Hotărârea nr. 239/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Aditional nr.6 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresa A.R.S.A.C.IS înregistrată la Primaria Municipiului Iasi sub numărul 95639/17.10.2012;

Având în vedere Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor A.R.S.A.C.IS

nr.11/26.09.2012;

Având în vedere H.C.L. nr.37 din 27 ianuarie 2010 prin care s-a aprobat Actul Constitutiv și Statutul Asociației Regionale a Serviciilor Apă-Canal - ARSACIS, la care Municipiul Iași este membru asociat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere referatul Direcției Tehnice si Investitii înregistrat sub nr.

/22.10.2012

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Â S T E:

Art.1. - Se aprobă încheierea Actului Adițional nr.6 pentru modificarea Actului Constitutiv și Statutului A.R.S.A.C.IS, prevăzut în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - A.R.S.A.C.IS, cu sediul în Iași, Str.Octav Băncila, nr.1, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iasi cu nr.7/A/24.01.2008, al cărei membru este Municipiul Iași, să semneze în numele și pe seama Municipiului Iași, prin reprezentatul său legal Președintele Asociatiei - Cristian Mihai Adomnitei, Actul Adițional nr.6 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației.

Art.3. - Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; A.R.S.A.C.IS , Direcției Programe și Servicii pentru Comunitate, Direcției Tehnice si Investitii si Instituției Prefectului - Județul Iași.

Art.4. - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică si Investitii si A.R.S.A.C.I.S.

Aducerea la cunostința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 239 din 31 octombrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 239 din 31 octombrie 2012