură”G.M.Cantacuzino”, Ordinului Arhitecților și Uniunii Arhitecților din România privind Strada Arh.George Matei Cantacuzino,

Având în vedere adresa nr. 40631/04.05.2010 a doamnei Condrea Maria, în calitate de reprezentantă a proprietarilor de imobil de pe Strada Malu, privind propunerea de modificare a denumirii arterei în Strada George Emil Palade,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași .

Având în vedere referatul de specialitate nr.36046/2011 întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere Ordonanța nr. 63/29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările ulterioare,

În temeiul art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă următoarele modificări de denumire, conform planșelor anexate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

1. Strada Logofăt Tăutu, din strada Buna Vestire până în strada Nicolae

Gane.

2. Strada Grigore Vieru din strada Nicolae Bălcescu până în strada Buna Vestire.

3.    Strada Costache Negruzzi, din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt până în strada Gându.

4.    Strada Iordachi Lozonschi, din strada Costache Negruzzi până în strada Sf. Petru Movilă.

5.    Strada George Emil Palade, din strada Smârdan până la limita de proprietate.

6.    Strada Arhitect G. M. Cantacuzino (fostă Arh. G. M. Cantacuzino și Mitropoliei) din strada Costache Negruzzi până în strada Col.Langa.

Art.2. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr.389/2009 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Institutiei Arhitectului Sef Serviciul GIS Cadastru, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Institutia Arhitectului Sef Serviciul GIS Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZ Ă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 24 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 24 din 31 ianuarie 2012