Hotărârea nr. 233/2012

HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 71 din 13.02.2012 privind realizarea proiectului ,„Amenajarea plajei din zona Nicolina”HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 71 din 13.02.2012 privind realizarea proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 84110 din 17.09.2012 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere prevederile H.G. 1135/2011;

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

1/5 la H.C.L. nr. 233 din 31 octombrie 2012

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 71 din 13.02.2012, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 20.599.244,68 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 9.554.402,12 lei, reprezentând cota de 50% din costurile eligibile, finanțarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv cele suplimentare, conform Anexei 3 care face parte integrantă din hotărâre.”

Art.2 Se înlocuiește anexa nr.2 și anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 71 din 13.02.2012” cu anexele la prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte articole ale H.C.L. nr. 71 din 13.02.2012 rămân nemodificate.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț, Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc                   Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 233 din 31 octombrie 2012

Anexa 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 233/2012

BUGETUL PROIECTULUI

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBIL E

CHEL TUIELI ELIGIBILE

TOTAL

ELIGIBIL

TVA

NEELIGIBIL

A

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

202,152.00

48,516.48

250,668.48

0,00

1.3

Amenajări       pentru

protecția mediului

0,00

12,930.00

3,103.20

16,033.20

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

215,082.00

51,619.68

266,701.68

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

23,080.00

586,379.00

140,730.96

727,109.96

5,539.20

TOTAL CAPITOL 2

23,080.00

586,379.00

140,730.96

727,109.96

5,539.20

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

90,000.00

0,00

0,00

0,00

21,600.00

3.4

Consultanta

200,000.00

0,00

0,00

0,00

48,000.00

3.5

Asistență tehnică

300,000.00

0,00

0,00

0,00

72,000.00

TOTAL CAPITOL 3

590,000.00

0,00

0,00

0,00

141,600.00

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

10,099,970.00

2,423,992.80

12,523,962.80

0,00

4.2

Dotari de specialitate

222,879.00

3,309,703.00

794,328.72

4,104,031.72

53,490.96

TOTAL CAPITOL 4

222,879.00

13,409,673.00

3,218,321.52

16,627,994.52

53,490.96

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de               155,122.00

șantier

75,239.00

18,057.36

93,296.36

37,229.28

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

24,252.00

75,239.00

18,057.36

93,296.36

5,820.48

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

130,870.00

0,00

0,00

0,00

31,408.80

5.2

Cote legale

131,300.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

286,422.00

75,239.00

18,057.36

93,296.36

37,229.28

6

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

1,123,953.00

269,748.72

1,393,701.72

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

4.612.807,58

1.107.073,82

5.719.881,40

0,00

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1

Audit

20,000.00

0,00

0,00

0,00

4,800.00

7.2

Informare și publicitate

20,000.00

0,00

0,00

0,00

4,800.00

TOTAL CAPITOL 7

40,000.00

0,00

0,00

0,00

9,600.00

8

Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

65,000.00

;;; ;; ;; Q0

0,00

15,600.00

TOTAL CAPITOL 8

65,000.00

0,00

0,00

0,00

15,600.00

TOTAL CHELTUIELI

1,227,381.00

15,410,326.00

3,698,478.24

19,108,804.24

263,059.44

TOTAL

1,227,381.00

15,410,326.00

3,698,478.24

19,108,804.24

263,059.44

_____

GENERAL(I+II)

_ J

_________

___________

L __________

__________

_________

Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 233/2012 Devizul General

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără T.V.A.)

TVA

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

Mii lei

Mii euro

mii lei

Mii lei

Mii euro

TOTAL GENERAL

16.597,707

3.853,479

3.951,937

20.549,644

4.770,998

din care C+M

11.239,532

2.609,475

2.697,487

13.937,019

3.235,749

Eșalonarea investiției

  • -  anul I (INV+TVA) = 145,080mii lei cu TVA

  • -  anul II (INV+TVA) = 15.221,855 mii lei cu TVA

  • -  anul III (INV+TVA) = 5.182,709 mii lei cu TVA

Durata de realizare (luni)

Durata de implementare a proiectului, cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități de proiect, este de 27 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de investiție este de 18 luni.

Proiectul „Amenajarea plajei din zona Nicolina” are ca rezultate anticipate:

- 1.269 mp clădiri nou construite ;

- 3.130 mp plaja de nisip amenajată;

- 235,6 mp bazine;

- 820 mp parcare amenajată;

-   935 mp spații verzi amenajare.

Sursele de finanțare ale investiției, conform bugetului proiectului din cererea de finanțare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

9

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

20.599.244,68

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

1.227.381,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

19.108.804,24

c.

TVA

263.059,44

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

11.044.842,58

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

9.554.402,12

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

1.227.381,00

III

TVA*

263.059,44

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

9.554.402,12