Hotărârea nr. 235/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 2 din 23 ianuarie 2012 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Manastirii Golia –etapa II”

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 2 din 23 ianuarie 2012 privind realizarea proiectului

“Reabilitarea Mănăstirii Golia -etapa II”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 96.066 din 18.10.2012 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înlocuiește anexa nr.1 și anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 2 din 23 ianuarie 2012 cu anexa 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 2 din 23 ianuarie 2012 care va avea următorul conținut:

J

„Se aprobă valoarea aferentă Municipiului Iași în cadrul bugetului menționat la art.1, în sumă de 9.150.599,74 lei, cofinanțarea proiectului cu suma de 181.417,36 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 1.”

Art.3 Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 2 din 23 ianuarie 2012 se înlocuiește cu Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Prevederile Acordului de Parteneriat încheiat cu Județul Iași - Consiliul Județean Iași pentru implementarea proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia - etapa II” se modifică corespunzător, prin actul adițional nr. 2, conform Anexei nr. 4 la prezenta Hotărâre.

Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Gheorghe NICHITA, să semneze Actul adițional nr.2, conform Anexei nr. 4 la prezenta Hotărâre, în numele și pentru Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași.

Art.6 Celelalte articole ale H.C.L. nr. 2 din 23 ianuarie 2012 rămân nemodificate.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale;

Consiliului Județean Iași; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț, Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 235 din 31 octombrie 2012

Anexa nr.4 la HCL nr. 235/2012judeȚul iaȘi - consiliul judeȚean iaȘiBulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro


ACT ADIȚIONAL NR.2 LA

ACORDUL DE PARTENERIAT

Încheiat între:


MuNiCiPiuL iASi - CONSiLiuL LOCAL AL MuNiCiPiuLui iAȘi

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.11, cod. 700064, Iași

Tel.: 0232 - 267582; Fax: 0232 - 211200; www.primaria-iasi.ro


1)    Unitatea administrativ-teritorială Județul Iași, având sediul în Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, Iași, jud. Iași, cod poștal 700075, România, cod de înregistrare fiscală 4540712, reprezentată legal de dl. Adomniței Cristian Mihai, având funcția de Președinte, identificat prin C.I seria MX nr.711063, CNP 1750424334998, în calitate de lider al parteneriatului (Partener 1),

2)    Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Iași, având sediul în Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, Iași, jud. Iași, cod poștal 700064, România, cod de înregistrare fiscală 4541580, reprezentată legal de dl. Gheorghe Nichita, având funcția de Primar, identificat prin C.I seria MX nr. 259433, CNP 1560915221211, în calitate de partener (Partener 2)

Având în vedere:

-    Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbane, Sub - domeniul: Poli de creștere;

-    Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în

cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale;

-    Ordonanța Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a

prefinanțării și co-finanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.249/2007;

-    Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

OG nr.29/2007;

-    Ordinul nr. 1.294 din 7 octombrie 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile

pentru domeniul major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urbana", axa prioritara "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - Poli urbani de crestere" din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013;

-    Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 158/2010 privind aprobarea realizării proiectului

„Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a picturii murale interioare a bisericii din cadrul ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iași”;

-    Hotărârea Consiliului Județean Iași privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași

nr. 285/31.10.2011 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea Mănăstirii Golia - Etapa II”, a cheltuielilor aferente proiectului și a acordului de parteneriat încheiat cu Municipiul Iași - Consiliul Local Municipal Iași pentru implementarea proiectului “Reabilitarea Mănăstirii Golia - Etapa II”;

-    Hotărârea Consiliului Local Iași nr.........................../...............................

au convenit încheierea prezentului Act adițional nr.2 la Acordul de parteneriat, după cum urmează:

I. Se modifică art. 5 după cum urmează:

În loc de:

Art. 5. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în formularul de aplicație, anexele sale și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția

Coeficient din valoarea totala eligibila a proiectului

Suma (lei)

Lider de proiect (Partener 1) — Județul Iași

20%

318.970,17

Partener 2 — Municipiul Iași

2%

181.417,35

(2)    Județul Iași se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării proiectului (conform buget Județul Iași) în condițiile rambursării ulterioare, conform Ghidului Solicitantului.

(3)    Municipiul Iași se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării proiectului (conform buget Municipiul Iași) în condițiile rambursării ulterioare, conform Ghidului Solicitantului.

(4) Cheltuieli cu proiectarea suportate de Consiliul Județean Iași: - 205.480 lei + 49.325 lei (TVA)=254.795 lei (5) Cheltuieli cu proiectarea suportate de Municipiul Iași: - 93.920 lei + 22.541 lei (TVA)=116.461 lei.

II. Celelalte prevederi din Acordul de parteneriat rămân neschimbate.

III. Prezentul act adițional, ce modifică Acordul de Parteneriat semnat în vederea implementării proiectului “ Reabilitarea Mănăstirii Golia - Etapa II” constituie parte integrantă din Acordul la care se face referire.

Județul Iași    Municipiul Iași

Președinte,

Cristian Mihai ADOMNITEI

5

Secretar,

Lăcrămioara VERNICĂ Vizat Control Financiar Preventiv,

Dumitru CANTEMIR


Primar,

Gheorghe NICHITA

Secretar,

Denisa Liliana IONAȘCU Direcția Economică și Finanțe Publice Locale,

Director Maria SIMIONESCU

Direcția Juridică,

Maria PORAICO

Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Director Executiv Cristina Teodora JINGA


Direcția Juridică,

Doina FLORESCU

Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Director Cosmin COMAN


ANEXA NR. 2 la HCL nr. 235/2012

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI “Reabilitarea

Mânăstirii Golia - etapa II”

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

Nr.

Crt.

Denumirea

capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

7.341.331,78

1.726.965,84

1.743.059,40

9.084.391,18

2.137.001,00

Din care C + M

6.044.944,12

1.422.005,19

1.450.786,59

7.495.730,71

1.763.286,45

1 euro = 4,2510 lei/euro

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Ani

1

2

Valoare anuală a investiției (mii lei)

4542,19559

4542,19559

C+M (mii lei)

3747,865355

3747,865355

Durata de realizare (luni)

Durata estimata de realizare a investiției este de 20 de luni.

Capacități (în unități fizice și valorice)

1. Amenajări stradale și urbanistice

-    amenajare str. G.Enescu    - S= 2655,0 mp

-    amenajare str. Golia, stradela Armeana - S= 1355,0 mp + 360,0 mp = 1715,0 mp

-    amenajare Grup sanitar Wc Tg. Cucu    - S= 63,14mp

2. Iluminatul arhitectural al străzilor adiacente zonei Mănăstirii Golia

Corpuri de iluminat stradal la h = 3,90 m cu design în concordanță cu zona istorica: 41 buc. Iluminatul decorativ al zidurilor turnurilor de colț și turnului de intrare al mânăstirii Golia

prevede folosirea următoarelor elemente:

7/15 la H.C.L. nr. 235 din 31 octombrie 2012

•    34 proiectoare cu lumină gălbuie, antivandalizare - montate îngropat în spațiul verde sau dalaj;

•    20 bucăți proiectoare cu lumina albă, montate sub cornișa zidului sau sub cornișe la turnul de intrare;

•    4 bucăți proiectoare antivandalizare cu lumină gălbuie, montate pentru iluminarea acoperișului celor 4 turnuri de colț;

•    2 bucati proiectoare antivandalizare cu lumină galbuie montate pentru iluminarea părții superioare a tunului de intrare;

•    12 bucăți proiectoare cu lumină portocalie, pentru spațiul carosabil, de tip antivandalizare inserate în zona de acces în Mânăstirea Golia pentru iluminarea bolții de intrare a turnului, marcarea accesului, iluminarea cișmelei monument.

3. Amenajare, reamenajare spatii verzi

•    Suprafață totală gazonată: 2511 mp

•    Spațiile verzi amenajate in zona grupului sanitar: 615 mp;

•    2 jardiniere/50 buc. Trandafiri grup sanitar Tg. Cucu;

•    15 buc. Carpinus Betulus - strada Sărărie

•    100 m gard viu - strada George Enescu.

4. Mobilier urban, finisaje urbane din jurul zidului Mănăstirii Golia

•    refaceri alei, dalaje trepte în zona terasei circulate de peste Grupul sanitar Tg.Cucu - S = 65,0 mp

•    bănci - 6 bucăți

•    cabine telefonice - 2 bucăți

•    spații verzi în jardinieră - în zona str. Golia - 7 bucăți

•    placarea cu piatră a zidurilor de sprijin aferente str. Golia - 44,0 ml (din zona pietonală spre strada Costache Negri) la care se adaugă 17,0 ml (pe partea nordică a străzii, la tronsonul de contact cu strada Costache Negri);

•    cabina paznic parcare cu design adecvat amplasată lângă zidul Mânăstirii Golia - 1buc = 3,0 mp;

•    panouri cu istoricul zonei, direcționarea spre Monumentul istoric Mânăstirea Golia - 4 buc. cu dimensiunile de 1,20 x 1,80 m

•    dale din piatră inscripționate cu intarsie, placă aramă sau oțel arămit - text cu istoricul străzii, zonei, direcționarea traseului spre monumentele istorice - 16 buc.

•    coșuri de gunoi: 25 bucăți

5. Punere in valoare vestigii arheologice str. Golia prin marcaje speciale in dalaj - S=150,0 mp.

BUGETUL PROIECTULUI - MUNICIPIUL IASI Anexa nr.3 la HCL 235/2012

Nr.cr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

TVA

NEELIGIBILA

baza

TVA eligibila

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1,1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea

terenului

0,00

368.296,26

88.391,10

368.296,26

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

346.208,76

83.090,10

346.208,76

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

714.505,02

171.481,20

885.986,22

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

obiectivului

0,00

12.901,13

3.096,27

12.901,13

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

12.901,13

3.096,27

15.997,40

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,3

Proiectare si inginerie

60.000,00

62.120,00

14.908,80

122.120,00

14.400,00

3,4

Consultanta

4.300,00

197.480,00

47.395,20

201.780,00

1.032,00

3.4.1

Consultanta asistenta pentru intocmire Cerere de finantare

0,00

10.000,00

2.400,00

10.000,00

0,00

3.4.2

Consultanta management de proiect

0,00

187.480,00

44.995,20

187.480,00

0,00

3.4.3

Organizarea procedurilor de achizitie

4.300,00

0,00

0,00

4.300,00

1.032,00

3,5

Asistenta tehnica

0,00

115.000,00

27.600,00

115.000,00

0,00

3.5.1

Asistenta tehnica proiectant pentru executie lucrari

0,00

21.800,00

5.232,00

21.800,00

0,00

3.5.2

Dirigintie de santier

0,00

58.200,00

13.968,00

58.200,00

0,00

3.5.3

Arheologie

supraveghere

0,00

35.000,00

8.400,00

35.000,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

64.300,00

374.600,00

89.904,00

464.504,00

15.432,00

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții si instalații

0,00

5.272.363,93

1.265.367,34

5.272.363,93

0,00

4,2

Dotari

0,00

200.270,00

48.064,80

200.270,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

5.472.633,93

1.313.432,14

6.786.066,07

0,00

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5,1

Organizare de șantier

0,00

76.544,04

18.370,57

76.544,04

0,00

5.1.1. Lucrari de constructii 1,2%

0,00

76.544,04

18.370,57

76.544,04

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,2

Cote legale

0,00

78.584,27

0,00

78.584,27

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

155.128,31

18.370,57

173.498,88

0,00

6

Cap.6 - Cheltuieli c

iverse și neprevăzute

6,1

Diverse si neprevazute

0,00

547.263,39

131.343,21

547.263,39

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

547.263,39

131.343,21

678.606,60

0,00

7

Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și pub

licitate

7,1

Audit

0,00

19.206,00

4.609,44

19.206,00

0,00

7,2

Informare și publicitate

0,00

34.188,00

8.205,12

34.188,00

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

53.394,00

12.814,56

66.208,56

0,00

8

Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile

8,1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

64.300,00

7.330.425,78

1.740.441,96

9.070.867,74

15.432,00

Bugetul proiectului integrat - Județul Iași și Municipiul Iași

Nr.cr

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

TVA

NEELIGIBIL

A

baza

TVA eligibila

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1,1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

368.296,26

88.391,10

456.687,36

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

351.308,76

84.314,10

435.622,86

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

719.605,02

172.705,20

892.310,22

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

12.901,13

3.096,27

15.997,40

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

12.901,13

3.096,27

15.997,40

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2

Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

460,00

0,00

460,00

0,00

3,3

Proiectare si inginerie

60.000,00

201.800,00

48.432,00

250.232,00

14.400,00

3,4

Consultanta

4.300,00

334.190,00

80.205,60

414.395,60

1.032,00

3.4.1

Consultanta asistenta pentru intocmire

Cerere de finantare

0,00

52.500,00

12.600,00

65.100,00

0,00

3.4.2

Consultanta

management de

proiect

0,00

281.690,00

67.605,60

349.295,60

0,00

3.4.3

Organizarea

procedurilor de achiziție

4.300,00

0,00

0,00

0,00

1.032,00

3,5

Asistenta tehnica

0,00

158.130,00

37.951,20

196.081,20

0,00

3.5.1

Asistenta tehnica proiectant pentru executie lucrări

0,00

45.100,00

10.824,00

55.924,00

0,00

3.5.2

Dirigintie de santier

0,00

78.030,00

18.727,20

96.757,20

0,00

3.5.3

Arheologie

supraveghere

0,00

35.000,00

8.400,00

43.400,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

64.300,00

694.580,00

166.588,80

861.168,80

15.432,00

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Constructii si instalatii

0,00

16.338.483,05

3.921.235,93

20.259.718,

98

0,00

4,2

Dotari

0,00

200.270,00

48.064,80

248.334,80

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

16.538.753,05

3.969.300,73

20.508.053

,78

0,00

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5,1

Organizare de santier

0,00

214.597,83

51.503,48

214.597,83

0,00

5.1.1

Construcții și

> »

instalații aferente organizării de șantier

0,00

214.597,83

51.503,48

214.597,83

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe

organizarii

șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,2

Cote legale

0,00

224.307,56

0,00

224.307,56

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

438.905,39

51.503,48

490.408,87

0,00

6

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

7.801,9

6,1

Diverse si neprevazute

32.508,00

1.653.875,30

396.930,07

1.919.462,16

2

7.801,9

TOTAL CAPITOL 6

32.508,00

1.653.875,30

396.930,07

2.050.805,37

2

7

Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7,1

Audit

0,00

58.200,00

13.968,00

58.200,00

0,00

Informare și

7,2

publicitate

0,00

103.600,00

24.864,00

103.600,00

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

161.800,00

38.832,00

200.632,00

0,00

8

Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile

Alte cheltuieli

8,1

neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

96.808,00 20.220.419,89    4.798.956,56    25.019.376,45    23.233,92

Bugetul proiectului - Județul Iași

Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Baza

TVA eligibila

TOTAL ELIGIBIL

TVA

neeligibila

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1,1

Achiziția

terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea

terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări

pentru

protecția

mediului

0,00

5.100,00

1.224,00

6.324,00

0,00

TOTAL

CAPITOL 1

0,00

5.100,00

1.224,00

6.324,00

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli

pentru

asigurarea

utilităților

necesare

obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

460,00

0,00

460,00

0,00

3,3

Proiectare si inginerie

0,00

139.680,00

33.523,20

173.203,20

0,00

3,4

Consultanta

0,00

136.710,00

32.810,40

169.520,40

0,00

3.4.1

Consultanta

asistenta

pentru

intocmire

Cerere de finantare

0,00

42.500,00

10.200,00

52.700,00

0,00

3.4.2

Consultanta management de proiect

0,00

94.210,00

22.610,40

116.820,40

0,00

3,5

Asistenta

tehnica

0,00

43.130,00

10.351,20

53.481,20

0,00

3.5.1

Asistenta

tehnica

proiectant

pentru

executie

lucrări

0,00

23.300,00

5.592,00

28.892,00

0,00

3.5.2

Dirigintie de șantier

0,00

19.830,00

4.759,20

24.589,20

0,00

TOTAL

CAPITOL 3

0,00

319.980,00

76.684,80

396.664,80

0,00

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții si instalații

0,00

11.066.119,12

2.655.868,59

11.066.119,12

0,00

4,2

Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

CAPITOL 4

0,00

11.066.119,12

2.655.868,59

13.721.987,71

0,00

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5,1

Organizare de șantier

0,00

138.053,79

33.132,91

171.186,70

0,00

5.1.1. Lucrari de constructii 1,2%

0,00

138.053,79

33.132,91

171.186,70

0,00

5.1.2.

Cheltuieli

conexe

organizarii

șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,2

Cote legale

0,00

145.723,29

0,00

145.723,29

0,00

TOTAL

CAPITOL 5

0,00

283.777,08

33.132,91

316.909,99

0,00

6

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6,1

Diverse si neprevazute

32.508,00

1.106.611,91

265.586,86

1.372.198,77

7.801,92

TOTAL

CAPITOL 6

32.508,00

1.106.611,91

265.586,86

1.372.198,77

7.801,92

7

Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7,1

Audit

0,00

38.994,00

9.358,56

38.994,00

0,00

7,2

Informare și publicitate

0,00

69.412,00

16.658,88

69.412,00

0,00

TOTAL

CAPITOL 7

0,00

108.406,00

26.017,44

134.423,44

0,00

8

Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile

8,1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

GENERAL

32.508,00

12.889.994,11

3.058.514,60

15.948.508,71

7.801,92

15/15 la H.C.L. nr. 235 din 31 octombrie 2012