Hotărârea nr. 234/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 72 din 13.02.2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent proiectului “ Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 72 din 13.02.2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent

proiectului “ Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 86458 din 21.09.2012 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul:”Poli de creștere”;

Având în vedere prevederile H.G. 1135/2011;

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 72 din 13.02.2012, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 92.214.051,91 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.838.753,10 lei, reprezentând cota de 2% din costurile eligibile, finanțarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv cele suplimentare, conform Anexei 3 care face parte integrantă din hotărâre.”

Art.2 Se înlocuiesc Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 70 din 13.02.2012 cu anexele la prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte articole ale H.C.L. nr. 72 din 13.02.2012 rămân nemodificate.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene;Direcției Tehnice și Investiții;Direcției Economice și Finanțe Publice Locale;Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 234 din 31 octombrie 2012

2/5 la H.C.L. nr. 234 din 31 octombrie 2012

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 234/2012

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea conform devizului investiției “Reabilitarea infrastructurii rutiere in

9

zona industriala a Municipiului Iasi” este:

Nr.

Crt

Denumirea

capitolelor si

subcapitolelo

r

de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii LEI

Mii EURO

Mii LEI

Mii LEI

Mii EURO

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

74.271,64

7

17.107,36

9

17.715,51

5

91.987,16

2

21.187,87

6

din care C+M

65.202,93

4

15.018,52

7

15.648,70

4

80.851,63

8

18.622,97

3

OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI:

- sprijinirea dezvoltarii durabile si echilibrate a Municipiului Iasi in vederea diminuarii decalajelor de dezvoltare interregionala si cresterii calitatii vietii locuitorilor.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

-    modernizarea infrastructurii rutiere a zonei industriale din Municipiul Iasi;

-    cresterea gradului de siguranta in trafic si crearea conditiilor pentru un transport public la standardele europene.

Sursele de finantare a investitiei “Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi” conform estimărilor din cadrul D.A.L.I. sunt

Programul Operațional Regional 2007 - 2013 - Axa 1 și bugetul municipiului Iași

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

5

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

92.214.051,91

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

222.900,52

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

91.937.654,87

c.

TVA neeligibila

53.496,52

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

2.115.150,14

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

1.838.753,10

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

222.900,52

III

TVA neeligibila

53.496,52

IV

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

90.098.901,77

*Valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 24% (atat cheltuieli eligibile, cat si pentru cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Anexa 3 Hotărârea Consiliului Local nr. 234/2012 BUGETUL PROIECTULUI

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli eligibile

Baza    TVAeligibila

TOTAL

eligibil

TVA

neeligibila

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

8.950.923,00

2.148.221,52

11.099.144,52

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

524.100,00

125.784,00

649.884,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

9.475.023,00

2.274.005,52

11.749.028,52

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

328.980,00

78.955,20

407.935,20

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

328.980,00

78.955,20

407.935,20

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

18.650,00

4.476,00

23.126,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

5.290,00

0,00

5.290,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

164.060,00

39.374,00

203.434,00

0,00

3.4

Consultanță

0,00

557.532,76

133.807,86

691.340,62

0,00

3.5

Asistență tehnică

0,00

557.532,76

133.807,86

691.340,62

0,00

TOTAL CAPITOL 3

0,00

1.303.065,52

311.465,72

1.614.531,24

0,40

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

55.725.130,00

13.374.031,20

69.099.161,20

0,00

4.2

Dotări de specialitate

0,00

28.146,00

6.755,04

34.901,04

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

55.753.276,00

13.380.786,24

69.134.062,24

0,00

5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

1.156.072,86

277.457,49

1.433.530,35

0,00

5.1

.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

1.130.081,00

271.219,44

1.401.300,44

0,00

5.1

.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

25.991,86

6.238,05

32.229,91

0,00

5.2

Cote legale

0,00

457.001,28

0,00

457.001,28

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.613.074,14

277.457,49

1.890.531,63

0,00

6 Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

5.537.327,45

1.338.078,59

6.913.406,04

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

5.575.327,45

1.138.078,59

6.913.406,04

0,00

7

Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și

publicitate

7.1

Audit

0,00

150.000,00

36.000,00

186.000,00

0,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

34.000,00

8.160,00

42.160,00

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

184.000,00

44.160,00

228.160,00

0,00

8 Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

222.900,52

0,00

0,00

0,00

53.496,12

TOTAL CAPITOL 8

222.900,52

0,00

0,00

0,00

53.496,12

1

TOTAL CHELTUIELI

222.900,52

74.232.746,11

17.704.908,76

91.937.654,87

53.496,52

II

TOTAL GENERAL

222.900,52

74.232.746,11

17.704.908,76

91.937.654,87

53.496,52

5/5 la H.C.L. nr. 234 din 31 octombrie 2012