Hotărârea nr. 237/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparatii capitale accese si sistematizare pe verticala-Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi” B-dul.Carol I nr.50 Iasi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Reparatii capitale, accese si sistematizare pe verticala-Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere referatul de specialitate nr. 97396/22.102012 întocmit de Serviciul Investitii;

Avand in vedere adresa nr.94702/12.10.2012 prin care Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi solicita realizarea sistematizarii verticale a curtii dinspre B-dul Carol I, concomitent cu realizarea rampelor pentru acces ambulanta si persoane cu disabilitati;

Avand in vedere studiul de fezabilitate intocmit de Biroul Individual de Arhitectura Chirita Marian Jan;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr.48/2010 care modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta 162/2008 privind

transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii

Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere prevederile Legii-cadru 195/2006, a descentralizarii;

1/3 la H.C.L. nr. 237 din 31 octombrie 2012

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art.42 si 43 ale Legii nr.500/2002 privind finantele publice cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1- Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reparații capitale, accese si sistematizare pe verticala-Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi, conform Anexei nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2-Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Institutiei Prefectului Judetului Iasi, Serviciului Investitii, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi

Art.3 Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Tehnica si Investitii, Directia Economica si Finante Publice Locale

Aducerea la cunostinta publica a prezentei Hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 237 din 31 octombrie 2012

Anexa nr. 1 la Hotărâre Consiliului Local nr. 237 /2012

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 28/2008 in baza proiectului realizat de Biroul Individual de Arhitectura Chirita Marian Jan pentru aceasta investitie.

Valoarea totala a investitiei este:

- In varianta 2 - Total general = 2.350,105 mii lei din care:

C+M =1.928,704 mii lei TVA aferent =373,298 mii lei

Suprafata totala modernizata este de 3075,0 mp.

Proiectul va fi realizat intr-un interval de timp de 5 luni, impartit in 3 etape dupa cum urmeaza:

-    etapa I - executare rampe acces ambulanta si persoane cu handicap

-    etapa II - executare alei auto si pietonale

-    etapa III - executare imprejmuire si spatii verzi

Costurile investitiei vor fi suportate de la bugetul local al Municipiului Iasi.

3/3 la H.C.L. nr. 237 din 31 octombrie 2012