Hotărârea nr. 236/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „modernizarea şi sistematizarea stradelei Sf. Andrei – tronson cuprins între str. Palat şi Splai Bahlui Mal Drept – Pod Dimitrie Cantemir”HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „modernizarea și sistematizarea stradelei Sf. Andrei - tronson cuprins între str. Palat și Splai Bahlui Mal Drept - Pod Dimitrie Cantemir”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 96303 din 18.10.2012 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere evaluarea financiară și elementele geometrice stabilite în cadrul P.Th -ului nr.1/2012 pentru proiectul „modernizarea și sistematiarea stradelei Sf. Andrei -tronson cuprins între str. Palat și Splai Bahlui Mal Drept - Pod Dimitrie Cantemir”;

Având în vedere Planul de situație pentru terenul din stradela Sf. Andrei nr. 5, întocmit de Serviciul GIS - Cadastru, în suprafață de 396,42 mp;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii 10 din 1995 modificată și atualizată privind „Calitatea in constructii”.

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.28 din 2008 privind „ Continutul cadru al documentației tehnico - economice

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul modernizarea și sistematizarea stradelei Sf. Andrei - tronson cuprins între str. Palat și Splai Bahlui Mal Drept - Pod Dimitrie Cantemir conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat; Directiei Economice si de Finante Publice Locale; Directiei Tehnice și Investiții Instituția Arhitectului Șef, Instituției Prefectului Județului Iași;

Art3 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia Tehnică și Investiții si Instituția Arhitectului Șef.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 236 din 31 octombrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 236 din 31 octombrie 2012